Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 09.06.2015
Referat DJU bestyrelse 09.06.2015 Udskriv Email
Lørdag, 04. Juli 2015 06:25

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17,30 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

1.Dagsorden fastlægges.

Punkterne 4.5 og 9.3 blev tilføjet.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 17. marts 2015 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne

DKK EP orienterede om forberedelserne til VM. Der er afholdt et planlægningsmøde med terrænledere. Der er god opbakning og stor velvilje til projektet. Der er stillet krav om, at budgettet skal overholdes.

FJD CJ refererede, at der havde været afholdt bestyrelsesmøde, hvor han var blevet genvalgt som formand og Frank Elmer som næstformand. Der skal vælges ny kasserer. Nye revisorer er Finn Møller Jørgensen og Peter Katholm. CJ og FE har afholdt møder med samtlige specialklubber, DKK og med DJ's hundeudvalg. Der skal udarbejdes et nyt arbejdsgrundlag for det fremtidige samarbejde i FJD. Der er nedsat et udvalg, der skal fremkomme med forslag til vedtægter og forretningsorden/arbejdsgrundlag. Det forventes, at udvalget kan fremlægge forslag i løbet af efteråret 2015. Markvildtprisen tildeles Knud Overgaard .

Herefter var der en debat om problematikken om udsætning af vildt om foråret, ligesom der blev spurgt til, hvorledes man forholder sig til nye prøveformer for stående jagthunde. CJ svarede, at dette emne er med i oplægget til en forretningsorden/arbejdsgrundlaget. Der var herefter flere indlæg om i hvilket regi, nye prøveformer skal placeres. Fra flere sider blev pointeret, at alle prøver for stående jagthunde bør afvikles under DJU's paraplyorganisation.

DJ KH indledte med at udtrykke tillid til, at tingene falder på plads i FJD. Han oplyste, at Kirsten Skovby er valgt til ny koordinator i kreds 7. Den nye hundeinstruktøruddannelse for alle jagthunderacer er kommet godt i gang, og der er ansat en ny hundekonsulent.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

Fra DUV var modtaget en rapport nr. 2 2015, hvori der blev givet en orientering af de afviklede eksamener i foråret 2015. Der er nu 10 markprøvedommerelever og 2 apporteringsdommerelever under uddannelse.

DUV foreslår, at proceduren for godkendelse af hundeføreres ansøgninger om dommerelever igen skal ske inden for faste terminer i stedet for den "løbende vurdering", der har været praktiseret i et par år. Begrundelsen er, organisationerne har haft svært ved at få gennemført disse vurderinger, når de stykkevis dukkede op henover en længere periode.

På et spørgsmål om godkendelsesproceduren blev det oplyst, at når en kandidats ansøgning sendes til høring i organisationerne, er det for at konstatere, om vedkommende nyder almindelig respekt hos hundeførerne. Beslutning om dispensation, såfremt kandidaten ikke opfylder kravene til præstation med hunde, tages af DJU's bestyrelse. Når DJU's bestyrelse har godkendt kandidaten som dommerelev, tager DUV over. Det er herefter DUV, der evt. sorterer elever og aspiranter fra uddannelsen, såfremt vedkommende ikke lever op til de stillede krav.

Det blev vedtaget, at deadline for fremsendelse af ansøgninger som dommerelev i 2015 bliver den 1. oktober.

Efter at have fået forskellige henvendelser vedr. dommerbesætninger på nogle vinderprøver, har DUV besluttet at stille sig til rådighed for de klubber og organisationer, som ønsker vejledning ved udvælgelsen af dommere. Efter nogle kommentarer blev dette taget til efterretning.

Den nye dommervejledning til fuldbrugsprøver har været til gennemsyn og tilretning i DUV. Den er offentliggjort på DJU's hjemmeside.

DUV's rapport blev taget til efterretning.

4.2. Indberetning af markprøvedommer

Der var modtaget en klage over en markprøvedommers bedømmelse på en markprøve i foråret. Klagen har været behandlet i DUV med gennemgang af udsagn fra klageren, dommeren og vidner. Efter at have gennemgået dette materiale og DUV's indstilling vedtog bestyrelsen at afvise klagen som ubegrundet.

4.3. Forslag til ændring af regler for Skovfugleprøven v/ Erik Petersen

EP havde ønsket punktet sat på dagsordenen til en drøftelse af evt. at ændre kravet til skovfuglechampionatet, muligheden for at fælde fugl på prøven samt ændre adgangskravet permanent fra en 1. præmie til 2. præmie i ÅK/BK.

Der fulgte nu en debat om de stillede spørgsmål. Det blev besluttet, at dispensationen til adgangskravet gælder til og med 2016. Øvrige spørgsmål vil evt. blive formuleret som ændringsforslag, som derefter behandles i en normal procedure.

4.4. Autorisation af nye dommere

DUV havde fremsendt et forslag til at autorisere 6 dommeraspiranter til markprøvedommere efter en veloverstået eksamen. Dette blev godkendt.

Endvidere foreslås, at en kontinental markprøvedommer også bliver autoriseret som markprøvedommer for engelske racer. Dette blev godkendt.

4.5. Ad hoc udvalget for omredigering af FMR

Der var modtaget et notat med referat af et afholdt møde i udvalget. På dette møde havde Thomas Moltesen (TMH) fremlagt en model til en omredigering af Fælles Markprøve Regler (FMR), så der udarbejdes et sæt regler for hver prøveart, f. eks. "Førskudprøve for unghunde"," Førskudsprøve for åben klasse" osv. samt et fælles prøveadministrationssæt for alle former for prøver i DJU's regi. TMH motiverede sit forslag med, at hvert regelsæt for pågældende prøve skal indeholde den nødvendige viden for hundeføreren for den pågældende prøve, men også den tekst, som er dommerens ramme.

TMH havde efter mødet fremsendt forslag til disse prøveregler til udvalgets øvrige 3 medlemmer. Efter at have gennemset dette materiale var der fra nogen af de andre udvalgsmedlemmer udtrykt en vis skepsis for den foreslåede model, bl.a. fordi regelsættet efter deres menig vil blive meget omfattende. Der er fra ét af de andre udvalgsmedlemmer kommet et ændringsforslag med et mindre omfang end det af TMH foreslåede.

I notatet havde TMH præciseret sine bevæggrunde. Han anførte bl.a., at der i den kontinentale lejr arbejdes med et ønske om at indføre talværdier for alle prøvepræstationer. TMH savner input fra den engelske lejr om interesse for at indføre disse talværdier. TMH pointerede, at han finder det meget vigtigt, at reglement for engelske- og kontinentale stående jagthunde fortsat ses under ét, og har fælles administrative regler, der administreres af DJU.

Notatet slutter med en opfordring til DJU om at tage stilling til, om projektet skal stoppes eller der skal udarbejdes et kommissorium for projektet "Ny redigering af FMR". Notatet var vedhæftet nogle plancher som illustration.

Nogle af DJU's medlemmer havde talt med TMH og refererede disse samtaler. Der blev fra flere sider foreslået at nedsætte et nyt udvalg med TMH, et engelsk og et kontinentalt medlem af DUV samt nogle hundeførere, der har indsigt i FMR.

Det blev besluttet, at PV kontakter TMH og beder ham være behjælpelig med udarbejdelse af et kommissorium for udvalgets fortsatte arbejde. Man var enige om, at det ikke er udvalgets opgave at ændre i reglerne. Opgaven er at foreslå en ny redigering efter den af THM skitserede model. Det nuværende udvalg må herefter betragtes som nedlagt.

Under behandlingen af punktet var der en debat om, hvorfor der i FMR ikke står, at ved bedømmelsen skal der tages hensyn til racernes særpræg.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUV's rapport

AASJ gav en orientering om forberedelserne til DM 2015, herunder problemerne med at få løst personalebemandingen i forbindelse med forplejningen. Der er givet tilsagn om hjælp fra lokal side. Gørdinglund bliver fælles mødested, fælles frokoststed og afslutningssted. Eftermiddagens prøveterræner ligger tæt på dette sted. Orienteringen blev taget til efterretning.

AASJ påpegede, at MUV hvert år holder et fælles møde med repræsentanter fra organisationerne, hvor planlægning af markprøver koordineres. Han kunne konstatere, at aftalerne fra disse møder ikke altid overholdes mht. til efterårsvinderprøvernes afholdelse hvad angår både dato og sted. Han opfordrede organisationerne til at sende personer med den fornødne kompetence til disse møder, så trufne beslutninger respekteres.

I den efterfølgende debat blev udtrykt opbakning til, at de af MUV planer skal overholdes. Det blev vedtaget, at der udover organisationens sekretærer også vil møde kompetente personer frem til MUV's næste koordinerende møde.

På et spørgsmål om, hvorledes proceduren er, hvis en klub vil afholde en brugsprøve, oplyste AASJ, at DJU har besluttet, at alle brugsprøver afholdes i DKK's regi. En specialklub eller en organisation kan f. eks. i forbindelse med et jubilæum søge om at afholde en brugsprøve. Disse ansøgninger er hidtil blevet imødekommet.

5.2. Tidspunkt for afholdelse af forårsmarkprøver v/ Christian Johansen

CJ foreslog, at de anerkendte markprøver rykkes frem til den første weekend i marts, så den anden uge i april fjernes fra MUV's planer. Han motiverede det med, at der er sket en ændring i naturen. Nu går vi og træder afgrøderne ned, ligesom fuglene er kuldrede i april måned. Landmændene vil ikke have os i rapsmarkerne, hvor planterne er begyndt at skyde. Agerhønsene holder i øvrigt bedst i marts måned.

Dette indlæg affødte en længere debat. Der blev stillet spørgsmålstegn til, om hvor meget klimaet havde forandret sig. I nogle år er prøverne først i marts blevet aflyst pga. snevejr. Der blev også orienteret om, at spørgsmålet om at starte en uge tidligere havde været drøftet mange gange i MUV og DJU, men man var endt ved nuværende start den anden weekend i marts. Hvis rapsmarkerne i april er for høje, bør man i stedet for bruge vintersædsmarkerne, hvor fuglene også er flyttet hen. Der blev henvist til de høje præmieringsprocenter på hovedprøverne i april i år. Det blev også fremført, at jagtforeningernes lokale markprøver omkring 1. marts skal respekteres. Nye hundeførere har brug for disse prøver, ligesom DUV bruger dem i uddannelsen af markprøvedommere.

Der blev gjort opmærksom på, at organisationerne og klubberne kan søge MUV om dispensation til at afholde anerkendte markprøver først i marts. MUV har givet flere dispensationer til anerkendte markprøver i den første weekend i marts, når det ikke kolliderede med en lokal markprøve.

DJ har hidtil haft eneret på afholdelse af markprøver Skærtorsdag. Det blev aftalt, at de engelske specialklubber kan anvende Skærtorsdag i forbindelse med f. eks. jubilæer.

Det fremførte forslag kunne ikke godkendes.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

6.1. SAU's rapport

Intet til dette punkt

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)

7.1. FUV's rapport

Intet til dette punkt.

7.2. Valg af nyt udvalgsmedlem

Fra FUV var modtaget en udtalelse om, at udvalget ikke nødvendigvis behøver at bestå af flere end de 3, der i øjeblikket er medlem af FUV, til at klare opgaverne i indeværende år. Derudover var opstillet en beskrivelse af hvilke forventninger, udvalget har til et nyt udvalgsmedlem, der kan vælges på DJU's næste møde i efteråret. Der var også nævnt nogle forslag til kandidater.

PV forelagde FUV's forslag. Efter en drøftelse blev det besluttet, at valg af nyt medlem til FUV følger den sædvanlige procedure, hvor organisationerne indsender forslag til kandidater til udvalgsposterne.

Der vil blive indkaldt forslag til kandidater til udvalgsposterne, der er på valg i 2016 inkl. kandidat til det manglende udvalgsmedlem i FUV. Forslagene skal være sekretariatet i hænde senest 1. oktober 2015. Det manglende medlem i FUV kan blive valgt på DJU's udvalgsmøde i oktober måned.

8.0. Økonomiudvalget (ØUV)

8.1. ØUV's rapport

Intet til dette punkt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

9.1. Udvalgets rapport

Udvalget havde fremsendt en rapport med en beskrivelse af de opgaver, de havde arbejdet med for at få fjernet de uregelmæssigheder og mangler, der var konstateret i Hundeweb fra forårets prøver. Endvidere havde udvalget efter DJU's ønske udarbejdet et forslag til et kommissorium til udvalget, når det ændres fra at være et ad hoc udvalg til at blive et permanent udvalg.

Rapporten blev taget til efterretning.

9.2. Forslag til kommissorium for udvalgets fortsatte arbejde

Ad hoc udvalget havde udarbejdet et forslag til et kommissorium for det permanente udvalg, der fremover skal være ansvarligt for kontakten til Dansk Kennel Klubs personale, der er beskæftiget med udviklingen og driften af Hundeweb, ligesom udvalget skal foretage opfølgning og kontrol af, at Hundeweb benyttes korrekt. I kommissoriet er udvalgets kompetence mht. kontakten til brugere af systemet præciseret.

PV syntes, det er et godt forslag til et kommissorium. AASJ påpegede hvilke punkter, man især skulle være opmærksomme på, bl.a. udvalgsmedlemmernes kompetence til at rette henvendelse direkte til brugerne. Mht. til henvendelser til dommere om manglende kritikker var man enige om, at dette skulle ske i tæt samarbejde med DUV.

Herefter blev kommissoriet vedtaget.

9.3. Valg af udvalgsmedlemmer.

Ad hoc udvalgets medlemmer havde givet tilsagn om at stille sig til rådighed i det fremtidige udvalg, dog ønskede sekretæren AASJ ikke at være medlem men tilknyttet udvalget som sekretær.

Forslaget blev godkendt

10.0. Indberetninger m.m.

10.1. FJD's svar på DJU's skrivelse dateret 19.02.2015

FJD's bestyrelse har på et møde den 21.05.2015 behandlet DJU's anmodning dateret 19.02.2015. FJD's bestyrelse kan konstatere, at den indberettede fra FJD er udtrådt af DJU's bestyrelse og finder det derfor ikke længere aktuelt at kommentere sagen yderligere.

DJU's skrivelse dateret 19.02.2015 vedrørte Langhårklubbens bestyrelses indberetning af DJU's bestyrelse. Da DJU's bestyrelse ikke kan behandle en indberetning mod dem selv, blev indberetningen videresendt til de organisationer, som har udpeget DJU's bestyrelsesmedlemmer. FJD's bestyrelse skulle behandle indberetningen mod deres valgte repræsentant.

CJ kommenterede kort FJD's afgørelse, og efter nogle indlæg tog bestyrelsen FJD's svar til efterretning.

10.2. DJU's kompetence i disciplinærsager

Ved behandlingen af en indberetning mod en person er der konstateret usikkerhed om snitfladen mellem DJU's kompetence mht. disciplinære foranstaltninger i klagesager og DKK's kompetence.

Efter flere indlæg om problematikken blev det besluttet at afvente behandlingen af sagen i DKK's bestyrelse.

11.0. Valg af dommere

11.1. Forslag fra FJD's engelske gruppe vedr. proceduren ved valg af dommere til alle vinderprøver

FJD's engelske gruppe foreslår, at organisationerne FJD, DJ og DKK indsender navnene til DUV på de dommere, de agter at bruge på de engelske vinderprøver og forårsmesterskabet. DUV har derefter mulighed for at anmode organisationerne om eventuelt at udskifte en dommer for at fremme uddannelsen af en nyere udnævnt dommer, eller erklære en dommer uegnet efter DUV's opfattelse til f. eks. at være ordførende dommer.

CJ motiverede forslaget. På spørgsmålet om specialklubbernes egne vinderprøver også var omfattet af forslaget, svarede CJ, at det er de ikke.

Der udspandt sig herefter en debat om forslaget. ONN var på DUV's vegne positiv, og som tidligere nævnt under punkt 4.1 står DUV til disposition med råd og vejledning, men han var ikke stemt for, at DUV bliver pålagt en fast godkendelsesprocedure.

Forslaget blev afvist, men organisationerne blev opfordret til at konsultere DUV desangående.

11.2. FJD's forslag vedr. udpegning af dommere til DM

FJD foreslår, at reglen med at DUV udvælger dommere til DM fortsætter i tre år, hvorefter ordningen evalueres.

Efter en kort drøftelse kunne det konstateres, at der ikke er vedtaget et åremål for den nugældende regel, hvorfor den er gældende, indtil den ændres.

12.0. Næste møde

Lørdag den 10. oktober 2015 kl. 13. på Gørdinglund i forbindelse med DM.

13.0. Eventuelt

Spørgsmålet om, hvorledes man forholder sig til, at den nye jagthundebrugsklub vil lave prøver, blev bragt op. CJ svarede, at man vil forholde sig til det i FJD, når det kommer på bestyrelsesmødet.

Mødet sluttede kl. 22,40

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

 

Kalender

2018
2019
2020