Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 01.02.2010
Referat DJU bestyrelse 01.02.2010 Udskriv Email
Søndag, 28. februar 2010 00:00

Dansk Jagthunde Udvalgs bestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2010 kl. 10 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Anton Dahl (AD) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.
AD tiltrådte først mødet under punkt 4.1.

PV bød velkommen og lykønskede SHP med den runde fødselsdag. SHP replicerede ved at takke for den modtagne vingave.

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev vedtaget.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 27. august 2009.

Referatet af DJUs møde den 27. august 2009 blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

FJD. HRA oplyste, at FJDs bestyrelse er gået i gang med en revision af overenskomst og forretningsorden. FJDs bestyrelse har vedtaget at stoppe registreringen af unghundes arbejde på markprøver, da de indsamlede data ikke bliver brugt af specialklubberne som oprindelig planlagt.

Danmarks Jægerforbund  (DJ) KH kritiserede, at ad hoc udvalget vedr. revision af fuldbrugsprøvereglerne ikke som besluttet på DJUs møde i august, var blevet indkaldt noget før, hvilket ville have fremmet processen og sandsynligvis muliggjort, at der i dag havde foreligget et forslag til nye regler.
HRA replicerede vedr. ad hoc udvalget og orienterede i den forbindelse om, at der på PVs initiativ havde været afholdt et konstruktivt møde i december med de tre tilbageværende medlemmer af Fuldbrugsprøveudvalget (FUV), PV og HRA.
PV oplyste, at FUVs formand Flemming Larsen havde opsagt sit medlemskab af FUV den 31. oktober 2009.

Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at der i 2009 havde været en stor medlemsfremgang på ca. 3.000 i DKK. Der var også et meget højt antal deltagere på udstillinger – 28.376. Det næsthøjeste antal i de sidste 10 år. Til gengæld et mindre fald på 5% i stambogsføringer. Oversigt over stående jagthundes stambogsføringer blev udleveret. Samlet holder de stående jagthunde status. Endvidere oplyste han, at der arbejdes videre med udvikling af DKKs hundeweb, så hundeejere får flere og flere muligheder for at se egne hunde, se tilmeldinger til udstillinger og prøver, anmelde hvalpekuld m.m. Stambogens format ændres til et bukket dokument (fra A4 til A5). Kamphundesagen spøger. Showchampionat spøger. DJU bør gøre eet eller andet lobbyarbejde i denne sag. De nordiske Kennelklubber har sendt en protest til FCI vedr. showchampionatet.
FMJ oplyste, at der forsat er for mange uregelmæssigheder på præmielister, ligesom nogle præmielister kommer alt for sent frem til DKK til registrering af hundenes præmieringer.

Der udspandt sig herefter en debat om de forskellige punkter. Der blev bl.a. konstateret en vis usikkerhed om hvilken dommerautorisation, der forlanges for at kunne dømme DJs udvidede apporteringsprøve. Dette problem tages op på næste møde. Man var enige om, at der skal arbejdes for at få stoppet FCIs nye showchampionat, hvor der ikke kræves en bestået brugsprøve, idet konsekvensen kan blive en uheldig opdeling af vores jagthunderacer i showtyper og brugstyper.

PV orienterede om, at han og AASJ havde holdt et udbytterigt møde med Caroline Bald, der er den nye leder af Vildtforvaltningskontoret. På mødet blev bl.a. drøftet dispensationstilladelse til fældning af hønsefugle på efterårets skydeprøver og besværlighederne med at få tilladelse til træning af jagthunde på offentlige arealer.

4. Dommerudvalget

4.1. Dommerudvalgets rapport

CJ henviste til den udsendte en rapport + bilag. 12 dommeraspiranter har været til uddannelse på prøver i efteråret. 11 skal til afsluttende eksamen her i foråret, mens 1 skal gå VK om. Der bliver ikke udsendt spørgsmål til ERFA-grupperne. DUV anbefaler, de går de ændrede Fælles Markprøve Regler (FMR) igennem. Der har ikke været nogen klagesager. Der er ingen bemærkninger til DMs bedømmelse. Dommernes kritikker bliver sendt på e-mail til DUVs medlemmer, der går dem igennem og evt. kontakter enkelte dommere.
Der er planlagt afholdt møder med de kontinentale dommere, hvor de ændrede regler for fuldbrugsprøver vil blive gennemgået.
Der var udsendt et notat om, på hvilke prøver hvilke dommere kan dømme. Notatet blev taget til efterretning. Under dette punkt blev problematikken med de høje transportudgifter til dommere i forbindelse med afholdelse af prøver på Bornholm taget op. Der var enighed om, at de høje udgifter og deraf følgende underskud på prøveregnskaberne accepteres som en særlig form for ”egnsstøtte”. Dog anbefales det, at bornholmerne som hidtil forsøger at samle så mange prøvearter som muligt i eet weekendarrangement.

DUVs rapport blev herefter taget til efterretning.

4.2. Fælles Markprøve Regler (FMR)

CJ oplyste, at forslaget til de ændrede FMR nu foreligger gennemarbejdet til endelig vedtagelse. Peter Strøbech her revideret sit notat om disciplinære sanktioner og procedureregler, så det svarer til de ændrede regler i FMR. CJ foreslog, at fuldbrugsprøvereglerne og reglerne for skovfugleprøven med tiden kommer ind i FMR, så vi får eet fælles prøvesæt.
CJ oplyste, at det eneste, der nu mangler, er en afklaring om reglen om stenkast på Slæb- og apporteringsprøverne. Der udspandt sig herefter en længere debat, hvor der blev fremsat forskellige forslag og synspunkter. Det blev til sidst vedtaget, at der må kastes én genstand efter at hunden er begyndt at svømme. Der skal trækkes i point, da det er en væsentlig fejl. Kastes der, før hunden går i vandet, eller kastes der mere end én genstand, dumper hunden.
Der blev også vedtaget en redaktionel ændring af kravet til vaccinationer, så FMR og DKKs udstillingsreglement på dette punkt fortsat er identiske.,
Med disse bemærkninger blev forslaget til FMR pr. 1. februar 2010 godkendt.

4.3. Fratagelse af præmiering.

DUV har konstateret, at to hunde var blevet præmieret på en brugsprøve, selvom de ikke havde vist apportering på prøvedagen. Det blev vedtaget at fratage de to hunde deres præmieringer, ligesom dommeren vil få en påtale af DUV.

4.4. Status for afgang af dommere

CJ henviste til bilag om planlagt afgang af dommere i de næste par år. Han kunne konstatere, at vi har for lidt tilgang af nye dommere. Herefter udspandt der sig en debat om hvem, der kan indstille dommerelever. AASJ gav en kort redegørelse for historikken mht. at indstille dommeraspiranter. Nu er der indført en elevuddannelse. Alle organisationer, klubber, ERFA-grupper og enkeltpersoner kan foreslå elever. Efter elevuddannelsen er det elevuddannelsens instruktører, der anbefaler eleven til at påbegynde en dommeraspirantuddannelse. Herefter er der en høring blandt FJDs bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at vedkommende opfylder de mere etiske krav.

Det blev vedtaget, at proceduren omkring indstilling af elever og aspiranter tages op på næste bestyrelsesmøde.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport

AASJ henviste til den udsendte rapport, som bl.a. omhandlede Danmarksmesterskabet 2009 og 2010 og efterårsvinderprøvernes placering i de første uger af oktober. MUV foreslår, at alle interesserede kan overvære lodtrækningen til DM.
Efter lidt debat blev MUVs synspunkt omkring problemerne om ikke at rykke organisationernes efterårsvinderprøver og DM en uge ind i oktober måned understøttet. Det vil i visse egne give problemer med manglende roemarker, i andre landsdele vil efterafgrøderne være så høje på DM, at det bliver vanskeligt at bedømme hundene. Endvidere kan det blive vanskeligt at stable en stor stab af medhjælpere på benene, når DM rykkes ind i jagtsæsonen, hvor alle vildtarter må skydes.

MUVs rapport blev herefter taget til efterretning.

5.2. MUVs regnskab

Regnskabet for DM 2009 blev gennemgået. Efter nogle bemærkninger om mulighed for sponsorater blev regnskabet blev taget til efterretning

5.3. Planer for markprøver

AASJ henviste til de udsendte forslag til planer og den indførte liberalisering. Det er nu vedtaget, at man ikke mere skal ansøge MUV, såfremt en organisation ønsker at afholde en markprøve på en dag, som er tildelt en anden organisation. Hvis de to organisationers sekretærer bliver enige om, at dette kan lade sig gøre, så bliver det sådant. Det skal præciseres, at det skal være nævnte sekretærer, der laver aftalen, og ikke to lokale prøveledere.
Der var debat omkring spørgsmålet at lægges nogle anerkendte prøver i weekenden før de anerkendte forårsmarkprøver starter. Herunder blev der diskuteret, hvorledes dette kunne genere jagtforeningernes lokale prøver, som dels er træning for hundeførerne og dels benyttes til uddannelse for dommeraspiranterne.
De fremsendte planer for markprøver i 2010, 2011 og 2012 blev herefter godkendt.

6.  Slæb- og apporteringsprøveudvalget

6.1. SAUs rapport   

Den fremsendte rapport og statistikker blev taget til efterretning.

6.2. SAUs regnskab og budget  

Økonomiudvalget vil analysere de forskellige prøveregnskaber og påpege overfor SAU, hvor man kan arbejde på at nedbringe udgifterne.

Regnskabet blev taget til efterretning

6.3. Slæb- og apporteringsprøver i 2010  

Planerne for prøverne i 2010 blev taget til efterretning.

7.  Fuldbrugsprøveudvalget

7.1. FUVs rapport

Der kunne konstateres en vis uklarhed ud fra teksten i rapportens sidste afsnit om, hvorvidt alle FUVs medlemmer var villige til at fortsætte i FUV fremover. Herefter blev FUVs rapport taget til efterretning.

7.2. FUVs regnskab og budget

Det kunne konstateres, at efter nogle år med store problemer med at få økonomien for prøverne og udvalgets arbejde til at balancere, er det nu lykkedes at oparbejde en arbejdskapital. Man var enige om, at fuldbrugsprøven er en kanonprøve. Men der er mange udgifter forbundet med at afholde den over en weekend. Disse udgifter skal dækkes ind af deltagernes startgebyr.

Regnskab og budget blev taget til efterretning.

7.3. Forslag til reviderede prøveregler

HRA gav en status over ad hoc udvalgets arbejde. De verbale formuleringer i reglerne er nu på plads, men der resterer et arbejde med at fastlægge point og fagtal. Der er aftalt et nyt udvalgsmøde den 10. februar, hvor udvalget regner med, at de sidste ting falder på plads. Til dette møde er inviteret repræsentanter fra de kontinentale specialklubber.
Der udspandt sig herefter en debat om, hvorledes godkendelsesproceduren for reglerne skal være. Man var enige om, at det har været meget positivt med det store engagement, som mange hundeførere har vist under høringsfasen med deres indlæg. Disse mennesker vil modtage en kvittering for deres høringssvar. Man var også enige om, at der i Jagthunden skal komme en artikel, som i korte træk fortæller om den proces, ændringerne af fuldbrugsprøvereglerne har gennemlevet.
PV understregede, at disse regler med tiden skal indgå i eet fælles prøvesæt, som CJ tidligere foreslog. Dette synspunkt blev understøttet.

7.4. Klagesag vedr. fuldbrugsprøve

Sagen drejer sig om en bedømmelse af markarbejdet på en fuldbrugsprøve i 2007. DJU har på 3 bestyrelsesmøder behandlet sagen og har afvist klagen. Klageren har deltaget i et møde med DJUs daværende formand og DUV, hvor prøveforløbet og bedømmelsen blev behandlet. Klageren er derudover tilbudt aktindsigt, men har valgt at sige nej tak til dette tilbud. Klageren har derimod fastholdt at protestere over afvisningen af hans klage.
På mødet blev sagen igen drøftet og de forskellige aspekter i sagen blev kommenteret. Til sidst blev det besluttet, at DJUs bestyrelse fastholder at afvise klagen. Dette tilskrives klageren, hvorefter DJUs bestyrelse betragter sagen som definitivt afsluttet.

8.  Vildtplejeudvalget

DJU må konstatere, at Vildtplejeudvalget (VPU) ikke fungerer med den nuværende bemanding. Dette vil DJU gøre noget ved. Planen om at knytte en faglig konsulent til udvalget er ikke blevet til noget, idet vedkommende har fået et nyt job. I stedet for vil DJU rette henvendelse til DJs uddannelses- og rådgivningsafdeling på Kalø, for om muligt at etablere et tættere samarbejde mellem dem og DJUs vildtplejeudvalg. Når resultaterne af drøftelserne med institutionen på Kalø foreligger, skal DJU overveje at ændre VPUs kommissorium.
Det blev understreget, at det er vigtigt, at der ikke foregår ulovligheder mht. udsætning af agerhøns før prøver og træningsture. Skulle dette ske, skal der slås hårdt ned på synderne, idet disse enkeltpersoners handlinger kan medføre uoverskuelige konsekvenser for helheden. Problematikken tages op på DJUs næste møde. 

Det blev endvidere vedtaget at fortsætte med vildtoptællinger på vore prøver.

8.1. VPUs rapport

Der var ikke modtaget nogen rapport.

9.  Økonomiudvalget

9.1. ØUVs rapport  

Den udsendte rapport blev gennemgået. Heraf fremgår det, at ØUV vil fremkomme med et forslag til revision af ØUVs kommissorium, så ordlyden kommer til at stemme overens med de faktiske forhold. ØUV vil fortsat analysere modtagne regnskaber fra DJUs udvalg og derefter fremsende deres kommentarer til de respektive udvalg.

9.2. Foreløbigt regnskab for 2009  

Udkastet til regnskab for 2009 og status pr. 31.12.2009 blev gennemgået og kort kommenteret af AASJ. Der blev drøftet forskellige detaljer omkring udgiftsføring eller aktivering af en post i regnskabet. ØUV havde lavet en samlet opstilling over DJUs totale økonomiske situation, hvilket fik ros.
Det forelagte udkast til regnskab blev herefter godkendt forudsat de vedtagne ændringer. ØUV sender et rettet eksemplar til DJU

9.3. Forslag til budget for 2010

ØUV havde lavet et forslag til budgettet, hvilket AASJ kort kommenterede. Afhængig af vedtagne aktiviteter for 2010 samt evt. gebyrstigninger skal budgettet rettes. Det store problem er, at underskuddet ikke dækkes af organisationernes indskud. DJU har gennem de sidste par år kunnet klare sig med et mindre indskud, end det underskud, årets regnskab viste, pga. en opsparet kapital. Denne opsparede kapital nærmer sig nu et nulpunkt.  
Der udspandt sig herefter en debat om, hvorledes det vil være muligt at få de tre organisationer til at give et større indskud til DJU.
Debatten konkluderede, at det er nødvendigt, at der tilføres flere penge til de 3 organisationer (DJ, DKK og FJD) og DJU. Dette kan bl.a. ske ved at hæve diverse prøvegebyrer. Derved vil organisationernes underskud på nogle prøver forsvinde, ligesom der bliver et større dækningsbidrag på andre prøver, som kan finansiere et større indskud til DJUs drift. Det blev samtidigt indskærpet, at det er vigtigt at analysere udgiftsposterne i DJU og beslutte, hvor der kan ske besparelser.

Det blev vedtaget at korrigere budgettet med konsekvensen af de vedtagne stigninger under punkt

9.4. Regulering af satser

AASJ gav en kort redegørelse for det analysearbejde af prøveøkonomi, som ØUV havde foretaget. Debatten fra forrige punkt fortsatte. Efter flere indlæg om det nødvendige i at tilføre DJU-systemet flere penge fra hundeførerne, blev følgende vedtaget:

Startgebyr for markprøver UK, ÅK og forårs VK stiger pr. 1.06.2010 med 50 kr. til 350 kr.

Startgebyr for efterårsVK og brugsprøver stiger med 50 kr. til 500 kr.

Startgebyr for DJUs apporteringsprøve stiger pr. 1.06.2010 med 25 kr. til 225 kr.

Startgebyr for slæb- og apporteringsprøver stiger pr. 1.06.2010 med 25 kr. til 275 kr.

Startgebyr for ræveslæbsprøve stiger pr. 1.06.2010 med 25 kr. til 150 kr.

Startgebyr for fuldbrugsprøver stiger 100 kr. til 1050 kr.

Gebyr til DJU stiger pr. 1.06.2010 med 10 kr. til 35 kr.

Dommerbøger stiger med 5 kr. til 25 pr. bog

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøvekritikker

Der er afholdt 3 møder i udvalget. Udvalget nåede ikke at afholde et møde om konklusionen inden mødet i dag. Der foreligger 4 muligheder for løsning af projektet, hvor der skal afvejes fordele og ulemper. DJUs bestyrelsesmedlemmer havde modtaget referater fra møderne.
Der udspandt sig herefter en debat, hvor bl.a. problemet med store programmeringsudgifter, hvis DJU selv vil lave sit eget system, blev fremført. Det blev også præciseret, at uanset hvem DJU vælger at samarbejde med, skal der foreligge en klokkeklar overenskomst om økonomiske konsekvenser i fremtiden, ejendomsret til data m.m.
Til sidst blev det besluttet at afvente udvalgets næste mødes resultat, som gerne skal være en konklusion om hvilken løsning, udvalget anbefaler, man skal arbejde videre med.

11. Markedsføringsudvalget

Der var modtaget et notat fra ODM. Notatet påpeger problematikken med påvirkningen af klubbernes og organisationernes eksisterende sponsoraftaler, hvis der oprettes et centralt organ til at indhente sponsorater i DJUs regi. Notatet udmøntede sig i den konklusion, at det er udvalgets opfattelse, at det bør nedlægges eller kun have en konsultativ rolle ud fra de erfaringer, der er opnået under afvikling af DM.
Der udspandt sig herefter en debat, hvor det kunne konstateres, at notatet præcist påpegede problemet, at et centralt organ for sponsorering vil medføre, at klubbernes, de lokale jagtforeningers, DJUs prøvearrangerende udvalgs og organisationernes eksisterende aftaler vil blive modarbejdet. 
Det blev vedtaget at nedlægge udvalget.

12. Afskaffelse af resultatbogen

HRA FJD har stillet forslag om, at Resultatbogen ikke skal afskaffes, men det bliver frivilligt, om hundeførerne vil benytte sig af muligheden for at få ført prøveresultater i den.
AASJ havde lavet et notat om hvilke konsekvenser, det vil få i FMR og på tilmeldingsblanketten, hvis forslaget vedtages.
Efter en kort debat tilsluttede alle sig, at Resultatbogen efter 1. juli 2010 ikke mere er et obligatorisk dokument, hundeførerne skal medtage på en prøve. De af AASJ foreslåede ændringer i FMR og på tilmeldingsblanketten blev godkendt. Ordningen gælder i en prøveperiode på 3 år. På markprøver indfører dommeren præmiegraden i en resultatbog, hvis hundeføreren ønsker det, når hundens afprøvning er stoppet.

13.  DJU-nålen  

Der var udsendt et forslag om hvem, der kunne komme i betragtning. Det blev herefter vedtaget, hvem der skal have DJU-nålen overrakt.

14.  Valg til DJUs udvalg

Der var udsendt et forslag med kandidater. Der var modtaget tilsagn fra alle kandidater om, at de er villige til nyvalg eller genvalg. Der udspandt sig herefter en debat om de enkelte kandidaters kvalifikationer m.m.

Resultatet af valgene blev:

Markprøveudvalget: Aage Stenhøj Jørgensen blev valgt.

Slæb- og apporteringsprøveudvalget: Jørn Lund Thomsen blev valgt ved lodtrækning.

Fuldbrugsprøveudvalget. Følgende blev efter en skriftlig afstemning valgt: Torben Bersang, Niels Jørgen Christiansen og Jan Leleu Feigh.

Økonomiudvalget: Aage Stenhøj Jørgensen blev valgt.

15.  Eventuelt

HRA  FUV har foreslået, at FUME ændres til Danmarksmesterskabet for fuldbrugsprøver, samt at der gives en vinderplacering i stedet for point.
DJU har tidligere besluttet, at det ikke skal hedde DM for fuldbrugsprøver i stedet for FUME. DJU fastholder sin beslutning..

16. Næste møde.

Tirsdag den 15. juni 2010 kl. 14 på Fjelsted Skovkro. Evt. lørdag den 9. oktober 2010 kl. 14 før DM

 

Mødet sluttede kl. 18,30

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent.

Senest opdateret: Tirsdag, 02. november 2010 08:58
 

Kalender

2018
2019
2020