Hjem Referater Referaf DJU bestyrelse 17.02.2012
Referaf DJU bestyrelse 17.02.2012 Udskriv Email
Torsdag, 08. marts 2012 19:14

REFERAT

 Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde fredag den 17. februar 2012 kl. 14 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ, formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK, næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

PV bød velkommen

1. Dagsorden

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 15. oktober 2011.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Fra repræsentanterne fra Dansk Kennel Klub (DKK) var modtaget en beretning omhandlende DKKs ekstraordinære repræsentantskabsmøde, avlsrestriktioner, kennelmærkebestemmelser m.m. bilagt en oversigt over stambogsføring af stående jagthunde fra 1985 til 2011.

FMJ kommenterede notatet. Nye stambogsføringsregler er vedtaget. Der havde været mange positive tilkendegivelser.  Hundes udenlandske prøveresultater kan nu registreres. De scannes ind.

For stående jagthunde, der hører under Klubben for jagthunde uden specialklub (KJS), er der vedtaget nye championatsregler, hvor kravene er de samme som for øvrige stående jagthunde i gruppe 7.

Det blev nævnt, at Korthårklubben ikke har mulighed for at sende hunde fra deres vinderprøve til DKKs mesterskabsprøve, da prøverne afvikles samme dag. Til slut nævnte FMJ problemerne med at få placeret en vinderprøve for kontinentale racer på Sjælland i dette forår.

Man var enige om, at læsningen af oversigten over stambogsføringer af stående jagthunde er sørgelig læsning.

Fra FJD var udsendt en kort beretning, hvor bl.a. forskellige relationer til andre organisationer blev refereret. HRA nævnte, at reglen om, at man kun kan stille på én FJD prøve over en weekend, er ophævet. Mht. arbejdet omkring vilkårene for markvildtet er aftalt møde med formanden for Danmarks Jægerforbund i marts måned.

Fra Danmarks Jægerforbunds (DJ) hundeudvalg var udsendt en beretning. Heri blev bl.a. oplyst om arbejdet med revision af reglerne for den udvidede apporteringsprøve. KH henviste til de nye apporteringsprøveregler, som blev uddelt til orientering.  I de reviderede regler er bl.a. kravet til markering præciseret, ligesom det er slut med en observatør ved hårvildtet. Under administrative bestemmelser står der nu, at Fælles Markprøve Regler (FMR) gælder, når intet andet er nævnt.

AASJ oplyste, at reglerne for den udvidede apporteringsprøve og FMR med rettelse vil blive udsendt til samtlige dommere.

Udvalget, som skal arbejde med oprettelsen af et system for registrering af markvildt, er foreløbig sat i bero. Der bliver lagt pres på for at få det op at stå.

Der har været en diskussion om, hvorvidt DJs udbud af markprøver for unghunde og åben klasse hunde er faldet. På basis af en oversigt, som blev udleveret, kunne det konstateres, at problemet kun er på Sjælland. Der arbejdes fortsat med at få arrangeret nogle flere prøver på Sjælland her i foråret.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

Fra Dommerudvalget (DUV) var modtaget en rapport, som bl.a. omtalte status for uddannelsen af markprøvedommere, den nye uddannelse af apporteringsdommere, kontakten til ERFA-grupperne og en evaluering af DM 2011.

TMH henviste til rapporten og fortalte, at afsluttende prøver for de 15 aspiranter starter i næste uge.

DUV har været repræsenteret på ERFA-gruppernes møder med bl.a. undervisning i kritikskrivning, ligesom emnerne stødning og knaldapport er taget op til behandling. Det er også præciseret, at en dommer kan forlange terrænskift, hvis han konstaterer, at fuglene er af for ringe kvalitet. På disse møder bliver dommerne også undervist i det nye Web-prøvesystem.

4.2. Oplæg til ny til ny kategorisering af markprøvedommere

TMH præsenterede et forslag til en liste over dommerne, der kategoriserer dem i forhold til at kunne dømme DM.  Forslaget indeholder en lille stramning i forhold til de nugældende kriterier. I forslaget indgår, at man kan rykke både op og ned afhængig af hvilke prøver, man har dømt, eller hvis det er længe siden, man har dømt en efterårsvinderprøve.

TMH præciserede, at det bliver mere synligt, hvorfor man er i den eller den kategori. Det bliver også åbenbart, hvorledes man kan rykke op – eller hvorfor, man rykker ned.

Herefter fulgte en debat med positive tilkendegivelser af opbygningen af den nye liste. Det blev vedtaget, at materialet i første omgang sendes til DJUs bestyrelsesmedlemmer, så de kan sætte sig ind i detaljerne. Alle var enige om, at det er godt, at en sådan liste er klart gennemskuelig for alle.

Konklusion: DUV arbejder videre med projektet og forelægger forslag til ændrede kriterier og listen over kategorier, som ajourføres én gang om året.

4.3. Status for afgang af dommere

Der var udsendt et notat indeholdende 5 dommere, som er faldet for aldersgrænsen på 70 år, og 3 dommere, som er holdt op efter eget ønske. Notatet blev taget til efterretning.

4.4. Tildeling af brugschampionat (Overført fra forrige møde)

Fra sidste møde var sendt en sag om tildeling af et brugschampionat. Et af prøveresultaterne var fra en norsk højfjeldsprøve, hvor der ikke var fældet fugl. Der var apporteret en udlagt rype. DUV havde fremsendt en indstilling, hvori de ikke kunne anbefale, at hunden kan blive dansk brugschampion. Dette synspunkt tilsluttede bestyrelsen sig.

4.5. Dommere over 70 år. Dømme på slæb- og apporteringsprøver (S&A) og ræveslæbsprøver

Fra DJs hundeudvalg var modtaget et forslag om, at det skulle være muligt for markprøvedommere, der er faldet for 70 års aldersgrænsen, at kunne søge tilladelse til at dømme S&A prøver og ræveslæbsprøver. Denne regel gælder i forvejen for apporteringsprøver.

Der var herefter en debat, hvor det blev nævnt, at økonomien for mindre ræveslæbsprøver forudsætter, at man kan spare kørselsudgifter ved at bruge dommere i nærheden. Det blev også nævnt, at hvis man besluttede at indføre forslaget, vil det medføre endnu en særlig dommerliste, ligesom man troede, at kun meget få var interesserede i dette tilbud. Positivt at der er en interesse.

Konklusion: Det blev besluttet at godkende DJs forslag.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

AASJ henviste til MUVs beretning, som først og fremmest handler om afviklingen af DM 2011. MUV var i det store hele tilfreds med arrangementets gennemførelse. Der er udtrykt en stor cadeau til Hjallerup Jagtforening som en effektiv samarbejdspartner.

For fire af formiddagsholdene kunne det konstateres, at der havde været ideelle forhold hvad angår terræn og fugletilgang. To engelske hold mødte først fugle ret sent på formiddagen. Dette til trods for et særdeles kvalificeret forarbejde af terrænledere og medhjælpere. Men der kan aldrig gives garanti for, at fuglene er på terrænet den dag, vi skal bruge dem. Alle hunde, der havde fortjent det, havde haft reelle chancer til fugl, da formiddagens afprøvning var slut. Til eftermiddagens afprøvning kunne dommerne godt have ønsket lidt flere fugle.

Fra DJUs bestyrelsesmedlemmer lød der ros til arrangementet.

Planlægningen af DM 2012 i det sydlige Jylland er i gang.

5.2. DM 2012. Forslag til 2 dommere

Fra FJD var modtaget forslag til en engelsk dommer og en kontinental dommer. Forslaget blev vedtaget.

5.3. Engelsk Setter Klubs forårsmarkprøve 2012

I begyndelsen af året blev det konstateret, at Engelsk Setter Klub i Danmark (ESK) planlagde at afvikle deres hovedprøve over 3 dage i Påsken. Iflg. den af MUV udarbejdede plan for 2012 er specialklubberne tildelt to weekends i marts måned, men kan efter ansøgning tildeles prøvedage i Påsken, dog ikke Skærtorsdag og 2. Påskedag, som er tildelt DJ. Dette blev specialklubberne gjort opmærksomme på i oktober måned, da de reviderede planer blev udsendt.

Trods dette har ESK udsendt indbydelse til deres prøve i 3 dage også omfattende Skærtorsdag. I e-mail dateret 6. januar 2012 understreger MUV, at de ikke kan godkende ESKs disposition og overgiver sagen til DJUs bestyrelse. ESKs formand skriver, at de ikke kan flytte prøven af hensyn til aftale med standkvarteret.

Materiale vedr. ovennævnte sagsforløb var i forvejen tilsendt DJUs bestyrelsesmedlemmer.

Der udspandt sig herefter en længere debat, herunder hvilke konsekvenser DJU kunne beslutte skulle gælde for ESK. Man var enige om, at en evt. disciplinær foranstaltning ikke skulle ramme hundeførerne eller de dommere, der var indbudt til at dømme.

Til sidst besluttede man at give ESKs bestyrelse et påbud om at flytte prøven, så der ikke bliver prøve Skærtorsdag. Påbuddet blev udsendt via e-mail under mødet med en tidsfrist på 3 dage. Endvidere besluttede man at sende en personlig skrivelse til ESKs formand Erling Clausen

5.4. Korthaarklubbens ansøgning om afholdelse af Derbyprøver

Fra Korthaarklubben var modtaget en ansøgning om at få tilladelse til at afholde derbyprøver som en anerkendt prøve.

Flere af mødedeltagerne havde studeret materialet grundigt. Der fulgte herefter en debat om prøvereglernes forskellige formuleringer m.m.

Konklusionen blev, at DJU anbefaler, at der arbejdes videre med at udfærdige disse regler, så de kan godkendes af Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Det blev aftalt, hvem der skal tage kontakt til Korthaarklubbens ledelse og rådgive mht. til dette arbejde.

5.5. Evaluering af ekstra vinderprøver for engelske racer

AD havde udsendt et notat fra FJDs engelske gruppe. Det blev besluttet, at forlænge forsøgsperioden med to år mere efter de samme kriterier.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAUs rapport

Efter nogle kommentarer blev rapporten taget til efterretning.

6.2. SAUs regnskab

Regnskabet, der viser et positivt resultat på t.kr. 8.9 for året 2011, blev taget til efterretning.

6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2012

Der var fremsendt en indbydelse over prøverne i 2012, som blev taget til efterretning.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Rapporten og et referat mellem FUV og prøvelederne blev taget til efterretning.

7.2. FUVs regnskab

Regnskabet viste et underskud for årets prøver på t.kr. 10,9 tillagt udvalgets øvrige omkostninger på t.kr. 13,5 bliver resultatet en udgift på t.kr. 24,3 for året 2011. På sigt arbejdes hen imod at udvalgets indtægter og udgifter kan balancere omkring 0 kr. Regnskabet blev taget til efterretning. 

8.0. Økonomiudvalget

8.1. ØUVs rapport

Fra Økonomiudvalget (ØUV) var modtaget et notat, hvor der blev gjort rede for årsagen til diverse afvigelser mellem budget og regnskab. Regnskabet udviser et underskud på t.kr. 152,8, hvilket er t. kr. 37,1 bedre end budgettet. Der skal her gøres opmærksom på, at ordet ”underskud” er lidt misvisende, idet dette bliver dækket af de årlige indskud fra de tre organisationer.

PV kommenterede regnskabet og notatet. Efter enkelte kommentarer blev notatet og regnskabet taget til efterretning.

8.2. Foreløbigt regnskab 2011

Behandlet under punkt 8.1.

8.3. Forslag til budget 2012

AASJ kommenterede kort det udsendte oplæg. Han gennemgik grundlaget for de forskellige budgetter.

Efter nogen debat blev budgettet vedtaget.

8.4. Forslag til retningslinier for tilbagebetaling af prøvegebyrer

Der var udsendt et notat med forslag til, hvorledes evt. tilbagebetaling af prøvegebyrer kan administreres fremover. Der var herefter flere indlæg. Det blev vedtaget, at der arbejdes videre med forslaget i organisationerne, så retningslinier kan blive vedtaget på det næste bestyrelsesmøde.

9.0 Udvalg vedr. WEB-prøvesystem

FMJ redegjorde for, hvorledes arbejdet med indførelse af Web-prøvesystemet foregår. Der er afholdt et heldags instruktionsmøde for superbrugere, ligesom der er afholdt tre aftenmøder for prøveledere rundt om i landet. Dommerne vil blive instruerede i deres respektive ERFA-grupper.

Der har været og er fortsat meget arbejde at udføre for udvalget. Det kan konstateres, at projektet er blevet modtaget meget positivt. Der arbejdes hele tiden på at fjerne fejl eller uklarheder, som man bliver opmærksomme på i indkøringsfasen. Der er heldigvis indtil nu kun tale om mindre fejl.

Dette affødte forskellige bemærkninger samt håbet om, at systemets indkøring ville forløbe glat.

Man var enige om, at de afholdte kurser skulle følges op med supplerende kurser for nye prøveledere eller prøveledere, som trænger til lidt efteruddannelse.

 Birte Johansen, der har deltaget som instruktør på kurserne, opfordres til at indtræde i udvalget

10.0 Forslag til forretningsorden for DJU (Overført fra forrige møde).

Forslag var udsendt inden sidste møde.  Forslaget blev godkendt med enkelte ændringer.

11.0 DJUs forsikringsforhold (Overført fra forrige møde).

HRA havde udsendt tre forskellige policeforslag inden mødet.

Der fulgte nu en debat om, hvorledes organisationernes forsikringer dækker de forskellige prøver og arrangementer, ligesom hvorledes DJUs prøver er dækket.

Da det umiddelbart er svært at overskue, hvilke forsikringer DJU er nødt til at være dækket ind under, vedtog man at rette henvendelse til en aktiv hundesportsmand, som er forsikringsmægler.

12.0 Valg til DJUs udvalg

Til DUV blev genvalgt Thomas Moltesen Hansen og Erling Clausen. Ove Nissen Nielsen blev valgt i stedet for Claus Christensen, der har ønsket at stoppe i udvalget..

Til MUV blev Allan Grundahl valgt som repræsentant for området øst for Storebælt.

Til FUV blev Torben Bersang og Jan Leleu Feigh genvalgt.  Allan Bredsgaard blev nyvalgt i stedet for Niels Jørgen Christiansen, der har ønsket at stoppe i udvalget.

Til SAU  blev Jørn Lund Thomsen og Niels Erik Kromann genvalgt

Til ØUV blev Steen Langkjær og Aage Stenhøj Jørgensen genvalgt.

Revisorerne Arne Holten og Lars Rasmussen blev genvalgt.

DJs repræsentanter fortsætter i DJUs bestyrelse. DKKs repræsentanter og FJDs repræsentanter fortsætter i bestyrelsen indtil der sker nyvalg i de respektive organisationers bestyrelser.

13.0 DJU-nålen

Det blev vedtaget, hvem der skal have DJU-nålen tildelt.

14.0 Næste møder

Fredag 8. juni kl. 14 i Fjeldsted

Lørdag den 13. oktober i forbindelse med DM kl. 14

15.0 Eventuelt

Der blev efterlyst en ansøgning til at blive dommerelev. SH følger op på sagen.

Mødet sluttede kl. 19,14.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

 

Kalender

2018
2019
2020