Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 24.05.2007
Referat DJU bestyrelse 24.05.2007 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:35

 

Vedr.: Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 24. maj 2007 kl. 10 på Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Til sted var Asger Stein (AS) FJD formand, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD næstformand, Erling Clausen (EC) Danmarks Jægerforbund, Kirstein Henriksen (KH) Danmarks Jægerforbund, Finn Møller Jørgen (FMJ) Dansk Kennel Klub, Søren Hecht Petersen (SHP) Dansk Kennel Klub, Torben Bagh (TB) Fmd. for DJs hundeudvalg og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) Dommerudvalget og sekretær.

Der var afbud fra Joakim Skovgaard Larsen, Danmarks Jægerforbund.

Formanden bød velkommen.

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Reaktion på reviderede Fælles Markprøve Regler (FMR)

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse havde fået en indsigelse fra 28 kontinentale dommere, hvori man kritiserede 3 ting i de nye FMR: At stand for vagtel og urfugl skal tælle til præmiering, at én meter bag hunden er sløjfet samt de nye kategoriopdelinger. Dette materiale var tilsendt DJUs bestyrelsesmedlemmer efterhånden, som det var modtaget.

Fra Dommerudvalget (DUV) var der kommet et forslag om at slette urfuglen helt og fjerne vagtlen fra § 24 stk. 1 i en forsøgsperiode på to år. I det første år af denne forsøgsperiode foreslås indført et registreringsskema, hvor alle de vildtarter, der forekommer på vores prøveterræner, registreres. Der-ved finder man ud af, hvor ofte (eller hvor sjældent) vagtlen forekommer. I forsøgsperioden sendes spørgsmålet til behandling i specialklubberne, i organisationerne og i ERFA-grupperne. På DJUs bestyrelsesmøde i august/september 2009 bør tingene være så afklarede, at der kan træffes en beslutning om vagtlen.

Endvidere foreslår DUV at "bag hunden" uden meter angivelse ikke ændres, samtidig med, at man indskærper, at der skal være luft mellem hund og fører ved afvikling af en situation. DUV vil over-veje en evt. ændring af kategoriopdelingen.

Der foregik herefter en grundig drøftelse af problematikken. Med hensyn til vagtlen foreslog nogle, at den skulle tælle som præmieringsværdig i forsøgsperioden. Det var der dog ikke flertal for. Man drøftede det fremtidsperspektiv, at vagtlen ville optræde hyppigere og hyppigere samtidig med, at agerhønen visse steder er i tilbagegang, og af nogle grønne organisationer opført som en truet vildt-art, der bør fredes.

Følgende blev vedtaget.

1. Vagtlen fjernes i en toårig periode fra § 24 stk.1, så der kun står agerhøne, fasan og skovsneppe. Der indføres et registreringsskema på efterårets prøver i 2007 og på forårets prøver i 2008.

2. Nugældende tekst i § 24 stk. 6 fastholdes. Det skal indskærpes, at reglen skal overholdes, ellers diskvalificeres hunden jfr. § 18 stk. g.

3. DUV bedes udarbejde et forslag, hvor de enkelte kategorier refererer direkte til præmieringsgra-derne i ÅK og BK.

Der udsendes et svar til de 28 kontinentale dommere samtidig med at der udsendes en orientering til samtlige dommere og aspiranter om de vedtagne ændringer.

Der arbejdes på at udsende informationsmateriale om vagtlen til dommerne m.fl., ligesom der skal arbejdes på at give information om vagtlen i Jæger og Jagthunden med undertitlen "En ny vildtart på vej op i den danske fauna".

3. Autorisation af nye markprøvedommere.

DUV havde indstillet 9 dommeraspiranter til autorisation. Indstillingen blev godkendt.

4. Registrering på præmielisten på FUME

Der var modtaget er forslag fra Fuldbrugsprøveudvalget om hvilke hunde, der skulle registreres på præmielisten på FUME. DJU udbedes sig yderligere oplysninger, før forslaget behandles færdigt.

5. DJU-nålen

Forslag til retningslinier for DJU-nålen blev godkendt.

6. Forslag om registrering af vildtarter på prøveterrænerne.

Forslaget var behandlet under punkt 2 og vedtaget der. Der arbejdes videre med udformning af regi-streringsblanketten samt konstruktion af et registreringssystem. Vildtplejeudvalget (VPU) inddra-ges.

7. DJUs arkiv.

DJUs arkiv er sendt til Kalø, hvor man imidlertid ikke har plads til det. TB tager sagen op i DJ.

8. Eventuelt.

Herunder blev bl.a. problemerne, som Dansk Kennel Klub har med registrering af præmieringer i deres EDB-system, diskuteret. DJUs hjemmeside skal ændre link til de schweissprøveregler, som nu ligger i DKKs regi.

Mødedato for næste bestyrelsesmøde blev ændret. Mødet afholdes onsdag den 12. september kl. 10 på Højnæsvej 56 i Rødovre.

Mødet sluttede kl. 12,55.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

 

 

Kalender

2018
2019
2020