Referat DJU bestyrelse 17.03.2015 Udskriv
Onsdag, 08. april 2015 20:16

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 kl. 18 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Connie Holmgaard Jakobsen (CHJ) DKK, Christian Johansen (CJ) FJD, Frank Elmer (FE) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen til tre nye bestyrelsesmedlemmer. Han indskærpede samtidig fortrolighedsprincippet og håbede, at alle er solidariske med beslutningerne, når man går ud af døren uanset forskellige synspunkter.

1.Dagsorden fastlægges.

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 16. februar 2015 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Idet der henvistes til referatet fra mødet den 16. februar 2015 punkt 5.1 vil der blive henstillet til FJD's specialklubber, at de afvikler prøver for stående jagthunde uden for DJU's regi på de datoer, som i forvejen er reserveret til FJD's eller specialklubbernes markprøver. Det samme gælder for Danmarks Jægerforbund (DJ) og Dansk Kennel Klub (DKK).

Som opfølgning af Langhårklubbens og Dansk Münsterländer Klubs bestyrelsers indberetninger af DJU's bestyrelse, der var videresendt til organisationernes respektive bestyrelser, var der modtaget skrivelser fra DKK og DJ. Der foreligger endnu ikke svar fra FJD.

Fra Danmarks Jægerforbunds (DJ) formand var på hovedbestyrelsens vegne modtaget en tillidserklæring til DJ's tre repræsentanter i DJU's bestyrelse, hvorved indberetningen kan betragtes som afvist.

Fra Dansk Kennel Klubs (DKK) direktør Jens Glavind var ligeledes modtaget en skrivelse om, at de to klubber havde fået en meddelelse om, at deres indberetninger var behandlet i DKK's bestyrelse, og at de var afvist.

DJU's bestyrelse kunne således konstatere, at indberetningerne af de to organisationers fem repræsentanter i DJU's bestyrelse var afvist af de organisationer, der har udpeget de pågældende bestyrelsesmedlemmer.

Fra Fuldbrugsprøveudvalgets (FUV) formand var modtaget en meddelelse om, at Peter W. Jürgen-sen var udtrådt af FUV. Dette blev taget til efterretning. Valg af nyt medlem vil finde sted på DJU's næste bestyrelsesmøde 9. juni 2015.

3. Skrivelse fra Anton Dahl dateret 26. februar 2015.

Fra Anton Dahl (AD) var modtaget en skrivelse, i hvilken han beder bestyrelsen uddybe bemærkningen i referatet fra bestyrelsesmødet den 16. februar 2015 om, at han har "forbrudt sig mod et hævdvundet fortrolighedsprincip".

Efter en kort debat blev det besluttet at skrive til Anton Dahl, at der gælder en fast praksis om fortrolighed i personsager, der behandles i DJU's bestyrelse, og hvor der kan blive tale om sanktioner. Denne praksis går ud på, at man så vidt det er muligt ikke offentliggør den indklagedes navn i dagsordenen m.m., som udsendes før behandlingen af en klagesag. Afvises klagen, offentliggøres indklagedes navn aldrig. Det tilstræbes således, at det kun er de personer, der behandler sagen, som kender indklagedes navn, hvis klagen ikke medfører sanktioner. Som mangeårigt bestyrelsesmedlem i DJU er Anton Dahl gjort bekendt med denne praksis, idet fortrolighedsprincippet bl.a. blev indskærpet på DJU's bestyrelsesmøde den 5. juni 2013, hvor han deltog.. Bl.a. gennem dette offentliggjorte referat er også "jagthunde-folket" i almindelighed blevet gjort bekendt med, at der i DJU-regi følges en praksis om fortrolighed i personsager. På den baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at Anton Dahl burde have undladt at oplyse en større kreds af personer om navnet på den person, han havde indberettet, idet klagere naturligvis også bør tage hensyn til den praksis om fortrolighed, som gælder. Bestyrelsen havde dog ikke fundet grundlag for at tage sagen op som en sanktionssag.

4. Indberetning af person.

Fra en person var den 24. februar 2015 modtaget en indberetning/klage af en anden person, for at have miskrediteret ham. Der var enighed om at afvise dette klagepunkt, som DJU's bestyrelse tidligere har drøftet og ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at gå videre som sanktionssag. Dette meddeles klageren, ligesom den indklagede person også orienteres om beslutningen.

5. Valg af næstformand.

Da Henrik Raae Andersen ikke mere er medlem af DJU's bestyrelse, skal der vælges en ny næstformand. Erik Petersen blev foreslået og valgt.

6. Eventuelt.

AASJ meddelte, at DJU's sekretariat flytter fra Højnæsvej 56 i Rødovre til hans hjemadresse pr. 1. april 2015. Årsagen er, at DJ's kontor i Rødovre lukker, efter at medarbejderne er flyttet til DJ's kontorer på Mols. DJU's fastnettelefon lukkes, så fremover er det sekretærens mobiltelefon eller fastnettelefon, der skal kontaktes.

CJ gav en orientering om situationen i FJD's bestyrelse. Der blev også rejst nogle spørgsmål om DJU's referater m.m., som bringes i Jagthunden. CJ lovede at afklare disse spørgsmål.

Der blev fra flere sider udtrykt glæde over den konstruktive og saglige tone, som havde præget dette bestyrelsesmøde.

Mødet sluttede kl. 21,15

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent