Hjem Referater Referaf DJU bestyrelse 13.10.2012
Referaf DJU bestyrelse 13.10.2012 Udskriv Email
Torsdag, 15. november 2012 07:53

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde lørdag den 13. oktober 2012 kl. 13 på Gram Slot, Slotsvej 51, 6510 Gram.

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Afbud fra Søren Hecht Petersen, DKK.

PV bød velkommen

1. Dagsorden

Punkt 4.5 Dommer DM 2012 blev tilføjet. Punkt 13 Grænsen for sammenblanding af personlige interesser og tillidshverv indsendt af HRA bortfaldt. I stedet for indsattes punkt 13 Valg.

2. Referat

Referat af bestyrelsesmøde 17. februar 2012 blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne

DKK FMJ havde intet væsentligt at bemærke. Dog refererede han til en ræveslæbsprøve, hvor hunde, der var dumpede, fik lov til at starte om samme dag på en ny ikke annonceret prøve. Dette er ikke tilladt, idet en prøve skal annonceres senest dagen i forvejen. Disse regler bør indskærpes over for prøvelederne.

DJ KH oplyste, at vildttællingssystemet nu er på plads. Der skal arrangeres kurser tre steder i landet. En ny instruktøruddannelse er under udarbejdelse med en tredelt opdeling.

Under dette punkt kom man ind på nødvendigheden af, at organisationernes prøveledere samarbejder mht. fordeling af terræn, dato for prøver m.m. Det blev oplyst, at i MUV's kommissorium står, at MUV på frivillig basis kan koordinere prøver opdelt på landsdele.

I medlemsbladet for FT spaniels havde der været en artikel med angreb på DJ og arbejdet med de stående jagthunde. Det blev drøftet hvor stor vægt, der bør lægges på en sådan artikel fra en enkelt person.

FJD HRA uddelte på mødet et notat, som han henviste til. (Det var også sendt pr. e-mail dagen før). Notatet omtalte samarbejdsrelationer i forhold til DKK og DJ. Han supplerede notatet med følgende bemærkninger:

Mht. til stambøger bør man ikke give køb på sundhedspolitikken. Hvis der mangler UK og ÅK markprøver i DJs regi i nogle områder, tilbyder FJD at lave prøverne. Henvendelse kan ske til FJDs sekretær.

Endvidere omtalte han JGHV prøvesystemet, som den kontinentale gruppe vil indføre i Danmark. JGHV's prøvesystem handler om afprøvning af unge alsidige kontinentale jagthundes jagtlige anlæg og egnethed til at løse de mest basale jagtlige opgaver. Prøvereglerne vil ikke indgå i DJUs regi. På forespørgsel fra DUV's formand TMH om hvem, der skal uddanne dommerne til disse prøver, svarede HRA, at det skal FJD.

4. Dommerudvalget (DUV)

4.1. DUV's rapport

Der forelå to rapporter. DUV's rapport nr. 2/2012 og DUVs rapport 3/2012, som TMH kort kommenterede. Han sagde bl.a., at formen for afholdelse af orienteringsmøder for kommende markprøvedommeremner skal tages op til revision. Apporteringsdommeruddannelsen skal fremover også indeholde praktik.

Der er udarbejdet et notat om arbejdsgangen i DUV. Dette er fremsendt til DJU's orientering. Der er også udarbejdet et kommissorium for mentorer for kommende dommerelever.

PV informerede om, at Engelsk Setter Klub (ESK) selv havde "udvidet" dispensationen med at opdele deres forårsvinderklasse i to prøver, ved at etablere et hold med 16 hunde. Denne dispensation fra FMR var der ikke ansøgt om, og den var derfor ikke bevilget. ESK's bestyrelse tilskrives.

PV omtalte kort Dansk Breton Klubs bestyrelses klage over en prøvedeltagers indlæg på Facebook med kritik af klubbens ledelse i forbindelse med afviklingen af klubbens forårsprøve. Sagen var afvist, idet den efter DJU's bestyrelses opfattelse ikke kunne henføres under regler for disciplinære foranstaltninger indeholdt i FMR. FMJ oplyste, at sagen også var indbragt til DKK's bestyrelse, som havde afvist den som en disciplinærsag. Der fremkom herefter flere kommentarer om det stigende problem med personlige angreb på andre personer i de sociale medier.

4.2. Autorisation af apporteringsdommere

DUV havde indstillet 18 aspiranter til godkendelse og autorisation. Alle blev godkendt.

4.3. Godkendelse af 3 dommerelever

Der var fremsendt 3 ansøgninger om godkendelse af dommerelever. Efter en kort drøftelse blev de alle godkendt. Der er nu registreret 7 engelske og 4 kontinentale dommerelever, som vil blive indbudt til kursus i slutningen af januar 2013.

4.4. FJD's ansøgning om godkendelse af Skovfugleprøven.

FJD havde fremsendt en ansøgning om at få Skovfugleprøvens regelsæt endeligt godkendt.

Der var i udvalget enighed om, at regelsættets formuleringer ikke opfylder kravet til regler, som indgår i Fælles Markprøve Regler (FMR). FJD anmodes om at fremsende en nyt forslag, hvor dette krav er opfyldt.

4.5. Dommer DM 2012

TMH oplyste, at én af dommerne, der var indbudt til at dømme på DM i 2012, havde kvalificeret sig til at deltage på DM og havde derfor forespurgt, om han kunne løses fra sit tilsagn. Reserven havde også kvalificeret sig. DUV havde derfor rettet henvendelse til en anden dommer, som tidligere var inviteret til at dømme, men da han havde forbeholdt sig retten til at trække sig, hvis hans hund kvalificerede sig til at starte på DM, havde man inviteret den førstnævnte i stedet for. Denne dommer, der først havde været inviteret, meddelte dog DUV, at han ikke kunne dømme den pågældende dag. DUV havde derefter rettet henvendelse til en dommer, som var indstillet til at dømme i 2013, og efter samråd med FJDs bestyrelsesrepræsentant blev han i stedet for dommer i 2012.

Der opstod herefter en debat om hvilke "uformelle regler", der eksisterer, mht. om en dommer prioriterer start på DM med egen hund højere end at dømme på DM. Det blev vedtaget at overveje at revidere notatet "Kriterier for valg af dommere til DJU's DM" i lyset af den opståede situation.

AD fremlagde et forslag til en ny fordeling af startende hunde på DM, hvor specialklubbernes vinderprøver sidestilles med organisationernes vinderprøver. AD bad den øvrige bestyrelse overveje, om ikke tiden er moden til en ny fordelingsnøgle. Forslaget vil blive sendt til behandling i organisationerne og specialklubberne, så det kan behandles på det næste bestyrelsesmøde.

5.0. Markprøveudvalget (MUV)

5.1. MUV's rapport

AASJ henviste til det udsendte referat fra MUV's møde. Her foreslår MUV bl.a., at man dropper den 6. prøve for kontinentale racer om efteråret pga. det vigende antal startende hunde.

Efter nogen debat blev det besluttet at bevare den 6. prøve.

5.2. Planer for markprøver 2013 – 2015

MUV havde fremsendt forslag til planer for de næste 3 år. Efter en kort drøftelse blev planerne for 2013 og 2014 godkendt. Plan 2015 kunne ikke godkendes for så vidt angår forårsprøver planlagt efter 15. april. Plan 2015 returneres til MUV, som bedes ændre dette forhold. Øvrige planlagte prøver er dog i orden.

5.3. Fremtidig fordeling af kvalitetsklasser forår og efterår

Emnet blev behandlet under punkt 3.

5.4. Forslag om udvidelse af DJ's forårsvinderprøver

DJ havde fremsendt en ansøgning om afholdelse af endnu en kontinental forårsvinderprøve og endnu en engelsk forårsvinderprøve i Midtjylland.

En nogen debat, hvori det blev fremhævet, at DJ's forårsvinderprøver var givet med dispensation over 3 år, hvorefter man skal evaluere tiltaget, blev man enige om, at DJ ikke kan afholde yderligere forårsvinderprøver i denne periode.

5.5. DM 2013. Forslag til dommere

FJD havde fremsendt forslag til dommere, der skal dømme på DM i 2013. Da den ene engelske dommer, som nævnt under punkt 4.5 skal dømme i 2012, skal FJD foreslå en anden. Endvidere opfylder den foreslåede reservedommer for de kontinentale ikke kravet om at kunne være ordførende dommer, hvorfor FJD også skal foreslå en anden.

5.6. DM-pokaler og Dapper Dans ærestrofæ

Til erstatning for den bortkomne pokal Dapper Dans Ærestrofæ blev det besluttet, at DJU indkøber en erstatning.

De to vandrepokaler, som vinderne overrækkes ved DM, har ikke plads til flere indgraveringer. Man var enige om, at da disse pokaler viser DM's historie fra 1941 med vindernes inskriptioner, bør de fortsat uddeles til danmarksmestrene. Det kan f. eks. ske med påsætning af en fod, hvorpå der kan sættes sølvplader for de næste 15 år. Det forventes, at dette vil koste ca. 5.000 kr. pr. pokal. MUV arbejder videre med sagen.

5.7. Dansk Breton Klubs ansøgning om ekstra kvalitetsklasser ved 50 års jubilæum

Ansøgning var fremsendt. Det blev besluttet at godkende UK og ÅK i forbindelse med jubilæet.

6.0. Slæb- og Apporteringsprøveudvalget

Der var intet til dette punkt på mødet.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

Der var intet til dette punkt på mødet.

8.0 Økonomiudvalget (ØUV)

8.1. Revideret regnskab 2011 og revisionsrapport

DJU's regnskab for 2011 var revideret og underskrevet af revisorerne. Der var modtaget et revisionsprotokollat, hvori revisorerne efterlyste en bedre dokumentation af nogle udgifter afholdt på slæb- og apporteringsprøverne og fuldbrugsprøverne.

Revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.

8.2. Budget 2012

Der er i 1. halvår indbetalt et a conto beløb på 100.000 kr., hvilket svarer til 50 % af det budgetterede indskud for 2012. Det blev besluttet at opkræve yderligere 100.000 kr.

8.3. Forslag til retningslinier for tilbagebetaling af prøvegebyrer.

Økonomiudvalget (ØUV) havde udsendt et revideret forslag til retningslinier. Efter nogen debat blev det vedtaget at godkende det fremsendte forslag, der efter en redigering skal offentliggøres.

9.0. Udvalg vedr. WEB-prøvesystem

Fra udvalget var fremsendt et referat af udvalgsmøde den 31. juli 2012 samt en opfordring om, at alle øvrige prøver i DJU's regi oprettes i prøvesystemet.

Det blev konstateret, at det må betegnes som en succes, at det var lykkedes at få indkørt prøvesystemet i foråret 2012, så alle markprøvers tilmeldinger, kataloger, kritikker m.m. blev administreret af systemet. Der havde naturligvis været visse begyndervanskeligheder, bl.a. med en lidt forsinket fremsendelse af prøvedeltagernes indskud til prøvelederne.

Det blev besluttet at fremsende en ansøgning til Dansk Kennel Klub om, at alle øvrige prøver i DJU's regi oprettes i prøvesystemet.

FMJ oplyste om planerne for at afholde kurser i systemet for prøveledere.

På en forespørgsel om til hvem, man skal henvende sig, for at få rettet en fejl i systemet, blev der svaret: Det afhænger af fejlens art. Hvis prøvelederen har lavet en fejl, f. eks. ved registrering af hundens præmiegrad, skal man rette henvendelse til prøvelederen, for at han kan rette fejlen. Hvis der er fejl i dommerens skriftlige kritik, skal man rette henvendelse til prøvelederen eller dommeren. Derefter skal prøvelederen åbne kritikdelen for den pågældende hund, så dommeren kan rette fejlen.

Ved lejlighed vil teksten i FMR blive ændret, så anvendelsen af WEB-prøvesystemet fremgår af FMR.

10.0 DJUs forsikringsforhold

AASJ oplyste, at alle prøver under DJU (DM, slæb- og apporteringsprøver og fuldbrugsprøver) nu er dækket af en ansvarsforsikring, hvis andre ansvarsforsikringer ikke dækker en skade.

11.0. DJU nålen

Der var fremsendt et forslag med en tilføjelse om tildeling af en særlig hædersbevisning, som blev uddelt i foråret 2012. Der blev på mødet foreslået en yderligere tilføjelse om, at den særlige hædersbevisning i ganske særlige tilfælde ligeledes kan tildeles personer, der har udført en ekstraordinær stor indsats for arbejdet med de stående jagthunde.

Efter en kort debat blev de to tilføjelser godkendt. Det blev vedtaget at tildele DJU-nålen til en dommer, som efter eget ønske var fratrådt.

12.0 Revision af erstatningsbeløb for stående jagthunde.

Det nuværende notat udarbejdet af FJD er fra 2008. Der er behov for en ajourføring af taksterne. Efter en kort debat blev det vedtaget at anbefale FJD, at de pristalsregulerer taksterne.

13.0. Valg.

AASJ oplyste, at der nu er indgået forslag til kandidater. Til slæb- og apporteringsprøveudvalget er indgået forslag om to kandidater til den ledige post. I MUV og FUV er indgået forslag til genvalg.

14.0. Næste møde

Fredag 1. februar 2013 kl. 17 på Fjelsted Skovkro.

15.0. Eventuelt.

TMH informerede om DUV's behandling af en dispensation til en skotsk hunds start på en dansk VK. Endvidere informerede han om nogle spørgsmål, som DUV vil udsende til ERFA-grupperne.

AASJ oplyste, at DUV laver en logbog med fremsatte ændringsforslag i FMR til brug ved en kommende revision.

HRA foreslog seminarer med emnet: Lovlig udsætning af fugl.

Mødet sluttede kl. 16.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Torsdag, 15. november 2012 08:00
 

Kalender

2018
2019
2020