Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 01.02.2006
Referat DJU bestyrelse 01.02.2006 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:18
REFERAT

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde
onsdag den 1. februar 2006 kl. 10
i HK-Københavns mødelokale, Artillerivej 30, 2300 København S.

Til stede var Asger Stein (AS) FJD, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD, Harris Jensen (HJ) DJ, Gert Clausen (GC) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Søren Møller Jensen (SMJ) DUV, Fritz Heje Hansen (FHJ) Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DJU

Afbud fra Kristian Raunkjær (DJ) og Jørgen Stengel Hansen (JSH).

AS bød velkommen

1. Dagsorden fastlægges.

Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 6.09.2005.

Referatet blev underskrevet

3. Meddelelser fra organisationerne.

Der var modtaget en skrivelse fra Kristian Raunkjær, som meddelte, at han fratræder som medlem af DJUs bestyrelse og dermed også som formand for DJU.

Der var derudover indgået notater fra FJD og DKK.

AS opfordrede på vegne af FJDs bestyrelse udvalgsmedlemmer, der ikke ønskede genvalg, om at meddele dette til DJUs sekretariat i juni året før valget. Egenskabsregistreringer for unghunde skal foreløbig køre endnu et år.

Schweissudvalgets forslag til nye schweissprøveregler, der er udsendt til høring, blev drøftet. Det blev besluttet, at DJ tager et initiativ til et møde mellem schweissudvalget og repræsentanter fra DJ, DKK og FJD.

Der blev givet stor ros til DKKs hjemmeside, hvor man nu kan få oplysninger om de enkelte hundes stamoplysninger, præmieringer m.m.

4. Dommerudvalget.

4.1. DUVs rapport.

Rapporten blev gennemgået af SMJ. Med hensyn til elevuddannelsen, hvortil der kun er tilmeldt 8 mand fordelt over hele landet, har DUV foreslået at udsætte studiekredsene ét år. Det blev vedtaget at indbyde eleverne til et fælles weekendkursus i stedet for de landsdelopdelte studiekredse.

4.2. DUVs forslag til ændring af FMR.

FMR er klar til udsendelse, når § 20 stk. 2 er på plads. FTS og HJ vil komme med et forslag vedr. kontinentale hundes mulighed for at stille på slæb- og apporteringsprøver og DJs udvidede apporteringsprøven samt fremtidige krav til, hvor mange gange prøverne kan/skal bestås.

4.3. Opfølgning af afgjort klagesag.

Den afgjorte klagesag, som er offentliggjort i Jagthunden, blev kort kommenteret.

4.4. Status for afgang af markprøvedommere, herunder inddragelse af autorisation.

DUVs oplæg blev taget til efterretning.

4.5. ERFA-grupper.

Der er udsendt 6 spørgsmål til ERFA-grupperne, som dommerne bedes tage stilling til.

5. Markprøveudvalget.

5.1. MUVs rapport.

MUV havde i sin rapport gjort opmærksom på, at nogle organisationer ikke retter sig efter de overordnede planlagte datoer, som MUV har udsendt.

Det blev vedtaget, at det fremover skal være muligt at afholde markprøver på hverdage udover de afsatte datoer til organisationerne og specialklubberne. Afviger man fra afsatte datoer, skal MUVs godkendelse indhentes senest 15. december før det pågældende år hvad angår forårsprøver og senest 15. juni hvad angår efterårsprøver.

Det blev endvidere vedtaget efter oplæg fra MUV at udsætte skæringsdatoen for afholdelse af forårsmarkprøver i 2007 til den 22. april 2007.

5.2. Planer for afholdelse af markprøver 2006 - 2009.

MUVs forslag til planer for afholdelse af markprøver 2006, 2007, 2008 og 2009 blev gennemgået. Det kunne konstateres, at FUV havde andre forslag til afholdelse af fuldbrugsprøver. FUVs forslag accepteres og indsættes i planerne.

5.3. DM 2006.

MUV havde fremsendt et forslag til regulering af satser for afregning af terrænleje og vildt på DM og skydeprøver i øvrigt. Forslaget blev grundigt drøftet, og det blev vedtaget at optage forhandling med MUV om endelig fastlæggelse af satserne.

5.4. Udenlandske hundes deltagelse på danske markprøver.

Der forelå et notat, som er udfærdiget iht. hidtidig praksis. Der blev foreslået nogle ændringer i teksten. Det rettede notat indlægges på DJUs hjemmeside.

FTS oplyste, at der foreligger en overenskomst med de svenske specialklubber. Denne overenskomsts nøjagtige ordlyd efterlyses. FTS fremskaffer den.

6. Slæb- og apporteringsudvalget.

6.1. SAUs rapport.

Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAUs regnskab.

Regnskabet blev taget til efterretning.

7. Fuldbrugsprøveudvalget.

7.1. FUVs rapport.

Rapporten blev taget til efterretning. Der blev efterlyst en egentlig evaluering af FUME. Det er blevet bemærket, at alle hundes kvalitet ikke var helt oppe på det ønskværdige niveau. Bl.a. var der hunde, der nægtede at gå i vand.

Det blev besluttet at opfordre DUV til at overveje, om der skal afvikles et kursus for de dommere, der dømmer på fuldbrugsprøverne.

7.2. FUVs regnskab.

Regnskabet blev taget til efterretning.

7.3. Udsætning af fugle.

Der var modtaget et oplæg fra FUV, hvori der var fremsat nogle ønsker om ekstrabevillinger til udsætning af fugle før prøverne i 2006. Det blev vedtaget at indbyde FUV til et møde for på dette at få fastlagt, hvad det er nødvendigt at bevilge til indkøb af fugle til udsætning. FUV bør overveje at regulere startgebyrets størrelse, så prøvernes økonomi kan balancere.

8. Udsætningsudvalget.

8.1. UUVs rapport.

Der forelå ingen rapport.

8.2. Nye regler for udsætning - Udveksling og drøftelse af ideer til gensidig inspiration.

Der var fremsendt et forslag om at afsætte 100.000 kr. til et projekt, hvor der gives tilskud til opsætning af fodertønder med spiraler på de faste prøveterræner. Forslaget blev drøftet, og der var en positiv indstilling til at iværksætte dette. Det blev oplyst, at DJ har indkøbt 250 fodertønder, som vil blive fordelt via hundekoordinatorerne.

Det blev vedtaget at afsætte de 100.000 kr. i budgettet for 2006 til "Projekt foderautomater". Projektet skal koordineres med DJs indkøb og fordeling af fodertønder.

9. Økonomiudvalget.

9.1. ØUVs rapport.

Der forelå et notat med forklaring på tallene i regnskabet for 2005 samt motivering for budget 2006. Det blev vedtaget, at tillægget på 0,50 kr. pr. km i kørselsgodtgørelse kun gælder for autoriserede markprøvedommere.

9.2. Foreløbigt regnskab 2005.

Det foreløbige regnskab blev taget til efterretning.

9.3. Forslag til budget 2006.

Budgettet blev godkendt med tilføjelsen på 100.000 kr. besluttet under punkt 8.2.

10. Forslag til ny form for markprøvekritikker - Status for udvalgsarbejde.

Det udsendte notat, der konkluderer, at det nedsatte udvalg ikke arbejder videre med forslaget, blev taget til efterretning. FJDs bestyrelse drøfter endnu en gang forslaget og vender tilbage med en indstilling.

11. Valg til DJUs udvalg og valg af formand.

På basis af de indkomne forslag havde organisationerne indsendt deres indstillinger vedr. kandidaterne. Resultatet af valgene blev følgende:

Dommerudvalget: Morten Kaas Jespersen blev nyvalgt.

Markprøveudvalget: Poul Vestervang blev genvalgt.

Slæb- og apporteringsudvalget: John H. Hansen og Jørgen Larsen blev genvalgt. Allan Bredsgaard blev nyvalgt for et år.

Fuldbrugsprøveudvalget: Kim Henriksen blev genvalgt og Flemming Larsen blev nyvalgt.

Økonomiudvalget: Aage Stenhøj Jørgensen og Torben Reese blev genvalgt.

Udsætningsudvalget: Poul V. Nielsen og Kristian Raunkjær blev genvalgt. Michael Sanner Christensen blev nyvalgt.

Kristian Raunkjær havde før bestyrelsesmødet meddelt, at han udtræder af DJUs bestyrelse og dermed som formand for DJU. I stedet for har Danmarks Jægerforbunds bestyrelse indvalgt Rune Rübner-Petersen i bestyrelsen.

I konsekvens af dette foretog DJUs bestyrelse valg af ny formand og næstformand. Resultatet af valget blev, at Asger Stein blev valgt som formand og Harris Jensen som næstformand.

12. DJU nålen.

Det blev besluttet hvilke af de afgåede dommere og udvalgsmedlemmer, der skal have tildelt DJU-nålen.

13. Eventuelt.

Der blev drøftet forskellige emner omkring kandidater til DKKs bestyrelsesvalg m.m.

14. Næste møde.

Tirsdag den 5. september 2006 kl. 10 på Højnæsvej 56, 2610 Rødovre.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

Senest opdateret: Lørdag, 14. november 2009 09:39
 

Kalender

2018
2019
2020