Hjem Referater Referaf DJU bestyrelse 25.05.2011
Referaf DJU bestyrelse 25.05.2011 Udskriv Email
Torsdag, 23. juni 2011 12:46

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde onsdag den 25. maj 2011 kl. 17 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

1. Dagsorden fastlægges.

Det udsendte forslag til en dagsorden med enkelte tilføjelser blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 1. februar 2011.

Efter nogle opfølgende bemærkninger blev referatet godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Danmarks Jægerforbund (DJ). KH oplyste, at der var bevilget 40.000 kr. til indkøb af fodertønder.

Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at DKKs etiske anbefalinger nu er ændret til love. Tilbagegangen i stambogsføringer fortsætter. Førhen var 50% af det samlede antal hunde i Danmark stambogsført i DKK. Nu er tallet nede på 29%. Indlægget medførte en kort debat.

FJD. HRA oplyste, at bestyrelsen fortsætter arbejdet med den nye formulering af præmiegraderne på udstillinger. Der etableres et samarbejde med DJ om vildtudsætning og vildtoptælling. HRA efterlyste en egentlig efteruddannelse for markprøvedommere.

I den efterfølgende debat berørte man problematikken med uklarheden omkring de nye præmiegrader. Mht. til efteruddannelse af markprøvedommere udfylder arbejdet i ERFA-grupperne i øjeblikket dette behov. Deltagelsen er dog frivillig, og i enkelte ERFA-grupper er mødeprocenten lav.

Det blev oplyst, at der på de to skovfugleprøver i 2010 og 2011 havde mødt 6 deltagere og 5 deltagere.

4. Dommerudvalget (DUV).

4.1. DUVs rapport.

CJ kommenterede kort den udsendte rapport. En aspirant fra det tidligere hold er stoppet. En aspirant fra det nye hold skal gå en engelsk kvalitetsprøve om. Øvrige fortsætter. 3 autoriserede dommere har meddelt, at de stopper. Der har været afholdt møde med ERFA-gruppernes kontaktfolk med gennemgang af svar og konklusioner på de udsendte spørgsmål. Der er indkommet nogle forslag til den nye dommeruddannelse, som vil indgå i den videre behandling af dette emne.

Mht. til forslaget til den nye dommeruddannelse var der en debat om indstillingsretten af nye kandidater. Denne indstillingsret har hidtil ligget hos FJDs bestyrelse med deraf følgende pligter. En ret, FJD ønsker at beholde. KH procederede for, at DJ ligestilles med FJD på dette område. Efter flere indlæg blev man enige om at afvente et forslag fra DUV.

4.2. Forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne.

Fra fuldbrugsprøveudvalget (FUV) var modtaget et forslag til enkelte ændringer af teksten i fuldbrugsprøvereglerne. Ændringsforslaget har været behandlet af de kontinentale medlemmer af DUV.

Da flere af DJUs medlemmer var enige om, at de nye regler, som er udarbejdet efter en lang og grundig sagsbehandling, ikke bør ændres før om 3 år, bortfaldt forslaget.

4.3. Dispensation til hunde fra England til deltagelse på danske fuldbrugsprøver.

Fra FUV var modtaget en ansøgning om dispensation til hunde fra England, som vil deltage på en dansk fuldbrugsprøve. Dispensationen er fra opnåelse af 1. præmie på en dansk Schweissprøve.

Dispensationen blev bevilget under forudsætning af, at disse hunde består en schweissprøve med 1. præmie i England afviklet efter danske regler og dømt af en autoriseret schweissprøvedommer.

4.4. Godkendelse af ny uddannelse af apporteringsdommere og DKK autorisation.

DUV havde udsendt en oversigt over et uddannelsesforløb, som omfatter et aspirantkursus og aspirantarbejde på en DJU autoriseret apporteringsprøve og på DJs udvidede apporteringsprøve. Når aspiranterne har gennemført denne uddannelse, godkender DJU dem, og autorisationen bekræftes af DKK.

Efter nogle indlæg blev forslaget vedtaget.

Autoriserede markprøvedommere, der er faldet for aldersgrænsen 70 år, skal ikke gennemgå denne uddannelse for at kunne fortsætte som apporteringsdommere. DUV opfordrer eventuelle interesserede til at give meddelelse til DUV om interessen for fortsat at dømme apporteringsprøver.

4.5. Klubben for Gamle Danske Hønsehundes afholdelse af markprøve for løbske tæver.

Det var blevet konstateret, at Klubben for Gamle Danske Hønsehunde (GDH) på deres hjemmeside havde annonceret, at løbske tæver var velkomme til at deltage på klubbens forårsmarkprøve. Der havde også deltaget en løbsk tæve. Efter anmodning var der fra GDH modtaget en redegørelse.

Efter en kort debat blev det vedtaget at sende misbilligelser over, at man har overtrådt FMRs regel om forbud mod løbske tævers deltagelse i markprøver. Misbilligelserne sendes til klubbens bestyrelse, til prøvelederen og dommeren.

4.6. Juridisk konsulent.

Det blev foreslået at kontakte en erfaren hundefører med en juridisk uddannelse, som i øvrigt er højt placeret i det danske retsvæsen, om at indtræde som juridisk konsulent for DJU sammen med Peter Strøbech, som hidtil har varetaget dette hverv. Forslaget blev vedtaget.

5.0. Markprøveudvalget (MUV).

5.1. MUVs rapport.

Der var ikke modtaget nogen rapport. Det blev oplyst, at der er modtaget dispensation til at skyde agerhøns på DM den 16. oktober 2011.

5.2. DM 2011. Ny ordførende dommer for engelske racer.

Da den indbudte ordførende dommer har meldt afbud, udnævntes reserven til ny ordførende dommer. Der indbydes en ny reserve.

5.3. DM 2012. Indstilling af dommere.

Fra FJDs bestyrelse var fremsendt forslag til dommere med reserver. Efter en kort debat blev de engelske dommere godkendt.

Da det kunne konstateres, at de foreslåede dommere for kontinentale racer ikke opfyldte de vedtagne kriterier, Det blev vedtaget, at forslaget om kontinentale dommere revurderes af FJDs bestyrelse. En ny indstilling behandles på det næste møde i DJU. Det skal dog tilføjes, at der under sagsbehandlingen fra DJs side blev fremsat betragtninger om det betimelige i, at det fortsat skal være FJD, der alene indstiller dommere til DM.

5.4. Klubben for jagthunde uden specialklubs (KJS) ansøgning om afholdelse af markprøve.

Fra KJS var modtaget en ansøgning om at afholde en markprøve i Nordjylland i foråret 2012 fortrinsvis for racer, som er tilsluttet denne klub.

Inden mødet var via e-mails foregået en korrespondance mellem KJS og DJUs medlemmer. AASJ havde der givet en kort historisk redegørelse for optagelsen af disse nye racer på markprøverne samt tilbuddet om en plads som observatør i FJDs bestyrelse.

Der foregik herefter en debat med forskellige synspunkter vedr. organiseringen af en sådan markprøve og genoptagelse af observatørpladsen i FJDs bestyrelse. Der var generelt en positiv indstilling for et stærkere tilknytningsforhold for disse racer til DJUs prøvesystem.

Det blev besluttet, at sagen oversendes til FJD med anbefaling af, at der i FJDs regi forsøges arrangeret en markprøve som ansøgt.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget.

Ingen bemærkninger.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget.

Ingen bemærkninger.

8.0. Økonomiudvalget.

Det blev vedtaget at tilsende ERFA-gruppernes kontaktpersoner et rådighedsbeløb på 300 kr. til dækning af telefon, porto m.v.

9.0. Championatsregler

Punktet var ikke færdigbehandlet på sidste møde.

Der fulgte herefter en debat om den uklarhed, der fortsat eksisterer mht. definitionen af de nye præmiegrader på udstillinger i forhold til de tidligere, samt hvilke konsekvenser, det skal have for teksten i FMR. Den 9. marts 2011 blev der fremsendt en skrivelse til DKKs formand med en anmodning om en klar tilkendegivelse. Der er endnu ikke modtaget noget svar på denne henvendelse.

Det blev besluttet, at kravet om "mindst very good" foreløbig fastholdes i FMRs tekst.

10. Forslag til ekstra vinderprøve.

Punktet er overført fra DJUs sidste møde, hvor det ikke blev færdigbehandlet. Punktet vedrører dispensationen til DJ, som i foråret 2012 kan afholde nogle vinderprøver. Hvorledes disse kvalificerer til DKKs forårsmesterskab er ikke afklaret.

Der fulgte nu en længere debat, hvor nogle lidt uklare formuleringer i det sidste mødereferat omkring denne sag blev afklaret. FMJ udtrykte stor bekymring om behovet for udvidelsen af forårsvinderprøverne, hvorfor han er modstander af yderligere vinderprøver. KH og KM fastholdt deres tro på, at der er stor interesse for at kunne stille på flere vinderprøver om foråret. Derfor skal der aftales en fordelingsnøgle mht. kvalifikation til DKKs mesterskabsprøve.

Til sidst blev følgende konklusion vedtaget: 1. og 2. vinderne fra DJs to engelske og to kontinentale vinderprøver udtages til DKKs forårsmesterskabsprøve i 2012, såfremt der minimum starter 25 engelske og 30 kontinentale hunde på hver prøve. Ellers udtages kun 1. vinderen. Man kan starte på alle tre forårsvinderprøver (Specialklubbens, DKKs og DJs). Tiltaget evalueres efterfølgende.

11. Forslag fra Engelsk Setter Klub (ESK) vedr. ny form for vinderprøve.

Fra ESK var modtaget en ansøgning om i foråret 2012 at afholde to vinderprøver om lørdagen, som skal kvalificere til deltagelse på en vinderprøve om søndagen. Placeringen på 2. dagen skal tælle med til championattitler, ligesom der på 2. dagens prøve kan uddeles CACIT samt kvalifikation til DKKs mesterskabsprøve.

Efter en kort debat blev man enige om, at der ikke kan gives dispensation til FMR, hvorimod der kan dispenseres til kravet om antal startende på 50 hunde for at kunne opdele i to vinderprøver.

Konklusion: I foråret 2012 gives der dispensation til ESK for antal startende (50) til opdeling af vinderprøven i to prøver. På de to vinderprøver, der afholdes på førstedagen, kan uddeles CACIT, ligesom 1. vindernes placering tæller til brugschampionatet. Andendagens vinderprøve er en ikke autoriseret vinderprøve, hvortil ESK beslutter, hvem der kan udtages fra de to autoriserede vinderprøver. ESK aftaler med DKK, hvorledes udtagelsen til DKKs forårsmesterskabsprøve skal ske.

12. Forslag til udarbejdelse af forretningsorden for DJU.

HRA, som havde sat punktet på dagsordenen, gav en kort motivering for dette. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at der gang på gang vedtages dispensationer fra vedtægter og gældende regler.

AASJ kom med et indlæg, hvori han oplyste om "den ikke nedskrevne forretningsgang" som igennem mange år har været praktiseret, og som har fungeret. Han gav senere tilslutning til, at der udarbejdes en skriftlig forretningsorden.

Der var herefter forskellige indlæg om emnet, som udmundede i, at der blev nedsat et udvalg bestående af CJ, HRA og AASJ, hvis opgave det er at komme med et oplæg.

13. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for tilmelding til prøver, kritikker m.m.

FMJ meddelte, at der nu var gennemført en del test af DKKs ny prøvesystem. KM, som har testet systemet med 75 hunde, kunne oplyse, at dette system ser særdeles lovende ud. Systemet er færdigudviklet til at kunne administrere markprøver lige fra tilmelding til den færdige kritik. Systemet skal videreudvikles til også at kunne administrere fuldbrugsprøver m.fl.

Der udspandt sig herefter en længere debat med forslag om, hvorledes det nye system introduceres for prøveledere, dommere m.fl.. Der var forslag om at koble denne præsentation sammen med andre emner, som er relevante for prøveledere. Undervisning af dommere kan f.eks. foregå i ERFA-gruppernes regi.

Til sidst blev det besluttet, at oplægget til det nye system færdigbehandles på DJUs møde den 15. oktober 2011. Møder med prøvelederne afholdes 3 steder i landet i januar 2012. Planen er, at systemet skal kunne fungere fra 2012.

14. Ansøgning om genoptagelse af dommergerning.

På DJUs møde den 9.10.2010 blev en ansøgning fra en tidligere markprøvedommer om genoptagelse af hans dommergerning behandlet. DJUs bestyrelse besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. Kort før DJUs møde den 1.02.2011 modtog DJU en anmodningen fra ESKs bestyrelse om at genoptage sagen. Behandlingen blev udskudt til dette møde.

Der fulgte nu en længere debat, men punktet blev ikke færdigbehandlet og oversendes til næste møde.

15. Næste møde

Lørdag den 15. oktober 2011 i forbindelse med afholdelse af DM i Vendsyssel.

16. Eventuelt.

AD spurgte, om alle markprøvekritikker kan lægges på FJDs hjemmeside. Da mange kritikker allerede ligger på klubbernes hjemmesider, er dette OK. FJD skal kontakte de to personer, der modtager kritikkerne fra dommerne via Internettet, og aftale det fornødne.

Mødet sluttede kl. 22.55.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Torsdag, 23. juni 2011 12:51
 

Kalender

2018
2019
2020