Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 27.01.2005
Referat DJU bestyrelse 27.01.2005 Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 09:07

På Højnæsvej 56, 2610 Rødovre

Til stede var: Kristian Raunkjær (KR) (fmd.) DJ, Asger Stein (AS) (næstfmd.) FJD, Gert Clausen (GC) DJ, Jørgen Stengel Hansen (JSH) DKK, Harris Jensen (HJ) DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, Jens Jørgen Nielsen (JJN) FJD.
Repræsenterende DUV: Peter Strøbech (PS).

Sekretærerne: Fritz Heje Hansen (FHH) DJ og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) DJU.

Der var afbud fra: Susanne Rubini DKK og Minna Clausen FJD.

Bestyrelsesmødet startede kl. 10. KR bød velkommen

Ad.1. Dagsorden fastlægges.
Dagsorden blev fastlagt

Ad.2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 24. 08 .2004.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad.3. Meddelelser fra organisationerne.
Der var før mødet udsendt bilag fra organisationerne til orientering.

FJD havde ansøgt om dispensation fra reglen om, at hunde, der allerede har tre 1. præmier på en brugsprøve, ikke kan deltage på jubilæumsbrugsprøven den 19. september 2005. Ansøgningen blev tiltrådt af DJU.

FMJ meddelte, at han havde opnået genvalg til DKKs bestyrelse. Han takkede DJ og FJD for opbakningen af hans kandidatur op til valget. AS oplyste, at FJD har en strategi, som gerne skulle resultere i at få valgt endnu én repræsentant for de stående jagthunderacer ind i DKKs bestyrelse.

FMJ nævnte, at det var konstateret adskillige gange, at hundeførerne ikke medbragte de krævede vaccinationspapirer på prøverne. Dette krav bør præciseres i Jagthunden. Mange hunde, der led af kennelhoste, stillede på prøver i efteråret. Dels er det forbudt at stille med en syg hund, der kan smitte andre hunde, og dels er det forkasteligt at udvise en så ansvarsløs adfærd.

Ad.4. Dommerudvalget
4.1 DUVs rapport

DUV har bedt Flemming Østergaard om at fremstille en film vedr. hundenes stil. Denne film skal bruges ved undervisning af dommeraspiranter m. fl. DJU tiltrådte forslaget som en god ide. KR understregede, at vort undervisningsmateriale skal være på et højt niveau.

Som foreslået på forrige møde har DUV foreløbig indbudt 3 dommere til at indtræde i en "følordning". På mødet forelå endnu et forslag fra 4 specialklubber om et 4. "føl". Efter nogle ordvekslinger om den formelle arbejdsgang ved udpegning af disse "føl", blev forslaget imødekommet af bestyrelsen.

PS orienterede om, at der var rejst en klage mod en dommer. DUV har afvist klagen, da bedømmelsen af den givne situation ligger inden for dommerens ret til et frit skøn.

PS orienterede endvidere om, at DUV havde tilskrevet de to store kontinentale specialklubber om at finde egnede emner som elever, da disse klubber ikke har indstillet emner denne gang. DUV har ikke modtaget noget svar på henvendelsen. Derefter udspandt der sig en ordveksling om de store problemer, vi har med at finde tilstrækkelige egnede kandidater som kommende markprøvedommere.

DUV planlægger at afholde tre regionale dommermøder i maj måned.

DUV foreslår, at DJU overtager det overordnede ansvar for elevuddannelsen. Uddannelsen foregår i dag i studiekredse i FJDs regi. Udvælgelsen af elever skal fortsat ske i FJDs regi. DJU tilskriver FJDs bestyrelse om forslaget.

4.2 Klagesag

Der er rejst en klagesag mod en dommer på én af efterårets vinderprøver. DJUs bestyrelsesmedlemmer havde inden mødet fået tilsendt en kopi af alt det materiale, der ligger i sagen.

PS meddelte, at sagen har været behandlet i DUV, men den er ikke færdigbehandlet, så det har været muligt at komme med en indstilling til DJU. DUV har møde om denne sag den 7.02.2005. PS gav herefter en detailleret redegørelse om de forskellige momenter i sagen. Efter denne redegørelse udspandt der sig en længere diskussion. DJU tilsluttede sig til sidst, at DUV færdigbehandler sagen i deres regi på det aftalte møde, hvorefter DJU får tilsendt DUVs indstilling.

Efter DJUs bestyrelsesmøde har DJUs bestyrelsesmedlemmer modtaget DUVs indstilling. DJUs bestyrelse har herefter afvist klagesagen som ubegrundet.

4.3 Indberetning af en hundefører

I forbindelse med behandlingen af den under punkt 4.1 nævnte klagesag, som er blevet afvist, har DUV fundet anledning til at kommentere klagerens opførsel under prøven. Klageren var hundefører på den aktuelle vinderprøve.

DUV havde inden mødet indsendt et notat med en beskrivelse af hundeførerens opførsel over for dommeren. Dommerens beskrivelse af episoderne var bekræftet af to vidner.

Efter nogen debat blev man enige om at tildele hundeføreren en advarsel. Kendelsen vil blive offentliggjort i Jagthunden. Under behandlingen af sagen fremkom der flere indlæg som klart tog afstand fra den uacceptable opførsel, som enkelte hundeførere tillader at vise over for vore markprøvedommere. DUV har udfærdiget en artikel om hundeførernes opførsel, som vil blive bragt i Jagthunden. Endvidere vil emnet blive rejst på de kommende dommermøder.

Ad.5. Markprøveudvalget
5.1 MUVs rapport

Der er kommet en noget forsinket ansøgning om at gøre Otterup og Omegns jubilæumsmarkprøve anerkendt. Dette blev ekstraordinært bevilget på visse betingelser.

I MUVs rapport var skitseret nogle tiltag omkring DM 2005, som indebærer forskellige sponsoraktiviteter omkring arrangementet. Det blev understreget, at sponsorers krav til opmærksomhed og reklame ikke må virke forstyrrende på det centrale - nemlig hundenes afprøvning. Bl.a. må der ikke ske yderligere reklameindslag i afslutningsceremonien.

MUV holder møde den 28.02.05. KR indskærpede, at det sædvanlige budget for DM skal overholdes punktligt.

5.2 Nye racer på markprøver

Fra Klubben for Jagthunde uden Specialklub forelå en ansøgning om en forlængelse af dispensationen for øvrige racer under gruppe 7 stående jagthunde, der ikke er startberettigede iht. FMR § 3 stk. 2.

Efter nogen debat blev der givet en ny dispensation på tre år til og med 2008.

Ad.6. Slæb- og apporteringsudvalget
6.1
SAUs rapport

SAUs referater og fremsendte bilag blev gennemgået. Af regnskabet fremgik, at det er svært at få balance på prøverne med det nuværende startgebyr, hvorfor SAU foreslår en stigning på 30 kr.

DJU vil henstille til fortsat sparsommelighed hos alle prøveledere, ligesom man foreslår at overveje at udarbejde nogle klare økonomiske retningslinier for prøverne.

AS informerede om, at der med hensyn til den tidligere debat omkring proceduren ved godkendelsen af DJs udvidede apporteringsprøve er varslet en skrivelse. Denne skrivelse er imidlertid aldrig fremkommet, hvorfor sagen efter hans vurdering må betragtes som lukket.

Ad.7. Fuldbrugsprøveudvalget
7.1
FUVs rapport

Der var ingen kommentarer.

7.2 Forslag til Fuldbrugsprøvemesterskab

JSH orienterede om rettelser af tidligere opgivne datoer. Fussingøs sene prøve er 24.-25.09. De andre ligger 17.-18.09. Mesterskabsprøve bliver den 1.-2.10. Det kan lade sig gøre i år, hvor der ikke er planlagt andre prøver i denne weekend.
DJU vedtog, at Fuldbrugsmesterskabsprøven indføres fra og med 2005.

Endvidere vedtog man, at reglen om, at en hund kun må opnå to 1. præmier på en fuldbrugsprøve, fjernes. Omkring revisionen af reglerne for fuldbrugsprøver henstiller DJU til FUV, at teksten i reglerne skal samstemmes med FMR, så fuglesituationer, apportering m.m. dømmes på samme måde på alle vore prøver.

Forslag om at lade 1. vinder på fuldbrugsmesterskabsprøven tælle til brugschampionat og lade vinderne tælle til jagtchampionat udsendes til organisationerne og specialklubberne.

Ad.8. Økonomiudvalget
8.1 ØUVs rapport

AASJ gennemgik det udsendte regnskab og budget. KR kom med supplerende bemærkninger. PS foreslog at overveje at placere de disponible midler i obligationer for at få en højere rente. Det blev vedtaget at opkræve det oprindelige tilskud på 50.000 kr. fra DJ og 25.000 kr. fra DKK og FJD.

8.2 Foreløbigt regnskab

FUV spørger til placering af FUVs økonomiske midler. Sekretariatet vil tilskrive FUV om deres 40.000 kr.

Det forelagte udkast til regnskab blev taget til efterretning, og budgettet for 2005 blev vedtaget. I budgettet er indregnet et tilskud til bladet Jagthunden på 20.000 kr. i 2005.

8.3 Regulering af satser

Det blev besluttet at fastholde de gældende satser for markprøver indtil videre. På augustmødet skal ØUV have et oplæg klart til en evt. regulering.

Det blev vedtaget at forhøje tilmeldingsgebyret for slæb- og apporteringsprøver med 30 kr.

Ad.9. Udsætningsudvalget
9.1 UUVs rapport

Der forelå ingen rapport.

KR orienterede om, at Vildtforvaltningsrådet på et tidspunkt vil afgive en betænkning. KR skal have møde med miljøministeren. Han præciserede, at der er fokus på udsætning af fuglevildt.

FHH orienterede om pilotprojektet i Køng mose. Der kan spores en markant fremgang for agerhønsene. Der foreligger en rapport, som kunne udmøntes i en artikel i Jagthunden.

Det er nu besluttet af Skov- og Naturstyrelsen, at der først må udsættes agerhøns efter 1. april.

Ad.10 Forslag til DJUs hjemmeside
Der var fremsendt et forslag til en hjemmeside for DJU. Der blev foreslået nogle yderligere emner til forslaget. Forslaget blev godkendt.

Ad.11 Forslag til ny form for markprøvekritikker
HJ havde på DJs vegne fremsendt et oplæg om at lade et ad hoc udvalg vurdere at lade de udførlige skriftlige kritikker afløses af et skema med tal som på fuldbrugsprøverne.

PS DUV har ikke behandlet forslaget, da det først er fremkommet efter DUVs møde.

FMJ kunne ikke tilslutte sig oplægget. Vores nuværende system giver et godt overblik ud fra kritikkerne. Man bør bevare vores nuværende system.

HJ fremførte, at tørre tal er mere oplysende i avlssammenhæng end de skriftlige kritikker.

AASJ nævnte erfaringerne med unghundeskemaerne. Gjorde opmærksom på, at indførelse af et nyt system vil kræve en grundig oplæring af alle markprøvedommere.

KR bad DUV behandle forslaget og komme med en indstilling. Man bør også informere dommerne på forårets dommermøder om dette forslag.

Ad.12 DJU nålen
Der blev fremlagt en liste over de dommere, der er afgået i 2004. Det blev herefter vedtaget, hvem der skal have DJU-nålen.

Ad.13 Valg til DJUs udvalg
Der foreslås genvalg til alle, der er på valg. DJU tiltrådte dette forslag, så følgende er valgt for en ny periode:

Dommerudvalget: Peter Strøbech og Aage Stenhøj Jørgensen. Førstnævnte vil fratræde i 2006.

Markprøveudvalget: Svend Arent Jørgensen og Ole Dahl Madsen.

Fuldbrugsprøveudvalget: Jørgen Stengel Hansen og Uffe Jacobsen.

Ad.14 Eventuelt
AS På FJDs bestyrelsesmøder blev der udtrykt stor tilfredshed med DM for de engelske racer. Matchningen for de kontinentale racer blev ikke afviklet optimalt. Den foregik i en stor mark, der burde være udnyttet bedre.

JJN nævnte mht. aggressive hunde skal disse diskvalificeres, og dommeren skal indberette det til den prøvearrangerende organisation, der derefter indberetter til DKK. Emnet tages med på dommermøderne.

Ad.15 Næste møde
Tirsdag den 23. august 2005 kl. 10.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

 

Kalender

2018
2019
2020