Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 05.06.2013
Referat DJU bestyrelse 05.06.2013 Udskriv Email
Fredag, 09. august 2013 11:33

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 5. juni 2013 kl. 10 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Erik Petersen (EP) DKK, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen med et særligt velkommen til EP som nyt bestyrelsesmedlem i DJU. PV benyttede anledningen til at påpege, at personsager, der behandles i DJU, forbliver fortrolige, ligesom man er enige om, at de afgørelser, der træffes, skal respekteres loyalt.

1. Dagsorden fastlægges

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 1. februar 2013

Fra formanden for Dansk Irsksetterklub (DISK) Erik Rimmen var indgået en protest over, at der i punkt 4.2. står, at det er DISK, der har indberettet dommeren pga. manglende kritikker. Det er ikke korrekt. Det var et medlem af klubbens årbogsredaktionsudvalg.

DJU's bestyrelse tager rettelsen til efterretning og beklager, at de ikke var opmærksomme på, hvem der helt præcist havde indsendt klagen.

HRA spurgte med henvisning til punkt 4.3 om der forelå en ny formulering af reglerne for udenlandske hundes deltagelse i danske prøver. Det kunne konstateres, at det gør der ikke. Sagen overgives til Dommerudvalget (DUV).

AD meddelte, at referatet ikke var korrekt mht. punkt 3, hvor der i referatet står, at Finn Møller Jørgensen (FMJ) udtalte, at der ved valget til DKK's bestyrelse kun var 2 kandidater ved fristens udløb. Efter en drøftelse blev man enige om, at referatet rettes i overensstemmelse med de faktiske forhold omkring valget til DKK. Det rettede referat vil herefter blive forelagt til godkendelse og underskrift.

Det blev ligeledes vedtaget, at punktet fremover skal hedde: Godkendelse og underskrivelse af referat samt opfølgning af ikke afsluttede sager.

3. Meddelelser fra organisationerne

Dansk Kennel Klub (DKK )

EP orienterede om, at der fra FCI var sat en tidsfrist til 1.01.2015 for at få fastslået hvilke præmisser, der gælder for uddeling af CACIT på internationale prøver. FCI vil sikre sig, at prøverne i de forskellige lande afvikles på det niveau, det er tilsigtet fra FCI's side. Det medfører bl.a., at Fælles Markprøve Regler (FMR) skal foreligge på engelsk. EP har oversat FMR til engelsk og har fået et par engelskkyndige personer (TMH og JSL) til at læse korrektur. Han overrakte PV det foreløbige tekstdokument.

EP fortsatte med at oplyse, at der skal tages stilling til, om CAC skal uddeles på prøverne. EP uddelte nogle bilag med eksempler på efter hvilke retningslinjer, CACIT, ReserveCACIT (RCACIT) og CAC kan uddeles.

Der udspandt sig herefter en længere drøftelse om, hvorledes CAC skal opfattes i forhold til vores HP. Med de faldne bemærkninger holdes udviklingen i sagen til observation af DJU's medlemmer.

SH og EP fortsatte med at orientere om, at Korthaarklubbens nye derbyprøve nu registreres i DKK. Ikke som en markprøve men som en avlsprøve, som skal dømmes af FCI autoriserede dommere. HRA udtalte, at oversættelsen af reglerne fra tysk til dansk ikke er god nok, hvorfor prøven det første år afvikles efter de tysksprogede regler. Prøven ligger ikke i DJU's regi.

Danmarks Jægerforbund (DJ)

KH orienterede om den nye uddannelse af hundeinstruktører, som nu er sat i gang. Der lægges vægt på at give instruktørerne en god pædagogisk uddannelse, ligesom det er vigtigt, at der er lederskab på træningspladserne. Instruktioner og træning skal foregå på hundens præmisser, ligesom der kræves kendskab til de forskellige hunderacer. DJ har ansat nye undervisere til at stå for kurserne. De nuværende hundeinstruktører indkaldes til den nye uddannelse.

KH påpegede, at udbetalingen til prøveledere fra DKK går for langsomt. Mange prøveledere har problemer. Problemet tages op til behandling under punkt 10.

DJ har bevilget penge til fodertønder. Der uddeles for i alt 40.000 kr. via hundekoordinatorerne.

AD spurgte til etableringen af markvildtlavene.

KH oplyste, at der arbejdes intenst på at beslutte, hvorledes det skal gribes an. Det skal ske på områdets præmisser. Der må ikke være udsætning af agerhøns på områderne. Der afholdes møde den 18. juni 2013 i udvalget.

Det blev oplyst, at der nu er registreret 80 markvildtlav, heraf 20 på Sjælland, hvor de fleste er oprettet med landmændene som initiativtagere,

FJD.

HRA refererede, at FJD's bestyrelse løbende havde vedtaget at gennemgå organisationen økonomi ud fra et ønske om, at FJD's tiltag og aktiviteter i videst muligt omfang er omkostningsbestemte. FJD tilstræber en stor grad af åbenhed omkring vores økonomi og forventer samme åbenhed i DJU.

FJD er initiativtager til en dommerkonference for alle gruppe 7 udstillingsdommere primo 2014. EP replicerede, at DKK's bestyrelse er glade for dette initiativ. FJD uddeler den 18. juni 2013 for første gang sin "Markvildtpris". Den tildeles gårdejer Poul Ricard Jørgensen, Frørup ved Christiansfeld.

FJD's grupper er enige om og vil i dette forum pointere: Alle prøveformer, der indgår i avlskåringen af vore hunde, primært er et anliggende for FJD's specialklubber og FJD. HRA fortsatte med at udtale, at FJD er særdeles betænkelige ved DJ's øgede fokusering på ændring af prøveregler og tilsvarende, der tjener som avlskåring af vore hunde. HRA gentog, at dette primært er et anliggende for FJD's specialklubber og FJD. Han havde noteret sig, at eksempelvis er en tilsvarende ageren rettet mod retrievernes og spaniels avlsgrundlag ikke eksisterende i DJ – og ville med garanti også blive betragtet som utidig indblanding.

Med henvisning til det sidste afsnit kom der nogle spørgsmål. TMH mente mht. avl og avlskåringer, at FMR i høj grad har til formål at tilgodese avlen. Regelændringer i FMR besluttes efter samråd med DUV i DJU. KH udtalte, at når han f. eks. denne gang og tidligere deltog i møder med fuldbrugsprøveudvalget om regelændringer, deltager han som repræsentant for DJ's hundeudvalg, idet prøvereglerne for vores jagthunde og dermed avlen prioriteres højt i DJ. Vi ønsker så god en prøve som muligt og lægger ikke låg på sagsbehandlingen.

HRA replicerede, at FJD vil have væsentlig indflydelse på regelændringer, der påvirker klubbernes avlsarbejde. AD supplerede med at have noteret et vist pres fra DJ mht. indflydelse på regelændringer. Han udtrykte, at FJD historisk bør have større indflydelse vedr. ændringer af reglerne på avls-/markprøver for stambogsførte stående jagthunderacer end DJ.

HRA oplyste, at FJD's kontinentale gruppe har indledt forhandlinger med JGHV om afholdelse af deres anlægs- og jagtduelighedsprøver i Danmark. FJD's kontinentale gruppe har modtaget et kontraktudkast, der behandles på et møde ultimo juni. Dansk Ruhår Klub (DRK) og Klubben for gamle danske Hønsehunde (GDHK) er ikke med i samarbejdet; dog har GDHK observatørstatus.

Omkring samarbejdsrelationer udtalte HRA, at han personligt har et særdeles godt samarbejde med alle lag i DKK, og var glad for det gode indtryk EP efterlod, da han deltog som gæst på FJD's seneste møde. HRA havde noteret sig, at samarbejdet mellem DRK og DKK p.t. ikke er optimalt, hvilket skyldes forhandlingerne om de nye typer af stambøger.

HRA havde også noteret sig, at der var sket en forbedring i dialogen med DJ omkring indsatsen for markvildtet. FJD har en åben og konstruktiv tilgang til arbejdet og planerne herfor. Han forventer samme tilgang fra DJ. HRA har tilskrevet DJ's formand Claus Lind Christensen og pointeret, at udsætning ikke er et krav, som FJD ønsker i forbindelse med grundlag for forhandlinger etc.

AD oplyste, at FJD's samlede medlemstal nu er på 4500, hvilket målt over 10 år er en nedgang på (kun) 500. Han har noteret sig, at medlemstallet i den seneste tid har stabiliseret sig.

4. Sekretærens løn- og arbejdsforhold

Inden mødet var udsendt et notat om sekretærens løn- og arbejdsforhold samt en oversigt over sekretariatsfunktionens arbejdsopgaver.

AASJ gav en kortfattet orientering, hvori han oplyste, at som grundlag for fastlæggelse af sekretariatsfunktionens arbejdsopgaver efter DJUs omorganisering var man i bestyrelsen blevet enige om, at det var nødvendigt med en professionel basis, som kan betjene det store netværk af frivillige medarbejdere, som DJUs virke er baseret på. Her tænkes på dommere, prøveledere, udvalgsmedlemmer m.fl. Sekretærfunktionen skal være den basis, der med en ansat velkvalificeret sekretær kan betjene netværket.

AD, som inden sidste møde havde fået sat punktet på dagsordenen, forsikrede, at han ikke er utilfreds med sekretærens arbejde. AD har tidligere meldt ud, at han foreslår, at en del af sekretariatets arbejdsopgaver fremover varetages med frivillig arbejdskraft af andre personer. Han mente, at DJU har et ansvar for at tage ting op til vurdering, f. eks ved at behandle dette emne en gang om året. Er forholdene de samme, eller er noget ændret. Der er nogle ting i arbejdsbeskrivelsen, som har ændret sig. Nogen ting kan moderniseres. Der skal benyttes Internettet og drop boks. Hvilke arbejdsmetoder benyttes. I FJD har vi kigget på økonomien. På bladet Jagthunden har vi på 4 år sparet 870.000 kr. Kan alle DJU's udvalg ikke have deres egen sekretær? Vi skal kigge på forretningsgangene. Honoraret kan ændres til timelønning.

KH Fint at få belyst, hvad sekretæren tjener. Det er godt at have en uvildig person i systemet, der kigger efter i sømmene. Der skal være en MUV samtale. KH vil være ked af, hvis sekretariatet kommer til at ligge mange steder.

HRA Årsagen til, at der skal ses på økonomien, er, at det er sundt med et økonomisk eftersyn. Tingene skal indarbejdes, så der kan ske en overlevering fra gammel til en ny sekretær. Vi skal sørge for at fremtidssikre sekretariatet.

TMH DUV er sekretærens største kunde. Han udfører meget arbejde i DUVs regi. Efter hans mening er det nødvendigt med en lønnet sekretær.

Der udspandt sig herefter en længere drøftelse, hvor det blev konstateret, at formalia i forhold til sekretærens ansættelse skal ajourføres, ligesom samarbejdsrelationen mellem DJ og DJU omkring sekretariatsfunktionen skal nedfældes i en formel samarbejdsaftale.

AD foreslog, at ansættelsesforholdet ændres fra DJ til DJU med B-indkomst. Han foreslog, at fastnettelefonen nedlægges og erstattes af en mobiltelefon. Han mente, det nuværende lønniveau kan sænkes betydeligt. AD ønskede, at sekretærens lønniveau offentliggøres i referatet.

Punktet sluttede med, at der nedsættes et udvalg bestående af SH, HRA, PV og AASJ. Udvalgets opgave er at få afklaret alle formaliteter, dels i ansættelsesforholdet til sekretæren og dels i samarbejdsforholdet til DJ omkring sekretariatsfunktionen. Endvidere skal udvalget have indsigt i de økonomiske afregninger af fotokopiering, porto, brug af Internet, kørselsgodtgørelse m.m. Udvalget kommer med en rapport og et oplæg til næste møde.

5.0. Dommerudvalget

5.1. Dommerudvalgets rapport

Inden mødet var DUVs rapport nr. 2/ 2013 udsendt, som TMH kort kommenterede. Rapporten indeholdt bl.a. oplysninger om status for dommeruddannelsen, konklusion af de modtagne referater fra dommernes ERFA-gruppemøder, referat af møde med DJUs juridiske konsulenter og DUVs indstilling af dommere til DM i 2014. Han oplyste endvidere, at der nu skulle findes en ny kontinental assistent i stedet for Leif Jensen, der pga. tidspres havde været nødt til at stoppe.

Der var ingen kommentarer til rapporten, som blev taget til efterretning.

5.2. Dommermøder 2014

DUV foreslår, at der afholdes to landsdækkende dommermøder i den første weekend i februar 2014. Et for kontinentale dommere og et for engelske dommere.

Der udspandt sig herefter en længere drøftelse om, hvorvidt deltagelse i møderne skal betragtes som en obligatorisk efteruddannelse, samt hvorledes kørselsrefusion m.m. skal administreres..

Det blev overladt til DUV at komme med et oplæg til, hvorledes de økonomiske vilkår skal administreres. Dette kan så fastlægges på DJU's næste møde.

5.3. Regler for Skovfugleprøven

Der var fra DUV fremsendt et nyt forslag til ovennævnte regler. I dette forslag var foretaget nogle sproglige justeringer i forhold til det bestående. Eneste egentlige ændring er, at det også bliver muligt at afholde prøven om efteråret.

TMH kommenterede kort forslaget, og oplyste, at han havde deltaget på en skovfugleprøve i foråret 2013, hvilket absolut havde været en positiv og lærerig oplevelse.

Herefter blev forslaget vedtaget.

5.4. FMR reglers ajourføring

I takt med at der fra møde til møde er vedtaget forskellige ændringer i Fælles Markprøve Regler (FMR), har DJUs sekretær indført disse i en logbog. DUV foreslår, at FMR på DJUs hjemmeside opdateres i takt med, at der vedtages ændringer. Opdatering sker, efter den sædvanlige procedure er gennemført med sproglig bearbejdning af teksten. Information om opdateringen udsendes til dommere m.fl. via e-mail og oplyses i Jagthunden.

AASJ gennemgik herefter notatet med de beslutninger og ændringer, der er taget, og som endnu ikke er indført i en opdateret version af FMR, ligesom notatet indeholder forslag til ændringer, som f.eks. skal ske som konsekvens af indførelse af DKKs Hundeweb prøve- og aktivitets system. AASJ oplyste, at teksterne har været til behandling hos de juridiske konsulenter og været forelagt DUV og udvalget for Hundeweb

Det foreslås, at notatet med alle forslagene udsendes til organisationerne til behandling inden for en given tidsfrist, hvorefter FMR på DJUs hjemmeside vil blive opdateret.

TMH oplyste, at DUV har planer om at omredigere FMR, så der dels er en basisdel gældende for alle prøver og dels et afsnit for hver af prøverne. Han foreslog, at der på et tidspunkt nedsættes et udvalg til dette arbejde. Udvalget udpeges af DUV. De juridiske konsulenter havde lovet at være behjælpelige med dette redigeringsarbejde.

Der foregik herefter en drøftelse, hvor der blev foretaget enkelte ændringer i det fremlagte materiale.

EP påpegede et problem for årbogsredaktørerne ved redigering af dommernes kritikker. Nogle dommere benytter et tekstsystem, som medfører, at deres kritikker fylder uforholdsmæssigt meget med unødvendige linjeafstande m.m. Det blev vedtaget at rette henvendelse til udvalget for WEB-prøvesystemet, så der i dommernes manual bliver givet vejledning i hvilket tekstsystem, det er hensigtsmæssigt at benytte.

Det blev besluttet, at der i dommernes manual skal stå, at dommerne er forpligtede til at gemme deres kritikker i mindst 6 måneder på deres computer, så de kan hentes frem, hvis de af uransagelige årsager forsvinder fra prøve/aktivitetssystemet.

Det blev vedtaget, at DUV nedsætter et redaktionsudvalg.

Det blev endvidere vedtaget, at forslaget med de anførte rettelser udsendes til høring i organisationerne og specialklubberne. Der gives en frist på 3 måneder til at rette indsigelser m.m. til DJU's sekretariat.

Når disse evt. indsigelser er behandlet, opdateres FMR på DJU's hjemmeside som foreslået.

5.5. Klage over hundefører

Der var fra DJ fremsendt en klage over en hundeførers påstand om, at den foretagne lodtrækning i forbindelse med DJs vinderprøve for kontinentale racer den 19. marts 2013 ikke var afviklet korrekt, men at der er korruption og skjulte hensyn involveret i proceduren. Lodtrækningen vedrørte hvem, der kunne stille til start på prøven, hvor der var tilmeldt mange flere hunde, end der var plads til. Vedkommende havde ligeledes fremført, at dette forhold også gælder, når der foretages lodtrækning i DKKs regi. Efter at hundeføreren var blevet kontaktet af DUV, havde han beklaget og undskyldt sit ordvalg over for medarbejderne.

TMH kommenterede sagen og påpegede, at beskrivelse af klagerproceduren på prøvedagen står i FMR. I DJU's vedtægter står der, at DJU som den øverste klageinstans inden for dansk jagthundesport træffer afgørelser og idømmer disciplinære foranstaltninger i klagesager af enhver art. De juridiske konsulenter mente, at denne sag skal ligge i DJ, hvor beslutning om en disciplinær straf kan tages. Hvornår er DUV sagsbehandler? Hvordan gør vi fremover? DUV foreslår, at hundeføreren tildeles en misbilligelse.

Der foregik herefter en drøftelse. Drøftelsen drejede sig dels om den formelle problematik: I hvilket forum skal forskellige klager behandles? Dels om, hvad der skal ske i den konkrete sag.

I den konkrete sag blev det besluttet at tildele hundeføreren en misbilligelse for krænkende udtalelser.

6.0. Markprøveudvalget

Fra MUV var modtaget et kort notat, hvor det bl.a. var nævnt, at MUV havde afslået at tildele FJD weekenden 8.-9. marts 2014 til anerkendte markprøver udover weekenden 15.-16. marts, som i forvejen er tildelt FJD. Som begrundelse for afslaget har MUV fremført, at omtalte weekend er reserveret til lokale markprøver, som dels bliver brugt til, at dommerelever m.fl. kan få erfaring i at bedømme hunde, og dels bliver brugt til træning og instruktion for nye hundeførere. Der kan dog gives dispensation til afvikling af enkelte anerkendte markprøver i specielle lokale områder, hvor det ikke kan lade sig gøre at afholde prøven i den tildelte weekend.

AD anførte, at FJD mener, at den første weekend i marts (1. og 2. marts 2014) er tilstrækkelig til afholdelse af lokale markprøver.

6.1. Forslag til ændring af deltagelse på DM for engelske racer

Fra FJDs engelske gruppe var fremsat et forslag om at ændre retningslinjerne for udtagelse af engelske racer til Danmarksmesterskabet (DM). Det foreslås, at udenlandske hunde også kan deltage på DM. Endvidere foreslås, at specialklubbernes vinderprøver ligestilles med organisationernes vinderprøver, der er fælles for alle racer. Det kan ske ved at de 25 udtagne hunde udtages i forhold til antal startende hunde på samtlige vinderprøver. FJDs bestyrelse vil ikke ændre på udtagelseskriterierne for de kontinentale racer.

AD motiverede forslaget, som var vedtaget af et flertal i den engelske gruppe, og han udtrykte håb om, at man vil tage hensyn til de engelske racers indstilling.

AASJ meddelte, at han og MUV havde testet forslaget om den nye fordelingsnøgle, og kunne meddele, at hvis den vedtages, er reglerne for udtagelsen klar og tydelig.

EP udtalte, at den nye fordelingsnøgle er OK. Det er en flot gestus, at udenlandske hunde nu kan deltage på DM. Vi kan deltage på deres mesterskaber. Han tilsluttede sig forslaget. EP hævdede endvidere, at det mange gange er sværere at vinde en specialklubs vinderprøve end at vinde en af organisationernes vinderprøver.

PV havde bedt EP undersøge nogle år tilbage, hvor mange udenlandske hunde, der havde været placeret på efterårsvinderprøverne. EP svarede, at han ikke umiddelbart kunne se nogen, men om foråret er der en del udenlandske hunde, som deltager, og nogle bliver også placerede.

HRA udtalte, at DM indtil nu har været et dansk mesterskab for danske hunde. Men vi lever i en international verden. Personligt er han fortaler for udenlandske hundes deltagelse på DM.

På TMH's forespørgsel om man er sikre på, at I har baglandet med jer, svarede AD bekræftende.

Der var herefter flere indlæg.

DJ's tre repræsentanter markerede, at de ikke kan gå ind for forslaget. KH udtalte, at vi har et flot DM. Han er modstander af at ændre de nuværende regler. På organisationernes vinderprøver vurderes hundene på lige fod, og der gives en vurdering af alle racer. Forslaget betyder, at der kommer færre hunde med på organisationernes vinderprøver. PV markerede, at han er modstander af forslaget, så der ikke mere er ens regler for racerne. AB fremførte, at de nye regler kan betyde flere hunde på specialklubbernes vinderprøver og færre på organisationernes.

SH spurgte, om vi ikke får lidt dårligere hunde med på DM? AD svarer benægtende, og at det primært vil være 4.-, 5.- og 6-vinderne på prøverne, der sorteres fra. SH var betænkelig ved forslaget, som kan betyde, at der kommer færre hunde på DKK's vinderprøver.

Herefter blev forslaget sat til afstemning. 4 bestyrelsesmedlemmer stemte for forslaget, og 3 stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

6.2. Prøvelederseminar i starten af 2014

Der er indsendt forslag om, at der kan afholdes prøvelederseminarer opdelt på landsdele i starten af året 2014. På prøvelederseminarerne skal der bl.a. undervises i brugen af det nyt Web-prøve- og aktivitets system. AASJ foreslog, at organisationernes tre sekretærer og han selv som tidligere står for disse seminarer.

Efter flere indlæg blev det besluttet, at disse seminarer afholdes som planlagt, og at man senest 15.08.2013 fremsendes forslag til emner, som der bør undervises i. AASJ udtalte, at der i forvejen ligger et undervisningsmateriale, som nu bliver suppleret med undervisning i WEB-prøvesystemet. Mht. til økonomien betaler organisationerne og specialklubberne kursusafgiften for dem, de tilmelder, ligesom hver organisation/klub afregner kørselsgodtgørelse efter deres retningslinier. De fire sekretærer står for planlægningen og afviklingen af seminarerne.

6.3. DM 2013 Dommerbesætning m.m.

AASJ oplyste, at DM 2013 vil blive afholdt på terræner på Lolland og Falster. Standkvarter for dommere, DJUs bestyrelse m.fl. bliver Nykøbing Falsters vandrehjem.

Fra MUV var indgået et forslag om at købe to sølvfade som supplement til de to DM pokaler, som nu er fyldt helt op med vindernes inskriptioner. Forslaget er, at man fortsætter inskriptionerne på de to sølvfade. Trofæet til vinderne vil fremover være både pokalen og sølvfadet.

Der var indhentet priser på sølvfadene. Den er ret høj, men det bør tages i betragtning, at disse sølvfade kan bruges i mindst 25 år.

AD foreslog, at man prøver at finde nogle sølvfade bl.a. via auktionsudbydere i England. Han lovede at undersøge mulighederne. Beløbsrammen er bevilget, og MUV og AD løser opgaven.

6.4. DM 2014 Dommerbesætning

DUV havde fremsendt en indstilling med navne på hvilke dommere, de foreslår skal dømme på DM i 2014. Forslaget blev vedtaget.

7.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

Der var modtaget indbydelse til prøverne i 2013, som er offentliggjort på DJUs hjemmeside.

8.0. Fuldbrugsprøveudvalget

Indbydelser til årets prøver er modtaget og ligger på DJUs hjemmeside.

AB oplyste, at det er ønskeligt med en større spredning af prøverne, hvorfor der arbejdes på at afholde flere prøver i oktober.

8.1. Forslag til Fuldbrugsprøveregler til orientering

Fra Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) var modtaget et forslag til ændrede regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark. Dette forslag skal opfattes som en statusrapport for hvilket stade udvalgsarbejdet med reglerne befinder sig på. Planen er, at de nye regler skal offentliggøres i foråret 2014 og skal træde i kraft på prøverne i efteråret 2014.

FUV havde holdt et møde, hvori Thomas Moltesen Hansen og Ove Nissen Nielsen fra DUV samt Kirstein Henriksen fra DJ havde deltaget. På mødet var forslaget blevet gennemgået og efterfølgende justeret. De væsentligste ændringer omhandler konsekvenserne af stenkast, prelning, gå ind foran stående makker, gå fugl op og forfølgning af råvildt. AB udtalte, at DUV og KH har været med i et godt konstruktivt samarbejde.

HRA oplyste, at forslaget vil blive behandlet på FJDs kontinentale gruppers møde i november. Han præciserede, at FJD har en høringsret for prøver, der har avlsmæssig betydning.

Forslaget er taget til efterretning. Det foreligger nu til orientering, så der kan arbejdes videre med det.

9.0. Økonomiudvalget

Der var fra AD indgået et forslag om, at DJUs regnskab offentliggøres på DJUs hjemmeside.

PV meddelte, at Økonomiudvalget er positive over for, at regnskabstallene bliver tilgængelige på DJU's hjemmeside. ØKO udvalget kommer med et forslag, så det fremlagte materiale er letforståeligt for læserne.

Dette blev vedtaget.

10.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystemet

Fra udvalget var indgået et mødereferat, hvoraf det fremgår, at der nu arbejdes på, at DKKs prøve/aktivitets system skal benyttes for alle former for prøver i DJUs regi. På et møde i DKK den 29. april 2013 var kravene til input i systemet for prøverne blevet gennemgået, så programmørerne kunne starte arbejdet i løbet af sommeren 2013. Det forventes, at udvalget kan begynde at teste systemet med de nye prøver efter sommerferien, så det kan benyttes af prøveledere m.fl. senest ved starten af 2014.

AASJ kommenterede kort status for udvalgets arbejde.

Som tidligere nævnt er der fortsat problemer med betaling af startgebyrerne til prøvelederne. AASJ svarede, at dette problem har udvalget mange gange påpeget over for DKK. Han lovede, at det fortsat har en høj prioritet i udvalget at få dette problem løst.

Der blev fra flere sider efterlyst én eller flere personer, der følger op på Web-systemet og løser problemer med blokering af kritikskrivning m.m. Der kan måske etableres en varm linie til én eller flere personer. AASJ videregiver spørgsmålet til WEB-udvalget..

11.0. Valg af næstformand

Da næstformanden Finn Møller Jørgensen er udtrådt af DJUs bestyrelse, skal der vælges en ny næstformand. HRA blev foreslået og blev enstemmigt valgt.

12.0. Næste møde

Lørdag den 12. oktober i forbindelse med DM. Klokkeslæt aftales senere.

13.0. Eventuelt

Under dette punkt blev forskellige emner og problemer diskuteret. Heraf kan nævnes, at hverdagsprøver, som i sin tid blev indført som et ekstra tilbud, nu kritiseres af mange hundeførere. Man skal også huske på, at dommerne skal bruge en arbejdsdag eller feriedag til at dømme. THM advarede mod at se stort på FMR § 14 stk. e vedr. holdstørrelser. Når man laver store hold på vinderprøver, kommer dommeren nemt i tidsnød inden frokost, og hundene får ikke den afprøvningstid, de har krav på. Endvidere bekendtgjorde TMH, at DUV stiller sig til rådighed for møder med hundeførere i specialklubber, regionskredse o. lign.

Mødet sluttede kl. 15,50.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Senest opdateret: Fredag, 09. august 2013 11:43
 

Kalender

2018
2019
2020