Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 11.06.2014
Referat DJU bestyrelse 11.06.2014 Udskriv Email
Tirsdag, 08. Juli 2014 06:51

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Ove Nissen Nielsen (ONN) Dommerudvalget og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen med et særligt velkommen til Dommerudvalgets formand Ove Nissen Nielsen.

1.Dagsorden fastlægges

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet den 29. januar 2014 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Mht. til ikke afsluttede sager er disse indeholdt i den foreliggende dagsorden. Resultatbogens administration varetages fremover af Birte Johansen.

Ifølge referatet fra mødet den 29.01.2014  skulle HRA fremsende FJD’s forslag til nogle få administrative justeringer af fuldbrugsreglerne til Fuldbrugsprøveudvalget (FUV). HRA har aftalt med FUV, at dette udsættes.

3. Meddelelser fra organisationerne

Dansk Kennel Klub (DKK) EP oplyste, at Verdensmesterskabet (VM) for markprøver for stående jagthunde afvikles i Danmark i 2016 i ugen efter DM. Blot skal budgettet endeligt godkendes den 26. juni af DKK’s bestyrelse, specielt omkring de sponsorindtægter, arrangementskomiteen skal fremskaffe. Planlægningen er i gang. Der er nedsat et sponsorudvalg, som er begyndt at få tilsagn om økonomiske bidrag. Udover VM vil der samtidig blive afholdt FCI prøver. Blandt dem, der er gået i gang med projektet, spores en god entusiasme. Der er indhentet tilladelse fra Miljøministeriet til ekstraordinært at kunne udsætte agerhøns og fasaner efter 16.08. frem til VM ugen (42) på nærmere angivne terræner.

Danmarks Jægerforbund (DJ)  KH uddelte et notat med forskellige betragtninger. I notatet foreslås, at der afholdes et møde med DJU’s bestyrelse, DJU’s udvalgsmedlemmer, formændene fra specialklubberne og repræsentanter fra DJ’s og DKK’s hundeudvalg m.fl. Formålet skal bl.a. være at indhente en manglende viden om, hvad DJU er, og hvad organisationen laver indad til og udad til.

Efter en debat blev det besluttet at indbyde til et sådant møde lørdag den 7. februar 2015 kl. 12 på Fyn.

I notatet blev informeret om den nye hundeinstruktøruddannelse, hvor det første kursus afholdes på Kalø i juni måned, forbundsmesterskabet i udvidet apportering afholdes den 30.08. på Fyn, ligesom det kan konstateres, det har været et imponerende godt forår med mange gode prøver.

Til slut bemærkede KH, at det er nedslående at læse, at Dansk Pointer Klubs (DPK) formand i sin beretning på DPK’s hjemmeside nedgør DJ’s tre bestyrelsesrepræsentanters kompetence i deres arbejde for stående jagthunde. Dette medførte flere kommentarer.

På et tidspunkt pointerede HRA, at avlsregler og regler for avlskåringer alene er FJD’s domæne. På spørgsmålet om at give et eksempel, hvor DJ har blandet sig, henviste HRA til DJ’s forslag om stenkast på efterskudsprøver. ONN bemærkede, at det står i kommissorierne, hvem der kan foreslå og vedtage regelændringer.

FJD  HRA oplyste, at man internt i FJD har besluttet sig for at debattere FJD’s fremtidige organisation. Dette kan på længere sigt komme til at involvere andre samarbejdspartnere. AD supplerede indlægget og understregede, at FJD også fremover særdeles gerne samarbejder med bl.a. DKK og DJ omkring afholdelsen af markprøver.

4.0. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

Fra Dommerudvalget (DUV) var modtaget en rapport med bl.a. følgende indhold:

Modul 2 blev afviklet efter planen med Bygholm Landbrugsskole som udgangspunkt. 9 fortsætter som dommeraspiranter. 2 har stoppet uddannelsen efter eget ønske.

Dommermødet, som blev afviklet den 1. marts med stor tilslutning af 58 kontinentale og 49 engelske dommere og aspiranter, fik et tilfredsstillende forløb. Der er udsendt referater til hele dommerstaben om de emner, der blev behandlet.

ONN supplerede rapporten med at oplyse, at DUV har vedtaget et sæt regler for hvilke krav, en autoriseret markprøvedommer skal opfylde, hvis vedkommende ønsker at blive dommer for den anden gruppe (engelsk til kontinentale og omvendt). Reglerne vil blive tilføjet Bilag A vedr. Dommeruddannelse.

ONN oplyste endvidere, at DUV havde modtaget et forslag fra Dansk Pointer Klubs formand Flemming Fuglede Jørgensen, hvori det foreslås, at et dommerteam på de store afsluttende prøver skal bestå af repræsentanter fra 3 racer, ligesom det foreslås, at det skal sikres, at familiemedlemmer ikke dømmer hinanden samt ikke dømmer hunde, de selv har dresseret.  DUV har svaret, at DJU dommere selvfølgelig kan dømme alle de prøver, de inviteres til, og at de er upartiske; både hvad angår hundeførere og hvilken stående hund det er uanset race og tilknytningsforhold.

ONN oplyste, at der er rejst forslag om at stryge lodtrækningen og 2. heat på ét holds vinderprøver for engelske racer. DUV kan anbefale forslaget.

Der udspandt sig herefter en diskussion om indførelse af en minimums total afprøvningstid på 25 minutter på disse prøver. Det blev vedtaget at følge DUV’s anbefaling samt at fastholde de 25 minutter. De nye regler gælder fra efteråret 2014.

4.2. Forslag til nyt i FMR § 18 stk. i

DUV foreslår følgende tilføjelse til Fælles Markprøve Regler (FMR) § 18 stk. 1 Dommeren skal diskvalificere en hund: i) en hund i åben- brugs- eller vinderklasse der bevidst går fugl op

ONN motiverede forslaget, som efter en kort debat blev vedtaget.

4.3. Nedsættelse af redaktionsudvalg vedr. FMR

DUV foreslår, at der nedsættes et udvalg til om redigering af DJU’s regelsæt. Formålet er at samle de generelle regler under et punkt, samt koncentrere reglerne for de enkelte prøveformer under hvert deres punkt. DUV har foreslået følgende udvalgsmedlemmer: Thomas Moltesen Hansen, Joakim Skovgaard Larsen, Peter Strøbech, Lars Hjortnæs og Aage Stenhøj Jørgensen

Efter en kort debat blev det vedtaget at nedsætte udvalget.

4.4. Ansøgning om godkendelse af dommerelever

Der var modtaget 5 ansøgninger om at blive optaget som elever til uddannelse som markprøvedommere. Ansøgningerne, som har været til høring i organisationerne, blev godkendt.

4.5. Forslag om tilladelse til at bruge farvede markeringsdækkener v/ Anton Dahl

Fra AD var fremsendt et forslag om at lave en testperiode på et år, alternativt to år, hvor man giver engelske hunde tilladelse til at bruge et orange markeringsdækken, defineret ved at være dækkende fra midt på halsen og ned til før hofterne, samt på siden ned til, hvor ribbenene slutter. En test vil vise, om det er brugbart eller ej. AD motiverede forslaget.

ONN oplyste, at der ikke er interesse for dette forsøg hos de kontinentale racer.

Efter en kort debat blev det vedtaget at indføre en testperiode på 2 år fra og med 1. september 2014 for engelske racer. Hundeførerne skal selv sørge for markeringsdækkenerne.

4.6. Procedure for indsendelse af forslag og ændring af prøveregler v/ Søren Hecht Petersen

SHP havde fremsendt diagrammer til belysning af blanketgangen, og motiverede forslaget.

Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor forskellige arbejdsgange blev diskuteret, idet alle er interesserede i, at der foregår en grundig sagsbehandling.

Der var enighed om, at enkeltpersoner ikke kan sende forslag til ændringer af regler og vedtægter direkte til DJU. Disse forslag skal fremsendes gennem organisationerne. Dommere/ERFA-grupper kan fremsende forslag til DUV, som tager stilling til, om forslaget skal videresendes til DJU. Man var endvidere enige om, at forslag skal sendes til høring i organisationerne og i de relevante udvalg, evt. i ERFA-grupperne, inden de forelægges til vedtagelse i DJU’s bestyrelse.

Det blev vedtaget, at SHP og HRA arbejder videre med sagen, reviderer diagrammet og fremsender et nyt forslag til DJU’s bestyrelsesmedlemmer.

4.7. Brug af sele ved afvikling af kanin- og ræveslæb

DUV anmoder om DJU’s stillingtagen til brug af sele ifb. med afvikling af kanin- og ræveslæb. En tilladelse vil medføre tilføjelse i FMR kapitel 11 og kapitel 13 samt i Fuldbrugsprøvereglerne.

ONN forklarede, hvorfor dette spørgsmål er rejst.

Der fulgt nu en længere debat, hvor det bl.a. kunne konstateres, at reglen administreres lidt forskelligt af dommerne. Det blev besluttet, at gældende regler i Fælles Markprøve Regler fortsat skal overholdes.

4.8. Manglende kritik fra en dommer

En markprøvedommer har den 4. maj oplyst DUV’s formand om, at han ikke er i stand til at skrive kritikker fra tre markprøver her i foråret, da han har forlagt alle sine dommerbøger. Han havde på det tidspunkt overskredet fristen på 3 uger. DUV besluttede at give ham frist til den 30. maj til at få skrevet kritikkerne. DUV har intet hørt fra dommeren og har konstateret, at kritikkerne fortsat mangler på DKK’s Hundeweb.

Efter en debat blev man enige om endnu en gang at rette henvendelse til dommeren, inden der tages beslutning om en evt. disciplinær foranstaltning.

5.0. Markprøveudvalget

Intet til behandling.

5.2. Forslag til dommere DM 2015

DUV havde fremsendt forslag til hvilke dommere, der skal dømme DM i 2015. Forslaget blev vedtaget.

5.3. Fortsættelse af DJ’s forårsvinderprøver v/ Kirstein Henriksern.

DJ havde fremsendt ønske om fremover at kunne afholde forårsvinderprøver, som de har været praktiseret i en forsøgsperiode på 3 år.

Efter at KH havde motiveret forslaget, blev det vedtaget.

5.4. DJ ansøger om tilladelse til at afholde vinderprøver efter DM v/ Kirstein Henriksen

Endvidere havde DJ fremsendt ønske om også at kunne afholde vinderprøver efter DM. Efter at KH havde motiveret forslaget, og der var kommet forskellige indlæg, blev forslaget vedtaget. Det blev betonet, at DJ naturligvis skal koordinere evt. datoer og landsdele med FJD, så prøverne ikke overlapper hinanden.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

Der var intet til behandling under dette punkt.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

Fuldbrugsprøveudvalgets formand har meddelt, at udvalget har besluttet, at de nugældende regler og vejledningen også vil være gældende for prøverne i 2014. Proceduren med en evt. revision vil derefter blive taget op igen.

8.0. Økonomiudvalget

Der var intet til behandling under dette punkt.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

På de tre afholdte prøvelederseminarer i foråret havde deltaget i alt 66. Kurserne var forløbet tilfredsstillende. Fra nogle af deltagerne var der udtrykt ønske om, at reglerne for økonomisk afregning for prøver i de forskellige organisationers regi blev mere samordnet end tilfældet er i øjeblikket.

Udvalget har udbygget vejledningerne i manualerne for prøveledere og dommere, så de tvivlspørgsmål, der i systemets første år har givet problemer, forhåbentligt nu er afklarede.

Fra og med 2014 administreres samtlige prøver i DJU’s regi i DKK’s Hundeweb. Testen af apporteringsprøverne, slæb- og apporteringsprøverne, fuldbrugsprøverne m.fl. er forløbet tilfredsstillende.  

Efter nogle bemærkninger blev udvalgets orientering taget til efterretning. Det blev vedtaget at indsamle forskellige forslag til programmeringsændringer til WEB udvalget

10.0. Aftale med Danmarks Jægerforbund vedr. sekretariatsfunktionen

Ad hoc udvalget har holdt møde med Niels Søndergaard (NS) DJ, hvor oplægget til en aftale om driften af DJU’s sekretariatsfunktion blev drøftet. NS havde fremsendt et forslag, hvor DJ indgik som ”entreprenør” med evt. forskellige personer til at løse sekretariatets arbejdsopgaver.

PV og SHP refererede fra mødet. Efter en del debat blev man enige om, at det, DJU ønsker, er en aftale, der formaliserer den ordning, der har været praktiseret gennem mange år. SHP udarbejder et udkast til et brev til NS, som efter godkendelse fremsendes.  

11.0. Afklaring af præmieringer på prøver, der ikke er autoriserede i DJU’s regi v/ Erik Petersen

EP indledte med at spørge, hvad DJU’s bestyrelse mener om, at der kommer flere udenlandske prøver til Danmark, idet 6 kontinentale specialklubber har ansøgt om at arrangere og få registreret resultater fra følgende anlægsprøver hos DKK: VJP og HZP prøver.

EP fortsatte med at oplyse, at hunde, der præmieres på en HZP-prøve, ikke nødvendigvis har haft stand for en hønsefugl. Det kan være stand for andet vildt. En sådan præmiering giver adgang til brugshundeklasse på udstillinger. Hunden kan få dommercertifikat. Udenlandske hundes præmieringer skal accepteres iht. FCI’s WCC certifikat, men er det i orden, at en dansk hund med en præmiering på en sådan prøve også kan starte i brugshundeklasse på udstilling?

DKK har godkendt dette for tre kontinentale racer.  Som det er nu, godkendes HZP resultatet for udenlandske hunde, samt for tre kontinentale racer i Danmark. Der er således forskellige krav til vore stående kontinentale FJD racer, hvilket giver de tre racer en fordel og en nemmere adgang til et udstillingschampionat.

Til det sidste replicerede HRA, at disse racer/specialklubber satser på alsidige jagthunde, hvor man belønner førskudsarbejdet ligegyldigt hvilken vildtart hunden har stand for. Hunden kan dog ikke blive udstillingschampion uden at have en 1. præmie på markprøve i åben- eller brugsklasse.

Der fulgte nu en længere principiel debat om det rejste emne.

HRA understregede, at formålet for de 6 kontinentale specialklubber er at få lavet et avlsprogram for de 6 racer. HZP-prøven er et internationalt avlsredskab, og denne prøve skal ikke godkendes i DJU. Vi ønsker ikke, at andre end specialklubberne skal have indflydelse på disse prøver.

På spørgsmålet om danske dommere kan dømme disse prøver supplerede ONN med at bemærke, at såfremt disse prøver skal op og stå, bør man videreuddanne danske markprøvedommere, så de kan dømme prøverne. Hertil svarede HRA, at danske dommere så skal på efteruddannelse i Tyskland.

Der blev fra flere sider fremsat ønske/krav om, at der fremstilles danske regelsæt, som DKK kan godkende. Dette er nødvendigt, dels for at danske hundeførere kan få tilstrækkelig indsigt i reglerne, dels for at danske dommere kan dømme disse prøver.

Trods de mange spørgsmål var der generelt en positiv indstilling til, at man går i gang med at afprøve nye prøvesystemer, selvom det er lidt vanskeligt at kunne overskue alle problemer. Synspunktet om, at vi skal opfylder kundernes – de danske jægeres - behov for effektive jagthunde, der kan apportere, kan medføre, at førskudsarbejdet nedprioriteres i forhold til efterskudsarbejdet. Nye prøveformer kan måske vende medlemstilgangen hos de stående jagthunderacer.

DJU’s bestyrelse vil med interesse følge udviklingen.        

11.1. Korthaarklubbens Derby prøve

En debat om et dansksproget regelsæt for denne prøve har været drøftet gennem to år, uden der er kommet en afklaring. EP efterlyste et sprogligt korrekt dansk regelsæt.

11.2. Krav om stand for fuglevildt som adgangsgivende til brugsklasse på udstillinger

11.3. Krav til danske stående jagthunde for opnåelse af certifikat på udstillinger

Punkterne 11.2. og 11.3. er behandlet under punkt 11.0.

12.0. Ansøgning fra Dansk Land- og Strandjagt til at holde stambogsførte apporteringsprøver

Fra foreningen Dansk Land- og Strandjagt var modtaget en ansøgning om tilladelse til at afholde stambogsregistrerede apporteringsprøver efter DJU’s regler. Ansøgningen motiveres bl.a. med, at det er vigtigt jægerne råder over en dygtig apporterende hund, hvorfor man vil tilskynde jægere til øget træning for at forbedre og vedligeholde hundens egenskaber ved apporterings af vildt.

Det blev vedtaget at give foreningen en prøveperiode på 3 år på betingelse af, at apporteringsprøverne administreres og afvikles under de samme betingelser, som gælder for DJU’s organisationer.

13.0. Valg til udvalg (Dommerudvalg og Markprøveudvalg)

I stedet for Thomas Moltesen Hansen skal der vælges et nyt kontinentalt medlem ad DUV. DUV foreslår Jes Laulund. Forslaget blev godkendt

I stedet for Allan Grundahl skal der vælges et nyt medlem af MUV, som repræsenterer området øst for Storebælt. Der blev fremsat to forslag. Vedkommende kontaktes.

14.0. Næste møde

Hvis der er behov, holdes næste bestyrelsesmøde tirsdag den 4. november 2014 kl. 17. 

Fælles udvalgsmøde lørdag den 7. februar 2015 kl. 12 på Fyn.

Bestyrelsesmøde mandag den 16. februar 2015 kl. 18. 

15.0. Eventuelt

AD oplyste, at der er udarbejdet en plan for de engelske specialklubbers hovedprøver 5 år frem. DISK har 100 års jubilæum i 2016, hvor man reserverer weekenden 31.3. – 3.4. alene til denne klub.

DGSK har ansøgt om at benytte skærtorsdag 24.03.2016, men det er afvist, da Skærtorsdag er tildelt DJ.

AD spurgte, hvorfor de anderkendte markprøver ikke startes den 8. marts

ONN DUV har noteret et problem, og mener, at kontinentale dommere bør dømme mere på tværs af racer, som det praktiseres hos de engelske racer.

AD spurgte om nogen kender til foreningen Landsjagtforeningen. Ingen af de tilstedeværende kendte foreningen.

Mødet sluttede kl. 22,37

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Senest opdateret: Tirsdag, 08. Juli 2014 07:04
 

Kalender

2018
2019
2020