Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 10.10.2015
Referat DJU bestyrelse 10.10.2015 Udskriv Email
Tirsdag, 03. november 2015 08:36

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde lørdag den 10. oktober 2015 på Gørdinglund, Hessellundvej 5, 6690 Gørding.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

1. Dagsorden fastlægges

Dagsorden blev godkendt. PV foreslog, at punkt 4 Meddelelser fra organisationerne først behandles før Eventuelt. Dette blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 9. juni 2015 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Opfølgning af møde 31.08.2015

På et møde den 31. august 2015 havde man drøftet hvilke konsekvenser, det skal have, at Langhårklubbens (LHK) bestyrelse aldrig havde reageret på en henvendelse fra DJU's bestyrelse dateret 29. juni 2015. Der var efterfølgende sendt et brev til alle LHK's bestyrelsesmedlemmer.

DJU havde herefter modtaget et brev fra Dansk Kennel Klubs (DKK) forretningsudvalg dateret 30. september 2015. Årsagen var, at LHK's formand Carsten Lundhøj havde kontaktet dette udvalg og fremlagt det brev, som DJU's bestyrelse havde sendt til LHK's bestyrelse.

Der fulgte herefter en debat med fremsættelse af forskellige synspunkter på, hvorledes denne sag kan afsluttes.

Det blev besluttet, at DJU's bestyrelse sender en skrivelse til LHK's bestyrelsesmedlemmer, hvori DJU meddeler, at sagen betragtes som afsluttet. Det blev også besluttet, at FJD's to repræsentanter i DJU's bestyrelse indbyder LHK's bestyrelsesmedlemmer til et møde for at få afklaret evt. uklarheder af hensyn til et fremtidigt samarbejde.

Endvidere blev det besluttet at fremsende en skrivelse til DKK's forretningsudvalg, hvori det foreslås, at der afholdes et møde med repræsentanter fra DJU's bestyrelse så evt. misforståelser og uklarheder kan blive afklaret, ligesom snitfladerne mellem DKK's og DJU's kompetencer drøftes.

4. Meddelelser fra organisationerne

Der var ingen meddelelser.

5.0. Dommerudvalget

5.1. Dommerudvalgets rapport

I rapporten er der bl.a. to spørgsmål, som DUV ønskede drøftet. Det ene er muligheden for at etablere en hurtigere arbejdsgang ved autorisation af nye dommere, efter de har været oppe til den afsluttende prøve. Det andet er ønsket om en principiel drøftelse af, hvorledes det skal foregå, når dommere dømmer hinandens hunde på en apporteringsprøve eller en slæb- og apporteringsprøve.

Efter nogle indlæg blev det besluttet, at godkendelse og autorisation af nye dommere fremover ikke behøver vente til et bestyrelsesmøde men kan ske pr. korrespondance, såfremt der ikke er nogen problemer.

Efter en kort debat blev det besluttet, at såfremt en dommer på en apporteringsprøve eller på en slæb- og apporteringsprøve skal have sin hund bedømt af en anden dommer på prøven, må dette først ske, når prøven er startet, og det skal ske i fuld offentlighed.

5.2. Autorisation af nye apporteringsdommere

DUV havde indstillet to aspiranter til autorisation som apporteringsdommere efter veloverstået eksamen. Begge blev godkendt.

5.3. Godkendelse af ny apporteringsdommerelever

Der var fremsendt ansøgninger om indstilling til apporteringsdommere fra 4 hundeførere. Ansøgningen er sendt til høring i organisationerne og specialklubberne. Godkendelsen afventer en sagsbehandling på FJD's bestyrelsesmøde den 11.11.2015

AASJ oplyste, at der i FJD's kontinentale gruppes referat fra mødet den 21. maj 2015 står, at der er blevet lempet på kravene til at starte på en markprøvedommeruddannelse, hvilket klubberne skal være opmærksomme på, såfremt de har medlemmer, der går med ønsket, men ikke opfylder de oprindelige krav. Dette er ikke korrekt. DJU giver kun dispensation i ekstraordinære situationer.
FEL følger op på sagen og sørger for dementi.

5.4. Forslag til dommere på DM 2016

DUV havde fremsendt forslag til dommerbesætningen på DM i 2016. Forslaget blev godkendt.

5.5. Regelsæt for Dansk Ruhår Klubs Jagtegnethedstest

Dansk Ruhaar Klubs (DRK) bestyrelse havde fremsendt regelsættet med anmodning om, at DJU's bestyrelse vil godkende det, så klubben kan starte den nye afprøvningsform i 2016.

Der fulgte en drøftelse af hvilke krav, der skal være opfyldt, såfremt en prøve kan godkendes i DJU's regi, og prøveresultatet kan registreres på hundens præmieregister i DKK's Hundeweb. Under denne drøftelse blev der udtrykt ros til udarbejdelsen af det foreliggende prøvereglement.

Det blev besluttet at rette henvendelse til DRK's bestyrelse for bl.a. at få afklaret, om man ønsker prøven godkendt jvfr. ovenstående, og dermed få præciseret, hvilke krav der så gælder, bl.a. skal der så benyttes autoriserede dommere.

5.6. Forslag til oprettelse af en mellemklasse på markprøver

5.7. Forslag til krav om bestået apporteringsprøve før start i mellemklasse og åben klasse

Fra Annette Laursen, Allan Bredsgaard og Søren Hecht Petersen var fremsendt et forslag om at oprette en ny klasse på markprøver benævnt startklasse eller mellemklasse. Denne klasse skal erstatte unghundeklassen, og skal dømmes på samme måde som denne klasse. Efter tre x 1. præmie kan man ikke længere starte i denne klasse. En første præmie i denne klasse giver ikke adgang til vinderklasse.

Forslaget refererer til et indlæg af Annette Laursen på Fællesmødet den 7. februar 2015, hvor det fik en positiv modtagelse. Forslaget skal bl.a. give uerfarne ejere af stående jagthunde mulighed for at få deres hunds jagtlige egenskaber bedømt på en markprøve, uden de risikerer at blive smidt ud i åben klasse pga. en dressurmæssig fejl.

Endvidere indeholder forslaget et krav om, at der skal kræves bestået apporteringsprøve eller bestået slæb- og apporteringsprøver for hunde, der ikke er præmieret i startklasse/mellemklasse, før de kan starte i åben klasse.

Efter en debat blev det vedtaget, at der udarbejdes en disposition til behandling af forslagene. Derfor nedsættes et udvalg bestående af AB og CJ, der gerne modtager input til sagsbehandlingen.

5.8. Forslag til regelændring for adgang til vinderklasser

Fra Carsten Jacobsen og Peter Katholm var modtaget et forslag om, at danskejede hunde kan få adgang til en dansk vinderklasse med et opnået Excellent på en FCI-prøve med parsøg.

EP motiverede forslaget med, at det vil øge interessen for FCI prøver.

Der fulgte herefter en debat, hvor det bl.a. blev påpeget, at der på væsentlige punkter er stor forskel på kravene i Fælles Markprøve Regler (FMR) og på FCI's prøvereglement. Det gælder først og fremmest forskellen på, hvorledes man ønsker en hund skal rejse sin fugl. Knaldapport accepteres også på FCI-prøver.

Det blev herefter besluttet at afvise forslaget.

6.0. Markprøveudvalget

6.1. MUV's rapport

MUV's rapport indeholdt for det første et referat af det fælles møde med organisationernes sekretærer. Som bilag til rapporten var vedlagt et notat benævnt "Kriterier for fordeling af prøvedatoer". Derudover var der en gennemgang af planer for de næste tre år samt diverse informationer om fældningstilladelser og DM i 2015 og DM i 2016.

Rapporten og bilaget blev taget til efterretning.

6.2. Planer 2016, 2017 og 2018

MUV havde fremsendt reviderede forslag til planerne for 2016 og 2017 samt et nyt forslag til Plan 2018, som blev gennemgået og godkendt.

6.3. Agerhøns på prøveterrænerne

De tre organisationer og en prøveleder havde modtaget en klage fra en hundefører over nogle dårligt, flyvende agerhøns på en nylig afholdt markprøve. Klagen var kommenteret af prøvelederen/terrængiveren. Skrivelsen blev fremlagt til orientering i DJU.

Der fulgte nu en debat om forklaringen på den tilstand, man havde observeret, de skudte fugle havde. Forklaringen blev taget til efterretning, samtidig med at man præciserede, hvor vigtigt det er, at fuglene på vores prøveterræner er velflyvende.

Under debatten drøftede man muligheden for at organisationerne kan søge dispensation til udsætning af agerhøns på prøveterræner, hvor agerhønebestanden vurderes at være sparsom. I så tilfælde skal kravene til opdrætterne, fuglenes kvalitet og udsætningsmetoden være fastlagt.

Klageren vil modtage svar fra organisationerne.

7.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

7.1. SAU's rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

8.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

8.1. FUV's rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport

8.2. Valg af nyt udvalgsmedlem

Der skulle vælges et nyt medlem til FUV i stedet for Peter Jürgensen, der efter eget ønske udtrådte af udvalget tidligere på året. Der var bragt tre personer i forslag. Tommy Hougaard blev foreslået og valgt.

8.3. Skrivelse fra en markprøvedommer

Fra en markprøvedommer var modtaget en skrivelse dateret 13. august 2015, hvori han stiller sig undrende over for valg af dommere til fuldbrugsprøven i Vendsyssel i de sidste tre år.

Efter nogle indlæg blev man enige om at fastholde, at DJU har uddelegeret indbydelse af dommere til fuldbrugsprøver til FUV. FUV bedes sende en skrivelse til vedkommende og oplyse hvilke kriterier, der ligger til grund for invitation af dommere til fuldbrugsprøver.

9.0. Økonomiudvalget

9.1. ØUV's rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport.

10.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

10.1. Udvalgets rapport

Udvalget havde stillet nogle spørgsmål om manglende overensstemmelse mellem teksten for præmieringer i FMR og i Hundeweb. Det blev besluttet, at teksten i FMR skal være den samme på Hundeweb.

11.0. Ad hoc udvalg for om redigering af FMR

Fra Thomas Moltesen Hansen (TMH) var modtaget et diagram som oplæg til en ændret redigering af FMR, så regelsættet bliver mere brugervenligt i en digital udgave.

Der fremkom herefter synspunkter om, at der måske er behov for en mere brugervenlig tilgang til FMR, og om betegnelsen "Fælles Markprøve Regler" fortsat også skal dække regler for apporteringsprøver m.m.

Der rettes henvendelse til TMH for at udbede ham om forslag til et udvalg jfr. hans fremsendte materiale.

12. Valg

DJU's sekretær havde fremsendt et notat med status over hvilke personer, der er foreslået som kandidater til DJU's udvalg. Valget skal foregå på DJU's udvalgsmøde først i det nye år.

Notatet blev gennemgået, og der blev aftalt forskellige tiltag.

13. Næste møde

Onsdag 3. februar kl. 17 i Ejbyhallen.

14. Eventuelt

FEL spurgte om GDH må bruge dommerelever til lokale prøver. Flere svarede ja. AASJ henviste til listen over uautoriserede dommere. Endvidere spurgte FEL om muligheden for at etablere et hold med tæver og deriblandt løbske tæver. Flere indlæg med et nej. FEL vil evt. rette henvendelse til Landbohøjskolen for at få et fagligt belæg for, om løbske tæver påvirker andre tæver.

Mødet sluttede kl. 16,35

Referent
Aage Stenhøj Jørgensen

 

Senest opdateret: Torsdag, 05. november 2015 19:27
 

Kalender

2018
2019
2020