Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 03.02.2009
Referat DJU bestyrelse 03.02.2009 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:56


Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 3. februar 2009 kl. 10 på Hotel Hedegården, Valdemar Poulsensvej 4, 7100 Vejle tlf. 7582 0833

Til stede var, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD, formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ,) Joakim Skovgaard Larsen (JSL) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP), Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

FTS startede med at byde velkommen til bestyrelsesmødet, og spurgte, om der var yderligere punkter til den reviderede dagsorden. Der var et forslag, som fik punkt 4.9.

1. Dagsorden fastlægges.

Nyt punkt: 4.9. En 1. præmie opnået i åben klasse på en nordisk lavlandsprøve af en dansk hund gælder som kvalifikation til en dansk vinderklasse.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 21. august 2008.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Dansk Kennel Klub (DKK):
FMJ aflagde en redegørelse, hvor han bl.a. nævnte følgende:

Valget til DKKs bestyrelse er afsluttet. FMJ og Henrik Johansen er genvalgt som jagthunderepræsentanter. FMJ takkede for opbakningen til et valg, hvor valgkampen havde været hård og intensiv.

FMJ fremlagde herefter en oversigt over udviklingen af stambogsføringen af de stående jagthunde. Tendensen er klar med fortsat faldende stambogsføringer. Dette affødte en debat om hvilke konsekvenser, denne udvikling kan få.
DKK har i samarbejde med DJ og en del specialklubber afgivet høringssvar til Justitsministeriets lovforslag om ræve i bur. Der har også været foretræde for Retsudvalget.

Der foreligger et forslag om en dyrepasseruddannelse. Hvis man opdrætter 2 - 3 hvalpekuld om året, skal man regne med at skulle tage en obligatorisk uddannelse. Lovforslaget, der skal begrænse ulovligt import af hunde fra udlandet, er efter DKKs mening skudt noget over målet.

Der indføres et nyt internationalt showchampionat, som er et udstillingschampionat, hvor brugshunde/jagthunde fritages for kravet om en bestået brugsprøve/markprøve. 4 CACIBer giver dette championat. Dette affødte en debat. Man frygter, at et sådant championat kan dele jagthunderacerne op i to grupper - jagthunde og udstillingshunde. DJU vil tilskrive DKK om betænkelighederne.

DKKs etiske anbefalinger for håndtering og træning af hunde blev omdelt. Notatet skal modvirke hårdhændet behandling af hunde. Dette affødte en debat om udviklingen i dressurmetoder.

Til sidst behandlede man DKKs indførelse af en spærring af adgangen til DKKs hundeweb, som blev indført den 1. januar 2009, så det nu er kun medlemmer af DKK, der kan logge sig ind på DKKs hundeweb via Internettet. På DKKs nyligt afholdte formandsmøde havde FJD og dens specialklubber protesteret over denne indførte spærring, som efter FTS mening modarbejder specialklubbernes og deres medlemmers arbejde med avl af racehunde. KH meddelte, at DJ også har sendt en protest til DKK.

FMJ replicerede, at dette synspunkt ikke havde fået opbakning fra andre specialklubformænd. DKK vil kræve brugerbetaling af ikke-medlemmer, da det er DKK, der har afholdt udgifterne til udvikling af Edb-systemet. Intentionerne fra DKKs side er klart flere medlemmer i DKK.

Det kunne konstateres, at der ikke er enighed blandt medlemmerne i DJUs bestyrelse i denne sag.

På mødet blev der herefter behandlet en sag med tilbagebetaling af startgebyret fra en markprøve, som var blevet afbrudt, inden alle hunde var færdigbedømt. Iht. kutyme tilbagebetales startgebyret - administrationsgebyr til de deltagere, hvis hunde ikke var færdigbedømte.

Hvorledes reglen i den slags sager fremover skal være, vil man arbejde videre med.

Danmarks Jægerforbund:
KH meddelte, at DJs hundeudvalg har fået en ny sekretær, nemlig Fritz Heje Hansen. Mht. den udvidede apporteringsprøve er der ændringer på vej for forbundsmesterskabet, hvor man vil indføre et todommersystem.
KH meddelte, at man fortsat prøver at finde plads til DJUs arkiv. De få ting, der ikke er smidt ud, forefindes hos FMJ.
DJ bruger mange penge på fodertønder. I øjeblikket sluses der 300 tønder ud i terrænet om året.

Biologerne på Kalø arbejder med agerhøneproblematikken. Der har i de forløbne år været en lille afskydning af agerhøns. Fremadrettet arbejder man med planer, der skal stabilisere vilkårene for vildtet i det åbne land. Der skal snart ske forhandling af nye jagttider. Pilen vender nedad for agerhønsene. I den forbindelse blev det oplyst, at vildtoptælling på markprøverne fortsætter.

Det blev besluttet, at når vildtoptællingsskemaerne sendes ud til alle prøvelederne for markprøverne, skal der vedlægges en beskrivelse af, hvor vigtigt det er, at disse vildtoptællingsskemaer udfyldes korrekt og fremsendes til DJUs sekretariat, så resultatet kan blive registreret. Tallene for agerhønebestanden kan blive et vigtigt parameter i forhandlingen om den fremtidige jagttid for agerhønen.

FJD:
FTS havde ingen yderligere bemærkninger.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport
CJ gennemgik den fremsendte rapport, som bl.a. beskriver arbejdet med dommeruddannelsen, samarbejdet med ERFA-grupperne og behandling af klagesager.. Der afholdes aspirantkursus i slutningen af februar måned.

DUV har i årets løb gennemgået en del kritikker fra markprøverne. DUV har konstateret, at der er usikkerhed om hundenes indplacering i kategorier i vinderklasserne. DUV vil præcisere dette over for dommerne. For de engelske hundes vedkommende vil det ligeledes blive præciseret, hvordan kategorierne fra første heat skal behandles i 2. heat. Endvidere har denne gennemgang inspireret til nogle spørgsmål til ERFA-grupperne, f.eks. om fast prøvetid om eftermiddagen. Ligeledes er problemet med stand uden påvisning af vildt blevet rejst.

DUV har også gennemgået samtlige kritikker fra DM 2008.

FTS. Der forberedes en regelændring vedr. synligt drægtige tæver i FMR. Forslaget fra "Fuglehunden", som angiver en præcis tidsmæssig definition, sendes til høring.

DUVs rapport blev herefter taget til efterretning.

4.2. FMR § 15 Aldersgrænse for dommere
På det sidste bestyrelsesmøde havde FJD foreslået, at der indføres en mulighed for dispensation. Men nu er der et flertal i FJDs bestyrelse mod dispensation.

I den efterfølgende debat meddelte CJ, at DUV går ind for en dispensationsmulighed. Dette affødte en kort diskussion om hvorledes forretningsgangen i givet fald skal være.

Da der ikke mere er flertal hos forslagsstilleren for forslaget, stilles det foreløbigt i bero.

4.3. Status for afgang af dommere
Det fremlagte notat blev taget til efterretning.

4.4. Kursus for dommere, der vil dømme på DJUs apporteringsprøver
DUV tager initiativ til at indbyde dommere fra Dansk Retriever Klub og Spanielklubben til et kursus..4.5. Regler for betaling for aspiranter

FJD havde fremlagt et forslag om, at egenbetalingen fra dommeraspiranter på 800 kr. for aspirantkurset skal bortfalde, således det er fællesskabet i DJU, der afholder denne udgift. Som motivering blev fremført, at alle organisationer har gavn af de uddannede dommere.

Efter en kort debat blev det vedtaget, at egenbetalingen for dommeraspiranter bortfalder.
Under punktet blev spørgsmålet rejst om hvem, der kan indstille elever. Svaret er, at alle organisationer, specialklubber og ERFA-grupper kan indstille elever. FJDs bestyrelse har hidtil givet en anbefaling eller det modsatte om den foreslåede hundeførers etiske og menneskelige egenskaber med henblik på en kommende dommergerning.

4.6. Forslag om studiekredse
Der var fremsendt et forslag til indførelse af studiekredse om bedømmelse af markprøver for interesserede hundeførere. AASJ havde bilagt forslaget et notat med en redegørelse af de hidtidige afholdte studiekredse.

CJ oplyste, at DUV har behandlet forslaget inkl. AASJs notat og kan anbefale forslaget.

Efter en kort debat blev det besluttet, at de hidtidige studiekredse fremover benævnes Elevuddannelse.
ERFA-grupperne opfordres til at oprette studiekredse. Deltagerbetalingen bliver 50 kr., hvoraf ca. halvdelen går til DJU til betaling af diverse undervisningsmateriale, dommerbog og FMR.

4.7. Klagesag
FTS og CJ refererede fra et møde med en hundefører, der havde protesteret over, at hans klage over en dommers bedømmelse var blevet afvist. Klageren havde efterfølgende fremsendt supplerende materiale til DJUs bestyrelse.
Sagen, der tidligere er blevet udførligt behandlet på DJUs bestyrelsesmøde, blev endnu en gang gennemgået. Behandlingen sluttede med, at DJUs bestyrelse besluttede at stå fast på afvisningen af klagen. Sagen er herefter afsluttet i DJUs regi.

4.8. Dispensation til at dømme på en ræveslæbsprøve
Der var fremsendt en forespørgsel fra DKK om en schweissdommer kan dømme en ræveslæbsprøve. DJU besluttede, at det kan han ikke. Dette meddeles DKK.

4.9. En 1. præmie opnået i åben klasse på en nordisk lavlandsprøve af en dansk hund gælder som kvalifikation til en dansk vinderklasse.

Fra AD forelå et forslag om, at en 1. præmie i åben klasse opnået i Sverige, Norge og Finland på fält / lavland kan sidestilles med en dansk 1. præmie og give adgang til at stille i dansk vinderklasse i henhold til de nuværende krav for engelske og kontinentale racer, uanset i hvilket land og hvor hunden og ejeren / føreren har bopæl.

I den efterfølgende debat blev der stillet forskellige spørgsmål til diverse landes prøveformer, ligesom SPH oplyste, at der er problemer med at få registreret et udenlandsk prøveresultat i DKKs hundeweb.

Det blev besluttet, at en 1. præmie i åben klasse opnået på en lavlandsprøve i Norden er adgangsgivende til en dansk vinderklasse, uanset hvor hund, fører og ejer bor. Det blev også besluttet, at DUV udarbejder en formulering til endelig vedtagelse på DJUs bestyrelsesmøde den 27. august 2009, hvorefter reglen kan træde i kraft.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport
Under dette punkt blev der ført en drøftelse om DM hvert år skal ligge på et bestemt sted - f. eks. på sydhavsøerne med de mange roer godt besat med agerhøns og fasaner, eller det som nu skal afvikles på forskellige steder i landet på de biotoper, som den enkelte landsdel nu engang kan byde på. Der var flertal for, at DM fortsat flytter rundt i landet.
MUVs rapport blev i øvrigt taget til efterretning.

5.2. MUVs regnskab
Regnskabet for DM 2008 blev taget til efterretning.

5.3. Planer for markprøver
KH fremførte, at arbejdsgangen med ansøgninger om dispensationer er for stiv. AD replicerede, at der bør holdes en vis disciplin ved at de fastlagte terminer respekteres, så organisationerne ikke generer hinanden. AASJ fremførte, at MUV kun er interesserede i, at de skal behandle så få dispensationer som muligt, hvorfor de i deres rapport også åbner op for muligheden for at tildele DJ endnu en uge.

Efter denne ordveksling var der flere indlæg. Det blev besluttet at MUV opfordres til at udvide dispositionsretten over hverdage yderligere. Det må i øvrigt være muligt, at organisationernes sekretærer håndterer koordinationen af kvalitetsprøverne og evt. dispensationer, så MUV involveres mindst muligt i dette.

MUV ønsker repræsentanter fra organisationerne til et møde vedr. koordinering af efterårets vinderprøver. FMJ deltager fra DKK, Fritz Heje Hansen fra DJ og Bent Olsen fra FJD.

Dansk Drentsche Patrijshond Klub (DDPK) har i anledning af deres 10 års jubilæum ansøgt om 2 vinderprøver i foråret med uddeling af CACIT. Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at anmodningen ikke kan imødekommes. Medlemmer af KDPH har udover deres egen vinderprøve mulighed for også at starte på 5-klubbens vinderprøve. KDPH tilbydes at kunne afholde en brugsprøve om efteråret.

5.4. Holdstørrelser på vinderprøver
Der var fremsendt et forslag til opdeling af specialklubbernes vinderprøver. AASJ gav en kort orientering om, hvorfor tallet 45 i sin tid var vedtaget.

Efter en kort drøftelse blev følgende besluttet: Er der tilmeldt mindst 50 hunde, kan vinderprøven opdeles i 2 vinderklasser. Er der tilmeldt mindst 75 hunde, kan vinderprøven opdeles i 3 vinderklasser. Er der tilmeldt mindst 100 hunde, kan vinderprøven opdeles i 4 vinderklasser.

6. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAUs rapport
I rapporten var indeholdt en forespørgsel om DKK kunne sende en opkrævning af registreringsafgiften direkte til SAUs prøveledere. SHP og FMJ oplyste, at det er indsendelse af præmielisterne, der udløser opkrævningen. Sagen drøftes med DKK.
Rapporten blev i øvrigt taget til efterretning.

6.2. SAUs regnskab og budget
Regnskab og budget taget til efterretning.

6.3. Slæb- og apporteringsprøver i 2009
Planen taget til efterretning.

7. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport
I rapporten er bl.a. indeholdt et forslag om at ændre navnet FUME til Danmarksmesterskab for fuldbrugsprøve. Dette forslag udløste en længere drøftelse, hvor det kunne konstateres, at nogle bestyrelsesmedlemmer var for, mens andre var imod. Det blev til sidst besluttet at sende forslaget om navneændringen ud til specialklubberne til udtalelse.
Beretningen blev i øvrigt taget til efterretning.

7.2. FUVs regnskab og budget
Efter et par spørgsmål blev regnskab og budget taget til efterretning.

7.3. Forslag til reviderede prøveregler
Der forelå et forslag fra FUV til ændrede prøveregler. Forslaget til ændringerne blev herefter gennemgået, og der blev foreslået enkelte ændringer. Det blev vedtaget, at forslaget sendes til en høringsrunde blandt DJUs kontinentale bestyrelsesmedlemmer i 14 dage, hvorefter FUV får tilsendt DJUs forslag til ændringer.

8. Vildtplejeudvalget

8.1. VPUs rapport
Der forelå ingen rapport.

9. Økonomiudvalget

9.1. ØUVs rapport
Der forelå et notat vedr. regnskabet for 2008 samt budgettet for 2009. AASJ gennemgik notatet.

9.2. Foreløbigt regnskab for 2008
Det fremlagte foreløbige regnskab blev taget til efterretning. SHP forespurgte, om det ikke var muligt at få lavet en samlet oversigt over DJUs økonomiske midler inkl. SAUs og FUVs kapitaler.
AASJ lovede, at ØUV ville kommen med en sådan.

9.3. Forslag til budget for 2009
Det fremlagte forslag til et budget skal justeres med vedtagelsen omkring bortfald af dommeraspiranternes egenbetaling.

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøvekritikker
AASJ gav et kort resumé af udvalgets arbejde med henvisning til det udsendte mødereferat m.m. Som det fremgår af materialet, er udvalgsarbejdet standset pga. uenighed blandt udvalgsmedlemmerne om udvalgets opgave.
Der foregik herefter en længere drøftelse, hvor man forsøgte at afdække den uenighed, der hersker dels mellem udvalgsmedlemmerne og dels mellem organisationernes bestyrelsesmedlemmer om hvilket oplæg, udvalget skal fremkomme med til DJUs beslutning.

Til sidst blev man enige om at stoppe det hidtidige udvalgsarbejde og i stedet for nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de 3 organisationer, der skal beskrive visionerne i et totalt Edb-projekt, der skal kunne administrere tilmelding, katalogudskrivning, præmielister og resultater, dommernes kritikker m.m. samt den økonomiske konsekvens af et sådant projekt. Kort sagt: Hvad kræver vi af projektet?

Dette oplæg udsendes senest 1. august 2009 til behandling på det næste bestyrelsesmøde. Det blev herefter besluttet, hvem der skal deltage i arbejdsgruppen.

Hvis fase 1 afsluttes med en beslutning, vil fase 2 sandsynligvis bestå af et udvalg, der skal udarbejde et forslag til selve forretningsgangen for markprøvekritikker som en del af det totale system.

11. FMR § 12 stk. 2. Dispensation
Fra FJD forelå et forslag om, at hunde med 3 gange 1. præmier i åben klasse kan deltage på specialklubbernes hovedprøver, hvis specialklubben ønsker det. FTS foreslog, at dispensation skal søges én gang årligt.
Det kunne imidlertid ikke få tilslutning. Der var flertal for, at det skal være en stående dispensation. Specialklubben bestemmer, om de vil bruge muligheden. Dette skal annonceres i indbydelsen, ligesom det skal annonceres, for hvilke racer dispensationen gælder på den pågældende prøve.

12. DJU-nålen
Der forelå et notat om hvilke personer, der kan få tildelt DJU-nålen. Det blev besluttet, at alle nævnte personer tildeles hæderstegnet.

13. Nedsættelse af et sponsorudvalg.
Ved sammenkomsten i forbindelse med DM 2008, blev der født en idé om at nedsætte et sponsorudvalg, som skal komme med ideer til at få del i de økonomiske midler, som mange firmaer disponerer over til markedsføring.
Det blev vedtaget at nedsætte et ad hoc udvalg benævnt "DJUs sponsorudvalg" med Ole Dahl Madsen og Leif Bach som de foreløbige udvalgsmedlemmer. I samarbejde med FTS udarbejder de et forslag til et kommissorium for udvalget.14. Valg til DJUs udvalg

FTS: JSL har meddelt, at han holder op i DJUs bestyrelse. FTS fremførte en tak til JSL. JSL svarede, at han naturligvis er lidt ked at skulle holde op med bestyrelsesarbejdet i DJU. Det skyldes, at hans uddannelse inden for Forsvaret nødvendiggør, at han siger nogle af sine fritidshverv fra. Det bliver bl.a. DJs hundeudvalg og dermed også DJUs bestyrelse..

Til valg til DJUs forskellige udvalg var fremsendt forskellige forslag og indstillinger.

Følgende blev valgt:

Markprøveudvalget: Poul Bislev og Lars Nielsen blev valgt. Da Jørgen Gregersen har valgt at udtræde af udvalget, blev Aage Stenhøj Jørgensen valgt i stedet for ham.
Slæb- og apporteringsudvalget: Allan Bredsgaard blev valgt.
Fuldbrugsprøveudvalget: Uffe Jacobsen blev valgt.
Vildtplejeudvalget: Michael Sanner Christensen, Knud Overgaard og Torben Bagh blev valgt.

15. Eventuelt
Det blev aftalt, at der afholdes et fælles møde med DJUs bestyrelse og DJUs udvalgsmedlemmer torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

16. Næste møde
Torsdag den 27.august 2009 kl. 10 på hotel Hedegaarden i Vejle

Mødet sluttede kl. 17,04.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020