Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 03.02.2016
Referat DJU bestyrelse 03.02.2016 Udskriv Email
Onsdag, 24. februar 2016 20:16

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2016 kl. 17,00 i Ejby-Hallen, Halvej 5, 5592 Ejby. 

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

KH tiltrådte mødet senere.

PV bød velkommen.

1. Dagsorden fastlægges

Den foreslåede dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 10. oktober 2015 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3.0. Organisationerne

3.1. Meddelelser fra organisationerne

FJD: På FJD’s bestyrelsesmøde 11.11.2015 blev der vedtaget nye vedtægter for FJD, som træder i kraft den 1.05.2016. Disse indebærer bl.a., at der fremover vil være to suppleanter til FJD’s repræsentanter i DJU’s bestyrelse.  FJD invitere retriever- og spanielklubberne til en drøftelse af et eventuelt samarbejde på bl.a. markvildtområdet. Beretningen blev taget til efterretning.

CJ fremlagde en erstatningssag, hvor Dansk Jagtforsikring har sat erstatningen for en tæve, der er blevet skudt på jagt, for lavt efter hans vurdering. Dette medførte en debat om, hvorledes de forskelige kriterier for erstatningsbeløb skal fortolkes. Det blev besluttet, at FJD retter henvendelse til Dansk Jagtforsikring og beder dem genoptage sagen med en korrekt indplacering i kategorien ”avlsgodkendt”. FJD vil overveje, om formuleringerne af de forskellige kategorier for erstatning skal omformuleres.

Dansk Kennel Klub: Året 2015 har været præget af forberedelserne til verdensmesterskaberne i oktober 2016. DKK’s udvalg for stående jagthunde har mødt stor velvillighed både i Sønderjylland og Vendsyssel mht. at medvirke ved dette arrangement.
DKK har i 2015 afholdt i alt 35 brugsprøver med i alt 469 hunde til start. På forårets 13 vinderprøver startede i alt 334 hunde. Derudover var der 2 mesterskabsprøver med 61 startende hunde. DKK har afholdt 4 skovfugleprøver med 26 hunde til start og 2 FCI prøver med 24 hunde til start. Det giver i alt 914 starter i 2015 på DKK’s prøver for stående jagthunde.
EP henviste til rapporten og meddelte derefter, at han ikke modtager valg til DKK’s bestyrelse i 2017 pga. personlige forhold. Beretningen blev taget til efterretning.

Danmarks Jægerforbund  PV  Der skal afholdes et møde i midten i marts om omorganisering af DJ’s Jagthundeudvalg. Der bliver fremover et prøveudvalg, som relaterer sig til DJU, og et politisk udvalg. Dette blev taget til efterretning.

3.2. Opfølgning af møde 31.08.2015

Som besluttet på DJU’s bestyrelsesmøde den 10.10.2015 var der tilsendt Langhårklubbens bestyrelse en skrivelse dateret 26.10.2015, hvori DJU’s bestyrelse havde frafaldet kravet om indbetaling af et klagegebyr og skriftlige tillidstilsagn fra bestyrelsesmedlemmerne til DJU’s bestyrelse, samt at DJU’s bestyrelse herefter betragter sagen som afsluttet.  Langhårklubbens formand har ligeledes tilkendegivet, at han og bestyrelsen er enige om, at sagen er afsluttet.

DJU’s bestyrelse har noteret, at Dansk Gordon Setter Klubs (DGSK) formand Anton Dahl i nytårsbrev og beretning til klubbens medlemmer hævder, at DJU’s bestyrelse havde nedlagt forbud mod, at Langhårklubbens bestyrelsesmedlemmer ikke må stille på prøver eller de, der er markprøvedommere, ikke må dømme prøver. DJU’s bestyrelse er oprigtigt kede af denne gengivelse, da den ikke er korrekt. Konsekvensen af en manglende tillid til DJU’s bestyrelse ville alene havde medført, at vedkommende ikke ville blive valgt til de tillidsposter, DJU’s bestyrelse har direkte indflydelse på, eller blive inviteret til at dømme prøver (f. eks. DM), hvor DJU’s bestyrelse vælger dommerne. DJU’s bestyrelse sender et brev til Anton Dahl, hvori de beder ham informere DGSK’s medlemmer om misforståelsen, så de fejlagtige oplysninger ikke fortsat optræder i offentlig tilgængelige medier.

Der har været afholdt et møde mellem Dansk Kennel Klubs forretningsudvalg og repræsentanter fra DJU’s bestyrelse den 16.12.2015, hvor formålet var at få afklaret forskellige misforståelser og uklarheder, ligesom snitfladerne mellem DKK’s og DJU’s kompetence skulle drøftes. Mødet havde været meget konstruktivt, hvor forskellige synspunkter var blevet fremlagt. Bl.a. var proceduren ved autorisation af dommere og ved fratagelse af autorisation blevet gennemgået, og der er nu udarbejdet et protokollat, som meget præcist beskriver denne arbejdsgang.  Referatet vedhæftes dette mødes referat.

Der var flere kommentarer til referatet, og mødedeltagere, der havde repræsenteret DJU, udtalte, at det havde været et godt og konstruktivt møde.

3.3. Udsætning af fjervildt. Referat fra møde 30.11.15 og 20.01.2016 mellem DJU, DKK, DJ og FJD m.fl.

På DJU’s foranledning indkaldes alle prøveledere til møder i foråret 2016 for at sikre, at alle er bekendte med den gældende lovgivning for udsætning af fjervildt. Se punkt 5.4.

Behandling af punktet udskydes til møde den 29. februar 2016.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

10 markprøvedommerelever har i 2015 gennemført en elevuddannelse bistået af deres mentorer og er indstillet til at fortsætte som dommeraspiranter på kurset Modul 2 i slutningen af februar 2016. 2 kontinentale aspiranter har meddelt, de ikke kan fortsætte uddannelsen pga. helbredsmæssige problemer. En kontinental aspirant fra forrige hold er indstillet til den afsluttende eksamen. 4 apporteringsdommerelever starter på kursus i slutningen af februar 2016.

DUV har gennemgået ERFA-gruppernes svar på de stillede spørgsmål i 2015. DUV har kort kvitte-ret med et resumé, som er udsendt til alle markprøvedommere. DUV har derefter udarbejdet nye spørgsmål, som er udsendt sammen med et dommerbrev til samtlige markprøvedommere.

Mht. til formuleringen i Fælles Markprøve Regler (FMR) § 20 stk. 1 mener DUV, at den er fyldestgørende. Den beskriver en dommers opgaver med sit hold indtil hans bedømmelse slutter. På en kvalitetsprøve slutter bedømmelsen, når dommeren har besluttet hvilke præmier, de enkelte hunde skal tildeles. På en vinderprøve slutter en kontinental dommers opgaver ved pausen, og en engelsk dommers opgaver slutter inden lodtrækningen til 2. heat. Som aftalt på DJU’s bestyrelsesmøde 10.10.2015 har DUV udarbejdet en revision af retningslinjerne for afvikling og bedømmelse af vinderprøver, som er udsendt til samtlige markprøvedommere.

Rapporten var vedhæftet et notat med en oversigt over hvilke dommere, der var holdt op i 2015, samt den planlagte afgang fremover.

ONN, der ikke ønsker genvalg i DUV af personlige årsager, udtalte, at han havde været glad for samarbejdet med bestyrelsen og sekretæren. Der blev udtalt en gensidig tak til ONN.

Efter en debat med afklaring af forskellige spørgsmål blev rapporten taget til efterretning.

4.2. DUV’s regnskab og budget 

DUV har i 2015 forbrugt i alt t.kr. 51,0 i forhold til et budget på t.kr. 64,0. DUV’s budget for 2016 hæves til t.kr. 84.0. Stigningen skyldes afholdelse af Modul 2 kurset for markprøvedommeraspiranter og kursus for apporteringsprøvedommerelever. Regnskab og budget blev godkendt.

4.3. Betegnelsen/kategorien ”Ikke for fugl” 

DUV har gennem ERFA-gruppernes svar på spørgsmål modtaget forskellige synspunkter om tildeling af betegnelsen/kategorien ”ikke for fugl”. Et flertal af de kontinentale ERFA-grupper ønsker prædikatet/kategorien fjernet fra FMR. DUV har ønsket at få drøftet, hvilken holdning DJU’s bestyrelse har til at betegnelsen evt. fjernes i FMR § 11 stk. 1 vedr. præmiering i kvalitetsklasserne samt evt. udgår i kategoriopdelingen i vinderklasser.

Efter flere indlæg blev det besluttet at sende spørgsmålet til høring i specialklubberne, om prædikatet ”ikke for fugl” i kvalitetsklasser (FMR § 11 stk. 1) skal udgå. Hermed får hundeførerne på medlemsmøderne og generalforsamlingerne lejlighed til at give deres mening til kende. Det samme gælder spørgsmålet om kategorien IFF skal bortfalde i vinderklasserne med deraf følgende konsekvens. På basis af de høringssvar, der indgår, vil DJU tage stilling til evt. ændringer af FMR på disse to punkter.

4.4. Revision af regler for Skovfugleprøven 

Da det lovede materiale ikke var modtaget fra Erling Clausen, udsættes behandlingen til næste møde.

4.5. Forslag om oprettelse af ny klasse på markprøver

Behandling af punktet udskydes til møde den 29. februar 2016.

4.6. Ansøgning om hold for løbske tæver på markprøve

Fra Klubben for Gamle Danske Hønsehunde var modtaget et forslag om dispensation fra FMR § 14 stk. g) omkring deltagelse af løbske tæver på klubbens hovedprøve i 2016. Fra Korthaarklubben var ligeledes modtaget en lignende ansøgning gældende for deres hovedprøve i 2016. For begge ansøgninger gælder, at det foreslås, at der oprettes et rent tævehold, hvor disse løbske tæver kan deltage.

FE begrundede kort ansøgningen og tilbød, at observatører vil være velkomne til at overvære holdets afprøvning. Der blev svaret, at dommeren er observatør.

Efter en debat besluttede bestyrelsen at give den fornødne dispensation på omtalte hovedprøver i 2016 på følgende betingelser:

  • 1. Tæveholdet skal oprettes på Hundeweb som en særlig prøve.
  • 2. På tæveholdet kan også deltage andre tæver, der ikke er løbske. Disse tævers førere skal være in-formeret om, at der på holdet deltager løbske tæver, og de dermed er afskåret for senere at kunne indsende en klage over, at disse løbske tæver evt. kan have haft en negativ indflydelse på deres hun-des præstationer. Det skal derfor være frivilligt for nævnte tævers hundeførere, om de vil starte på dette specielle tævehold.
  • 3. Tæveholdet skal have deres eget mødested, så hundene ikke kommer i kontakt med øvrige delta-gende hunde på prøven. De løbske tæver kan ikke deltage i matchning om pokaler o. lign.
  • 4.7. Reaktioner på klagesager

FE havde ønsket punktet på dagsordenen efter henvendelser, der kan tyde på, at der er en udbredt opfattelse blandt nogle hundeførere, at hvis man klager over en dommers bedømmelse på en prøve, vil vedkommende i praksis blive ”bandlyst” af dommerstanden i en længere periode. Dette skulle angiveligt være grunden til, at der klages så lidt i forhold til de rygter og den snak, der foregår om ”forkerte” afgørelser m.v. på markprøver. Punktet er ikke en debat, om dommerne er dygtige nok, for det er de forhåbentlig. Men det er vigtigt, at et sådant emne kommer frem i åbenhed, så DJU viser, at det tager problemet, hvis det eksisterer, alvorligt. Mht. klager kan DJU kun forholde sig til fakta og konkrete skriftlige indberetninger. DJU skal sikre, at hvis en dommer begår en fejl, så bliver ”der ikke fejet noget ind under gulvtæppet”.  

Efter at FE havde introduceret punktet, udspandt der sig en debat om problematikken. Der var enighed om, at såfremt den anførte påstand er rigtig, skal der arbejdes på, at dette ikke må ske. Det er uholdbart, hvis sådanne rygter er i omløb. Under debatten drøftede man, om det fortsat skal være et krav, at en klage skal indgives skriftligt på dagen med de fordele og ulemper, dette medfører. Det blev også påpeget, at prøvelederen har et vigtigt ansvar med at få bilagt en opstået tvist mellem dommer og hundefører.

4.8. Ad hoc udvalg vedr. redigering af FMR

Fra ad hoc udvalget, der består af 3 medlemmer, var modtaget et referat fra et udvalgsmøde den 14.01.2016. Der arbejdes på at etablere en referencegruppe bestående en 1 engelsk henholdsvis en kontinental markprøvedommer, 2 engelske og 2 kontinentale markprøvedeltagere. Udvalget forventer at afslutte projektet i kalenderåret 2016.

Referatet blev taget til efterretning.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. MUV’s rapport

MUV har konstateret, at afviklingen af DM med udgangspunkt fra Gørding i det sydlige Jylland forløb tilfredsstillende, idet der var stillet nogle særdeles velegnede terræner til rådighed for alle holdene. Fra prøveleder Anders Varming er der udtrykt stor tak og anerkendelse til de lokale hundesportsfolk, der skaffede disse terræner, samt en tak til de lokale hundesportsfolk, der hjalp til med servering m.m. og således sikrede, at økonomien balancerede

DM 2016 vil blive afholdt på Sydsjælland, Falster og Østlolland. Bjarne Kleis er i gang med at træf-fe aftaler med lodsejere og terrænledere.

Bestyrelsen tilsluttede sig MUV’s bemærkninger om DM og tog rapporten til efterretning. 

5.2. MUV’s regnskab og budget

MUV har en nettoudgift på t.kr. 52,8 i forhold til et budget på t.kr. 54.0. Der er udarbejdet et detailleret regnskab for DM. MUV’s budget for 2016 fortsætter med t.kr. 54.0.

Regnskab og budget blev godkendt.

5.3. Ansøgning fra tre engelske klubber om ekstra fælles vinderprøver

Fra Dansk Irsksetter Klub, som har 100 års jubilæum i 2016, og fra Dansk Pointer Klub og Engelsk Setter Klub i Danmark, der har 100 års jubilæum i 2018, var modtaget en ansøgning om dispensation til at afholde en ekstra vinderprøve for alle engelske racer i forbindelse med disse jubilæer.

DJU’s bestyrelse har besluttet at give den fornødne dispensation. Placering på disse vinderprøver giver dog ikke adgang til Dansk Kennel Klubs mesterskabsprøve.

5.4. Møder for prøveledere

Det foreslås at der indbydes til 3 regionale møder i april måned, hvor bl.a. regler for udsætning af fjervildt gennemgås.

Behandling af punktet udskydes til møde den 29. februar 2016.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

6.1. SAU’s rapport

Af SAU’s rapport fremgår det, at der på årets 12 slæb- og apporteringsprøver har deltaget i alt 300 hunde, hvoraf 55% bestod. Statistik med opdeling på prøver og racer er modtaget.

Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU’s regnskab og budget

Der forelå et detaljeret regnskab for udvalgets arbejde, der udviser en nettoindtægt på t.kr. 1.6. Som det fremgår heraf, giver prøverne totalt et overskud på t.kr. 7,4. SAU har foreslået, at startgebyret for prøverne bibeholdes.

Regnskabet blev godkendt, og forslag om startgebyr blev taget til efterretning.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

7.1. FUV’s rapport

FUV har i 2015 afholdt 10 fuldbrugsprøver med 116 startende hunde, hvilket er en fremgang på ca. 6% i forhold til 2014. Hundene er generelt godt forberedte, hvilket gav en høj beståelsesprocent på 61%. FUME blev afholdt ved Vordingborg med 12 deltagende hunde. FUV har fået sin egen hjemmeside ”fuldbrugsproeve.dk” og Facebook gruppe ”Fuldbrugsprøver for stående hunde”.

Det er planlagt at afholde 9 fuldbrugsprøver og 1 fuldbrugsprøvemesterskab i 2016.

Rapporten blev taget til efterretning.

7.2. FUV’s regnskab og budget

FUV har en nettoudgift på t.kr. 11,7.  Der foreligger et forslag til et detaillieret regnskab, hvoraf det fremgår, at prøverne totalt har et underskud. Dette er dog ikke retvisende, idet der i posten er indeholdt investering i dommerbøger, diplomer m.m., som skal bruges de næste par år. Det er aftalt med FUV, at de fremsender et nyt, rettet regnskab, ligesom FUV bedes tage stilling til, hvilken størrelse deres arbejdskapital skal være på i de næste par år, og hvilke konsekvenser det skal have på mht. justering af indtægter og udgifter.

Bestyrelsen afventer et nyt rettet regnskab for året 2015 samt udvalgets plan for økonomien i de næste par år. 

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

8.1. ØUV’s rapport

8.2. Regnskab og budget

Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet (WEB)

9.1. Udvalgets rapport

Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

10.0. Godkendelse af prøver

10.1. Procedure for godkendelse af prøver

Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

10.2. Regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jagtegnethedstest  

Dansk Ruhår Klub havde som ønsket fremsendt et nyt regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jagtegnethedstest (JET1), hvori det er præciseret, at prøven bedømmes af DKK/DJU autoriserede dommere.

Bestyrelsen kunne herefter godkende regelsættet.

11.0. Valg til DJU’s udvalg

11.1. Procedure ved valg

Punktet overføres til mødet den 29. februar 2016.

11.2. Valg af udvalgsmedlemmer

DJU’s 7 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016. Disse valg foregår i de respektive organisationer.

Der blev foretaget følgende valg:

Dommerudvalget: Erling Clausen blev genvalgt og Bjarne Axelsen blev valgt. 

Markprøveudvalget: Bjarne Kleis blev genvalgt.

Fuldbrugsprøveudvalget: Jan Feigh blev genvalgt i 1 år ved dispensation fra gældende regler.

Annette Laursen blev genvalgt og Lars Koch blev valgt.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Jørn Lund Thomsen blev genvalgt og Hans Kristian Lau Jensen blev valgt.

Økonomiudvalget: Søren Hecht Petersen blev genvalgt ogOle Dahl Madsen blev valgt.

Revisorer: Arne Holten og Lars Rasmussen blev genvalgt.

12.0. DJU-nålen

Det blev vedtaget, hvem der skal tildeles DJU-nålen.

13.0. Næste møde

29. februar 2016 kl. 17. i Ejbyhallen. De punkter, der ikke blev nået på dette møde, skal færdigbehandles.

14.0. Eventuelt

Intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 22.07.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

 

REFERAT

Møde i Dansk Kennel Klub (DKK) 16. december 2015 kl. 16

Deltagere:

DKK’s forretningsudvalg: Jørgen Hindse (JH), Carsten Birk (CB), Henrik Johansen (HJ) og Jens Glavind (JG)

Repræsentanter for Dansk Jagthunde Udvalg (DJU): Poul Vestervang (PV), Erik Petersen (EP), Frank Elmer (FE) og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ)

Mødets formål

Mødet blev indledt med, at JH bød velkommen med håbet om, at de problemer, der var opstået i forbindelse med DJU’s beslutning om at sende Langhårklubbens bestyrelsesmedlemmer et brev da-teret 26. september 2015, som en reaktion på manglende betaling for en af denne bestyrelse frem-sendt mistillidsvotum til DJU’s bestyrelse. Endvidere ønskede JH, at nogle andre formelle aftaler mellem DKK og DJU blev afklaret. JH udtalte en bekymring om, at den politisering, personer med tilknytning til DJU’s bestyrelse havde medvirket til i forbindelse med det sidste valg til DKK’s bestyrelse, havde efterladt et negativt efterspil.

PV takkede for, at dette møde var blevet arrangeret, og han håbede, at mødet ville resultere i, at for-skellige uafklarede problemer kunne blive løst. Han kunne derefter oplyse, at DJU’s bestyrelse med en skrivelse dateret 26. oktober 2015 til Langhårklubbens bestyrelse havde frafaldet krav om nævn-te indbetaling og skriftlige tilsagn fra bestyrelsesmedlemmerne, samt at DJU’s bestyrelse herefter betragter sagen som afsluttet.

Efter forskellige udvekslinger af kommentarer tog man fat på proceduren omkring autorisation af markprøvedommere og apporteringsprøvedommere samt inddragelse af samme autorisationer.

Autorisation af dommere

I DJU’s vedtægter under punkt 10 står bl.a.

DJU’s arbejdsområde er uddannelse og godkendelse af dommere til de af DJU anerkendte prøver.

AASJ redegjorde herefter kort om arbejdsgangen med uddannelse af disse dommere. Når Dommer-udvalget har afsluttet denne uddannelse af dommerelever/dommeraspiranter med en eksamen, ind-stiller de til DJU’s bestyrelse, at disse bliver godkendt som dommere. Når DJU’s bestyrelse har god-kendt denne indstilling, udarbejdes et autorisationsbrev, som sendes til DKK. DKK’s bestyrelse ta-ger herefter stilling til autorisation af den pgl., autoriserer denne og tilsender den nye dommer det underskrevne autorisationsbrev, (kopi af autorisationsbrev vedlagt referatet) ligesom dommerlegiti-mationskort udfærdiges.

Efter en kort debat var alle enige om, at denne procedure kan fortsætte uændret.

Fratagelse af autorisation

I DJU’s vedtægter under punkt 10 står bl.a.

DJU’s arbejdsområde er som øverste klageinstans inden for dansk jagthunde sport at træffe afgørel-ser og idømme foranstaltninger i klagesager af enhver art.

Der var enighed om, at denne kompetence fortsat skulle ligge i DJU’s regi. Dog fremhævede DKK’s forretningsudvalg, at DJU’s bestyrelse ikke har myndighed til at fratage en dommers autori-sation.

Proceduren er beskrevet i DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager, kapitel I punkt 1 og kapitel II punkt 3 Fratagelse af dommerautorisation, der kan ske for et bestemt tidsrum eller for bestandig.

 AASJ orienterede om hidtidig praksis, hvor DKK havde fået fremsendt kendelsen til orientering, hvorefter DKK’s sekretær for stående jagthunde havde slettet vedkommende af dommerlisten.      

Efter en debat blev man enige om, at den samme arbejdsgang, som bruges ved autorisation, også skal gælde her. Dvs., at når DJU’s bestyrelse har behandlet en klagesag mod en dommer, og har be-sluttet, at vedkommendes autorisation skal fratages for et tidsrum eller for bestandig, fremsendes denne indstilling til DKK, som herefter tager stilling til sagen.Det er med andre ord DKK, der kan fratage autorisation.

Det forudsættes, at sagsbehandlingen er foregået som beskrevet i førnævnte notat om proceduren.

JH mente, at såfremt sagen er tilstrækkelig belyst, vilDKK som hovedregel tilslutte sig DJU’s be-slutning, hvorefter vedkommende dommer vil få tilsendt kendelsen/afgørelsen.

Det blev aftalt, at JG og AASJ udarbejder et forslag til et protokollat om denne beslutning.

AASJ orienterede om en praksis, hvor DKK’s sekretær for stående jagthunde havde konstateret, at en dommer ikke mere var medlem af DKK, hvilket er en forudsætning for at opnå/opretholde dommerautorisation. Herefter havde DJU’s sekretær rettet henvendelse til vedkommende, for at høre, om der var sket en fejl. Hvis vedkommende oplyste, at han/hun ikke mere ønskede at være medlem af DKK, blev vedkommende slettet af dommerlisten. Det samme vil gøre sig gældende, hvis andre betingelser, f. eks. besiddelse af jagttegn, ikke er overholdt.

Det blev besluttet, at denne praksis, hvor en forudsætning for en dommerautorisation er faldet væk, kan fortsætte, dog skal DKK’s sekretær for stående jagthunde informere DKK’s direktør om den foretagne disposition.DKK træffer den endelige beslutning vedr. evt. inddragelse af dommerautori-sation.

Godkendelse af prøver

På mødet blev også drøftet, hvad begrebet DJU’sgodkendelse af prøver indebærer. Man var enige om, hvad vedtægternes omtale af DJU’s kompetence for DJU’s anerkendte prøver indebærer. Til gengæld råder der usikkerhed om, hvad godkendelse af andre prøver betyder i praksis.

DKK lagde vægt på, at der må være mulighed for, at de enkelte racers særpræg og karakteristika vurderes sagligt korrekt i forhold til racernes forskellighed.

Det blev aftalt, at DJU’s bestyrelse arbejder videre med dette spørgsmål.

Øvrige emner

I løbet af mødet kom man ind på forskellige emner.

Her skal kort nævnes nogle af dem.

På spørgsmålet fra DKK’s mødedeltageres side om ”problemer i DJU”, kunne repræsentanterne fra DJU kun fastholde, at i det forløbne år havde der fra brugerne været stor tilfredshed med ”DJU i marken.” Dette omfatter dommeruddannelsen, afvikling af danmarksmesterskab, fuldbrugsprøve-mesterskab og alle former for anerkendte prøver. De problemer, man hentydede til, havde alene væ-ret inden for bestyrelsesarbejdet i forbindelse med diverse indberetninger, personsager m.m., og de havde ikke påvirket det praktiske arbejde uden for bestyrelsen. En antydning af, at DJU’s bestyrelse havde modarbejdet indførelse af tyske prøver i Danmark, blev på det bestemte afvist. Der blev også kort orienteret om det store fælles møde mellem DJU’s bestyrelse, DJU’s udvalg og specialklubber-nes formænd 7. februar 2015, hvor der fra mange sider blev givet positive tilkendegivelser om den samlede DJU-organisations varetagelse af arbejdsopgaverne.

På spørgsmålet fra HJ om DJU’s mere end 75 årige historie ikke indbød til fornyelse, gav AASJ en kort orientering om den udvikling, som DJU havde gennemgået i dette tidsrum. Han henviste bl.a. til omstruktureringen af DJU i 1992, hvor uddelegering m.m. havde betydet en effektivisering af DJU’s mangeartede arbejdsopgaver.  På førnævnte møde den 7. februar 2015 var der under emnet ”Focus på DJU’s struktur og arbejdsopgaver” lagt op til en kritisk gennemgang af dette område. Ef-ter indledning af 4 paneldeltagere var ordet frit. Der fremkom forslag til nye tiltag, men konklusio-nen var, at der var ingen ønsker om at ændre på den principielle opbygning. Forslagsstillerne til en helt ny struktur af DJU Anton Dahl og Henrik Raae Andersen havde været indbudt til at fremlægge deres forslag, men de havde ikke ønsket at medvirke.

DKK vil fortsat (sammen med DJ) evaluere konstruktionen med de mange organisatoriske fora inden for arbejdet med og for de stående jagthunde i Danmark.

Der var også en udveksling af synspunkter om respekt for trufne afgørelser inden for vores fore-ningsverden. Her især afgørelse af afstemninger om hvem, der skal være formand, bestyrelsesmed-lemmer m.m. Man var enige om, at alle er forpligtede til at følge demokratiets spilleregler, selv om en afstemning er gået én imod.

Mødet sluttede med gensidige udtalelser om, at det havde været meget konstruktivt at få vendt de forskellige synspunkter, samt et håb om, at samarbejdet mellem DKK’s bestyrelse og DJU’s besty-relse må fortsætte med gensidig åbenhed og tillid. 

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

PROTOKOLLAT

Vedr.: Procedure for autorisation og inddragelse af autorisation af markprøvedommere og apporteringsdommere

Fælles Markprøve Regler § 15. Organisationerne eller specialklubberne inviterer dommere, som skal være autoriserede af Dansk Kennel Klub (DKK).

Vedtægter for Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), afsnit 10

DJU’s arbejdsområder er:

Uddannelse og godkendelse af dommere til de af DJU anerkendte prøver.

Som øverste klageinstans inden for dansk jagthundesport at træffe afgørelser og idømme disciplinæ-re foranstaltninger i klagesager af enhver art. 

DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager, Kapital I, punkt 1

DJU’s vedtægter fastslår i afsnit 10, at DJU som øverste klageinstans inden for dansk jagthunde-sport træffer afgørelser og idømmer disciplinære foranstaltninger af enhver art.

En positiv regel om godkendelse af dommere findes i samme afsnit. Det fremgår her, at DJU uddan-ner og godkender dommere til at dømme de af DJU anerkendte prøver. Det følger deraf, at DJU omvendt kan foranledige en dommerautorisation tilbagekaldt. I selve autorisationsbrevet fra DJU har det siden januar 1992 bl.a. udtrykkeligt været anført, at DJU til enhver tid kan tilbagekalde en autorisation. Selv om autorisationsbrevet udgår fra DJU, er det dog formelt DKK, der autoriserer dommere og evt. tilbagekalder disses autorisation.

Procedure for autorisation

Når Dommerudvalget (DUV) har afsluttet uddannelsen af dommerelever/dommeraspiranter med en afsluttende eksamen, indstiller de til DJU’s bestyrelse, at disse bliver godkendt som dommere. Når DJU’s bestyrelse har godkendt denne indstilling, udarbejdes et autorisationsbrev, som sendes til DKK. DKK autoriserer herefter dommerne, og tilsender de nye dommere det underskrevne autori-sationsbrev.

Procedure for inddragelse af autorisation

Når DJU’s bestyrelse har behandlet en klagesag mod en dommer, og har besluttet, at vedkommen-des autorisation skal fratages for et tidsrum eller for bestandig, fremsendes denne indstilling til DKK, som herefter tager stilling til sagen. Det forudsættes, at sagsbehandlingen er foregået som beskrevet i notatet DJU’s sanktioner og procedureregler i disciplinærsager. Såfremt sagen er til-strækkelig belyst, vil DKK hurtigt tilslutte sig DJU’s beslutning, hvorefter vedkommende dommer vil få tilsendt kendelsen.

Såfremt det konstateres, at en dommer ikke mere opfylder vilkårene nævnt i autorisationsskrivelsen (manglende medlemskab, manglende jagttegn m.m.), inddrages vedkommendes autorisation auto-matisk af DJU’s sekretær. DKK’s sekretær for stående jagthunde informerer DKK’s direktør, når denne oplysning er modtaget. DKK har fortsat mulighed for at træffe den endelige beslutning.

Vedtaget på møde 16. december 2015

 

Jørgen Hindse                                                                Poul Vestervang

 

Formand for Dansk Kennel Klub                                  Formand for Dansk Jagthunde Udvalg

 

 

Senest opdateret: Onsdag, 24. februar 2016 20:47
 

Kalender

2018
2019
2020