Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 06.09.2005
Referat DJU bestyrelse 06.09.2005 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:12

 

på Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Til stede var Kristian Raunkjær (KR) (fmd.) DJ, Asger Stein (AS) (næstf md.) FJD, Gert Clausen (GC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK, Harris Jensen (HJ) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Flemming Thune-Stephensen (FTS) FJD.

Repræsenterende DUV: Søren Møller Jensen (SMJ).

Sekretærerne: Fritz Heje Hansen (FHH) DJ, Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DJU.

Der var afbud fra: Susanne Rubini DKK og Minna Clausen FJD.

Bestyrelsesmødet startede kl. 10. KR bød velkommen.

1. Dagsorden fastlægges.

Dagsordenen blev fastlagt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 27.01.2005.

Referatet blev godkendt

3. Meddelelser fra organisationerne

Forud for mødet havde de tre organisationer fremsendt et notat med forskellige meddelelser til gensidig orientering.

FJDs notat omhandlede bl.a. om nedsætning af et arbejdsudvalg til imødegåelse af medlemstilbagegangen, en invitation til et dommerseminar i Sverige og status for unghundeskemaer.

Med hensyn til unghundeskemaerne oplyste AS, at man vil fortsætte i prøveperioden, der slutter med udgangen af 2005. Det blev bemærket, at det er beskæmmende, at nogle dommere nægter at udfylde unghundeskemaerne, ligesom det er beskæmmende, at nogle klubber ikke bruger oplysningerne derfra.

DKKs notat omhandlede bl.a. en orientering om, at DKK vil stramme op på de etiske regler for avl med hunde. Dette medførte en del debat, hvor man konkluderede, at notatet om disse regler bør offentliggøres i Jagthunden. Der er opstået tvivl om nogle langhårede hønsehundes racerenhed. DKKs bestyrelse har anbefalet en DNA-test, som er en ret bekostelig affære.

DJs notat omhandlede bl.a. en orientering om afholdte møder med dommere vedr. den udvidede apporteringsprøve og et besøg hos nogle jagthundefolk, der eksperimenterer med udsætning af daggamle agerhønekyllinger. Derudover blev der orienteret om det afholdte forbundsmesterskab af den udvidede apporteringsprøve.

4. Dommerudvalget

4.1 DUVs rapport

SMJ gennemgik rapporten. Assistenterne er nu kommet med. Der var sneproblemer, da forårets eksamen for aspiranter skulle afvikles. DUV har efter opfordring diskuteret kravene til dommeraspiranter, og opfordrer til, at der kan gives mulighed for dispensation. Det skal være DUV, der fremsender en dispensationsansøgning til DJU. ERFA-grupperne vil blive inddraget i arbejdet med at finde egnede aspiranter. KR støttede DUVs forslag. DUVs forslag blev vedtaget.

ERFA-grupperne er nu alle blevet aktiverede. På dommermøderne var der en god, positiv og kon-struktiv stemning.

De afklarede klagesager blev kort kommenteret. KR oplyste, at en klager via en advokat havde begæret aktindsigt i en klagesag, som DJU havde behandlet. DJU har afvist at udlevere alle sagens akter til advokaten.

4.2 DUVs forslag til ændring af FMR

Det af DUV fremsendte forslag til ændringer i FMJ blev vedtaget. Det vil blive offentliggjort i Jagthunden.

SMJ oplyste, at der er udsendt et forslag til sammenskrivning af kapitlerne for bedømmelse til drøftelse i ERFA-grupperne.

Det blev kort drøftet, hvilken argumentation, der skal fremføres, når DJU skal søge Justitsministeriet om dispensation for at bære halshånd på prøverne. Argumentet må være, at det er af hensyn til hundens liv og helbred. KR oplyste, at en sag med en gravhund var tabt ved domstolene.

4.3. Drøftelse af det regelsæt, der vedrører kontinentale hundes kvalifikation til VK

Behandles under punkt 6.2

4.4. Indberetning af en hundefører

En hundefører var indberettet, fordi han havde forladt en markprøve uden dommerens tilladelse. SMJ argumenterer for DUVs indstilling om at give vedkommende en misbilligelse. Dette blev vedtaget. Afgørelsen offentliggøres i Jagthunden med navns nævnelse.

4.5. Opfølgning af afgjorte klagesager.

Behandlet under punkt 4.1.

4.6. ERFA-grupper

Det blev konstateret, at nu fungerer alle ERFA-grupperne.

4.7. Elevuddannelse

Der var udsendt et notat vedr. elevuddannelsen for kommende markprøvedommere. Det foreslås, at bevare strukturen i denne uddannelse uændret. Det eneste, der ændres, er at uddannelsen lægges i DJUs regi i stedet for i FJDs. Flere tilsluttede sig forslaget. Oplægget blev vedtaget.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

5.2. MUVs skrivelse vedr. prøvedatoer

MUV og FUV havde fremsendt skrivelser vedr. datoer for Fuldbrugsprøvemesterskabet (FUME).

Debatten konkluderede, at det ikke er muligt at lægge prøver i den komprimerede efterårssæson på weekends uden de kolliderer med andre prøver. Derfor bliver hundefolkene nødt til at prioritere hvilken prøve, de vil deltage på, og så fravælge en anden. Det kan f. eks. ikke lade sig gøre at lægge fuldbrugsprøverne på hverdage, da det ikke er muligt at få de mange medhjælpere til at tage to fridage for egen regning.

DJUs bestyrelse vedtog efter grundigt at have debatteret problematikken, at FUME i 2006, 2007 og 2008 placeres i de weekends, som er tildelt specialklubberne til afholdelse af deres efterårsvinderprøver.

5.3. DM 2006 Indstilling af dommere

Fra FJD var det modtaget et forslag til dommere, der skal dømme DM 2006. Efter nogen debat tiltrådte DJUs bestyrelse forslaget.

Følgende dommere inviteres:

Engelske racer: Jørgen Gordon Andersen (ordførende), Jan Espersen og Børge Sommer. Reserve: Martin Clausen.

Kontinentale racer: Jørgen Gregersen (ordførende), Henrik Raae Andersen og Hans Tagesen. Reserve: John Christensen.

5.4.Ekstra forårsvinderprøve i 5-klub regi

Der var fremsendt forslag fra 5-klub samarbejdet om at give tilladelse til afholdelse af en ekstra vinderprøve for disse 5 små racer om foråret. Forslaget begrundes med, at de små kontinentale klubber ikke har mulighed for at sende repræsentanter til DKKs forårsmesterskab med de nugældende regler.

Efter at flere havde udtalt støtte til forslaget, blev dette vedtaget.

6. Slæb- og apporteringsudvalget

6.1. SAUs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

6.2. Forslag til ændring af FMR

HJ repeterede de nugældende regler for deltagelse på slæb- og apporteringsprøver. Forslaget indebærer, at en hund skal bestå to gange, hvilket er kvalificerende til vinderklassestart. Derefter må en hund fortsætte med at deltage på prøverne.

Flere støttede forslaget. DUV bedes komme med et oplæg til en ny formulering i FMR.

7. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport.

7.2. Fuldbrugsprøveregler

Reglerne er vedtaget.

8. Økonomiudvalget

8.1. ØUVs rapport

AASJ gennemgik kort rapporten med argumentationen for ændring af diverse satser.

Fra et enkelt medlems side blev der advaret mod at hæve kørselstaksten til dommere, idet det ville have en afsmittende virkning på kørselsgodtgørelsen til diverse medhjælpere. Dommerne må være indstillet på, at dommergerningen er en hobby med deraf følgende udgifter. Dette synspunkt blev imødegået fra flere sider.

Efter nogen debat blev det vedtaget, at kørselsgodtgørelse til dommere pr. 1. januar 2006 er statens lave km-takst + 50 øre + 200 kr.

ØKO's retningslinier for afregning af terræn og vildt på skydeprøver blev godkendt.

8.2. Regulering af prøvesatser

Økonomiudvalget havde fremsendt et forslag til regulering af diverse gebyrer for prøver m.m. til ikrafttræden den 1. januar 2006.takster.Det fremsendte forslag blev godkendt.

9. Udsætningsudvalget

9.1. UUVs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport.

9.2. Drøftelse vedr. ændrede regler udsætning af fuglevildt før afholdelse af prøver

KR: DJU modtog i juli måned en trussel fra Vildtforvaltningskontoret om at stoppe for dispensationer for udsætning allerede i 2005. DJU og organisationerne har fået dispensationer for 2005, men derefter er det slut. Vi må se på, hvad man udfører af forsøg forskellige steder rundt om i landet. Det er planlagt at udarbejde stof om udsætning som et indstik i bladet Jæger. Det er muligt at få trykt ekstra indstik til specialklubberne. DJs koordinatorsystem kan bruges. Emnet bliver tema på næste koordinatormøde.

Efter dette indlæg udspandt der sig en debat om perspektivet efter den trufne afgørelse i Vildtforvaltningsrådet. Alle var enige om, at det nu er nødvendigt, at vi alle står sammen for at få

skabt de biotoper og den vildtbestand, som vores prøver kræver. FTS orienterede om et indlæg af Anette Laursen m.fl. på Ruhårklubbens koordinatormøde om en succes med udsætning af daggamle agerhønekyllinger.

10. Forslag til en ny form for markprøvekritikker

DJ har fremsat forslag om at der nedsættes et udvalg, som skal vurdere om de skriftlige kritikker med fordel kan afløses en ny form for kritikker, hvor det er tal, der fortæller om hundenes præstationer.

HJ mente, at specialklubberne kunne have gavn af en anden form for ny form for kritikker. AS fortalte, at der er meget lidt opbakning i FJD til forslaget. FTS oplyste, at tal bruges på fuldbrugsprøver. Han er en varm tilhænger af tal, som giver en større nuancering end prosa.

FMJ havde det standpunkt, at det statistiske materiale kun er brugbart for store racer. Man kommer til at mangle historien, hvis vi dropper de skriftlige kritikker. FTS indvendte, at man kan bedre sammenligne tal end prosa. Ordblinde kan bruge tal, og dommeren slipper for hjemmearbejdet. AS sluttede med at fremføre det argument, at hundeførerne godt vil kunne læse om, hvad der er sket.

Der blev nedsat et udvalg bestående af: HJ -AS - FTS - FMJ-SMJ. Midtvejs rapport skal foreligge i januar 2006

11. Valg

Indkaldelse af forslag til kandidater er udsendt og bekendtgjort i Jagthunden.

12. Eventuelt

AASJ bad dem, der ville have overnatning og forplejning på DM, om at give ham besked snarest.

13. Næste møde

Onsdag den 1. februar 2006 kl. 10 på Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Mødet afsluttet 12,40 - derefter frokost.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

Senest opdateret: Lørdag, 14. november 2009 09:16
 

Kalender

2018
2019
2020