Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 01.02.2007
Referat DJU bestyrelse 01.02.2007 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:39

 

i Danmarks Jægerforbunds mødelokale, Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Til stede var Asger Stein (AS), FJD formand, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD næstformand, Erling Clausen (EC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Søren Møller Jensen (SMJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DJU.

Afbud fra Joakim Skovgaard Larsen DJ.

AS bød velkommen til de fremmødte.

1. Dagsorden fastlægges.

Til den udsendte dagsorden blev tilføjet punkt 5.3 Korthårklubbens jubilæumsprøve. Derefter blev dagsordenen godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 04.09.06 og 18.12.06.

På mødet den 18.12.06 blev Flemming Thune-Stephensen valgt som næstformand for DJU. Endvidere blev det besluttet, at organisationernes sekretærer ikke mere inviteres til DJUs bestyrelsesmøder. I stedet for inviterer AS og AASJ sekretærerne til et møde efter DJUs bestyrelsesmøde.

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

FJD. AS gav en orientering, hvor han bl.a. meddelte, at FJDs bestyrelse har besluttet at fortsætte med egenskabsregistreringerne for unghundene endnu et år. Det kunne desværre konstateres, at nogle dommere undlader at udfylde unghundeskemaerne. DUV anmodes om at indskærpe over for dommerne, at skemaerne skal udfyldes.

Endvidere oplyste han, at Resultatbogen foreløbig fortsætter indtil man har fuldt overblik over, hvilke muligheder hundeførerne har for at få udskrevet deres hundes præmieringer fra DKKs hjemmeside. Der er desværre en del fejl i registreringerne, hvorfor hundeejerne skal opfordres til at kontrollere deres hundes data.

FJDs bestyrelse har besluttet, at Jagthunden fremover nedskæres til 8 numre årligt for at få økonomien til at hænge sammen.

DKK. FMJ oplyste, at der i 2006 havde været 486 starter på DKKs efterårsprøver, hvilken er en stigning på 105 i forhold til 2005. Endvidere fremlagde han en oversigt over stambogsregistreringer for stående jagthunde i 2006. Det samlede antal hvalperegistreringer er det samme som i 2006, men enkelte racer svinger meget i opadgående eller nedadgående retning.

Ved valget til DKKs bestyrelse har Søren Hecht Petersen opnået valg, hvilket skyldes en stor opbakning ved stemmeafgivningen fra de stående jagthundefolk.

FMJ informerede om, at DKKs udstillingsreglement vil blive radikalt ændret fra og med 1. januar 2008, idet det skal være helt i overensstemmelse med FCIs reglement. Det medfører bl.a., at præmieringsgraderne får nye betegnelser, idet betegnelserne Excellent, Very good, Good osv. vil blive oversat til dansk. Som konsekvens af dette skal DJUs championatsregler ændres.

DKK overvejer at afvikle en brugsprøve i slutningen af oktober 2007. MUV tilskrives.

DJ. EC oplyste, at region 6 har forslag om at afholde kvalitetsprøver i november måned. MUV tilskrives. Region 6 vil også holde en Hubertusprøve for kontinentale racer som et forsøg.

Temamødet vedr. fugle og landbrug blev afviklet på Kalø med stor succes. DJ har afsat penge til at sende folk ud og holde møder for lodsejere.

KH oplyste at strukturen i DJs hundeudvalg er ændret, således at to pladser i hundeudvalget besiddes af koordinatorer. Fremover holdes der flere fælles møder med koordinatorerne. Han påpegede, at der er rejst kritik af, at nogle dommere er meget længe om at svare på en invitation til at dømme VK, hvilket giver en del besvær.

DJ arbejder med planer om tilmelding via Internettet til prøver. Der kommer på et tidspunkt en invitation til de andre organisationer og specialklubberne, da man fra Danmarks Jægerforbund mener denne opgave bør løftes sammen. Ved dette arrangement vil der være en person tilstede med et erfaringsgrundlag omkring dette emne.

4. Dommerudvalget.

4.1. DUVs rapport.

SMJ gennemgik den fremsendte rapport. I rapporten nævnes bl. a. at 11 aspiranter er indstillet til afsluttende prøver i foråret 2007, og der holdes aspirantkursus for 14 nye aspiranter i den sidste weekend i februar 2007 på Juelsminde Vandrehjem. Der er desværre kun startet 3 nye elever.

På DJUs ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. december 2006 var DUVs forslag til reviderede Fælles Markprøve Regler (FMJ) behandlet. DJUs bestyrelse havde vedtaget de ændrede FMR til ikrafttræden den 1. februar 2007. De væsentligste nyskabelser er, at kapitlerne vedr. Bedømmelsesgrundlaget nu er skrevet sammen i ét kapitel fælles for kontinentale og engelske racer. I § 24 stk. 1 nævnes arterne agerhøne, fasan, urfugl og vagtel i stedet for at skrive hønsefugle. Sneppen tæller fortsat. I Regler for afvikling og bedømmelser af vinderprøver er definitionerne for de vejledende kategorier ændret. Motiveringen for denne ændring er, at DUV ønsker der strammes op mht. sortering på formatet. På nogle vinderprøver har alt for mange hunde været sat i kategori 1, hvilket har medført en noget vanskelig eftermiddag for dommerne, inden hundene var færdigbedømte og placeret i rækkefølge.

DUV er blevet gjort opmærksom på, at der ikke bliver udbetalt kørselsgodtgørelse til aspiranter på fuldbrugsprøverne. DJU besluttede, at disse aspiranter skal have den samme kørselsgodtgørelse, som der gives til dommeraspiranter i øvrigt.

4.2. FMR.

De nye vedtagne regler er udsendt til organisationerne og ligger på DJUs hjemmeside. Dommerne får dem tilsendt med et dommerbrev.

4.3. Opfølgning af afgjort klagesag.

På DJUs ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. december 2006 blev DUVs indberetning af dommer Hans Tagesen for hans bedømmelse på DM 2006 behandlet.

Efter at DJUs bestyrelse havde gennemgået det af DUV fremsendte materiale, blev det besluttet at idømme dommer Hans Tagesen to års karantæne. Kendelsen offentliggøres i Jagthunden.

I konsekvens af denne beslutning blev det ligeledes besluttet at fratage 6. vinderen for kontinentale racer på DM 2006 dens placering. Der udnævnes en ny 6. vinder efter forslag fra den ordførende dommer.

Efterfølgende har dommer Hans Tagesen anket DJUs beslutning og bedt om et møde med DUV, hvilket han i øvrigt var blevet tilbudt tidligere. Den 17. januar 2007 blev der afholdt møde mellem dommer Hans Tagesen med bisidder og to repræsentanter fra DUV. Referat af dette møde var tilgået DJU.

På DJUs bestyrelsesmøde den 1. februar 2007 blev anken behandlet. Der forelå nu forskellige supplerende notater fra de personer, som tidligere havde udfærdiget indlæg i sagen. Efter en grundig drøftelse blev det besluttet, at DJUs bestyrelse fastholder kendelsen på to års karantæne til dommer Hans Tagesen.

På DJUs møde den 18. december 2006 var der også behandlet en klagesag mod en hundefører for hans optræden på en fuldbrugsprøve. Det blev besluttet, at DJU misbilliger hans optræden og dermed ikke kan indstille ham som dommeraspirant i 2007.

DUV fremlagde en skrivelse fra en prøvedeltager, som mente sig berettiget til præmiering efter stand for en vagtel.

Med udgangspunkt i denne redegørelse besluttede DJUs bestyrelse efter en grundig drøftelse, at stand for vagtel fremover skal tælle som en præmieringsværdig situation på lige fod med stand for agerhøns og fasaner. Denne afgørelse ses i lyset af, at vagtlen efterhånden forefindes specielt på de sydjyske terræner.

4.4. Status for afgang af markprøvedommere.

Listen blev fremlagt. Der afgår én kontinental dommer pr. 1.1.2007, 1 engelsk dommer pr. 1.1.2008, 2 engelske pr. 1.1.2009 og 7 kontinentale pr. 1.1.2010.

4.5. ERFA-grupper.

Der var ikke modtaget nogen rapporter fra ERFA-grupper i 2. halvår af 2006. Der var kommet en anmodning fra en ERFA-gruppe om at få et tilskud på 50 kr. pr. deltager pr. ERFA-gruppemøde. Efter nogen drøftelse blev det besluttet at afslå ansøgningen. ERFA-gruppernes kontaktpersoner bevilges 200 kr. i 2007 til dækning af porto m.m.

5. Markprøveudvalget.

5.1. MUVs rapport.

AS gennemgik den fremsendte rapport som bl.a. omhandlede afviklingen af DM 2006. Det var første år, et DM blev afviklet under de nye regler for udsætning. På grund af den store indsats, som de fynske terrænledere m.fl. havde udført med udsætningsbure og fodertønder, var DM blevet afviklet under tilfredsstillende vilkår. Det måtte dog konstateres, at flere fugle til formiddagens afprøvning for et enkelt hold havde været ønskeligt. MUV skal være opmærksom på, at der skal være en hyppig kommunikation mellem terrænlederne dagen igennem, så man får mulighed for at flytte et hold fra et terræn med få fugle til ét, hvor der forventes at være flere fugle.

DMs regnskab viser en udgift, der er ca. 4.000 kr. lavere end budgettet

5.2. DM 2007, herunder dommerbesætning

AS oplyste, at han og Poul Vestervang MUV havde afholdt møde med skytterne Kristian Stenkjær og Finn Fjeldsøe om DM på Falster i 2007. Der blev vedtaget et invitere en ny kontinental dommer til at dømme på DM 2007.

5.3. Ansøgning om brugsprøve fra Korthårklubben

Der forelå en ansøgning fra Korthårklubben om at afholde en brugsprøve i forbindelse med klubbens 100 års jubilæum i 2008. Ansøgningen blev bevilget på betingelse af, at prøven er åben for alle kontinentale racer.

6. Slæb- og apporteringsudvalget.

6.1. SAUs rapport.

Den fremsendte rapport blev gennemgået. Der har været afprøvet 359 hunde mod 366 hunde året før. Beståelsesprocenten er 61 %. Et tilfredsstillende resultat.

6.2. SAUs regnskab.

Det fremsendte regnskab, der balancerer med et overskud på 2.041 kr., blev gennemgået og godkendt.

6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2007

Indbydelse til prøverne i 2007 var fremsendt til orientering.

7. Fuldbrugsprøveudvalget.

7.1. FUVs rapport.

Den fremsendte rapport blev gennemgået. Der er i 2006 afholdt 7 fuldbrugsprøver med 94 deltagende hunde. Præmieringsprocenten var 59,6 %, som må betegnes som meget flot. Alle prøver var afviklet på en tilfredsstillende måde takket være en stor indsats af mange frivillige hjælpere.

JSH gjorde opmærksom på problemet med, at der skal sættes fugle ud på terrænerne, før man kender deltagerantallet på de enkelte prøver.

FUV og DUV afholder fælles møde i 2007. Nye schweissregler skal bl.a. indarbejdes.

7.2. FUVs regnskab.

Det fremlagte regnskab for udvalget viste et underskud på kun 2.564 kr. DJUs tilskud på 2.600 kr. pr. prøve var indarbejdet i de enkelte prøveregnskaber.

7.3. Tilskud til fuldbrugsprøver.

Der var fremsendt en ansøgning om 2.600 kr. pr. prøvested til ekstra fugle, foder pasning m.m. Derudover 1.400 kr. til etablering af 2 stk. udsætningsvolierer pr. prøvested.

Der udspandt sig herefter en drøftelse om hvor mange år fremover FUV var afhængigt af et tilskud til ekstra fugle. DJU har vedtaget, at fuldbrugsprøverne (og slæb- og apporteringsprøverne) skal hvile i sig selv rent økonomisk. Det må medføre, at når udgifterne stiger, så skal startgebyret også stige. FUV overvejer at søge forskellige fonde om tilskud.

DJU besluttede, at der ekstraordinært bevilges det samme beløb i 2007 som i 2006 - i alt 15.600 kr. Udgiften til etablering af udsætningsbure må afholdes af FUVs opsparede kapital.

FUV skal herefter vurdere, hvor meget startgebyret skal stige, så indtægter og udgifter balancerer.

7.4. Fuldbrugsprøver 2007

Der var fremsendt en liste med datoerne for fuldbrugsprøver i 2007.

8. Udsætningsudvalget.

8.1. UUVs rapport.

Udvalget havde fremsendt et forslag til et nyt kommissorium. Udvalget skifter navn til Vildtplejeudvalget. Ole Noe er valgt til formand.

DJU vedtog det fremsendte forslag til et kommissorium med den tilføjelse, at valgperioden for dette udvalg ikke bliver 2 men 3 år.

FTS orienterede om risikoen for reduktion af landmændenes tilskud, hvis der udsættes fuglevildt ulovligt på en ejendom. Officiel skrivelse afventes, som der så skal orienteres om.

9. Økonomiudvalget.

9.1. ØUVs rapport.

AS gennemgik den udsendte rapport.

9.2. Foreløbigt regnskab 2006.

Det foreløbige regnskab, der totalt balancerer fint med budgettet, blev gennemgået. Efter at have udvekslet enkelte kommentarer blev det godkendt.

9.3. Forslag til budget 2007.

Det fremsendte forslag blev gennemgået af AS. Budgettet medfører, at bidragene fra organisationerne skal hæves. Det bevilgede tilskud til FUV på 15.600 kr. tillægges budgettet.

Det blev besluttet at opkræve 160.000 kr. af de tre organisationer i 2007.

9.4. Sekretærens lønforhold

AS havde fremsendt diverse materiale fra AASJ vedr. hans løn- og arbejdsforhold. AASJ forlod lokalet. Sagen blev drøftet og et tilbud vedtaget. AASJ vendte tilbage til mødet, hvor DJUs forslag til en løn pr. 1. april 2006 blev forelagt. Den årlige lønregulering vedtages fremover på DJUs bestyrelsesmøde i januar måned. Der udarbejdes en ansættelsesaftale formelt i DJ. AASJ og AS afslutter sagen med underskrivelse af en ansættelsesaftale.

10. Valg til DJUs udvalg.

Følgende blev valgt:

Markprøveudvalget: Ole Dahl Madsen genvalgt for området Nord- og Midtjylland og Lars Nielsen valgt for området Sydjylland og Fyn.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Allan Bredsgaard blev genvalgt.

Fuldbrugsprøveudvalget: Jørgen Stengel Hansen og Uffe Jacobsen blev genvalgt.

11. DJU nålen.

Det oprindelige forslag vedr. tildeling af DJU-nålen var udsendt. AS kommenterede det og foreslog, at nålen uddeles med det samme, vedkommende afgår som. f. eks. udvalgsmedlem i stedet for at vente, til vedkommende holder op som markprøvedommer. Dette blev besluttet og fastlagte retningslinier renskrives.

DJU-nålen tildeles en afgående markprøvedommer, et afgående udvalgsmedlem og to afgåede bestyrelsesmedlemmer.

AS og AASJ samler op på, hvilke tidligere afgåede udvalgsmedlemmer, der skulle have haft DJU-nålen.

12. Eventuelt.

AS DJUs bibliotek og arkiv er pakket ned og vil blive transporteret til Kalø. FMJ har tilbudt at passe det som afløsning for Hans Pahle.

Under dette punkt blev der i øvrigt drøftet muligheden for, at løbske tæver kan deltage på prøver, problematikken med forskellige afregningssatser for skydeprøver m.m

13. Næste møde.

Mandag den 3. september kl. 10 Højnæsvej 56

Mødet sluttede kl. 19.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Lørdag, 14. november 2009 09:44
 

Kalender

2018
2019
2020