Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 14.01.2015 - Ekstraordinært
Referat DJU bestyrelse 14.01.2015 - Ekstraordinært Udskriv Email
Torsdag, 15. januar 2015 10:38

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) ekstraordinære bestyrelsesmøde onsdag den 14. januar 2015 kl. 19 i Ejby-Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) FJD, Ove Nissen Nielsen (ONN) Dommerudvalget og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

FFJ møder som substitut for afgået næstformand i FJD Anton Dahl. Der var afbud fra Henrik Raae Andersen.

Mødet var indkaldt med skrivelse dateret 11. december 2014 bilagt motivering fra Danmarks Jægerforbunds (DJ) bestyrelsesrepræsentanter.

PV bød velkommen.

A. Grundet bestyrelsesmedlem Henrik Raae Andersens (HRA) fremtoning og urigtige oplysninger (set fra DJ’s repræsentanters side) i flere situationer. HRA viser mangelfuld respekt for bestyrelsen og udvalgene i DJU.

Som motivering for punktet var fremsendt et notat, hvori det er konstateret, at HRA’s udtalelser over for DJU’s bestyrelse i flere tilfælde er usande. Som dokumentation for en påstand om manglende tillid til et DJU-bestyrelsesmedlem fra den samlede kontinentale FJD-gruppe havde PV talt med nogle fra denne gruppe og kunne konstatere, at det ikke var sandt. Endvidere var modtaget en mail fra fuldbrugsprøveudvalgets formand, som benægtede, at han havde indgået en aftale med HRA, som denne oplyste DJU’s bestyrelse om jfr. DJU’s bestyrelsesreferat fra den 11.06.2014 punkt 2.

DJU’s bestyrelsesmedlemmer havde den 27.12.2014 med post modtaget en skrivelse fra HRA, hvori han anførte, at DJU ikke kan afholde bestyrelsesmøder, før der har været valg til formand og næstformand i FJD’s bestyrelse i maj måned 2015. Endvidere undrede han sig over, at man havde aflyst et bestyrelsesmøde i oktober 2014 pga. manglende sager og emner til behandling, når der to måneder efter indkaldes til et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Derudover påtalte han med henvisning til en bemærkning på et elektronisk medie, at der er sket et brud på fortroligheden i denne sag.

Til det første kan det konstateres, at der ikke er noget til hinder for, at FJD udpeger en midlertidig substitut til at møde på DJU’s bestyrelsesmøde, som det hidtil har været kutyme. Der ses ikke at være noget i FJD’s vedtægter, som hindrer, at FJD fylder sine pladser i DJU med substitutter, indtil der har været nyvalg til formands- og næstformandsposten.

HRA har i mail fremsendt til DJU’s bestyrelsesmedlemmer i januar måned pointeret, at FJD’s valgte formand og næstformand er de eneste to personer, der kan repræsentere FJD på bestyrelsesmøder afholdt af DJU.  

Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor man grundigt gennemdrøftede de forskellige udsagn.

De indsendte anklagepunkter blev suppleret med, at HRA i sit valgoplæg til Dansk Kennel Klubs bestyrelsesvalg har anført, at han går til valg på mandat fra FJD’s 13 specialklubber. Dette er ikke korrekt, idet flere klubber klart har markeret, at de ikke støtter hans mandat.

Følgende mistillidsvotum blev vedtaget:

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelse har på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 14. januar 2015 vedtaget, at Henrik Raae Andersen pga. manglende troværdighed og fejlagtige oplysninger til DJU’s bestyrelse ikke ønsker at samarbejde med ham. Således præciseret ønskes han ikke under nogen omstændigheder valgt som bestyrelsesrepræsentant for nogen organisation.

B. Valg til DJU’s udvalg

DJU’s sekretariat havde modtaget forslag til kandidater til de pladser i DJU’s udvalg, hvor der er valg i 2015.

Følgende blev valgt: Joakim Skovgaard Larsen blev genvalgt til Dommerudvalget. Poul Bislev blev genvalgt og Anders Varming blev valgt til Markprøveudvalget. Martin Bjørn Hemme blev valgt til Slæb- og apporteringsprøveudvalget.

Mødet sluttede kl.20,45.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

Senest opdateret: Torsdag, 15. januar 2015 10:58
 

Kalender

2018
2019
2020