Hjem Referater Referaf DJU bestyrelse 15.10.2011
Referaf DJU bestyrelse 15.10.2011 Udskriv Email
Onsdag, 09. november 2011 09:25

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde lørdag den 15. oktober 2011 kl. 14 på Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup

Til stede var Poul Vestervang (PV) formand DJ, Finn Møller Jørgensen (FMJ) næstformand DKK, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KR) DJ, Thomas Moltesen Hansen (TMH) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Afbud fra Søren Hecht Petersen DJ.

PV bød velkommen med en særlig velkomst til TMH, der deltog for første gang som formand for Dommerudvalget (DUV).

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 25. maj 2011.

Referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

FMJ havde inden mødet udsendt et notat med information fra DKK. Notatet omtaler den kursændring, DKKs bestyrelse foreslår mht. regler og restriktioner for at imødegå et yderligere fald i antal stambogsføringer. Forslaget var behandlet på et ekstraordinært formandsmøde og forventes godkendt på næste repræsentantskabsmøde. Inden da afholdes medlemsmøder om forslaget.

Antal fremmødte kontinentale hunde på ca. 30 brugsprøver er faldet fra 290 i 2010 til 230 i 2011. Antal engelske starter er det samme som sidste år.

Fra norsk side er fremsendt et forslag om et nordisk mesterskab for stående jagthunde. Efter nogen debat, hvor der fremkom positive tilkendegivelser, blev man enige om at lade FJD arbejde videre med sagen.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

DUVs rapport var udsendt. TMH kommenterede den kort. DUVs rapport indeholder bl.a. et forslag til ændring i DJUs apporteringsprøve mht. aflevering ved vandapporteringen, så startlinien og afleveringslinien bliver sammenfaldende. Efter nogen debat blev ændringen vedtaget, så den nye regel træder i kraft fra 2012. Der udsendes et rettelsesblad til dommerne og regelændringen bekendtgøres i bladene og på hjemmesiden.

DJUs sekretariat havde modtaget en ansøgning om et brugschampionat, hvor der rejses tvivl om den ene af prøverne, som er en norsk højfjeldsprøve, er tællende. Da bestyrelsesmedlemmerne vil have tid til at sætte sig bedre ind i sagen, udsættes den.

DUVs rapport blev taget til efterretning.

4.2. Godkendelse af ny uddannelse af markprøvedommere

Inden mødet var udsendt et udførligt materiale fra DUV om et nyt uddannelsesforløb for markprøvedommere, som vil blive igangsat i 2012. TMH introducerede forslaget. Herefter gennemgik man Bilag A, som beskriver uddannelsens forløb med de lidt ændrede kvalifikationskrav m.m.

Én af de nye ting i proceduren er, at kandidaterne ikke mere skal indstilles. Det medfører dog ikke, at specialklubberne, organisationerne og ERFA-grupperne ikke fortsat skal være initiativtagere til at finde egnede emner. Kandidaterne indsender en ansøgning om optagelse som dommerelev. Denne ansøgning sendes til godkendelse i FJD, Danmarks Jægerforbund og Dansk Kennel Klub.

Der blev stillet spørgsmål til, om kravet til de kontinentale kandidater om at have ført hund på en fuldbrugsprøve vil afskære egnede emner fra at søge. TMH kunne oplyse, at samtlige igangværende dommeraspiranter opfylder dette krav. Hvis det bliver et problem, er der altid mulighed for at søge dispensation.

Efter at have vedtaget en enkelt ændring i teksten på bilag A gennemgik man de øvrige blanketter, der vedrører den nye uddannelse. Herefter kunne det konstateres, at den nye struktur for dommeruddannelsen er vedtaget.

4.3. Godkendelse af ny uddannelse af apporteringsdommere

DUV havde udsendt et forslag, som TMH introducerede. I krav om præstation med hund stod, at kandidaten skal have ført mindst én hund til at bestå DJUs anerkendte apporteringsprøve eller Danmarks Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve.  Dette blev udvidet med: eller Slæb- og apporteringsprøven. Det præciseres dog, at disse nye dommere kun kan dømme de to førstnævnte prøver, når de er færdiguddannede.

Efter nogen debat blev forslaget vedtaget med nævnte tilføjelse.

4.4. Godkendelse af indstillede kandidater til elever som apporteringsdommere

Der var modtaget 16 ansøgninger, som var udsendt til bestyrelsen. Efter nogen debat blev kandidaterne godkendt. DUV vil herefter indbyde dem til et endagsseminar.

4.5. Ansøgninger om genoptagelse af dommergerning.

Der var modtaget to ansøgninger fra tidligere markprøvedommere om genoptagelse af deres dommergerning. Den ene ansøgning blev godkendt, og vedkommende, der efter eget ønske stoppede pr. 1. januar 2011, kan umiddelbart indtræde som dommer. Den anden ansøger, som stoppede efter eget ønske i 2004, skal gennemgå et koncentreret aspirantforløb, inden han igen kan autoriseres.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. Markprøveudvalgets rapport

MUV havde udsendt en rapport, som AASJ kort kommenterede.

5.2.  Forslag til planer for 2012 til 2014

De udsendte forslag blev gennemgået, og der blev foretaget enkelte ændringer. De godkendte planer lægges på DJUs hjemmeside og tilsendes organisationerne med kommentarer.

5.3. DM 2012. Kontinentale dommere

Punktet er overført fra mødet den 25. maj 2011. Da det kan konstateres, at én af de foreslåede dommere fortsat ikke er oprykket på den af DUV udarbejdede liste over dommere, der opfylder kriterierne for at kunne dømme på DM, blev det efter en del debat vedtaget, at den foreslåede reserve indtræder i stedet for denne i 2012. Der skal herefter fremsendes et forslag til en ny reserve. DUV reviderer omtalte liste i et nye år.

5.4. Ny pokal til DM

DMs kontinentale pokal til vinderen kan ikke have flere navne indgraveret. Efter nogen debat blev man enige om at overlade sagen til Markprøveudvalget, som skal komme med et oplæg.

5.5. Udsætning af agerhøns i forbindelse med en brugsprøve.

DJUs bestyrelse havde modtaget en henvendelse, hvori der blev rejst tvivl om, at udsætningen af agerhøns på et givent terræn var sket iht. gældende lovgivning. Der var herefter rettet henvendelse til prøvelederen, dommeren og lodsejeren. Da det kunne konstateres, at gældende retningslinjer var overholdt, foretages der ikke mere i denne sag. Det blev i den forbindelse vedtaget, at på de planlagte prøvelederseminarer i 2012 vil de gældende retningslinjer for udsætning af fuglevildt blive gennemgået, så ingen er i tvivl om, hvorledes loven om udsætning af fuglevildt er.

5.6. Dansk Gordonsetter Klubs (DGSK) ansøgning om jubilæumsbrugsprøve

DGSK havde ansøgt om afholdelse af en brugsprøve i forbindelse med afholdelsen af deres 90 års jubilæum. Ansøgningen blev imødekommet.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

Der var ikke modtaget nogen rapport.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. Tilskud til Fuldbrugsprøveudvalget

Som tidligere bekendtgjort skal eventuelle ansøgninger om tilskud fremover sendes til DJU og ikke til hver enkelt organisation.

8.0. Økonomiudvalget

8.1. Revisionsprotokollat

Revisorerne har revideret og godkendt DJUs regnskab. Bemærkninger fra revisorerne om en bedre bilagsdokumentation ved nogle regnskaber fra fuldbrugsprøverne og slæb- og apporteringsprøverne har medført en opstramning.

9. Nyt Web-prøvesystem

Fra det nedsatte ad hoc udvalg var fremsendt et referat af status for projektet med et nyt Web-prøvesystem. Det kan konstateres, at dette system, som er udviklet i DKKs regi, er ved at være klart til igangsættelse. KM har sammen med nogle markprøvedommere testet systemet. Der havde været flere positive tilkendegivelser fra disse dommere. KM fremhævede, at det bliver betydeligt nemmere at være prøveleder fremover.

I den efterfølgende debat blev det understreget, at det er meget vigtigt, at prøveledere og dommere får en grundig indføring og undervisning i systemet, for at det kan fungere tilfredsstillende. Der er planlagt 3 landsdelsvise instruktionsaftener for prøveledere i januar 2012. Endvidere vil der inden blive afholdt et dagskursus for nøglepersoner/superbrugere. Da der sandsynligvis vil være nogle prøveledere, som ikke har den fornødne erfaring med brugen af IT-systemer, er det vigtigt, at organisationerne og specialklubberne har et velfungerende netværk af nøglepersoner/superbrugere til at hjælpe disse prøveledere.

Undervisning og vejledning af dommerne vil ske i ERFA-gruppernes regi.

Da det blev vurderet, at dette undervisningsforløb kan gennemføres, inden prøvesæsonen starter i 2012, vedtog man, at alle markprøver fremover skal benytte Web-prøvesystemet ved tilmelding, betaling, udskrivning af kataloger, kritikskrivning m.m.

Ad hoc udvalget arbejder videre og udsender snarest indbydelser til omtalte kurser m.m.

10. Forslag til forretningsorden for DJU

Udsættes til næste møde

11. DJUs forsikringsforhold

Udsættes til næste møde

12. Valg til DJUs udvalg

Der var udsendt et notat om indkomne forslag. Da der mangler forslag til genvalg eller nye kandidater til nogle af udvalgene, udskydes indleveringsfristen til 1. november 2011.

13 Næste møde

Fredag den 17. februar kl. 14 Fjeldsted Skovkro

14. Eventuelt

Der blev udvekslet enkelte kommentarer om økonomi i forbindelse med aspirantundervisning m.m.

Aage Stenhøj Jørgensen

Referent

 

Kalender

2018
2019
2020