Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 04.09.2006
Referat DJU bestyrelse 04.09.2006 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:26

 

mandag den 4. september 2006 kl. 14 på Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Til stede var: Asger Stein (SA) FJD, formand, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD, Harris Jensen (HJ) DJ næstformand, Erling Clausen (EC) DJ, Svend Arent Jørgensen (SAJ) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK, Fritz Heje Hansen (FHH) DJ og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DJU.

Afbud fra Søren Møller Jensen DUV samt sekretærerne Minna Clausen FJD og Susanne Rubini DKK.

AS bød velkommen til mødet. Til de to nye bestyrelsesmedlemmer EC og SAJ lød der en særlig velkomst.

1. Dagsorden fastlægges.

Det udsendte forslag blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 1.02.2006.

Der var en rettelse til punkt 5.1 vedr. skæringsdatoen for afholdelse af forårsmarkprøver. Datoen 22. april skulle ikke kun gælde for 2007 alene men gælde fra 2007 og fremover. Med denne rettelse blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

FJD. AS oplyste, at der ikke var flertal i FJDs bestyrelse for at lade de skriftlige kritikker afløses af "talskemaer". Han oplyste endvidere, at FJDs bestyrelse foreslår Kirstein Henriksen som kandidat til Dansk Kennel Klubs (DKK) bestyrelsesudvalg. Han håbede på opbakning fra Danmarks Jægerforbund (DJ), ligesom han håbede, at rigtig mange af FJDs medlemmer vil stemme på ham.

Der er kommet et brev fra DKK vedr. indførelse af krav om, at for at blive dommeraspirant, skal man have været på et opdrætterkursus. Gælder det også markprøvedommere eller kun for udstillingsdommere? Spørgsmålet forsøges afklaret mellem FJD og DKK.

FJDs nye hjemmeside er kommet i gang med nyt layout. Der er konstateret visse problemer med koordinering af udsendelse af dommerkritikker til specialklubberne. Det skal indskærpes, at dommerne skal sende deres kritikker via e-mail til Ib Larsen (kontinentale racer) og Tage Skov (engelske racer).

DKK FMJ orienterede om problematikken med racerenhed hos den langhårede hønsehund.

Mht. til schweissarbejdet oplyste FMJ, at der havde været afholdt et møde med repræsentanter fra schweisudvalget, DKKs bestyrelse og FJD. På mødet var fremsat ønske om, at DKK og FJDs specialklubber ønsker indflydelse på regler, dommeruddannelse og -autorisation og afvikling af schweissprøverarbejdet. Schweissudvalget har i første omgang meldt tilbage, at de ikke ønsker nogen ændring.

Der er nu nedsat et udvalg af specialklubberne og DKK for evt. at etablere vores eget prøvesystem i DKKs regi. Schweissudvalget har efterfølgende haft ekstraordinært møde, og har derefter udtalt, at de ønsker samarbejde med DKK. Der blev udtrykt håb om, at der kommer en konstruktiv dialog i gang. HJ udtrykte håb om, at DJ også kommer med i et fremtidigt samarbejde.

DJ HJ - Efter nyvalg til DJs hovedbestyrelse skal der vælges ny formand for DJs hundeudvalg.

Forbundsmesterskab var afviklet med 32 deltagende hunde. Det var en godt gennemført prøve.

4. Dommerudvalget.

4.1. DUVs rapport.

I SMJs fravær gennemgik AASJ rapportens 8 punkter. Der var ingen kommentarer til dette. Dernæst refererede han konklusionerne fra møderne i ERFA-grupperne med svar på de stillede spørgsmål.

AASJ adviserede om, at DUV arbejder med en revision af retningslinier for afvikling af vinderprøver. Dette initiativ blev bakket op.

Det kan konstateres, at nogle kontinentale hundeførere fortsat har svært ved at forstå, hvad der står i FMR § 33 mht. adgangsbetingelser for slæb- og apporteringsprøverne.

4.2. Klagesag.

Der var indkommet en klage over en hundeførers opførsel ved en præmieoverrækkelse. DUV havde indsendt en indstilling om, at hundeføreren tildeles en advarsel. DJU tilsluttede sig indstillingen. Kendelsen offentliggøres i Jagthunden.

4.3. Justitsministeriets afgørelse vedr. halsbånd.

Der var modtaget svar på ansøgningen om dispensation fra at bære halsbånd under afprøvning. Ansøgningen var afvist. Dette er taget til efterretning.

4.4. ERFA-grupper.

Notat fra ERFA-gruppernes svar blev behandlet under punkt 4.1.

Under dette punkt blev en aktuel sag med stand for en vagtel behandlet.

5. Markprøveudvalget.

5.1. MUVs rapport.

SAJ kom med forskellige supplerende bemærkninger til rapporten

5.2. DM 2006

SAJ orienterede kort om planlægningen af dette års DM på Fyn.

5.3. DM 2007. Valg af dommere.

FJDs indstilling af dommere, der inviteres til at dømme på DM 2007, blev efter nogen drøftelse tiltrådt. DM 2007 bliver på Lolland-Falster.

6. Slæb- og apporteringsprøveudvalget.

SAUs rapport.
Der forelå ingen rapport.

7. Fuldbrugsprøveudvalget.

7.1. FUVs rapport.

Rapporten blev indgående drøftet

JSH oplyste, at der er indgået 97 tilmeldinger til årets prøver, hvorfor man i hast har måttet arrangere to nye prøver. Fodertønderne er sat op på prøvearealerne. 2006 er et prøveår hvad angår nye udsætningsregler, så det er spændende, hvordan det bliver med fugletilgangen.

7.2. Indbydelse af FUV til møde.

HJ indbyder til et evalueringsmøde på Fyn. I mødet skal deltage FUVs medlemmer og kontinentale medlemmer i DJU.

8. Udsætningsudvalget.

UUVs rapport.
Udvalgets rapport i form af et mødereferat blev drøftet. De 100.000 kr., som DJU bevilgede til etablering af fodertønder, er fordelt til 39 forskellige prøveledere. Udvalgets navn skal ændres f. eks. til Vildtplejeudvalget.

Man drøftede, hvad konsekvensen for en prøveleder vil blive, hvis der udsættes fugle ulovligt.

9. Økonomiudvalget.

ØUVs rapport.

Der er ingen rapport.
Der blev vedtaget principper for fastlæggelse af løn til DJUs sekretær samt størrelsen af den årlige løn.

10. Forslag fra DJ vedr. antal hunde pr. hold + afregning af terræner.

DJ foreslår, at der indføres et max på 8 hunde pr. hold på vinderprøver.

Konsekvensen af en sådan beslutning blev indgående drøftet. Det vil bl.a. kræve mere terræn og flere dommere og dermed medføre en stigning på startgebyret. Det blev besluttet, at se tiden an i dette efterår. DJ vil på de kontinentale vinderprøver i 2006 kun have hold med 8 hunde.

Retningslinier for afregning af terræner på skydeprøver er opstillet pr. hold. Dette kan dog også formuleres som kr. pr. startende hund. Det blev besluttet, at der ikke sker ændringer i de nugældende retningslinier.

11. Valg til DJUs udvalg 2007.

Der er udsendt indkaldelse til kandidater til valg i 2007. Alle, der kan genvælges, er villige til genvalg.

12. Eventuelt.

FHH orienterede om gældende regler for udsætning Det står helt tydeligt i § 28, at personer, der udsætter fugle, skal lave fortegnelser.

SAJ efterlyste retningslinier for uddeling af DJU nålen. Han kom med eksempler på, hvor nogle aftrådte udvalgsmedlemmer havde fået DJU-nålen, mens andre ikke havde, da de fortsat var dommere og derfor senere kunne forvente at få hæderstegnet. Efter nogen diskussion blev man enige om fremover at være mere konsekvente ved udleveringen.

13. Næste møde.

Næste møde afholdes torsdag den 1.februar kl. 15 i DJs lokaler Højnæsvej 56, 2610 Rødovre.

Mødet sluttede kl. 17.20.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020