Hjem Referater Høringsnotat vedr. ændringer i FMR - Bilag til referatet 05.12.2016
Høringsnotat vedr. ændringer i FMR - Bilag til referatet 05.12.2016 Udskriv Email
Onsdag, 04. januar 2017 20:43

Forslag til ændringer af Fælles Markprøve Regler (FMR) i 2017

Hermed fremsendes forskellige forslag til ændring af FMR i høring hos DJU's organisationer. Høringssvar bedes tilsendt Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) sekretariat v/ Aage Stenhøj Jørgensen e-mail Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. senest den 15. april 2017.

§ 10. Antal starter på vinderprøver

§ 10 efter første afsnit tilføjes: Derudover kan hunden starte på en specialklubs efterårsvinderprøve.

Motivering: Selvom det fremgår klart af teksten, bliver spørgsmålet, om hvor mange vinderprøver en hund kan starte på om efteråret, ofte stillet.

§ 10 efter sidste afsnit tilføjes: samt på en specialklubs forårsvinderprøve.

Motivering: Så skulle det være klart, at en hund kan starte i alt 3 gange på forårsvinderprøver.

§ 11 stk. 5 Betegnelsen HP (Hæderspris) afløses af CK.

Fra FJD er rejst følgende forslag om af ændre HP til CK.

For at man nemmere kan sammenligne betegnelser indenfor vinderprøver (VK) med vore nordiske kolleger, foreslås følgende til høring i organisationerne:
HP (hæderspris) sløjfes, og der indføres i stedet for CK, som kan gives til en hund, der i VK kunne opnå en 1. præmie i åben klasse /1. præmie i brugsklasse.
Dermed har man i Danmark mulighed for – i lighed med Sverige og Norge (samt FCI) - at tildele CACIT, Res CACIT og CK.

§ 12 Stk. 1 Ungdomsklassens aldersgrænse

På DJU's bestyrelsesmøde den 8. august 2016 blev følgende besluttet til ikrafttræden den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år:

§ 12 Stk. 1. Ungdomsklasse. For hunde, der på prøvedagen er fyldt 10 måneder, og som ikke er fyldt 36 måneder.

Fra FJD's engelske gruppe er modtaget et forslag om at udskyde denne ændring, indtil der har været afholdt en høring Den nye aldersgrænse træder i kraft den 1. januar 2017 med en prøvetid på 3 år. FJD's forslag om at bevare aldersgrænsen på 24 måneder sendes hermed i høring.

§ 13 Championater

Fra FJD er rejst forslag om krav til mindst én situation, hvor der er fældet fugl for hunden, for at kunne opnå et Jagtchampionat (DKJCH) eller Brugschampionat (DKBCH). Følgende forslag sendes i høring:

På alle prøver med fældning af fugl indføres betegnelsen VP (Vildtpris). Denne gives til en hund, som har haft en korrekt og komplet situation, hvor vildtet er fældet og apporteret i henhold til reglerne. For at opnå DKJCH og DKBCH skal en hund mindst en gang have fået tildelt VP i forbindelse med en af de kvalificerende (ifølge bestemmelserne om det gældende championat) placeringer. Ellers de samme regler som hidtil.

§ 14 stk. d. Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr m.m.

Der foreslås tilføjet følgende sætning:

Der henvises i øvrigt til "Regler for tilbagebetaling af tilmeldelsesgebyr" på DJU's hjemmeside.

§ 14 stk. i Aflysning af prøve.

§ 14 stk. i. sidste sætning: For ikke færdigbedømte hunde osv" udgår.

§ 14 stk. k Dopingreglement

§ 14 stk. k. Her nævnes DKK's dopingreglement af 1. januar 2004. Dette reglement er nu afløst af nogle retningslinier, som ligger på DKK's hjemmeside. Der foreslås følgende ny tekst:

At behandle tilfælde af doping i overensstemmelse med Dansk Kennel Klubs (DKK) retningslinier på DKK's hjemmeside under rubrikkerne: For hundeejere/Sundhed/Doping.

§ 16 stk. 2 Begrænsningen af dommeropgaver før DM

§ 16 stk. 2. foreslås kun at gælde ordførerskaber. Forslag til tekst:
Stk. 2. Dommerne på DM må ikke samme år have fungeret som ordførende dommere på organisationernes eller specialklubbernes efterårsvinderprøver.

§ 16 stk. 3 Indstilling af dommere til DM

Fra Danmarks Jægerforbund er modtaget dette forslag til en ny formulering af FMR § 15 stk. 3:

Stk. 3. Dommere til DM udpeges af DJU efter indstilling fra organisationerne.

DJ foreslår, at DJU går helt tilbage til den oprindelige ordning, hvor alle DJU's tre organisationer havde retten til at indstille hvilke dommere, man foreslog, skulle dømme DM. Siden havde FJD i en årrække alene retten til at indstille. Indstillingsretten ligger nu hos Dommerudvalget (DUV). Det er fortsat DJU's bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Det understreges, at DUV fortsat skal indgå i proceduren med råd og vejledning. Organisationernes indstillinger tilsendes DUV, der herefter vurderer de indstilledes kvalifikationer samt foretager en rangering af de indstillede dommere.

§ 20 stk. 2 Markeringsdækkener.

§ 20 Stk. 2. sidste sætning. Der er i øjeblikket dispensation for engelske racer, så de må godt bære et markeringsdækken. Der foreslås, at denne dispensation bliver permanent. Ligeledes foreslås, at det også kommer til at gælde kontinentale racer.

Sætningen "Hunde, der er til afprøvning, må ikke bære dækkener uanset type" forslås afløst af følgende tekst:

Det er tilladt hunde under afprøvning at bære et orange dækken, defineret ved at være dækkende fra midt på halsen og ned før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter.

§ 24 stk. 5 Knaldapport

§ 24 stk. 5. Det foreslås, at teksten efter de tre første sætninger slettes, så den kun indeholder følgende tekst: Stk. 5. I opflugt og skud skal hunden forholde sig rolig. Knaldapport i brugsklasse medfører, at en hund højst kan opnå 2. præmie.

I DUV's vejledning afsnit 7 C foreslår DUV, at sætningen "I et i øvrigt svagt felt kan ordførende dommer skønne, at knaldapportøren alligevel kan placeres" stryges.

DUV's vejledning til FMR vedr. hundens opførsel overfor husdyr

I DUV's vejledning afsnit 8 sidste afsnit foreslås teksten: "Tages katten i rejsningen ..." ændres til "Tages husdyret i rejsningen ..."

Motivering: Det kan være en tamhøne, der trykker sig i en græstot.

Kapitel 13 Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer

Reglerne for ræveslæbsprøver og for ræveslæbsdisciplinen på fuldbrugsprøver skal have den samme ordlyd. Forslag dateret 21. december 2016 er udarbejdet og fremlægges hermed til høring.

Kapitel 13. Ræveslæbsprøve for kontinentale og engelske racer

§ 35. Stk. 1. Prøvens formål er at højne jagthundenes standard i den del af dressuren, der omfatter apportering af tungt vildt over stor afstand. Prøven er identisk med Fuldbrugsprøvens disciplin for ræveslæb, jf. Regler for Afholdelse af Fuldbrugsprøver i Danmark, II, A, 1 herunder den tilknyttede Vejledning. Dette gælder også, for så vidt angår antal omstarter.
Stk. 2. For at bestå prøven, skal hunden have opnået mindst 2 point. Resultatet "bestået" eller "ikke bestået" samt karaktererne 4 til 0, fx "Bestået med 4 point", registreres på præmielisten og indføres i hundens præmieregister i DKK.
Stk. 3.
Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi.
Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende.
Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende.
Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi.
Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi.

§ 36. Stk. 1. Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin fører.
Stk. 2. Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god kvali-tet og nogenlunde ens størrelse, helst ikke over syv kg.
Stk. 3. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst 60 m.
Stk. 4. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m "bort fra startstedet ("anskudsstedet)". Hunden skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt føreren med "begrænset" brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når den er synlig for føreren på vej tilbage med ræven.
Stk. 5. Såfremt hunden får tab og selv vender tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den på sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive opnå point (bestå prøven). At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind.
Stk. 6. Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege start-/afleveringsområdet for hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres til førers hånd. Det er føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående indenfor start-/afleveringsområdet. Lægger hunden ræven ved førers fødder så denne skal række ud efter den, skal der trækkes point. Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0. Har hunden gået 300 meter på sporet ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor start-/ afleverings-området, men ikke afleverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det skal den have en karakter for).
§37. Bemærkninger. Stk. 1. Slæbet lægges af én person, men det fremmer prøvens afvikling, at der er to slæblæggere til disposition.
Stk. 2. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-talkie eller mobiltelefon.
Stk. 3. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader denne. I dette tilfælde afbrydes hundens afprøvning. Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og fuldføre opgaven. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet.

Retningslinier for udtagelse af stående jagthunde til Danmarksmesterskabet

I FJD's kontinentale gruppe er der rejst forslag om at ændre reglerne for udtagelse til DM. Nedennævnte forslag, der er baseret på de nugældende regler for engelske racer, så reglerne bliver ens for både kontinentale og engelske racer, fremsendes hermed til høring:

Til Danmarksmesterskabet (DM) kan kun udtages hunde, der har en stambogsført placering på en af nedennævnte udtagelsesprøver. Alle udtagne hunde skal være præmieringsværdige, dvs. have fået betegnelsen "vinder". Der udtages kun hunde fra vinderprøver, hvor der er startet mindst 10 hunde. I øvrigt henvises til Fælles Markprøve Regler for stående jagthunde (FMR) Kap. 4 § 11, stk. 4.

På DM kan deltage danskejede hunde optaget i Dansk Hundestambog, der føres af Dansk Kennel Klub. Endvidere kan udenlandsk ejede hunde af engelske racer med tilsvarende FCI-anerkendt
stambog deltage.

Til DM udtages fra organisationernes efterårsvinderprøver og fra specialklubbernes efterårsvinder-prøver 24 hunde af engelsk race og 24 hunde af kontinental race. Disse hunde udtages i forhold til antal startende hunde på de enkelte vinderprøver. Ved sammenfaldende forholdstal kan antal udtagne hunde reguleres opad.

Hvis en hund kvalificerer sig mere end én gang på ovennævnte prøver,

a) regnes den første kvalificerende placering som den gældende. Ved kvalificering på den anden prøve, indtræder den næste vinder på denne prøve som deltager på DM.

b) regnes den anden kvalificerende placering som den gældende. Det medfører, at den næste vinder på den første prøve indtræder som deltager på DM.

Hvis en hund, der har kvalificeret sig til DM, er forhindret i at deltage, indtræder den næste vinder på den prøve, hvor den har kvalificeret sig, som deltager i stedet for denne.

Vedtaget af Dansk Jagthunde Udvalg den 05.12.2016

Det skal besluttes, om det skal være model a eller model b, der skal benyttes.

Med venlig hilsen

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelse

1. januar 2017

Senest opdateret: Onsdag, 04. januar 2017 20:57
 

Kalender

2018
2019
2020