Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 27.08.2009
Referat DJU bestyrelse 27.08.2009 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 10:16

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 27. august 2009 kl. 10 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle

Til stede var Flemming Thune-Stephensen (FTS), formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Poul Vestervang (PV) DJ, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

FTS startede med at byde velkommen til bestyrelsesmødet. Han bød især velkommen til de to nye medlemmer HRA og PV.

1. Dagsorden fastlægges.

Det reviderede forslag til en dagsorden dateret 19. august 2009 blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 3. februar 2009.

Referatet blev godkendt. Endvidere blev referat af fælles møde mellem DJUs bestyrelse og DJUs udvalgsmedlemmer taget til efterretning.

3. Meddelelser fra organisationerne.

FMJ refererede fra Dansk Kennel Klub (DKK) om bl.a. følgende:

Der er igen i år et stort udbud af brugsprøver, men det kan konstateres, at små brugsprøver med 6-8 hunde belaster økonomien hårdt. Man drøftede, om det er nødvendigt med så lang en tilmeldingsfrist til brugsprøver i oktober måned. FMJ vil se, om tilmeldingsfristerne kan differentieres.

DKK har brugt mange ressourcer på den vanskelige kamphundesag.

DKKs bestyrelse er modstander af det showchampionat, FCI har indført. Der var enighed om, at DJUs bestyrelse skal fremsende en protest mod, at dette showchampionat indføres. Det kan medføre en risiko for, at hundene opdeles i showtyper og brugstyper.

HRA refererede fra FJD, at der er afholdt formandsvalg. Henrik Raae Andersen blev formand og Anton Dahl blev næstformand.

KH refererede bl.a. følgende fra Danmarks Jægerforbund (DJ):

Poul Vestervang er valgt som DJs repræsentant i DJUs bestyrelse efter Joakim Skovgaard Larsens afgang. Rune Sørensen er ny sekretær for DJs hundeudvalg.

KH orienterede om, at der nu kræves en uddannelse, hvis man sætter over 100 fugle ud på et jagtterræn.

DJ har modtaget klage over, at der kun er én af organisationerne, der afholder en vinderprøve øst for Storebælt i 2009. Dette medførte en kort debat om de problemer, der er med at skaffe terræner. Der er mange "sorte marker" om efteråret på Midt- og Vestsjælland, efter at mange roemarker og brakmarkerne er forsvundet.

DJ har indført et to-dommersystem på DJs forbundsmesterskab, hvilket har virket godt.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

DUVs rapport var udsendt, og CJ gav kort resumé. Han nævnte bl.a., at de nye aspiranter fortsætter deres uddannelse, at DUV har vedtaget nogle regler for orlov for markprøvedommere, ligesom DUV er godt tilfredse med mødet med ERFA-gruppernes kontaktpersoner. Det er DUVs opfattelse, at der foregår et godt arbejde i ERFA-grupperne.

Nogen - ikke DUV selv - har foreslået, at dommerne til vinderprøverne skal udpeges af DUV. DUV kunne være med til at udpege de ordførende. Dette medførte en debat med indlæg for og imod. Der var dog enighed om, at det vil være en god idé, hvis DUV foreslår organisationerne at invitere enkelte dommer, som DUV gerne ser kommer videre i systemet, så de kan kvalificere sig til at dømme på DM.

4.2. Forslag til ændring af Fælles Markprøve Regler (FMR)

DUV havde udsendt et forslag, som dels var en opsummering af de ændringer, der var vedtaget af DJU i det forløbne år, men som ikke var indført i et nyt optryk af FMR, og dels de forslag, som var bearbejdet i ERFA-grupperne.

CJ gennemgik forslaget og efter at have foretaget enkelte rettelser, vedtog DJUs bestyrelse det fremlagte forslag. Dog blev forslaget om at indføre forbud mod stenkast på slæb- og apporteringsprøverne ikke færdigbehandlet. Dette vil ske på DJUs næste møde 1. februar 2010.

De vedtagne ændringer vedhæftes referatet. Et nyt optryk af FMR udsendes pr. 1. februar 2010, så de reviderede regler træder i kraft på forårets markprøver i 2010.

4.3. Forslag til Skovfugleprøve for stående jagthunde

Forslaget var fremsendt og blev kort kommenteret af CJ. Efter en kort debat blev det vedtaget, at denne prøve indføres i første omgang i en prøveperiode på 3 år. Resultatet kan indføres på hundens præmieregister i DKK. Alle klubber og organisationer kan afholde prøven.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

AASJ orienterede kort om de udsendte reviderede planer for markprøver

5.2. DM 2009

AASJ orienterede om tilrettelæggelsen af DM 2009, der afholdes på Vestsjælland.

5.3. Dommere til DM 2010

FJD havde fremsendt et forslag til dommerbesætningen, som blev godkendt.

6. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAUs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

7. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

7.2. Forslag til reviderede prøveregler

Der var modtaget en skrivelse fra Fuldbrugsprøveudvalgets formand, som kritiserede den måde DJU havde håndteret behandlingen af forslaget på. Dette medførte en kort debat, hvor det på den ene side blev beklaget, at processen havde været noget langsommelig, men på den anden side kunne det også konstateres, at det fremlagte forslag ikke kunne vedtages i DJU i den form, det forelå på daværende tidspunkt. Derfor vil fuldbrugsprøverne i 2009 blive afholdt efter de nugældende regler. Endvidere skal de markprøvedommere, der skal dømme på fuldbrugsprøverne, indbydes til seminarer med gennemgang af de nye regler, hvilket ikke kan nås i dette efterår.

DJU havde derfor foranlediget, at forslaget var blevet offentliggjort på DJUs og andre hjemmesider til høring hos alle interesserede. Dette initiativ havde modtaget megen ros.

Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor det kunne konstateres, at der var en god vilje til at få færdiggjort arbejdet med de nye regler, så de kan offentliggøres efter DJUs næste møde den 1. februar 2010. Hundeførerne har derefter god tid til at sætte sig ind i regelsættet med henblik på træning af deres hunde til denne prøve, ligesom dommerne kan blive grundigt instruerede.

Det blev vedtaget at sætte en frist på høringen til den 1. november 2009. Herefter træder et ad hoc udvalg bestående af 3 medlemmer fra DJU, 2 fra FUV og 2 fra DUV sammen, behandler de indkomne indlæg og færdiggør regelsættet til vedtagelse den 1. februar 2010.

8. Vildtplejeudvalget

8.1. VPUs rapport

Status over vildtoptællinger foråret 2009 er udsendt og blev kommenteret.

Der udspandt sig herefter en længere debat med indlæg om, hvor vigtigt arbejdet i dette udvalg er, idet jagten med de stående jagthunde i høj grad er afhængig af tilstedeværelsen af hønsefugle i det åbne terræn. Man diskuterede overensstemmelsen eller den manglende mellem VPUs optællingstal og DMUs tal. Det kan konstateres, at ud fra de vildtoptællinger, som mange jagthundefolk har deltaget i på udvalgte terræner, så er der god overensstemmelse mellem disse optællinger og optællingerne på markprøverne. Konklusionen er, at i visse landsdele - især øst for s Storebælt - er der en fin bestand af agerhøns, mens der i visse steder af Jylland er mindre bestande, uden der dog er tale om en katastrofesituation. Det vil være en god idé, hvis der i bladene Jagthunden og Jæger kunne komme nogle artikler med de konkrete tal fra optællingerne. Der kom forskellige forslag til, hvorledes samarbejdet med DMU kunne effektiviseres, ligesom der kom forslag om, hvorledes en troværdig information om agerhønebestanden i Danmark kunne komme ud til offentligheden.

Der vil blive arbejdet med et forslag om at knytte en konsulent til VPU.

9. Økonomiudvalget

9.1. ØUVs rapport

Der forelå ingen rapport. AASJ meddelte, at ØUV vil komme med oplæg til regulering af satser for prøver. Satsen for at deltage i en vinderprøve med fældning af fugl skal sandsynligvis fortsat fastsættes "politisk". Hvis indskuddet på en sådan vinderprøve skal dække udgiften pr. hund, skal den være 700 - 800 kr. Underskuddet på vinderprøverne er hidtil blevet dækket ind af dækningsbidragene fra de mange kvalitetsprøver.

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøvekritikker

Det kunne konstateres, at det udvalg, der blev nedsat på DJUs sidste bestyrelsesmøde, ikke havde holdt noget møde. Der blev aftalt nogle mulige mødedatoer, hvor udvalget vil mødes i DKKs lokaler og der blive præsenteret for mulighederne i DKKs Edb-system.

11. Træningsterræn for jagthunde

Fra Carsten Lundhøj var modtaget noget materiale, som illustrerede, hvor vanskeligt det kan være for jagthundefolk at få tilladelse til at træne på offentlige arealer.

Der udspandt sig herefter en længere debat, som mundede ud i forskellige forslag til at sådanne problemer kan løses.

12. Kommissorium for Sponsorudvalg

FTS begrundede kort baggrunden for oprettelsen af dette nye udvalg. Man drøftede herefter de muligheder, et sådant udvalg burde undersøge, ligesom man også fremførte betænkeligheder om de konsekvenser en central styring af sponsorindtægter kunne få for de indtægter, som klubber, lokale foreninger og lokale prøvearrangører i dag har fra sponsorer.

Det blev vedtaget, at FMJ kontakter udvalgets medlemmer Ole Dahl Madsen og Leif Bach om udarbejdelsen af et kommissorium for udvalget samt beder om en rapport om de muligheder, udvalget vil pege på for at få fat i sponsorindtægter til arbejdet for de stående jagthunde.

13. Valg af formand og næstformand

FTS, hvis formandsperiode stoppede med dette møde, udbad sig forslag til kandidater. Der blev herefter foretaget en afstemning. Til ny formand for DJU blev valgt Poul Vestervang. Finn Møller Jørgensen fortsatte som næstformand. PV takkede for valget og udtrykte, at han vil gøre alt for at leve op til den tillid, man hermed har vist ham.

14. Eventuelt

På øvrige bestyrelsesmedlemmers vegne udtrykte FMJ en stor tak til FTS for hans tid som formand for DJU. Han blev bl.a. rost for altid at have delt sol og vind lige.
FTS replicerede med at sige tak for den tid, han havde siddet i DJUs bestyrelse. Der havde været gode diskussioner, og DJU var virkelig gået i dybden med mange ting. Han havde også været glad for den gode tone, som havde præget møderne i DJU.

15. Næste møde

Mandag den 1.februar 2010 kl. 10 på Fjelsted Skovkro

Referent
Aage Stenhøj Jørgensen

Bilag

ÆNDRING AF FÆLLES MARKPRØVE REGLER (FMR)

Kapitel 2. Administrative bestemmelser

§ 3 stk. 3 ændres til:

Stk. 3. Klage over en prøves afvikling eller bedømmelse indgives skriftligt med en kort angivelse af klagens indhold til prøvelederen på prøvedagen inden prøven forlades. Prøvelederen indsender se-nest dagen efter den skriftlige klage til DJU. Senest 8 dage efter prøven indbetaler klageren et af DJU fastsat gebyr til DJUs sekretariat, ellers afvises klagen. Gebyret refunderes klageren, såfremt denne får medhold.

Bemærkninger: Ovennævnte er vedtaget på DJUs bestyrelsesmøde 21. august 2008. Peter Strøbech retter sit notat DJU's sanktioner og procedureregler i disciplinærsager kapitel III. Proceduren i klagesager, så det bliver i overensstemmelse med den nye tekst.

Med hensyn til bemærkningen om at klageren i de 8 dage enten kan trække klagen tilbage eller uddybe den, pålægges DJUs sekretær en bestemt rutine ved modtagelse af en klage. Rutinen vil være, at sekretæren kvitterer over for klageren for modtagelsen af klagen fra prøveleder NN for prøve xx. I denne kvittering skal det anføres, at klageren kan fremsende supplerende bemærkninger, inden klagen sendes til behandling i DUV og DJU, ligesom klageren kan trække klagen tilbage.

Kapitel 3. Adgangsbetingelser

§ 9 Stk. 2 b ) ændres til følgende:

b) drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger.

Kapitel 4. Præmiering/placering

§ 10.

Efterårsvinderprøver ændres til: forårs- og efterårsvinderprøver.

§ 11.

I stk. 2 slettes "uden hundens skyld, dvs."

Der tilføjes et nyt punkt 6

Stk. 6. En hund, der er placeret som 1.vinder på en international vinderprøve, kan tildeles CACIT, såfremt det er en hund af betydeligt format og såfremt dens dagspræstation er fejlfri. Til 2. vinderen kan tildeles Reserve-CACIT efter de samme krav.

Kapitel 5. Klasseinddeling

§ 12 Der tilføjes følgende i stk. 2:

§ 12 Stk. 2. Åben Klasse For hunde af enhver alder, jf. dog § 9, stk. 2, c). Hunde, der har tre 1. præmier i åben klasse, kan ikke mere starte i denne klasse.

Tilføjelse:
Hunde, der har opnået tre 1. præmier, kan få dispensation til at starte på en specialklubs forårsmarkprøve i åben klasse, såfremt dispensationsmuligheden er nævnt i indbydelsen til prøven for vedkommende race.

§ 12 Stk. 4. Vinderklasse:

Der tilføjes følgende tekst i stk. 5 efter teksten: "for kontinentale og engelske racer" (se side 24).

En 1. præmie i åben klasse opnået af en danskejet hund i Sverige, Norge og Finland på lavland sidestilles med en dansk 1. præmie og er tællende til en dansk vinderklasse i henhold til de nuværende krav for kontinentale og engelske racer.

Kapitel 8. Dommeren - opgaver og kompetence

I § 15 tilføjes følgende til sætningen: Udenlandske dommere skal før invitationen være godkendt af DKK (Tilføjelse): og skal opfylde samme alderskriterium som danske dommere.

§ 18 Stk. 1. Dommeren skal diskvalificere en hund:

Der tilføjes et nyt punkt:

h) hvis en hund ikke finder en fældet fugl, som den har fået ordre til at apportere.

§ 18 Stk. 2.

Der tilføjes et nyt punkt:

b) hvis hunden gentagne gange stiksøger

Nuværende punkt b) ændres til punkt c)

Kapitel 10. Bedømmelsesgrundlag for kontinentale og engelske racer

§ 24. Fuglebehandling. Stk. 5

"efter dommerens vurdering" ændres til "efter dommernes vurdering" og der tilføjes: i forhold til de øvriges præstationer.

I § 25 Apportering

I Stk. 3. sidste sætning tilføjes følgende efter ordene: Udkastning af fugl (Tilføjelse): med afgivelse af skud (derefter nuværende tekst): skal også ske, osv.

I Stk. 5 tilføjes følgende: Engelske racer skal ikke men bør siddende aflevere vildtet i førerens hånd på prøver med fældning af fugl.

Dommerudvalgets vejledning til FMR

6. Opflugt og skud.

I sidste afsnit ændres sætningen, der starter med: DUV fastslår, at på markprøver osv.

DUV fastslår, at på markprøver uden fældning af fugl, er det hundeføreren, der betragtes som jægeren, uagtet skuddet afgives af dommeren. Men det er osv.

Efter sætningen, der slutter med ...og den videre afvikling af situationen kan vurderes sikkert.... indsættes denne nye sætning: På markprøver, hvor der fældes fugl, er det skytten/skytterne, der er jægeren.

Sidste sætning bevares uændret: Skud langt væk fra hunden kan ikke accepteres.

7. Apportering C Knaldapportering

I andet afsnit slettes ordet "alvorlig" foran dressurbrist.

8. Hundens opførsel over for hårvildt og husdyr

I 3. afsnit ændres "en kortere haretur" til "en kortere tur efter hårvildt"

Kapitel 11. Slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer

Den foreslåede ændring mht. stenkast er ikke færdigbehandlet af DJUs bestyrelse. Forslaget behandles endeligt på DJUs bestyrelsesmøde 1. februar 2010.

Under Bilag 1 Reglement for Slæb- og apporteringsprøve for kontinentale racer osv. foreslås ind-ført et nyt punkt under generelle bestemmelser:

11. Hvis føreren kaster sten eller andre genstande for at animere/dirigere hunden, medfører det, at hunden dumper.
Dette medfører, at punkt j under II Specielle bestemmelser, B Apportering fra vand, 1. Bedømmelse af apportering fra vand (der skal tildeles 1 minuspoint i hvert af følgende tilfælde - j. hvis føreren kaster sten eller lign. for at dirigere hunden) slettes, og de øvrige punkter rykkes op.

Kapitel 12. Apporteringsprøveregler for jagthunde

Bilag 2 A.1. Apportering af duer på land

Her tilføjes følgende efter sætningen: Begge duer skal apporteres, for at hunden kan bestå.
Tilføjelse: Det er tilladt hunden at bringe begge duer på én gang, dog trækkes der 1 point.

Dette medfører et nyt stk. 12 i AD. Bilag 2. E Minus point gives for

12. begge duer bringes på én gang.

Endvidere tilføjes:

13. hvis hunden ikke afleverer siddende.

Øvrige punkter rykker to numre.

Under Vejledning til apporteringsprøvereglerne Ad Bilag 2, A, B & C tilføjes denne sætning til sidst:
Dette gælder under hele afprøvningen.

Dansk Jagthunde Udvalgs regler for afvikling og bedømmelse af vinderprøver for kontinentale og engelske racer.

3. KATEGORIER

Der indføres to definitioner på kategorier for henholdsvis kontinentale og engelske racer.
Efter 1. afsnit, der slutter med ordene vejledende kategorier, sættes følgende overskrift:

Kontinentale racer:

Kategori 1:
En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 1. præmie.
Kategori 2:
En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 2. præmie.
Kategori 3:
En hund, der i ÅK/BK kunne have opnået en 3. præmie.

IFF

En fejlfri hund uden chance til fugl og hvis præstation i øvrigt har berettiget den til en 1. præmie i ÅK/BK.

Engelske racer

Den nuværende tekst for 1A, 1B, 2A, 2B og 3 bevares uændret. IFF ændres til samme tekst som under kontinentale racer.

Næste afsnit, der starter med "Dommerne skal være opmærksomme på osv." ændres til:

Dommerne skal være opmærksomme på, at der i kategori 2 kontinentale racer/ 2A engelske racer kan være indplaceret én eller flere hunde, som ikke har vist rejsning. Får denne/disse efterfølgende vist rejsning, kan de rykke op i den øverste kategori.

Ovennævnte forslag til ændringer er vedtaget på Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde den 27. august 2009 til ikrafttræden 1. februar 2010.

Senest opdateret: Lørdag, 14. november 2009 10:39
 

Kalender

2018
2019
2020