Hjem Referater Referaf DJU bestyrelse 01.02.2013
Referaf DJU bestyrelse 01.02.2013 Udskriv Email
Onsdag, 27. februar 2013 16:21

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde fredag den 1. februar 2013 kl. 17 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Allan Bredsgaard (AB) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Kristian Møller havde inden mødet meldt afbud, ligesom han havde meddelt, at han nedlægger sit hverv som bestyrelsesmedlem pga. helbredsmæssige problemer. Som afløser for Kristian Møller har Danmarks Jægerforbund (DJ) valgt Allan Bredsgaard.

Poul Vestervang startede mødet at byde velkommen. Han rettede et særligt velkommen til det nye medlem Allan Bredsgaard. Han benyttede lejligheden til at give en generel opfordring til at respektere fortroligheden om, hvad der behandles på DJU's møder.

1. Dagsorden fastlægges.

HRA foreslog Økonomiudvalget tilføjes et punkt om 8.4 Gældende gebyrer. 8.4 ændres til 8.5. Dette blev vedtaget.

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) havde sendt et forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne dagen før mødet. Efter nogen debat om forslaget kan behandles, blev det vedtaget, at forslaget overføres til behandling på næste møde. FUV opfordres til i samarbejde med Dommerudvalget (DUV) at komme med en plan for, hvorledes revisionen af reglerne skal foregå. Det understreges, at alle relevante parter, bl.a. organisationerne og specialklubberne, bør inddrages i denne proces.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 13. oktober 2012.

Efter at nogle opklarende spørgsmål var besvaret, blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Danmarks Jægerforbund (DJ)

KH oplyste, at der ikke var nogen emner fra DJ.

Dansk Kennel Klub (DKK)

FMJ orienterede om det afviklede valg til DKK's bestyrelse. Ved fristens udløb var der indkommet tre forslag til jagthunderepræsentanterne, men den ene trak sig efter fem dage. Dermed var Henrik Johansen blevet genvalgt og Erik Petersen nyvalgt. I gruppen for Øvrige racer var der 3 kandidater, hvor der skulle vælges 2. De to (Michael Laub og Carsten Birk) var blevet valgt med et snævert flertal. Erling Olsen var ikke blevet genvalgt.

Efter denne orientering var der en debat om, i hvor høj grad jagthundefolk skal involvere sig i valg af de øvrige gruppers repræsentanter.

SH orienterede om, at det under nogle høringer omkring DKK's profilering og markedsføring er blevet nævnt, at jagthundene er overrepræsenteret i DKK's bestyrelse, og dette kan lede frem til, at jagthundene får færre repræsentanter i DKK's bestyrelse. Han opfordrede til, at vi skal være på mærkerne ved det kommende repræsentantskabsmøde, hvis der er vedtægtsændringer på vej. Denne udmelding affødte flere indlæg.

SH orienterede om forslaget om to slags stambøger. Stambog med anbefalinger eller en basisstambog. Specialklubber kan indsætte krav i stambogen med anbefalinger. Købere vil sandsynligvis fortrinsvis søge efter hvalpe med en stambog med anbefalinger. Basisstambøger bliver nedprioriteret. Dette er et forsøg på at få hævet DKK's registreringstal for stambogsføringer. Mange racers avlsrestriktioner har været uhensigtsmæssige og medvirket til problemet med det vigende antal stambogsføringer.

Statistik for stående jagthundes stambogsregistreringer blev fremlagt. Der kan noteres en fremgang i 2012 for de stående jagthunde

FMJ meddelte, at kravene til prøver med CACIT bliver strammet op af FCI. Prøven skal afholdes efter FCI's regelsæt. FMJ havde inden mødet fremsendt forskellige FCI-regler via e-mail til bestyrelsesmedlemmerne. Vi skal overveje at oversætte vores prøvereglement (FMR) til engelsk. Dette affødte en debat om de danske FMR fortsat kan gælde for danske vinderprøver med CACIT. Det blev vedtaget, at der indsendes ansøgninger om tildeling af CACIT på forårets vinderprøver som hidtil.

FJD

Som kommentar til HRA's udmelding på nogle klubbers hjemmesider om, at FJD havde afbrudt samarbejdet med DJ, udtalte HRA, at han ikke havde nogen bemærkninger, da han havde aftalt med DJs formand, at de ikke udtaler sig om sagen. På forskellige spørgsmål gentog HRA, at han ikke ville udtale sig om sagen offentligt. HRA's udmelding affødte enkelte bemærkninger fra KH og AD.

Der er holdt møder i DKK med Dansk Ruhår Klub og Langhårsklubben om stambøger. Forhandlinger pågår. HRA orienterede om nogle særlige forhold i forbindelse med valg til FCI's bestyrelse.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

Dommerudvalgets (DUV) rapport nr. 1 /2013 var udsendt. TMH kommenterede den kort og spurgte, om der var spørgsmål.

AD foreslog, at de kategoriseringslister, der var udsendt til alle dommere, kommer på DJU's hjemmeside. TMH svarede, at det er op til DJU's bestyrelse.

Der var herefter en debat med indlæg for og i mod, at disse lister offentliggøres. På den ene side blev det fremført, at der ikke eksisterer "hemmelige lister," men sådanne opdelinger bør fremlægges offentligt til alle interesseredes information. På den anden side advarede man mod, at sådanne lister kan opfattes som en opsplitning af dommere i A- og B-dommere. Det blev pointeret, at definitionen på listernes opdeling i kategorier tydeligt fremgår af teksten, som alene vedrører grundlaget for en anbefaling for, hvem der er kvalificeret til at kunne dømme danmarksmesterskabet.

Det blev vedtaget at lægge listerne på DJU's hjemmeside.

Som en fodnote på listerne har DUV udarbejdet en hensigtserklæring for nyuddannede markprøvedommeres dommerforløb. Denne hensigtserklæring bevares men ændres til at være en anbefaling fra DUV.

DUV's rapport blev herefter taget til efterretning.

4.2. Indberetning af en markprøvedommer pga. manglende kritikker

En markprøvedommer er blevet indberettet af et medlem af Dansk Irsksetter Klubs årbogsudvalg for manglende kritikker. TMH orienterede om DUV's kontakt til vedkommende, og FMJ supplere-de. DUV anbefaler en skriftlig advarsel. Efter nogle indlæg blev det besluttet at give vedkommende en advarsel

4.3. Regelændringer (Se DUV's rapport punkt 5)

Idet TMH henviste til punkt 5 i DUV's rapport oplyste han, at DUV på sigt vil arbejde på, at det af Fælles Markprøve Regler (FMR) klart fremgår, hvilke der er regler for alle slags prøver. Specifikke regler, der afviger eller supplerer, vil fremgå af teksten for den specifikke prøve. Der bliver således en basisdel og specielle dele. HRA udtalte, at det er en god idé at skille regler i basis og specielt.

Der er bl.a. kommet et spørgsmål frem, om det er tilladt at benytte en schweisssele eller bredt schweisshalsbånd ved slæbdisciplinen på slæb- og apporteringsprøven. DUV har udsendt spørgsmålet til høring i de kontinentale ERFA-grupper.

Mht. regler for udenlandske hundes deltagelse vil DUV godt have formuleret nogle mere klare regler end dem, der eksisterer i øjeblikket. Der var opbakning i bestyrelsen til at være imødekommende over for udenlandske hundes deltagelse på danske prøver. Principielt kan en udenlandsk hund starte på en dansk vinderprøve, hvis den har kvalificeret sig til sit eget lands vinderprøve. Det blev besluttet, at DUV kommer med en ny formulering for regler for udenlandske hundes deltagelse på danske prøver.

TMH oplyste, at han er vidende om, at der er et forslag på vej om at åbne op for nordiske hundeførere til at kunne stille på DM. AD supplerede med at oplyse, at FJD's engelske gruppe har haft emnet oppe til debat, men idet man har efterkommet Dansk Breton Klubs ønske om, at de vil forelægge forslaget for deres medlemmer på generalforsamlingen i april, vil der tidligst kunne fremsættes et forslag fra FJD's engelske gruppe på DJU's møde i juni.

DUV foreslår, at reglen i FMR § 16 stk. 1 om, at en dommer ikke må være ordførende på mere end én af efterårsvinderprøverne, ikke gælder vinderprøverne efter DM. Ligeledes foreslås at reglen i FMR § 16 stk. 2 om at dommere, der skal dømme DM, ikke må dømme andre vinderprøver i samme efterår, ikke gælder vinderprøverne efter DM. Begge forslag blev vedtaget.

4.4. Regler for Skovfugleprøve

Der var fremsendt et forslag til reviderede regler for skovfugleprøven. TMH påpegede, at en hel masse tekst hører ind under basisreglerne i FMR.

Der udspandt sig herefter en debat, hvor man bl.a. bad om et nyt forslag, hvor der bliver henvist til basisreglerne i FMR i stedet for at gentage dem. Endvidere var man enige om, at kravet til at opnå titlen Skovfuglechampionat bør skærpes. Man var enige om, at hunde, der kun har haft en liggende stand, ikke kan få 1. præmie. For at kunne få ærespræmie skal hunden have udført en fuldkommen fejlfri dagspræstation.

Efter denne debat fik DUV i opgave at komme med et nyt forslag. Dette tilsendes DJU's bestyrelsesmedlemmer til godkendelse, hvorefter skovfugleprøven er endelig godkendt som en autoriseret prøve i DJU's regi.

4.5. Dommere må dømme hvad

DUV havde udsendt et notat om på hvilke prøver, hvilke dommere må dømme. I notatet beskrives, at markprøver kan dømmes af markprøvedommere, at DJU's apporteringsprøve udover markprøvedommere kan dømmes af autoriserede apporteringsdommere og autoriserede dommere, der kan dømme retrieveres og spaniels apporteringsprøver osv.

HRA spurgte om apporteringsdommere kan dømme specialklubbers apporteringsprøver. Dette skal afklares med de pågældende specialklubber.

Efter nogen debat tilsluttede man sig notatet. Man diskuterede i hvilken form notatets opdelinger skal offentliggøres i forhold til de kendte dommerlister.

PV oplyste, at der et par dage forinden var modtaget forslag fra Korthaarklubben om at uddanne apporteringsdommere til at kunne dømme på S&A-prøver. Forslaget sendes til behandling i FJD.

4.6. Status for afgang af dommere

Notat om planlagt afgang for dommere i de næste par år var udleveret. Notatet blev taget til efterretning.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUV's rapport

MUVs rapport var udsendt. PV gennemgik den punkt for punkt.

Afvikling af DM: Der lød stor ros til arrangementet inkl. jubilæumsreception og festmiddag lørdag aften.

MUV påpeger en sag med et manglende afbud fra en hundefører, hvis hund havde kvalificeret sig til DM. Afbuddet indløb først søndag morgen via en anden hundefører umiddelbart før opråb. Reserven havde derfor ikke mulighed for at komme til start. Efter nogen debat blev man enige om at kontakte hundeføreren for at få hans skriftlige forklaring på det sene afbud.

MUV havde behandlet økonomien for vinderprøver, hvor der skydes fugl. De satser, hvorefter der afregnes, forudsætter en vis garanti for fugle på terrænet. Satserne udtrykker det maksimale beløb. Der udspandt sig herefter en debat, hvor der bl.a. blev foreslået at afregne pr. skudt fugl. Hertil må påpeges, at dette ikke kan gælde for terræner med udsatte familieflokke, hvor betalingen dækker de udgifter vedkommende, der passer på flokkene, har. Til sidst blev man enige om at fortsætte med nugældende ordning, men samtidig gøre terrængiveren opmærksom på, at i aftalen indgår, at der på prøvedagen skal være de fugle på terrænet, som skal bruges til bedømmelse af hundene. Det blev pointeret, at gode skytter også er en væsentlig faktor for en god afvikling.

Fra FJD var fremsendt et forslag om, at reservedommerne til DM skal inviteres til at møde sammen med dommerne. MUV kan ikke støtte forslaget, da det aldrig har været et problem og vil koste ret meget. Det blev besluttet at følge MUV's indstilling.

På de to pokaler til DM's vindere er der ikke mere plads til inskriptioner. MUV har foreslået, at man i stedet for at påsætte en træfod til sølvplader indkøber et sølvfad, som pokalen kan stå på. Inskriptioner kan indgraveres i sølvfadet. Efter lidt diskussion blev det besluttet at overlade til MUV at finde den bedste løsning

MUV har konstateret, at der tid efter anden optræder problemer i nogle landsdele med fordeling af terræner mellem specialklubbernes og organisationernes markprøver. I MUV's kommissorium står, at MUV's medlemmer kan medvirke til en koordinering af prøveterræner i den landsdel, de repræsenterer. Efter lidt debat blev man enige om at lade de forskellige sekretærer lave en liste over deres prøveledere til MUV. Ud fra disse indkaldes til møder. Det vil også modvirke, at enkelte terræner overrendes konstant.

5.2. DM Regnskab

Punktet overføres til punkt 8.2.

5.3. Planer for markprøver

De forelagte planer for 2013, 2014 og 2015 blev gennemgået og vedtaget.

5.4. Udtagelse af dommere til DM

DJ havde fremsendt forslag om, at i stedet for at FJD's bestyrelse jf. FMR § 16 stk. 3 indstiller dommerne til DM, skal de 3 organisationer (DJ, DKK og FJD) fremover indsende forslag til dommere til DM. Forslagene tilsendes DUV. Herefter indstiller DUV til DJU's bestyrelse, hvem af de foreslåede, de vil anbefale, skal dømme. Det er endelig DJU, der beslutter, hvem der skal dømme DM.

KH motiverede forslaget. Herefter udspandt der sig en livlig debat, hvor forskellige modeller for udtagelse af dommere til DM blev fremlagt.

AD foreslog at lade DUV suverænt indstille til DJU hvilke dommere, der bør dømme DM.

Mødet blev herefter suspenderet. Efter en kort spisepause blev mødet genoptaget.

KH fremførte, at DJ havde fremlagt et forslag, som skal opfattes som en blød overgang, hvor alle organisationer byder ind. DJ's repræsentanter er imidlertid blevet enige om, at de kan gå ind for forslaget, hvor det er DUV som den udfarende instans, der kommer med en indstilling til DJU om, hvem der skal dømme på DM. Herefter beslutter DJU, hvem dommerne skal være.

Dette blev vedtaget

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAU's rapport

Der forelå en rapport indeholdende statistikker for S&A-prøverne i 2012. Sagen med benyttelse af en schweisssele på slæbdiciplinen blev igen berørt. Der var også en debat om udsving i udgifterne pr. hund på prøverne.

Rapporten blev taget til efterretning.

6.2. SAU's regnskab

Overføres til punkt 8.2.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUV's rapport

Der forelå en rapport fra FUV. I rapporten var bl.a. nævnt en meget stor fremgang af tilmeldte hunde fra 74 hunde i 2011 til 121 i 2012. På spørgsmålet fra HRA om muligheden for en ekstra prøve på Sjælland, svarede AB, at det bliver der arbejdet på. AB havde noteret sig, at der i planerne kun er mulighed for to prøvedatoer. Det blev foreslået, at man evt. kan lægge nogle prøver i oktober måned. MUV vil blive tilskrevet af FUV om sådanne muligheder.

Rapporten blev herefter taget til efterretning.

7.2. FUV's regnskab

Overføres til punkt 8.2.

8.0. Økonomiudvalget

8.1. ØUV's rapport

Der forelå en rapport med beskrivelser og forklaringer på diverse poster i regnskabet.

8.2. Foreløbigt regnskab 2012

AASJ kommenterede kort det forelagte udkast til regnskabet. Han orienterede bl.a. om ikke afsluttede poster under kontoen for startafgifter. Det foreløbige regnskab udviser en nettoudgift på 185.400 kr., hvilket er 45.300 kr. bedre end budgetteret. I ØUV's rapport er der gjort rede for de væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab.

AD udtalte som kommentar til DM's regnskab, at det havde været et godt DM, og at det var et godt regnskab for DM og 75 års jubilæet. Pengene var givet godt ud. Vores samarbejdspartnere havde været glade for arrangementet. KH tilsluttede sig og udtrykte, at det havde været et fantastisk DM, ligesom Gram Slot var ideelle omgivelser for jubilæumsfesten.

Der fulgte nu en debat med kommentarer til forskellige poster. Man diskuterede også kravene til bilagsdokumentationen i de forskellige prøveregnskaber.

Med de faldne bemærkninger blev det foreløbige regnskab taget til efterretning.

8.3. Forslag til budget 2013

ØUV havde fremsendt et forslag til budgettet for 2013. Fra DUV og MUV var modtaget forslag, som var indarbejdet i budgettet. Mht. budget for ad hoc udvalget for Web-systemet var der lidt diskussion, da det forventede omfang af udvalgsarbejdet inkl. kurser er svært at beregne.

Det forelagte budget blev med få ændringer vedtaget. Det blev vedtaget at opkræve i alt 130.000 kr. i indskud for 2013 fra de tre organisationer. Som noteret i ØUV's bilag forventes indskuddet i 2014 at blive på samme størrelse som i 2013.

8.4. Forslag til gældende gebyrer.

ØUV havde fremsendt et forslag til regulering af nogle satser. På initiativ af DJ foreslås omkostningsgodtgørelsen til dommere hævet fra 200 kr. til 250 kr., hvilket beløb Skat kan godkende som skattefrit. Endvidere var foreslået enkelte stigninger på nogle prøvegebyrer.

Efter nogen debat, hvor forskellige synspunkter var blevet fremsat, blev det besluttet at hæve nævnte vederlag, hvorimod der ikke sker nogen stigning i prøvegebyrerne.

8.5. Retningslinjer for tilbagebetaling af prøvegebyrer

Der var fremsendt et forslag til et notat, som svarer til den beslutning, der var taget på sidste bestyrelsesmøde.

Forslaget blev vedtaget. Det offentliggøres i Jagthunden og lægges på DJU's hjemmeside.

9.0. Udvalg for WEB-prøvesystem

Der var udsendt et mødereferat fra det sidste udvalgsmøde. FMJ orienterede om, at der i januar var gennemført kurser for prøveledere for apporteringsprøver, fuldbrugsprøver m.m. Arbejdet med programmering af nye prøver er endnu ikke startet, idet DKK afventer ledig kapacitet til dette arbejde. Det er derfor lidt usikkert, hvornår Hundeweb kan administrere øvrige prøver udover markprøverne.

Der var herefter en kort debat med nogle spørgsmål til systemet, ligesom man drøftede nogen af de problemer, enkelte dommere havde haft med at få deres kritikker lagt ind på Hundeweb.

AASJ oplyste, at det undersøges, om DKK kan opkræve DJU's startafgift samtidig med deres egen afgift. SH oplyste, at spørgsmålet tages op i DKK's forretningsudvalg. Ændringen vil betyde, at specialklubberne og organisationerne modtager en DKK faktura på p.t. 55 kr. (20 kr. + 35 kr.) pr. hund i stedet for som hidtil 20 kr. til DKK. FMJ oplyste, manualen for prøveledere kommer i en ny bedre version.

Til slut opfordrede man FMJ, som stopper som bestyrelsesmedlem i DJU, til at fortsætte i udvalget, hvilket han accepterede. AASJ oplyste, at Kristian Møller er indstillet på at fortsætte i udvalget, hvilket også blev godkendt.

10.0. Sekretærens løn- og ansættelsesforhold

AD foreslog, at punktet udsættes til næste møde, og at det sættes tidligt på dagsordenen, så det kan nå et blive behandlet. Dette blev vedtaget.

11.0. Valg til DJU's udvalg

Lars Nielsen og Poul Bislev blev genvalgt til MUV, og Anders Wanstrup blev genvalgt til FUV.

Til SAU var der to kandidater, som begge er kvalificerede. Det blev besluttet at vælge Erling Pedersen.

12.0. DJU-nålen

Der var fremsendt et oplæg. Efter en kort debat blev det vedtaget, at de foreslåede kandidater får tildelt hæderstegnet DJU-nålen.

13.0. Næste møde

Onsdag den 5. juni (Grundlovsdag) kl. 10 på Fjelsted Skov Kro.

14.0. Eventuelt

FMJ har siddet i DJU's bestyrelse siden 1997, og deltog nu sidste gang som bestyrelsesmedlem repræsenterende DKK. Mødet sluttede med, at FMJ udtrykte glæde over at have fået lov til at være med i bestyrelsesarbejdet i de mange år, ligesom der fra forskellige sider blev rettet en tak til ham for et godt samarbejde.

Mødet afsluttet kl. 22.30

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Senest opdateret: Torsdag, 25. Juli 2013 09:08
 

Kalender

2018
2019
2020