Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 05.02.2008
Referat DJU bestyrelse 05.02.2008 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:50

 

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10
på Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg

Til stede var Asger Stein (SA) FJD formand, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD, næstformand, Erling Clausen (EC) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DUV og sekretær.

Der var afbud fra Joakim Skovgaard Larsen (JSL) DJ.

AS bød velkommen til de fremmødte og især til Anton Dahl, der deltog for første gang.

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget med tilføjelse af punkterne 4.3 Klagesag nr. 3 og 17 DJUs arkiv.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 12.09.2007.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

DKK FMJ orienterede om, at Jens Glavind var tiltrådt som ny direktør i DKK. Der arbejdes på højtryk for at få det nye EDB-system, som startede sidste år, til at fungere bedre. På efterårets brugsprøver havde der været en overvældende stor deltagelse med langt over 500 startende hunde. Den afholdte brugsprøve i oktober er blevet modtaget positivt af hundeførerne.

Med hensyn til markprøvekritikker planlægger DKK, at hundeførerne fremover kan hente deres kritikker på DKKs hjemmeside via Internettet, ligesom man vil spare arbejdet og udgiften til kopiering til brug for specialklubbernes oplysninger til årbøger m.m. Alle dommerne skal så vidt muligt sende deres kritikker via Internettet til de to centrale personer, der koordinerer videreekspeditionen af kritikkerne.

Der udspandt sig herefter en drøftelse om problemerne med at indføre et sådant system, så længe alle hundeførere ikke har adgang til Internettet.

Det blev besluttet, at der fremlægges en plan for et mere smidigt system, hvor kopiering formindskes betragteligt, og hvor der også tages hensyn til de hundeførere, der ikke har adgang til Internettet.

Der blev afklaret nogle spørgsmål omkring opnåede præmieringer på udenlandske prøver.

DJ KH tilsluttede sig DKKs synspunkt om hvor besværligt det er, når kritikker skal kopieres og udsendes. Endvidere arbejder DJ på at afskaffe resultatbogen. DJ genindfører Holmegaard glas som præmier. Den nye tilmeldingsblanket bør tilføjes rubrikker om ræv eller kanin for DJs udvidede apporteringsprøve.

Med hensyn til afskaffelse af resultatbogen replicerede AS og fortalte, at FJDs specialklubber går ind for at bevare den.

FMJ Hundeførerne kan hente oplysninger om deres hunds præmieringer på DKKs hundeweb, hvorfor resultatbogen er overflødig. AASJ Det må være en betingelse, at det fortsat er gratis at hente disse præmieringslister på fra DKKs hjemmeside.

Man var enige om, at hvis/når resultatbogen afskaffes som obligatorisk, kan hundeførerne fortsat købe den og selv indskrive diverse resultater i den.

KH DJ fremsætter forslag til afskaffelse af resultatbogen på næste møde.

Der var derefter en debat om unghundeskemaernes berettigelse. Herunder drøftedes forslaget om at lade points afløse de nuværende skriftlige kritikker.

KH sluttede med kort at orientere om, hvilke konsekvenser den nye struktur i DJ vil få for nedsættelse af DJs hundeudvalg, repræsentation i DJUs bestyrelse m.m.

FJD AS refererede kort fra et positivt møde han og AASJ havde haft med DJs formand Ole Roed.

Derudover orienterede AS om, at der er forslag om at fra og med 2010 flyttes Dansk Jagthunde Derby til om foråret pga. problemer med at skaffe nok egnede terræner om efteråret. Dette indlæg affødte en del diskussion om evt. kvalifikationskrav før start, forår contra efterår m.m.

4. Dommerudvalget.

4.1. DUVs rapport.

AASJ gennemgik DUVs rapport. Der blev stillet forskellige spørgsmål, som blev afklaret.

4.2. Fælles Markprøve Regler (FMR).

DUV havde fremsendt 2 forslag til ændring af FMR:

Det ene vedrørte championatsreglerne, hvor ændringen af DKKs udstillingsreglement medfører, at 1. præmie på udstilling ændres til mindst very good. 24 måneders reglen bevares uændret. Dette blev vedtaget.

Det andet vedrørte kategorierne i vejledningen for afholdelse af vinderprøver. Forslaget blev vedtaget med en enkelt ændring for IFF.

Dansk Ruhår Klub havde fremsendt et forslag vedr. ændring af kriterierne for kontinentale racers opnåelse af et brugschampionat. FTS motiverede kort Ruhårklubbens forslag om at lade bedste hund på en fuldbrugsprøve blive sidestillet med en 1. vinderplacering på en efterårsvinderprøve fælles for alle racer.

Der udspandt sig herefter en diskussion, om forslaget indebærer, at en hund kan blive brugschampion uden at have været 1. vinder på en vinderprøve. Flere mente, at forslaget ville indebære en væsentlig ændring i forhold til det nugældende. Flere spurgte, at FJDs kontinentale specialklubformænd var enige i denne ændring.

Efter nogen diskussion trak FTS forslaget tilbage, da der kunne stilles spørgsmål til uklarheder i den fremsatte tekst. Forslaget sendes til fornyet behandling i specialklubberne og organisationerne.

4.3. Klagesag nr. 1.

Sagen drejede sig om en indberetning af en hundeførers uacceptable opførsel på Dansk Jagthunde Derby. Det blev vedtaget at tildele hundeføreren en advarsel.

4.4. Klagesag nr. 2.

Sagen drejede sig om en hundeførers uacceptable opførsel på en fuldbrugsprøve. Hundeføreren havde klaget over hans hunds bedømmelse. Denne klage var efter en grundig sagsbehandling i Dommerudvalget og Fuldbrugsprøveudvalget blevet afvist som ubegrundet. Under sagsbehandlingen var disse to udvalg blevet opmærksomme på den opførsel, som den pågældende hundefører havde udvist flere gange under prøven. Derfor havde de to udvalg indberettet hundeføreren til DJUs bestyrelse. Sagens akter var blevet udsendt til alle DJUs bestyrelsesmedlemmer.

Efter en grundig sagsbehandling blev det vedtaget at udelukke hundeføreren fra deltagelse på anerkendte prøver i 1 år.

4.5. Status for afgang af markprøvedommere.

AASJ orienterede om den aktuelle situation for dommerstaben.

4.6. ERFA-grupper.

Der var kommet nogle få referater fra nogle ERFA-grupper. Disse referater støtter bl.a. de vedtagne ændringer i FMR.

4.7. Klagesag nr. 3.

Endnu en klagesag fra én af efterårets fuldbrugsprøver blev behandlet. Da der fortsat var nogle uklarheder omkring sagens fakta, blev den sendt til yderligere behandling i Dommerudvalget.

5. Markprøveudvalget.

5.1. MUVs rapport.

AS DM var blevet rigtig godt afviklet. Der var ytret stor tilfredshed fra hundeførerne og dommerne.

De af MUV udarbejdede planer for afholdelse af markprøver blev behandlet. Med hensyn til 2010 blev det foreslået at rykke forårsprøverne en uge frem. Dette meddeles MUV.

5.2. MUVs regnskab.

Regnskab for DM blev gennemgået og taget til efterretning.

6. Slæb- og apporteringsudvalget.

6.1. SAUs rapport.

SAUs rapport blev gennemgået og taget til efterretning. SAUs forslag om diskvalifikation ved stenkast sendes til høring.

6.2. SAUs regnskab og budget.

Gennemgået og taget til efterretning..

6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2008.

Planen taget til efterretning.

7. Fuldbrugsprøveudvalget.

7.1. FUVs rapport.

Rapporten blev gennemgået. Der kunne konstateres en stigning i deltagerantal. FUME ikke afviklet i 2008.

7.2. FUVs regnskab og budget.

Regnskab gennemgået og taget til efterretning..

Forslag om sponsorindtægter blev drøftet. FUV meddeles DJUs indstilling.

7.3. Fuldbrugsprøver 2008.

Planen blev taget til efterretning.

8. Vildtplejeudvalget.

8.1. VPUs rapport.

VPU have tilsendt en oversigt over registreringerne af vildt på efterårets prøver. Oversigt tages med på prøvelederseminaret. Det bliver spændende at se, hvor mange parhøns der er på prøveterrænerne her i foråret.

9. Økonomiudvalget.

9.1. ØUVs rapport.

AS gennemgik rapporten med dens kommentarer til regnskab og budget.

9.2. Foreløbigt regnskab 2007.

Det foreløbige ureviderede regnskab blev gennemgået og taget til efterretning.

9.3. Forslag til budget 2008.

Forslaget blev gennemgået og vedtaget.

ØUV havde fremsendt et forslag til nye satser for prøver, der blev vedtaget.

9.4. Sekretærens lønforhold.

AS Sekretærens løn skal opdeles i basis og dyrtid. Herefter skal basisløn dyrtidsreguleres efter statens takster.

10. Prøvelederseminar.

Der er udsendt indbydelser til prøvelederseminarer i slutningen af februar og første lørdag i marts. Der er kommet mange tilmeldinger. Det blev oplyst, at enkelte havde kritiseret, at disse prøvelederseminarer kolliderer med lokale markprøver. Pga. arrangørers ferie m.m. kunne det først lade sig gøre som annonceret. Der er i øvrigt 3 datoer at vælge mellem.

11. Efterårsvinderklasser - planlagt antal.

AS foreslog, at der på basis af antal tilmeldte hunde i efteråret 2007 bør der laves en 6. prøve for kontinentale racer. Dette blev vedtaget.

12. DJU nålen.

Forslag blev fremlagt og vedtaget

13. Valg til DJUs udvalg.

Følgende blev valgt:

Dommerudvalget: Thomas Moltesen Hansen, Claus Christensen, Chr. Johansen og Erling Clausen blev valgt

Markprøveudvalget: Jørgen Gregersen blev valgt som repræsentant Øst for Storebælt.

Økonomiudvalget: Steen Langkjær og Aage Stenhøj Jørgensen blev valgt.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Jørgen Larsen og Niels Erik Kromann blev valgt.

Fuldbrugsprøveudvalget: Niels Jørgen Christiansen, Jan Leléu Feigh og Flemming Larsen blev valgt.

14. Konstituering af DJUs bestyrelse.

FTS blev foreslået og valgt til formand. FMJ blev foreslået og valgt til næstformand.

15. Eventuelt.

Der var en drøftelse af, om alle dommere var gode nok til at håndtere forskellige krisesituationer. Stigningen i personsager afspejler desværre et billede af den egoistkultur, der bliver mere og mere fremtrædende i det danske samfund. Derfor er det vigtigt, at vores nuværende og kommende dommere er i besiddelse af gode menneskelige egenskaber. Det er også vigtigt, at DJU fastholder en klar linie i afgørelse af klagesager, så dommerne er sikre på DJUs opbakning.

FTS udtalte en tak til AS for hans bestridelse af formandsposten i DJU. Der blev kvitteret med lykønskninger til den nye formand og næstformand.

16. Næste møde.

Torsdag 21. august 2008 kl. 10 Villa Gulle i Nyborg

17. DJUs Arkiv.

FMJ orienterede om katastrofen efter at DJUs arkiv med klubbernes årbøger, forhandlingsprotokoller m.m. var blevet overført til Kalø pga. manglende reolplads på Højnæsvej. Her har en medarbejder smidt mange af tingene ud, da de manglede reolplads på Kalø. FMJ så de ting, der er tilbage. De var meget få. Kun få sporadiske årbøger. FMJ henter resterne hjem til sig selv og giver herefter DJU en melding og en vurdering.

Mødet sluttede kl. 14.08

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Søndag, 21. februar 2010 15:59
 

Kalender

2018
2019
2020