Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 16.02.2015
Referat DJU bestyrelse 16.02.2015 Udskriv Email
Onsdag, 18. februar 2015 17:07

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 16. februar 2015 kl. 18 i Ejby-hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Flemming Fugle Jørgensen (FFJ) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Den 16. februar kl. 11.06 indløb der en meddelelse pr. mail fra Henrik Raae Andersen (HRA), hvor han meddelte, at han ikke vil deltage i bestyrelsesmødet, da han som tidligere anført fastholder, at FJD ikke kan være behørigt repræsenteret på DJU’s bestyrelsesmøder, før der har været afholdt valg til FJD’s formandskab i maj 2015.

I en skrivelse fra HRA modtaget den 27.12.2014 konstaterede han, at det ikke vil være muligt for DJU at afholde møder før efter maj 2015, først da er FJD og især den engelske gruppe igen behørigt repræsenteret. Der henvises til punkt 10.3, hvor DJU’s opfattelse af denne påstand fremgår.

Endvidere var meddelelsen vedlagt HRA’s beslutning om, at han ikke vil modtage det mistillidsvotum, der blev besluttet på DJU’s ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. januar 2015.

PV bød velkommen til det ordinære bestyrelsesmøde.

1. Dagsorden fastlægges

Det udsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra mødet 11. juni 2014 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Herefter drøftede man forskellige ikke afsluttede sager og aftalte, hvad der skulle ske med dem.

Der udspandt sig en længere debat om, hvorledes DJU skal forholde sig i forhold til prøver for stående jagthunde, hvis regler ikke vedtages i DJU’s regi, men godkendes af DKK til registrering i Hundeweb efter henvendelse fra specialklubber. Det gælder bl.a. tyske prøver, som nogle klubber afholder i Danmark. Korthaarklubbens Derby prøve til eksempel har fået regelsættet godkendt af DKK’s bestyrelse med henblik på, at resultaterne kan registreres i Hundeweb. Som det er nu, stambogsføres resultatet ikke som en markprøvepræmiering, der giver adgang til et Certifikat på en udstilling. Det blev også påpeget, at prøverne skal overholde de dyreetiske regler, der gælder i Danmark.

Det blev besluttet at afvente, hvad der sker i FJD’s bestyrelse fremover. Sagen bør efterfølgende tages op i DJU, så uklarheder kan blive afklaret

3. Meddelelse fra organisationerne

Der var ingen meddelelser fra DJ og FJD.

DKK: EP oplyste, at DKK har indkøbt nyt udstyr til online kritikskrivning på tablets, så ringsekretærerne nu indskriver udstillingskritikker direkte på Hundeweb via internettet.  

Fællesmødet den 7.02.2015 mellem DJU’s bestyrelse, udvalg og FJD’s bestyrelsesmedlemmer blev kort evalueret. Man var enige om, det havde været et godt og konstruktivt møde, hvor der var fuld opbakning til DJU’s struktur og arbejdsområde. KH kunne konstatere, at organisationen hænger sammen, og repræsentanterne fra DJ’s hundeudvalg syntes, det havde været en rigtig god oplevelse. Fremmødet havde også været fint. En aktion for at få aflyst mødet var blevet afværget.  

4.0. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

Dommerudvalget (DUV) havde fremsendt en rapport med en orientering om status for uddannelsen for nye markprøvedommere, som blev taget til efterretning.

DUV havde fremsendt forslag til ny ordførende dommer på DM 2015 for kontinentale racer, da reserven Niels Erik Kromann var indtrådt som ordførende dommer i 2014. Det blev vedtaget, hvem der inviteres som ny ordførende dommer og ny reserve.  

4.2. DUV’s regnskab og budget

DUV har forbrugt i alt t.kr. 92,5 i forhold til et budget på t.kr. 133,0. Favøren skyldes, at DUV kun har brugt t.kr. 9,0 til møde- og kørselsudgifter i forhold til et budget på t.kr. 25,0. Dette skyldes bl.a., at nogle af udvalgsmøderne er holdt i forbindelse med aspirantkurset og dommermødet. Udgifterne til aspirantkurset og dommermødet beløb sig i alt til t.kr. 79,6, hvor budgettet var på t.kr. 98,0.

Budgettet for DUV i 2015 er udarbejdet i samråd med udvalgets formand. Budgettet til aspirantud-dannelse dækker udgifter til et nyt hold dommerelever og eksamen for et hold dommeraspiranter.

4.3. Godkendelse af dommerelever efter høring

Der var to ansøgninger til behandling efter høring. Den ene blev godkendt, mens den anden, der kræver en dispensation, ikke blev godkendt.

DUV sætter fremover en dato som tidsfrist for årets ansøgninger til dommeruddannelsen. Denne sættes på DJU’s hjemmeside.

4.4. Forslag til ændring af regler for Skovfugleprøven

DKK’s udvalg for stående jagthunde havde fremsendt et ændringsforslag til reglerne for Skovfugleprøver. I første omgang søges om en 1-årig dispensation fra kravet til 1. præmie i ÅK/BK, således at markprøvepræmierede hunde allerede i 2015 kan deltage.

PV anførte, at forslaget, der er modtaget den 14.02.2015, næppe har nået at være til behandling i organisationerne og i FJD’s specialklubber. Behandlingen bør derfor udskydes til næste møde.

Herefter var der en diskussion om forskellige problemer i forbindelse med prøven, bl.a. lodsejernes ængstelse over risikoen for, at afprøvede hunde kunne gå af hånd og begynde at jagte hjortevildtet i skovene. På den ene side vil man gerne invitere mange til at deltage på den spændende prøve, og på den anden side skal man sikre sig, at hundene er dresserede og i hånd.

Efter en debat blev det vedtaget, at behandling af forslaget fortsætter i organisationerne.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUV’s rapport

Markprøveudvalget (MUV) havde fremsendt en rapport, som bl.a. indeholdt en vurdering af afviklingen af DM 2014, et modtaget tilbud om at holde DM for engelske racer i de næste 5 år, markprøveplaner for 2015, 2016 og 2017 og spørgsmål til krav om koordinering af udenlandske prøver i Danmark. Endvidere et ønske om at få bekræftet MUV’s skabelon til datoer for forårsmarkprøver, problemet med forbud mod at nedlægge fasaner på brugs- og vinderprøver samt spørgsmål om antal efterårsvinderprøver for kontinentale racer.  

Mht. DM fremover udtalte PV, at DM er et fælles arrangement for både engelske og kontinentale hunde. Der var herefter flere indlæg om den vedtagne treårige turnus i landsdelene skal fastholdes. Man var enige om, at lange køreafstande med spildtid skal undgås f. eks. ved at have to mødesteder.

Det blev besluttet at sige pænt tak for tilbuddet, og stor ros til terrænerne ved afvikling af DM i 2014. Indtil videre fastholdes den 3 årige turnus i landsdelene

Engelsk Setter Klubs formand Erling Clausen har fremsendt en opfordring om at rykke forårets prøver en uge frem. MUV har tidligere behandlet en lignende henvendelse. Efter en debat er MUV blevet enige om at anbefale, at man fastholder de terminer, som er nedfældet i planerne for de næste par år. Det afgørende argument for MUV’s indstilling er, at den første weekend i marts fortsat bør være til rådighed til lokale markprøver, som er vigtige dels som instruktion for nye hundeførere og dels kan benyttes til at uddanne nye markprøvedommere. Det må være muligt, at DJU én gang for alle tager stilling til placeringen af den første forårsmarkprøve, så MUV ikke skal behandle disse forslag hvert andet år, når den ene eller anden sender forslaget frem.

PV var enig i argumenterne for at bevare den første weekend i marts til lokale markprøver. I øvrigt kan der komme sne i marts, som vender op og ned på alle planer.

Efter en kort debat, besluttede DJU én gang for alle, at MUV’s hidtidige skabelon for forårsmarkprøver fastholdes.

Skal udenlandske prøver holdes uden for MUV’s koordinering af prøvedatoer?

Der fulgte herefter en debat, hvor flere var enige om, at hvis der inden for organisationerne arrangeres prøver, som ikke er medtaget i MUV’s planer, bør disse lægges på de datoer, som i forvejen er reserveret til pågældende organisations markprøver.

MUV er blevet gjort opmærksom, at der på nogle brugsprøver og efterårsvinderprøver var blevet nedlagt forbud af terrængiverne mod, at der blev fældet fasaner i situationerne. Efter det oplyste var der betalt terrænleje iht. gældende maksimumssatser.

Der fulgte herefter en debat om problematikken. Man blev enige om at holde problemet under observation.

Der var enighed om at fortsætte med den 6. vinderprøve for kontinentale racer..

5.2. MUV’s regnskab og budget

Markprøveudvalget har en nettoudgift på t.kr. 53,2 mod et budget på t.kr. 49,0. Der henvises til regnskabet for DM for yderligere information. Det kan konstateres, at det er dyrere at bo på hotel end på vandrehjem. Budgettet for DM foreslås hævet efter samråd med udvalgets formand.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU)

6.1. SAU’s rapport

Der var modtaget en rapport fra SAU, som bl.a. oplyste, at der havde været afprøvet i alt 288 hunde med en præmieringsprocent på 56,25%. Tilmelding via Hundeweb forløb godt.

Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU’s regnskab og budget

Udvalget har et overskud på t.kr. 7,8. Udvalget foreslår uændrede startgebyrer.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUV’s rapport

FUV havde fremsendt en rapport, hvoraf det bl.a. fremgik, at der på 10 fuldbrugsprøver var startet 101 hunde, hvilket er en fremgang på 13,5% i forhold til 2013. De deltagende hunde er meget velforberedte, hvilket giver en relativ høj præmieringsprocent på over 50. Et forsøg med to tilmeldingsdatoer kunne ikke administreres tilfredsstillende.

Rapporten blev taget til efterretning.

7.2. FUV’s regnskab og budget

FUV havde fremsendt et udkast til regnskab for 2014. Da opstillingen af dette regnskabsudkast ikke muliggør en indpasning i DJU’s samlede basisregnskab, vil Økonomiudvalget arbejde videre med problematikken, så der i samarbejde med FUV’s nye kasserer bliver opstillet et regnskab med en opdeling, der svarer til tidligere års specifikationer.

7.3. FUV’s forslag til ekstra vejledning

FUV havde kort før mødet fremsendt forslag til en ekstra dommer- og prøveledervejledning. Efter en kort debat blev det besluttet, at den fremsendte ekstra vejledning kan benyttes ved prøverne i 2015, dog har DUV forslag til enkelte mindre ændringer. FUV bedes fremkomme med en tidsplan for arbejdet med egentlige regelændringer, hvor man forventer, at FJD igen også kommer med i samarbejdet.

8.0. Økonomiudvalget

8.1. ØUV’s rapport

ØUV havde fremsendt en rapport, hvori der blev gjort rede for diverse afvigelser mellem regnskabet og budgettet for 2014. Endvidere var der i rapporten en motivering for de opstillede tal i budgettet for 2015.

8.2. Regnskab og budget

Regnskabet for 2014 udviser et driftsresultat på t.kr. 135,9, hvilket er t.kr. 115,1 bedre end budgetteret.

Den væsentligste årsag til afvigelsen er:

- t.kr. 22,5 kr. større indtægter end budgetteret. Startafgifterne på t.kr. t.kr. 203,5 svarer til 5.814 starter på prøver i DJU’s regi.

-mindre udgifter til møde- og kørselsudgifter, prøvelederseminar, aspirantkursus og dommermøde end budgetteret.

Efter en debat med afklaring af forskellige spørgsmål blev regnskabet taget til efterretning.

Forslaget til budgettet for 2015 udviser et driftsresultat på t.kr. 251,0.  Da organisationernes opsparede kapital pga. af førnævnte driftsresultat er steget, foreslås det, at organisationernes indskud i 2015 bliver mindre end det budgetterede driftsresultat.

Herefter gennemgik man forslaget til budget for 2015.

Det blev foreslået, at man bør overveje at stryge tilskuddet til Jagthunden, og lade referaterne alene stå på DJU’s hjemmeside med links til specialklubbernes hjemmesider. Dette affødte en længere debat med argumenter for og imod. Til sidst blev man enige om at fortsætte med at sende referater til Jagthunden og betale det hidtidige tilskud. Endvidere opfordres DJU’s udvalg til at komme med forskellige oplysninger i deres egen klumme i Jagthunden.

Efter at have gennemgået hele budgettet blev man enige om at opkræve t.kr. 120 i 2015 i indskud fra organisationerne for 2015 (DJ 60, DKK 30 og FJD 30).

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

På fællesmødet den 7. februar mellem DJU’s bestyrelse og udvalgene fremlagde WEB-udvalget en fyldestgørende beretning af udvalgets arbejde gennem de sidste par år, ligesom de kort redegjorde for de tiltag, der var taget inden dette udvalg blev nedsat.

PV foreslog, at udvalget ændres fra et ad hoc udvalg til et fast udvalg

Dette medførte en kort debat om behovet for hjælp, når der akut opstår problemer for en prøveleder, samt hvilken kompetence udvalgsmedlemmerne skal have i forhold til at få adgang til Hundeweb. Det blev besluttet at bede udvalget komme med et forslag til kommissorium, hvor kompetencen i forhold til systemet er beskrevet udførligt.

10.0. Indberetninger m.m.

10.1. Skrivelse dateret 16.01.2015 fra Anton Dahl

DJU’s bestyrelse havde modtaget en skrivelse fra Anton Dahl, hvori han udtrykte stor skuffelse over, at der i DJU’s bestyrelse sidder et særdeles utroværdigt medlem, som åbenlyst har fremvist en fortrolig skrivelse til en person, der har indrykket et indlæg på Facebook om skrivelsens indhold. Anton Dahl er 100% sikker på, at selvsamme bestyrelsesmedlem er med til at formulere et mistillidsvotum til Henrik Raae Andersen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 14. januar 2015. Han bemærker, at troværdigheden til et sådant mistillidsvotum derfor ikke er DJU værdigt og opfordrer hele bestyrelsen at overveje at gå af. Anton Dahl har også et forslag til en ændring af bestyrelsens fremtidige størrelse. Anton Dahl har udsendt skrivelsen via mail til alle FJD’s bestyrelsesmedlemmer.

Behandlingen af denne sag er refereret under punkt 10.2.

10.2. Indberetning af person fremsendt af Anton Dahl 17.01.2015

DJU’s bestyrelse havde modtaget en indberetning af den person, der er nævnt under punkt 10.1. for i utide at videregive fortrolige oplysninger på Facebook om et konkret møde i DJU. Indberetningen var også sendt til alle FJD’s bestyrelsesmedlemmer via mail.

Det kunne konstateres, at Anton Dahl har forbrudt sig mod et hævdvundet fortrolighedsprincip ved at offentliggøre indklagedes navn over for en større personkreds, før sagen er behandlet i DJU’s bestyrelse.

PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der skal svares på de to skrivelser. Efter en debat blev følgende besluttet:

Bestyrelsen afviser hans indberetning af personen som værende grundløs. Begrundelsen er, at de citater fra facebook, som Anton Dahl henviser til, alene ses at indeholde dels et spørgsmål om, hvorvidt nogen kan bekræfte, at et møde er berammet med et nærmere angivet dagsordenpunkt, dels en personlig kommentar om, hvad der videre bør ske i en sag, der har været omtalt i et offentliggjort referat fra et DJU-bestyrelsesmøde den 14.01.2015.

Anton Dahls brev af 16.01.2015 indeholder desuden en kritik af DJU’s bestyrelse og sekretær. Bestyrelsen afviser hans kritik af sekretæren som uunderbygget og allerede derfor grundløs. Hans kritik af bestyrelsen munder ud i en opfordring til, at hele bestyrelsen træder tilbage. Bestyrelsen har derfor fundet det rigtigst at videresende denne del af brevet til de organisationer (DJ, DKK og FJD), som har udpeget medlemmerne af DJU’s bestyrelse. Bestyrelsen bemærker dog, at man deler hans beklagelse af, at det brev, han omtaler, tilsyneladende har været kendt i en videre kreds forud for det pågældende møde, men udsendelsen af brevet/dagsordenen var ikke forbundet med et egentligt tavshedspålæg, idet der var tale om en drøftelse af interne samarbejdsforhold og ikke om en personsag, hvor der kunne blive tale om formelle sanktioner.

Bestyrelsen agter ikke at foretage sig videre i anledning af hans breve.      

10.3. Indberetning af DJU’s bestyrelse fremsendt af Langhårklubbens bestyrelse 22.01.2015

Langhårklubbens (LHK) bestyrelse har med personlige underskrifter indberettet DJU’s bestyrelse, idet de konkluderer, at der i DJU’s bestyrelse og/eller sekretæren sidder en person, der har lækket en hemmelig dagsorden indeholdende en personsag til føromtalte person under punkterne 10.1. og 10.2. LHK’s bestyrelse konkluderer, at alle medlemmer i DJU’s bestyrelse er utroværdige, da de har siddet et fortroligt brev dateret 22. december 2014 fra Henrik Raae Andersen (HRA) overhørigt og vælger at fastholde mødet den 14. januar. Dette fortrolige brev har HRA efterfølgende sendt til alle FJD’s bestyrelsesmedlemmer. LHK’s bestyrelse anklager også DJU’s bestyrelse for at overtræde DJU’s vedtægter, når de medtager en substitut for de engelske specialklubber i stedet for Anton Dahl, der har nedlagt sin bestyrelsespost i DJU og næstformandsposten i FJD. LHK’s bestyrelse finder PV.s indlæg om valget i DKK stærkt kritisabelt. LHK’s bestyrelse er af den klare overbevisning, at DJU’s bestyrelse under indflydelse af Dansk Ruhår Klub og Dansk Breton Klub har haft til hensigt at skade HRA’s kandidatur til DKK’s bestyrelse. LHK’s bestyrelse slutter med at indstille, at DJU’s samlede bestyrelse træder tilbage. Indberetningen er sendt til alle FJD’s bestyrelsesmedlemmer pr. mail.

PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der skal svares på denne indberetning. Efter en debat blev følgende besluttet:

DJU’s bestyrelse har fundet det rigtigst at videresende indberetningen til de organisationer, som har udpeget DJU’s bestyrelsesmedlemmer, da den ikke kan behandle en indberetning mod dem selv.

I indberetningen rettes der også kritik mod bestyrelsens sekretær. Bestyrelsen afviser denne kritik som uunderbygget og allerede derfor grundløs.

Bestyrelsen bemærker, at man ligesom LHK’s bestyrelse finder det beklageligt, at det brev/dagsorden, der omtales i indberetningen, tilsyneladende har været kendt i en videre kreds forud for det pågældende møde, men udsendelsen af brevet/dagsordenen var ikke forbundet med et egent-ligt tavshedspålæg, idet der var tale om en drøftelse af interne samarbejdsforhold og ikke om en personsag, hvor der kunne blive tale om formelle sanktioner.

Bestyrelsen bemærker endvidere, at baggrunden for, at det blev accepteret, at Flemming Fuglede Jørgensen deltog i et ekstraordinært DJU-bestyrelsesmøde som substitut var, at DJU’s vedtægter ikke indeholder bestemmelser, som er til hinder for, at organisationerne kan møde ved en substitut, hvis det ordinære medlem ikke kan deltage i et møde, hvilket der også er langvarig tradition for. Under mødet blev det af bestyrelsen blot noteret, at der heller ikke i FJD´s vedtægter sås at være bestemmelser, som var til hinder for den nævnte tradition, idet denne situation slet ikke er omtalt i FJD´s vedtægter.

10.4. Indberetning af DJU’s bestyrelse fremsendt af Dansk Münsterländer Klubs bestyrelse 6.02.2015

Dansk Münsterländer Klubs (DMK) bestyrelsesmedlemmer har med personlige underskrifter indberettet DJU’s bestyrelse. Indberetningen er på flere punkter en kopi af LHK’s bestyrelses indberetning, dog indberettes DMK’s formand HRA ikke. Indberetningen slutter med en indstilling til at hele bestyrelsen og sekretæren omgående trækker sig tilbage. Indberetningen er offentliggjort på DMK’s hjemmeside.

PV fremlagde sit forslag til, hvorledes der skal svares på denne indberetning. Efter en debat blev det besluttet at sende et brev, der indeholdt de samme formuleringer som i brevet til LHK’s bestyrelse.

11.0. Valg til Dommerudvalget

Da Joakim Skovgaard Larsen fra 1. maj 2015 skal arbejde i Holland i de næste 4 år, skal der vælges et nyt engelsk dommerudvalgsmedlem.

Flemming Sørensen var foreslået som nyt medlem og blev valgt.

12. DJU-nålen

AASJ fremlagde et forslag til hvem, der opfylder reglerne for tildeling af DJU-nålen. Det blev vedtaget.

13.0. Næste møde

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17,30 i Ejby-hallerne

14.0. Eventuelt

PV overrakte en vingave til Søren Hecht Petersen som dels en forsinket fødselsdagsgave og dels en tak for hans bestyrelsesarbejde.

Mødet sluttede kl. 21,40

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

 

Kalender

2018
2019
2020