Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 21.10.2013
Referat DJU bestyrelse 21.10.2013 Udskriv Email
Lørdag, 16. november 2013 17:15

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 21.oktober 2013 kl. 18 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Efter at PV havde budt velkommen, startede mødet.

1. Dagsorden fastlægges

Det fremsendte forslag til en dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referater fra møderne 1. februar, 5. juni og 7. august 2013 samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

Referaterne fra møderne 1. februar og 5. juni blev godkendt og underskrevet. Endvidere blev referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 7. august godkendt og underskrevet.

3. Meddelelse fra organisationerne.

Dansk Kennel Klub. EP refererede om det parallelle løb DJ og DKK har kørt i forbindelse med høringen om ændring af Mark- og Vejfredsloven mht. at gribe ind over for strejfende hunde. DKK har påpeget, at hvis man vælger at fjerne hundene fra denne lov, vil det være afgørende, at der findes en model for, hvorledes man skal agere over for hunde, der angriber husdyr eller frembyder nærliggende fare for personer.

I forbindelse med høringen omkring ændringen af Hundeloven har DKK været meget aktiv. DKK havde gerne set, at FCI-racerne fjernes fra Forbudslisten, men dette er næppe opnåeligt. DKK's ønsker omkring kravene til faglige og individuelle vurderinger i skambidssager (160 i år) ser ud til at blive hørt. DKK har påpeget vigtigheden af, at loven skal hjælpe med at forhindre hundes overfald på andre hunde og på mennesker i det offentlige rum eller hos ofrene.

Om DKK oplyste EP, at der er noteret en mindre tilbagegang i medlemstallet, mens antal stambogsføringer stiger. Til Herning-udstillingen er tilmeldt 8.500 hunde. Der foreligger nu et nyt reglement for uddannelse af eksteriørdommere.

I tilslutning til denne orientering havde mødedeltagerne forskellige kommentarer. Problemet med en forsinket fremsendelse af indbetalte prøvegebyrer fra DKK til nogle prøveledere blev berørt.

FJD Der var intet at referere.

Danmarks Jægerforbund KH oplyste, at der afholdes en testprøve på Hubertusprøve på Gavnø på søndag for at få regelsættet finpudset. Nu hundeinstruktøruddannelse er udskudt til foråret 2014.

4.0. Dommerudvalget (DUV).

4.1. Dommerudvalgets rapport.

Fra DUV var inden mødet udsendt en rapport. I denne orienteres om status for de igangværende dommeraspiranter, arbejdet med FMR's oversættelse til engelsk, stilling til et fremsat forslag om tildeling af CACIT og CAC, planerne for kommende dommermøder m.m.

Mht. FMR på engelsk er det en god idé at få en person bosat i England, der er kendt med engelske prøveregler, til at gennemgå teksten. Det blev understreget, at det er den danske tekst, der er gældende, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Det blev vedtaget at indføre mulighed for tildeling af CAC på internationale vinderprøver for en fejlfri dagspræstation. Dette indføres i Fælles Markprøve Regler (FMR) § 11 stk. 6.

DUV havde fremsendt forslag om at invitere reservedommerne med til DM. De økonomiske konsekvenser af en sådan beslutning blev drøftet. Det blev besluttet, at fra og med 2015 får dommere, der skal dømme DM, ingen kørepenge, kun bropenge. Reservedommere inviteres med fra 2015 på samme betingelser.

4.2. Dommermøder 2014.

DUV foreslår, at der afholdes dommermøder for alle markprøvedommere den 1. marts 2014 på Pejsegården i Brædstrup. Der var fremsendt forskellige modeller for kørselstilskud. Beregningerne var baseret på, at dommerne i videst muligt omfang aftaler samkørsel. Efter en del debat blev det vedtaget at foretage en zoneinddeling, så der udbetales differentieret kørselstilskud.

4.3. Procedure for ændring af prøveregler v/Søren Hecht Petersen.

SHP havde set diverse kommissorier igennem og havde konstateret, at der ikke er beskrevet en klar procedure for ændring af prøveregler.

Dette medførte en bred debat, hvor det bl.a. blev understreget, at det er vigtigt, at der afsættes den fornødne tid til en høringsproces ved regelændringer. Det blev vedtaget, at SHP fremlægger et forslag til procedure for regelændringer.

4.4. Regler for udenlandske hundes deltagelse på danske prøver.

DUV havde fremsendt et forslag, som skal erstatte FMR § 9 stk. 4 samt reglen på DJU's hjemmeside. Endvidere indeholder forslaget en teknisk ændring af FMR § 28 stk. 2 og FMR Kapitel 12 Bilag 2 F mht. registrering af prøveresultatet i DKK's Hundeweb.

Efter en del debat blev det fremlagte forslag vedtaget.

4.5. Prøveadministration. Prøveleders dobbeltrolle og hvem er undtaget lodtrækning.

Fra Korthaarklubbens formand var fremsendt en forespørgsel om en person både kan være dommer og prøveleder på den samme prøve. Efter en diskussion var man enige om, at det kan vedkommende godt. Skulle der opstå problemer, kan der på dagen udnævnes en anden prøveleder.

Endvidere er spørgsmålet rejst om hvem, der er undtaget lodtrækning ved overtegning på en markprøve. AASJ oplyste, at der i Prøveledervejledningen punkt 9 står, at tilmeldte markprøvedommere ikke indgår i lodtrækningen, da de pga. dommeropgaver måske kun kan stille med egen hund denne dag. Efter en debat var man enige om at fastholde, at kun markprøvedommere og naturligvis terrænledere på dagen undtages fra lodtrækningen.

4.6. FMR reglers ajourføring.

På DJU's hjemmeside er til alles information fremlagt et notat indeholdende alle de rettelser og ændringer af FMR, som er foretaget siden det sidste optryk af reglerne. Notatet er også sendt til organisationerne og specialklubberne. Der er sat en høringsfrist til den 28. september 2013, såfremt nogen måtte have indsigelser eller ændringsforslag. Høringsperioden er til at afklare evt. uklarheder eller anden form for sproglig redigering.

Efter at have fået afklaret forskellige spørgsmål blev man enige om, at ovennævnte ændringer og rettelser nu kan indføres i FMR på DJU's hjemmeside, som herefter løbende vil blive opdateret.

4.7. Proceduren for indstilling og godkendelse af dommerelever v/ Søren Hecht Petersen

På initiativ af SHP gennemgik man kort den vedtagne procedure for indstilling og godkendelse af dommerelever. Det blev vedtaget, at ansøgeren skal opfylde de faglige krav, inden ansøgningen sendes til høring i organisationerne med ansøgning om evt. dispensation.

4.8. Ansøgning om godkendelse som dommerelev.

Der var fremsendt en ansøgning fra en hundefører om påbegyndelse af en uddannelse til markprøvedommer. Ansøgningen var sendt til høring i organisationerne. Da ansøgeren ikke opfylder de faglige krav, kan den ikke godkendes.

5.0. Markprøveudvalget (MUV).

Fra MUV var modtaget en kortfattet rapport nr. 2 / 2013 med en introduktion af planerne for de næste tre år samt en tilkendegivelse mht. behovet for at invitere reservedommerne til DM.

Under punktet blev det vedtaget, at der kan ansøges om dispensation til fældning af agerhøns frem den 31. oktober. Endvidere blev det vedtaget, at slutdatoen 10. november rykkes til 30. november for afholdelse af markprøver.

5.1. Planer.

I forslagene til planer for 2014 og 2015 var foretaget enkelte justeringer i forhold til tidligere vedtagne. Endvidere var udarbejdet et forslag til en plan for 2016. Planerne blev godkendt.

5.2. Prøvelederseminar.

Fra planlægningsudvalget for prøvelederseminarerne var oplyst datoerne for de tre landsdel opdelte prøvelederseminarer i februar 2014. Endvidere var rejst et forslag om fordelingen af udgifterne mellem organisationerne og specialklubberne.

Der var flere indlæg, hvor det bl.a. kunne konstateres, at seminaret er for alle former for prøveledere – også ræveslæbsprøver. Det blev vedtaget, at udgifterne til prøvelederseminarerne faktureres særskilt til organisationerne med en tredjedel til hver.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget.

Der forelå intet fra udvalget til mødet.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget.

Der forelå intet fra udvalget til mødet.

8.0. Økonomiudvalget.

Der forelå intet fra udvalget til mødet.

Tilskud til jagthunden bliver i 2013 som budgetteret. Evt. stigning aftales, når budget for 2014 behandles.

9.0. Udvalg vedr. WEB-systemet.

Udvalget havde fremsendt referatet fra deres møde den 16. juli 2013. Af dette fremgår bl.a., at samtlige prøver i DJU's regi fra og med 2014 vil blive administreret i DKK's Hundeweb

Referatet blev taget til efterretning.

10.0. Sekretærens løn- og arbejdsforhold.

Det har ikke kunnet lade sig gøre at få aftalt et møde i ad hoc udvalget. Punktet udsættes til næste møde.

11.0. KJS ansøgning om optagelse i 5-klub samarbejdet.

Klubben for jagthunde uden specialklub (KJS) har fremsendt en anmodning via 5-klub samarbejdet om at blive optaget som ligeværdig deltager i alle prøver i DJU's regi. Det blev oplyst, at KJS nu har observatørstatus i FJD's bestyrelse. Ansøgningen blev imødekommet.

12.0. Valg af udvalg.

Der er udsendt opfordring til kandidater til de udvalgsposter, som er på valg den 1. februar 2014. Forslagene skal være DJU's sekretariat i hænde senest den 1. december 2013.

13.0. Næste møde.

Onsdag den 29. januar 2014 kl. 17 på Odense Kongrescenter

14.0. Eventuelt.

Under dette punkt blev det bl.a. drøftet, hvornår DJU's bestyrelse igen skal have et møde med alle udvalgsmedlemmer. Det blev oplyst, at nogle hundeførere ønsker Resultatbogen genindført som obligatorisk, mens mange er tilfredse med den nuværende ordning. Det blev foreslået, at antal hunde pr. hold på markprøver bliver behandlet på næste møde.

Mødet sluttede kl. 21,40

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Mandag, 25. november 2013 07:16
 

Kalender

2018
2019
2020