Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 29.01.2014
Referat DJU bestyrelse 29.01.2014 Udskriv Email
Mandag, 03. marts 2014 18:02

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Pga. snevejr var der en del forsinkelser, så mødet startede først kl. 17,40.

PV bød velkommen

1. Dagsorden fastlægges

Det fremsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet 21. oktober 2013 samt opfølgning af ikke afsluttede sager

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne

Dansk Kennel Klub (DKK): EP havde fremsendt en udskrift af stambogsregistreringer i 2013. Det blev aftalt, at EP ajourfører den oversigt, Finn Møller Jørgensen tidligere har udarbejdet, som viser de stående jagthundes stambogsregistreringer over en del år. Et afholdt eksteriørseminar med 29 deltagere havde været en stor succes. DKK undersøger muligheden for at få VM til Danmark i 2015 eller 2016.

FJD: HRA orienterede om hvilke emner, der skal behandles på FJD's møde i maj måned, bl.a. fordelingen af stof mellem Jagthunden og hjemmesiderne. Endvidere orienterede han om det samarbejde, 6 kontinentale klubber har etableret omkring nye prøveformer inspireret af tyske prøver. Samarbejdet med markvildtlav fungerer godt.

Danmarks Jægerforbund (DJ): KH orienterede om afviklingen af testprøven i Hubertusjagt på Gavnø med fældning af fugl. Prøven omfatter alle slags jagthunde. Der arbejdes videre med projektet. Enig i et godt samarbejde med markvildtlav. DJ's ekstraordinære repræsentantskabsmøde har vedtaget, at der bygges et nyt foreningshus på Kalø, hvilket betyder, at DJ's administration, redaktion og uddannelsesaktiviteter samles på et sted.

4.0. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport

DUV's rapport omhandlede status for dommeruddannelsen, planlægningen af det kommende dommermøde den 1. marts og DUV's holdning til to sager (punkterne 4.2 og 4.3). Endvidere henviste TMH til listerne med kategorisering af dommerne.

Rapporten og listerne blev taget til efterretning.

4.2. Indberetning af hundefører på fuldbrugsprøve

DUV havde behandlet en indberetning af en hundefører for hans opførsel på Fuldbrugsprøvemesterskabet den 11.-12. oktober 2013. Ved gennemgang af akterne har DUV konstateret, at hundeføreren optrådte utilbørligt, da han kritiserede terrænets beskaffenhed over for slæblæggeren (jvf. Fælles Markprøve Regler (FMR) § 3 stk. 4). Hundeføreren afstraffede sin hund ved bevist at træde den på bagpoten i to situationer samt korreksede den voldsomt med kvælerhalsbånd og line trods dommerens påtale (jvf. FMR § 20 stk. 4). Hundeføreren ignorerede på provokerende vis at efterkomme dommerens anvisninger i to discipliner (jf. FMR § 19 stk.1).

DUV indstillede, at hundeføreren udelukkes fra deltagelse på anerkendte prøver i en periode.

Efter en debat blev det besluttet at udelukke hundeføreren fra deltagelse på anerkendte prøver i 2 år.

4.3. Konsekvens af disciplinær dom til dansk hundefører i udlandet

DJU's bestyrelse havde modtaget en skrivelse fra Svenska Kennelklubben, hvori en dansk hundefører har fået forbud mod at deltage på prøver, udstillinger og klubarrangementer i Sverige i 2014 pga. hundeførerens helt uacceptable optræden på et dommeruddannelsesarrangement den 27. oktober 2013 i Enköping i Sverige.

Der fulgte nu en længere debat om sagen. Det kunne konstateres, at der d.d. ikke eksisterer en regel om, at en sådan udelukkelse automatisk medfører, at vedkommende hundefører også udelukkes fra lignende arrangementer i Danmark. AD fremlagde en formulering, der findes i de norske prøveregler, hvor en udelukkelse i et land, som Norsk Kennel Klub samarbejder med, automatisk udelukker vedkommende fra deltagelse på norske prøver.

Det blev vedtaget at indføre en lignende passus i FMR gældende for prøver i DJU's regi. De juridiske konsulenter kontaktes mht. til rådgivning om formulering og paragraffens placering i FMR.

4.4. Holdstørrelser på markprøver

Emnet var overført fra sidste møde. Efter en kort debat blev det besluttet, at reglen i FMR § 14 stk. e om holdstørrelser skal overholdes.

4.5. Forslag til dispensation til markprøvedommere på efterårsvinderprøver v/ FJD

Fra FJD var modtaget et forslag om, at der i FMR § 10 tilføjes, at dommere, der dømmer på specialklubbernes efterårsvinderprøver, kan få dispensation til at deltage på to af organisationernes vinderprøver før DM med den samme hund. Som begrundelse var anført, at i dag har disse dommere kun én mulighed for at kvalificere sig til DM, og er dermed ikke ligestillet med de øvrige deltagere.

Efter en debat blev det besluttet, at en sådan dispensationsmulighed indføres. Dette noteres i prøveledervejledningen.

4.6. Forslag om at gøre ekstra vinderprøver efter DM permanente samt muligheden for at fjerne lodtrækning v/ FJD

Det blev vedtaget at gøre prøverne permanente.

Mht. til lodtrækning på disse engelske vinderprøver var der flere indlæg. Det blev besluttet, at FJD arbejder videre med forslaget og vender tilbage til sagen.

4.7. Ansøgning om godkendelse af dommerelev

Der forelå en ansøgning om at starte som dommerelev med henblik på en uddannelse som apporteringsdommer. Ansøgningen blev godkendt.

4.8. Procedure for indsendelse af forslag og ændring af prøveregler v/ Søren Hecht Petersen

SHP havde fremsendt en grafisk fremstilling med et forslag til en procedure for ændringer i prøveregler, som administreres af DJU. SHP motiverede forslaget.

Der fremkom flere indlæg, som belyste problematikken med de lidt uklare regler, der bl.a. findes om hvem, der kan indsende forslag til DJU. SHP tog de fremkomne synspunkter til efterretning og vil arbejde videre med den grafiske fremstilling.

4.9. FMR på engelsk

FMR foreligger nu på engelsk, som bliver lagt på DJU's hjemmeside.

4.9.9. DUV's regnskab og budget

Behandles under 8.2

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUV's rapport

Rapporten blev udleveret på mødet. Rapporten omhandlede bl.a. afviklingen af DM, hvor der var gjort rede for de problemer, to af holdene havde om formiddagen. Bestyrelsen tog rapporten til efterretning og udtrykte tilfredshed med afviklingen af årets DM. Mht. til problemer med fugle kan der aldrig gives en 100% garanti uanset et seriøst forarbejde. Allan Grundahl har meddelt, at pga. arbejdspres bliver han nødt til at stoppe i MUV. Der arbejdes på at finde en afløser.

På det sidste bestyrelsesmøde var det blevet besluttet, at kørselsgodtgørelsen til dommere på DM ekskl. broafgift skal bortfalde fra 2015. Denne beslutning blev annulleret, så der fremover fortsat betales kørselsgodtgørelse til dommerne og nu også til reservedommerne.

5.2. MUV's regnskab og budget

Behandles under punkt 8.2

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAU's rapport

Den modtagne rapport blev taget til efterretning.

6.2. SAU's regnskab og budget

Behandles under punkt 8.2

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUV's rapport

Fra FUV var modtaget en rapport. I rapporten påpeges en usikkerhed om status for godkendelse af nye prøveregler.

Der udspandt sig herefter en debat om hvem, der manglede at give input til de foreslåede ændringer.
Under debatten fremkom HRA med ønsker om mere vidtgående ændringer end dem, der foreligger.
Debatten sluttede med, at HRA lovede at fremsende FJD's forslag til nogle få administrative justeringer. Problemer med evt. afholdelse af fuldbrugsprøver efter DM blev debatteret. Herefter blev rapporten taget til efterretning.

7.2. FUV's regnskab og budget

Behandles under punkt 8.2.

8.0. Økonomiudvalget

8.1. ØUV's rapport

Fra ØUV forelå en rapport med forskellige oplysende bemærkninger til det foreliggende regnskab for 2013 og budgettet for 2014. Punkterne 8.1, 8.2 og 8.3 blev behandlet under et.

Under behandlingen af SAU's regnskab blev det konstateret, at der mangler afregning fra en prøveleder. Opfølgning på denne sag blev aftalt.

8.2. Regnskab og budget

Det forelagte udkast til et regnskab for DJU viser en positiv afvigelse på t.kr. 62,2 i forhold til budgettet. Dette skyldes bl.a. følgende forhold:

DJU's fælles indtægter er t.kr. 21,0 større end budgetteret, DJU's fælles udgifter er t.kr. 25 mindre end budgetteret, og DUV's udgifter er t.kr. 22,5 mindre end budgetteret.

Efter nogle få opklarende bemærkninger blev det foreliggende udkast til et regnskab godkendt.

Fra de forskellige udvalg forelå et forslag til budgettet for 2014. AASJ kommenterede forslagene. Budgettet for udgifter stiger i forhold til 2013 bl.a. pga. planlagte prøvelederseminarer og et fælles dommermøde. Budgettet indeholder et beregnet indskud fra organisationerne på t.kr. 251. Men da organisationernes opsparede kapital er steget ved udgangen af 2013 bl.a. pga. af førnævnte positive afvigelse, kan man nøjes med at opkræve t.kr. 160. Dette blev vedtaget.

8.3. Regulering af satser

ØUV havde foreslået en stigning af startgebyret for efterårsvinderprøver. Efter nogen debat blev det vedtaget at fastholde de nuværende 500 kr.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

AASJ kunne oplyse, at fra og med 2014 benyttes prøve- og aktivitetssystemet i Hundeweb ved afviklingen af samtlige prøver i DJU's regi. Alle nye prøvemoduler er testet, og udvalget deltager som instruktører i disse på prøvelederseminarerne i februar måned. AASJ bragte en hilsen fra Finn Møller Jørgensen, som har været gennem en svær sygdomsperiode.

10.0. Sekretærens løn- og ansættelsesforhold

Det nedsatte ad hoc udvalg havde udarbejdet en rapport om DJU's sekretærfunktion. Endvidere var beskrivelsen af sekretariatsfunktionen ført ajour, ligesom der var udarbejdet et forslag til en samarbejdsaftale mellem DJ og DJU om administrationen af sekretariatsfunktionen. PV motiverede kort det udsendte materiale.

AD kritiserede sagsbehandlingen, som var trukket i langdrag. Herefter fulgte en drøftelse, som endte med, at det blev pålagt udvalget at få samarbejdsaftalen med DJ på plads. Under drøftelsen fremkom forskellige synspunkter om sekretariatets placering, når DJ's administration flytter til Kalø, samt om hvem, der i den sidste ende fastlægger sekretærens løn.

11.0. Resultatbogen

Da der fortsat er hundeførere, der ønsker at have en resultatbog, blev det besluttet at fortsætte med ordningen, hvor FJD sørger for, at den kan rekvireres af interesserede. Prisen for resultatbogen hæves til 100 kr. FJD kontakter Kirse Overgaard for at høre, om hun fortsat vil stå for udstedelsen.

12.0. Valg til DJU's udvalg

Der skulle afholdes valg i fire udvalg. Resultatet af afstemningerne blev følgende:

Fuldbrugsprøveudvalget

Følgende blev valgt: Jan Leleu Feigh, Anette Laursen, Peter W. Jürgensen og Leif Jensen

Slæb- og apporteringsprøveudvalget

Følgende blev valgt: Niels Erik Kromann og Jørn Lund Thomsen.

Økonomiudvalget

Følgende blev valgt: Steen Langkjær og Søren Hecht Petersen.

Markprøveudvalget

Som nævnt under punkt 5.1 skal der vælges en afløser for Allan Grundahl.

13.0. DJU-nålen

Det blev vedtaget, hvilke fire personer der skal have tildelt hæderstegnet DJU-nålen.

14.0. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver den 11. juni 2014 kl. 17 på Odense Congress Center.

15.0. Eventuelt

PV overrakte TMH en vingave som lykønskning med de fyldte 70 år. Derudover var der en ordveksling om informationsformidling via e-mail.

Mødet sluttede kl. 22,35

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020