Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 01.02.2011
Referat DJU bestyrelse 01.02.2011 Udskriv Email
Onsdag, 11. maj 2011 09:30

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde tirsdag den 1. februar 2011 kl. 14 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby tlf. 6488 1660

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Bent Olsen (BO) sekretær.

Afbud fra sekretær Aage Stenhøj Jørgensen pga. sygdom. Som suppleant var indkaldt FJDs sekretær Bent Olsen.

PV bød velkommen til alle og en speciel velkomst til BO, der med meget kort varsel var trådt til som sekretær.

1. Dagsorden fastlægges.

HRA mente, at punkt 17 var indkommet for sent. PV enig. Efter en kortdrøftelse besluttede man, at punktet ville blive behandlet, såfremt tiden tillader det.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 9. oktober 2010.

Referatet fra mødet den 9. oktober 2010 blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Danmarks Jægerforbund (DJ): KH orienterede om projektet med optællinger af vildt under markprøver, som DJ er ved at iværksætte. Opgaven er henlagt til DJs uddannelses- og rådgivningsafdeling på Kalø. Der har foreløbig været afholdt et møde på Kalø om projektet. Der fulgte herefter en kort drøftelse, hvor der blev stillet forskellige spørgsmål til projektet. Det blev oplyst, at der vil blive udarbejdet en folder til prøvelederne og terrænlederne. Denne folder skal uddeles til lodsejere og jagtlejere. I folderen oplyses om, hvad vi laver på markprøver, formålet med vildtoptællingen samt lidt information om biotopforbedringer og nødvendigheden heraf. Alle syntes det var en god idé. DJ vil offentliggøre projektet i Jæger og Jagthunden.

Derefter drøftede man kort DJs udvidede apporteringsprøve, hvor der efter at være foretaget enkelte justeringer nu foreligger et revideret sæt prøveregler.

Dansk Kennel Klub (DKK): FMJ henviste til det notat, der var udsendt inden mødet. Notatet inkl. en opgørelse over stambogsføringer af stående jagthunde omhandlede bl.a. nedgangen i antal stambogsførte hunde; obligatorisk chipmærkning 1.07.2011 af hunde, der skal til udlandet; etiske anbefalinger om minimumsalder for tævehunde ved parringer og risiko for at dispensation for halekupering for 5 jagthunderacer bortfalder. Notatet blev drøftet, specielt den markante nedgang i stambogsregistreringerne.

Derefter drøftede man reglerne for FCI-prøver herunder forskellen mellem dem og Fælles Markprøve Regler. Der var synspunkter for og imod, at der afholdes FCI-prøver i Danmark.

FJD: HRA oplyste, at FJD har oprettet et markvildtudvalg, og orienterede kort om ideen med dette udvalg. Derefter orienterede han om FJDs syn på DKKs nye udstillingsregler for gruppe 7.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

Dommerudvalget (DUV) havde fremsendt en rapport indeholdende disse punkter:

DJU har anmodet DUV om at udarbejde en liste med en kvalificering af dommernes kompetencer til at dømme de forskellige former for vinderklasser. Det blev vedtaget, at listen kan benyttes som et arbejdsnotat i DJ, DKK og FJD til brug for udvælgelse af dommere, der inviteres til at dømme på vinderprøverne, samt drage omsorg for, at så mange dommere som muligt kan opfylde kravene til at dømme DM.

Forslag om ny dommeruddannelse er udsendt til organisationerne, specialklubberne og ERFA-grupperne, ligesom det offentliggøres i Jagthunden. DUV modtager gerne kommentarer til forslaget.

Det blev oplyst, at DUV har behandlet 2 klagesager, som begge er afvist.

Der er udsendt spørgsmål vedr. bedømmelser m.m. til ERFA-grupperne.

Kravet om HP til en vinderplacering, for at den kan gælde til jagt- og brugschampionat, udskydes til senere behandling.

Der var kun få kommentarer til øvrige punkter. Man indskærpede, at såfremt dommere overskrider 3 ugers reglen for indsendelse af dommerkritikker, skal DUV orienteres. Herefter blev rapporten taget til efterretning.

4.2. Klagesag over hundeførers overtrædelse af FMR § 9 stk. 3 b.

En hundefører havde overtrådt FMR § 9 stk. stk. 3 b ved som ejer at have ført en drægtig tæve på en vinderprøve den 1. oktober 2010. 14 dage efter prøven nedkom tæven med 4 hvalpe. DUV havde behandlet sagen og indstillede, at hundeføreren tildeles en misbilligelse. Dette blev vedtaget.

4.3. Status for afgang af dommere

Det udsendte notat om planlagt afgang for dommere blev taget til efterretning.

5.0. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

MUVs rapport bl.a. omhandlende DM 2010, 2011 og 2012 blev taget til efterretning med ros til et pænt regnskab for DM 2010.

5.2. DM 2011. Kontinental dommer mangler

På grund af afbud skal en anden dommer inviteres. Det blev vedtaget, hvem der inviteres.

5.3. Planer for markprøver

De foreliggende planer for 2011, 2012 og 2013 blev godkendt. MUV vil i løbet af foråret komme med et forslag til en plan for 2014.

5.4. FUME – dato

Som der fremgår af referatet fra DJUs møde 9. oktober 2010 punkt 10 havde DJUs bestyrelse besluttet, at FUME og DM ikke fremover afvikles i den samme weekend eller i forlængelse af hinanden. Denne beslutning har Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) protesteret over, samtidig med at FUV har begrundet hvorfor.

Efter en kort drøftelse blev man enige om, at det er FUV, der også i fremtiden beslutter datoen for FUME.

6.0. Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAUs rapport

Der var fremsendt en rapport, som efter nogle bemærkninger blev taget til efterretning.

6.2. SAUs regnskab

Der blev udtrykt stor tilfredshed med det aflagte regnskab, som udviser et overskud for 2010 på ca. 5.000 kr.

6.3. Slæb- og apporteringsprøver 2011

Indbydelsen til slæb- og apporteringsprøverne i 2011 blev taget til efterretning.

7.0. Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Der var fremsendt en rapport, som blev taget til efterretning.

7.2. FUVs regnskab

Der var fremsendt et regnskab, som udviste et overskud for 2010 på ca. 7.000 kr. blev taget til efterretning med ros. FUV må indstille sig på, at tilskuddene fra DKK og DJ bortfalder i fremtiden.

8.0. Økonomiudvalget

8.1. ØUVs rapport

Der var fremsendt et notat fra ØUV med kommentarer til regnskabet for 2010, budgettet for 2011 og et forventet likviditetsflow for perioden 2011 – 2013. Notatet blev taget til efterretning.

8.2. Foreløbigt regnskab 2010

PV fremlagde det foreløbige regnskab for 2010, hvis resultat er betydeligt bedre end budgettet. Dette skyldtes først og fremmest, at der er indgået et højere beløb i startafgifter end forventet, en lavere mødeaktivitet end der var forudsat i budgettet, lavere udgifter til kontorartikler, fotokopiering og porto end beregnet i budgettet samt en stor besparelse på Dommerudvalgets regnskab i forhold til budgettet.

Efter nogle bemærkninger blev det foreløbige regnskab taget til efterretning. Samtidig var der stor ros fra DJUs bestyrelse til alle udvalg for en god omkostningsbevisthed i de aflagte regnskaber.

8.3. Forslag til budget

Efter at enkelte poster i det fremlagte budgetforslag var blevet korrigeret, blev budgettet vedtaget.

9.0 Udvalg vedr. ny arbejdsgang for tilmelding til prøver, kritikker m.m.

FMJ og KM gav en opsummering af stadet for det nye system, som DKK har udviklet til brug for en total administration af vores prøver. Systemet indeholder alt fra annoncering af prøven, tilmelding til prøven, programskrivning m.m. indtil offentliggørelse af dommerens kritik af de afprøvede hunde. Det kan oplyses, at programmet for systemet er færdigt og kører uden problemer. Programmet vil i foråret 2011 blive testet ved at der køres udvalgte prøver gennem systemet. Udvalget fortsætter med FMJ som formand.

10. Championatsregler

FMJ havde udsendt et notat, der påpegede nogle forskelligheder i de danske regler for opnåelse af championater i forhold til FCIs regler og andre nordiske regler. AASJ havde også udsendt et notat med evt. konsekvenser for reglerne ved indførelse af nye præmieringsgrader på udstillinger pr. 1. januar 2011.

Efter en længere drøftelse af regelsættet besluttede man at tage reglerne op på et senere tidspunkt med oplæg fra FJD.

11. Udsætning af agerhøns (retningslinier, etik)

DJU kan konstatere, at myndighederne har foretaget flere kontroller af nedlagte fugle på efterårets vinderprøver. DJU skal derfor indskærpe, at alle involverede fortsat skal overholde de gældende regler og love for udsætning af fuglevildt. Der udarbejdes en artikel til Jæger og Jagthunden.

12. Forslag om ekstra vinderprøver

Som det fremgår af referatet af DJUs bestyrelsesmøde 9. oktober 2010 punkt 9 gav DJUs bestyrelse dispensation til, at der i 2011 kan arrangeres forsøgsprøver efter afholdelse af DM. På forsøgsprøverne, som er vinderprøver med fældning af fugl omhandlende eet hold med 16 hunde bedømt af én dommer, kan der ikke uddeles CACIT og placeringerne tæller ikke til championattitler. Prøverne evalueres i 2012.

Denne beslutning havde FJDs engelske bestyrelsesgruppe protesteret over. AD udtrykte de engelske klubbers skuffelse mht. DJUs afgørelse på sidste møde, og havde derfor genfremsat forslaget.

Efter en fornyet og grundig drøftelse blev følgende besluttet: Der dispenseres i 2011 for 2 ekstra vinderprøver for engelske racer, som afvikles efter DM 2011. Prøverne afvikles med eet hold og max. 16 hunde og et to dommer system. Der dømmes efter FMR. Der kan søges CACIT og prøverne tæller til jagt- og brugschampionat. Umiddelbart efter prøverne finder evaluering sted inkl. fremlæggelse af regnskab.

Derefter behandlede men tidligere fremsat forslag fra DJ om flere forårsvinderprøver.

KH fremlagde et forslag til flere vinderprøver om foråret. Efter en lang drøftelse, hvor DKKs repræsentanter havde flere betænkeligheder bl.a. mht. økonomien, blev det vedtaget, at DJU dispenserer for en udvidelse af forårsvinderprøver i 2012, således at udover DKK kan DJ også arrangere et antal forårsvinderprøver. Det medfører, at der skal udarbejdes en ny fordelingsnøgle for udtagelse til DKKs mesterskabsprøve. Dette tages op på næste møde.

13. DJU nålen

Der var fremlagt et forslag til kandidater til DJU-nålen. Forslaget blev vedtaget.

14. Valg til DJUs udvalg

Følgende blev valgt:

Dommerudvalget: Joakim Skovgaard Larsen blev valgt som nyt medlem af udvalget.

Fuldbrugsprøveudvalget: Anders Wanstrup blev valgt som nyt medlem af udvalget.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Allan Bredsgaard blev genvalgt.

Markprøveudvalget: Lars Nielsen og Poul Bislev blev genvalgt.

15. Eventuelt

PV henstillede, at man indsender sine kommentarer af alle arter i god tid efter modtagelsen af dagsordenen og minimum 8 dage før.

HRA foreslog, at på næste mødes dagsorden sættes et punkt med præcisering af DJUs forretningsorden.

CJ tog ordet, idet det var sidste gang han deltog som DUVs repræsentant i DJUs bestyrelsesmøde. Han udtrykte tak for et godt og sagligt samarbejde. PV takkede på DJUs vegne CJ for hans altid velforberedte beretninger fra DUV og ikke mindst for det gode samarbejde.

16. Næste møde

Onsdag den 25. maj 2011 på Fjelsted Skov Kro.

17. Forslag fra ESK vedr. ny form for vinderprøve

Punktet udsættes til næste møde

Mødet sluttede kl. 19,10.

Bent Olsen
referent

Senest opdateret: Onsdag, 11. maj 2011 09:38
 

Kalender

2018
2019
2020