Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 21.08.2008
Referat DJU bestyrelse 21.08.2008 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:44

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde torsdag den 21. august 2008 kl. 10 på Hotel Villa Gulle, Østervoldgade 44, 5800 Nyborg

Til stede var, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD, formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ,) Joakim Skovgaard Larsen (JSL) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP), Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

FTS bød velkommen. En særlig velkomst til Kristian Møller og Christian Johansen, som deltog i bestyrelsesmødet for første gang. FTS betonede, at i mødet er ordet frit, og alle synspunkter er velkomne. Men når mødet er slut, og beslutningerne er taget, så skal bestyrelsesmedlemmerne vise enighed udadtil og optræde solidariske.

1. Dagsorden fastlægges

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 5.02.2008

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne

Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at der i år var tilbud om 25 brugsprøver rundt om i landet. 4 af prøverne holdes i jagttiden uden for den normale prøvesæson. FMJ orienterede om konstitueringen af DKKs udvalg for stående jagthunde. Det har været en drøj omgang at få DKKs nye IT-system til at virke 100%. På nuværende tidspunkt er dele af systemet velfungerende, og der arbejdes på at problemerne med resterende funktioner snarest vil være løst.

Der er ansøgt om forlængelse af dispensation for racen Bracco Italieno til at deltage på markprøver. Dispensationen forlænges til og med 2010.

Da der kun er et meget begrænset materiale tilbage af DJUs bibliotek pga. den uheldige fejltagelse på Kalø, hvor det meste blev smidt i en affaldscontainer, vil DKK og DJ undersøge, om der kan findes plads til biblioteket ét eller andet sted. Kan dette lade sig gøre, skal der annonceres efter en person, der vil stå for biblioteket.

FMJ orienterede om det forestående valg til DKKs bestyrelse. DJUs bestyrelsesmedlemmer blev enige om, at det er vigtigt, at jagthundefolket i fællesskab laver en kampagne for de kandidater, vi helst ser skal repræsentere jagthundene i DKKs bestyrelse.

Danmarks Jægerforbund (DJ). KH informerede om, hvorledes DJs udvalg for jagthundearbejdet nu er sammensat. På DJs forbundsmesterskab er der tilmeldt 32 hunde.

DJ overvejer at holde op med at annoncerer navnene på de dommere, der er inviteret til at dømme på forbundets markprøver. Dette affødte en diskussion, hvor flere udtrykte uenighed med denne beslutning. DJ vil genoverveje forslaget.

Kompetencen til udfærdigelse og ændringer af reglerne for DJs udvidede apporteringsprøver ligger i DJ. Da denne prøve imidlertid er kvalificerende til brugsprøver og vinderprøver i DJUs regi, skal DJUs bestyrelse godkende reglerne og evt. ændringer.

FJD. AD informerede om redaktørskiftet for Jagthunden samt beslutningen om, at de nuværende 8 numre ændres til 6 numre årligt. Der lød ros til det nye layout.

4. Dommerudvalget

4.1. DUVs rapport

CJ kommenterede kort den fremsendte rapport. DUVs beslutning om at ændre den afsluttende eksamen for dommeraspiranter fik tilslutning. På en lokal markprøve får aspiranten stillet et hold hunde til sin rådighed. Han skal selv disponere dagen, give mundtlig kritik på dagen, præmiere hundene og efterfølgende udfærdige en skriftlig kritik inden den tidsfrist, dommerne har. DUV udpeger, udover DUVs egne medlemmer, dommerkolleger som censorer.

Proceduren ved udpegning af DUVs assistenter blev behandlet. Det blev vedtaget, at alle kan foreslå assistenter, DUV indstiller kandidater til DJUs bestyrelse, der beslutter.

CJ oplyste, at DUV holder møde med ERFA-gruppernes kontaktpersoner den 4. september 2008.

4.2. FMR (§ 3 stk.3 Klager, § 15 70 års reglen og stenkast på slæb- og apporteringsprøven)

Klager: DUV forslår, at FMR § 3 stk. 3 ændres, således at det kun er hundeføreren, ejeren af hunden eller deltagere på holdet, der kan indgive en klage. Klageren skal have været til stede på holdet. Klagen skal afleveres til prøvelederne på prøvedagen på en særlig klageformular inden prøven forlades. Klagebeløbet indbetales fortsat inden 8 dage.

Dette forslag affødte en længere debat, hvor man diskuterede, hvorvidt det er en fordel, at en ophidset klager fik et par dages tænkepause eller evt. sammensvorne i de nuværende 8 dage kan nå at hidse hinanden op.

Det blev besluttet, at klagen skal indgives skriftligt til prøvelederen på prøvedagen inden denne forlades med en kort angivelse af klagens indhold. Indbetaling skal ske senest inden 8 dage. Klageren kan i den periode trække klagen tilbage eller uddybe den. Beslutningen bekendtgøres i Jagthunden, hvorefter den er trådt i kraft.

70 års reglen: DUV foreslår ikke, at 70 års reglen for dommere ophæves, men at der efter ansøgning kan gives dispensation. Der blev fremlagt et notat med en oversigt over til- og afgang af dommere inden for de sidste 5 år samt dommeres forventede afgang samt den forventede tilgang af nye dommere.

AD oplyste, at emnet havde været behandlet på FJDs bestyrelsesmøde, hvor et flertal støtter indførelses af en dispensationsordning.

Der udspandt sig herefter en debat om emnet med mange indlæg. Det blev besluttet at sende forslaget til høring i organisationerne, specialklubberne og ERFA-grupperne, så der kan tages en beslutning på det næste bestyrelsesmøde.

Stenkast på slæb- og apporteringsprøven. Forslaget blev sendt til høring i foråret 2008, men der er endnu ikke indkommet svar på denne høring. Efter nogen debat blev det besluttet at afvente en ændring af reglerne, til der er fremkommet synspunkter fra organisationerne og ERFA-grupperne.

4.3. Klagesag nr. 1

DUV er af DJU blevet anmodet om at genoptage en klage fra en deltager på en fuldbrugsprøve. Klagen er tidligere blevet afvist af DUV og Fuldbrugsprøveudvalget (FUV). Det nye i sagen er, at et indsendt pointskema efter klagerens opfattelse er udfyldt forkert. Sagen har været behandlet i DUV og FUV.

Efter en grundig behandling af det fremlagte bilagsmateriale besluttede DJU at tilsende klageren et brev, hvori DJUs bestyrelse motiverer, hvorfor den tilslutter sig afvisningen af klagen. Endvidere kontaktes dommeren, så den evt. uklarhed om de afgivne point kan blive afklaret.

4.4. Klagesag nr. 2

Der er tilgået DJU en klage over en dommers meget sene indsendelse af hans kritikker. Efter en kort debat blev man enige om at pointere over for dommeren, at tidsfristen skal overholdes i fremtiden. I modsat fald vil det få konsekvenser for hans autorisation.

4.5. Status for afgang af markprøvedommere

Behandlet under punkt 4.2

4.6. ERFA-grupper

Der var fremsendt en rapport fra de ERFA-grupper, som havde svaret på DUVs henvendelser vedr. forskellige emner. CJ oplyste, at rapporten er udsendt til ERFA-gruppernes kontaktpersoner.

DJUs medlemmer kvitterede for modtagelse af den interessante rapport.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

FTS gennemgik den fremsendte rapport. Det affødte en kort debat om evt. divisionering af dommere samt en debat om dommerbesætninger og dommerindstillinger.

5.2. Planer for markprøver

MUV havde fremsendt reviderede planer for markprøver i 2009 og 2010. Endvidere et forslag til en foreløbig plan for 2011.

De fremlagte planer blev godkendt og offentliggøres på DJUs hjemmeside. Det blev understreget, at planerne, der er rammeplaner, skal overholdes af organisationerne. Dette er vigtigt, for at prøvelederne rundt om i landet kan koordinere samarbejdet omkring de tilgængelige terræner.

5.3. DM herunder indstilling af dommere

FJDs indstilling af dommere blev godkendt

6. Slæb- og apporteringsudvalget

6.1. SAUs rapport

Der forelå ingen rapport

7. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Der forelå ingen rapport

8. Vildtplejeudvalget

8.1. VPUs rapport

Der forelå en oversigt over forårets vildtoptællinger på prøverne. Optællingen viser et landsgennemsnit på de 191 hold på 9 par agerhøns pr. hold og godt 2 enlige agerhøns pr. hold.

FTS orienterede om, hvorledes ornitologerne foretager optælling. Det er en punktoptælling. Bilag blev uddelt.

VPU opfordres til at lave en analyse af de fremlagte tal.

9. Økonomiudvalget

9.1. ØUVs rapport

Det reviderede for 2007 forelå i kopi. Der er tilgået tilsagn om tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen.

10. Forslag til ny arbejdsgang for markprøvekritikker

Der var udsendt et forslag til en ny arbejdsgang for distribution og arkivering af markprøvekritikker, som AASJ kommenterede. Den foreslåede arbejdsgang vil medføre, at man ved at benytte mulighederne via Internettet fjerner den store arbejdsbyrde og de udgifter, der i dag knytter sig til fotokopieringen af markprøvekritikkerne til hundeførerne og speciaklubberne. Rygraden i det foreslåede system er en database på Internettet, hvori alle markprøvekritikker indtastes direkte. Dommere, hundeførere, prøveledere og de arrangerende organisationer og klubber får adgang til denne database via forskellige hjemmesider, der hver især giver adgang til forskellige funktioner.

Herefter udspandt der sig en længere debat, hvor hovedsynspunkterne var, at man støttede det fremlagte forslag. DJ satte dog som en betingelse, at systemet også skal kunne administrere hundeførernes tilmeldinger og indbetalinger, udarbejdelse af kataloger og præmielister. DJ oplyste, at de havde haft kontakt til Spanielklubben for et par år siden, som har et Edb-system, der på nogle områder opfylder de krav og ønsker, som den fremlagte rapport foreslår.

Det blev vedtaget, at der nedsættes et udvalg med én repræsentant fra hver organisation samt de 4 sekretærer. Udvalget skal inden næste bestyrelsesmøde fremlægge et beslutningsforslag med diverse kravspecifikationer. Vedtages dette, igangsættes det egentlige programmeringsarbejde. Det blev præciseret, at udvalget i videst muligt omfang skal benytte sig af bestående systemer.

11. Resultatbogen

DJ havde fremsendt et forslag til afskaffelse af resultatbogen. Dette forslag blev under hensyntagen til indførelse af førnævnte system trukket tilbage. KH præciserede dog at på sigt arbejder DJ for afskaffelse af resultatbogen som et obligatorisk krav.

Under den efterfølgende debat blev det understreget, at FJD ikke ønsker resultatbogen afskaffet.

12. Opkrævning af betaling for aspirantuddannelse

FJD havde fremsendt et forslag som indebærer, at det fremover ikke er den indstillende specialklub, der skal betale kursusgebyret for en dommeraspirant og en dommerelev, men at omkostninger skal betales af DJU, så det derved er fællesskabet, der afholder omkostningerne.

Efter nogen debat blev man enige om at tage spørgsmålet op igen på det næste bestyrelsesmøde.

13. Erstatningspriser for stående jagthunde

De vejledende erstatningspriser er hævet med 10%. Der er udarbejdet et notat med de nye priser.

14. Offentliggørelse af DKKs disciplinærkendelser

Notatet blev taget til efterretning.

15. Eventuelt

Under dette punkt drøftede man bl.a. indstillingen af kandidater til DJUs udvalgsposter. Valget finder sted på næste bestyrelsesmøde.

16. Næste møder

3. februar 2009 kl. 10 på hotel Hedegaarden i Vejle

27. august 2009 kl. 10 på hotel Hedegaarden i Vejle

Mødet sluttede kl. 16,30

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020