Hjem Referater Referat DJU bestyrelse 09.10.2010
Referat DJU bestyrelse 09.10.2010 Udskriv Email
Torsdag, 28. oktober 2010 18:41

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde lørdag den 9. oktober 2010 kl. 14 på Vordingborg Vandrehjem, Præstegårdsvej 16, 4760 Vordingborg

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Flemming Fuglede Jørgensen (FFJ) FJD, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Der var afbud fra Kristian Møller, DJ.

PV bød velkommen. Efter der var udsendt dagsorden, var der kommet forslag til 5 yderligere punkter fra DJ ved KH.

AASJ oplyste, at der d.d. ikke var kommet et eneste forslag til kandidater til valgene i DJUs udvalg. Disse forslag skulle have været sekretariatet i hænde den 1. oktober 2010. Flere oplyste, at de ville gøre noget ved sagen.

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev udvidet med de fra DJ fremsendte punkter.

2. Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2010.

Referatet var i juni udsendt pr. e-mail, og der var foretaget enkelte ændringer. Det endelige referat blev godkendt og underskrevet.

Det reviderede regnskab for 2009 blev forelagt og dermed endelig godkendt.

3. Dommerudvalget (DUV)

3.1. DUVs rapport

CJ gennemgik den udsendte rapport nr. 3 /2010. Han gjorde opmærksom på, at forslaget om at uddanne rene apporteringsdommere skal vedtages, hvis DUV skal i gang med dette arbejde. Endvidere oplyste han, at der var indgivet en klage fra den fynske fuldbrugsprøve. Sagsbehandlingen pågår.

CJ henviste til rapporten vedr. nye assistenter i DUV. DUV foreslår Ove Nissen Nielsen og Mogens Vestergaard Hansen. Forslaget blev tiltrådt.

Herefter blev hele rapporten taget til efterretning.

3.2. Forslag til ny uddannelse af markprøvedommere.

Der var inden mødet udsendt materiale vedr. forslaget. CJ introducerede forslaget. Han påpegede bl.a. ændringen om, at når en dommerelev først var godkendt af DJU inkl. dens organisationer, overtager DUV ansvaret og den videre godkendelse i uddannelsesforløbet. DJU kommer først på banen igen ved autorisationen.

Der kom herefter forskellige kommentarer, hvor man roste forslaget. Der var også forskellige spørgsmål til de beskrevne aktiviteter, som blev besvaret af CJ og AASJ. KH pointerede, at det er vigtigt, at eleverne/aspiranterne bliver undervist i, hvorledes de tackler en uventet situation i marken, hvor de f.eks. har begået en fejl eller været skyld i en uklarhed. CJ replicerede, at dette er DUV opmærksom på.

FMJ spurgte om engelske elever/aspiranter får mulighed for at følge en SAU-prøve. CJ vil overveje, hvorledes dette evt. kan praktiseres. HRA foreslog, at Dansk Jagthunde Derby kommer ind under FMR. Dette affødte en kort belæring fra nogle af de engelske repræsentanter om derbyets organisation og bedømmelse

FFJ Det er et godt projekt. Understregede at man fortsat skal gå på jagt, når man er dommer. PV Det er vigtigt, vi får jægerne med som dommere..

Med de fremsatte bemærkninger kunne DJUs bestyrelse godkende det fremsatte forslag, som iværksættes fra 2012. DUV arbejder videre med at udforme det detaillerede undervisningsmateriale m.m.

3.3. Forslag til uddannelse af apporteringsdommere.

Til forslaget om uddannelse af rene apporteringsdommere, var der flere bemærkninger. DUV foreslår bl.a. at der ikke sættes nogen aldersgrænse for disse dommere, ligesom markprøvedommere, der falder for aldersgrænsen, umiddelbart kan fortsætte som apporteringsdommere, hvis de anmoder DUV herom.

AASJ orienterede om de drøftelser, der i sin tid havde været ved fastlæggelse af en aldersgrænse for markprøvedommere. Forslag om at aldersgrænsen ikke skulle gælde apporteringsprøver og slæb- og apporteringsprøver var den gang blevet forkastet, således at 70 års grænsen gælder alle prøver i DJUs regi.

Der foregik nu en længere debat om aldersgrænser for dommere. Til sidst besluttede man følgende: Når en autoriseret markprøvedommer fylder 70 år og dermed falder for aldersgrænsen, kan vedkommende søge DUV om at kunne fortsætte med at dømme DJUs apporteringsprøver. Gives denne tilladelse, skal der fremsendes en ny ansøgning, når vedkommende fylder 75 år. Det samme kommer til at gælde for de nye apporteringsdommere.

HRA foreslog, at DJs udvidede apporteringsprøve bliver underlagt DJU og dermed bliver optaget i Fælles Markprøve Regler (FMR). KH replicerede, at det er under overvejelse i DJs hundeudvalg. Der foregik herefter en debat om, hvorledes den udvidede apporteringsprøve kan komme ind i FMR. KH oplyste endvidere, at ændringer i reglerne for DJs udvidede prøve ligger klar til at blive behandlet. Her lægges op til, at den udvidede apporteringsprøve lægges ind under FMR vedr. procedure for klagesager og disciplinærsager. Først når DJs udvidede apporteringsprøve kommer med i FMR, gælder ophævelsen af aldersgrænsen også for den.

Det blev besluttet, at DUV arbejder videre med projektet om at uddanne rene apporteringsdommere og indbyder interesserede kandidater til uddannelsen.

4. Økonomi

Økonomiudvalget havde udsendt forskelligt materiale, bl.a. budgetter/prognoser for perioden 2010 – 2013 samt en forventet likviditetsflow som konsekvens af disse beregninger. Endvidere var der udsendt et forslag til en ændret regnskabsopstilling, som vil danne skabelon for regnskabet for 2010.

AASJ kommenterede kort det udsendte materiale, som skal ses som et forsøg på at beregne, hvor store indskud, organisationerne skal betale til DJU i de næste 4 år. Endvidere gjorde han opmærksom på, at de gennemførte stigninger af prøvegebyrer har medført, at organisationerne og specialklubberne nu har mulighed for at hente overskud fra prøverne til dækning af diverse udgifter i forbindelse med arbejdet med de stående jagthunde.

Der var efter denne indledning flere indlæg inkl. opklarende spørgsmål til materialet, hvor man også berørte de enkelte organisationers økonomi for deres afholdte prøver.

Ud fra omtalte likviditetsflow er der et behov for ca. t.kr. 550 i de 4 år, hvilket i gennemsnit giver t.kr.137,5 pr. år. Det blev vedtaget, at der for 2010 indbetales t.kr. 70 fra DJ og t.kr. 35 fra DKK og FJD i alt t.kr. 140. Det samme skal man regne med kommer til at gælde for 2011. Der er d.d. indbetalt t.kr. 50 fra DJ og t.kr. 25 fra DKK og FJD.

Til forslaget til en ændret regnskabsopstilling var der kun positive tilkendegivelser.

5. DM 2011. Ny dommer for kontinentale racer.

Da den ene kontinentale dommer har måttet sige nej tak til at dømme DM i 2011, bedes FJD komme med et nyt forslag i løbet af november måned.

6. Ekstra efterårsvinderprøver

Fra FJDs engelske gruppe var fremsendt et forslag om afholdelse af et antal vinderprøver både for engelske og for kontinentale racer med fældning af fugl om efteråret efter afholdelse af DM. Prøverne foreslås afviklet med et hold hunde pr. prøve. Holdet skal bestå af 16 hunde, der dømmes af én dommer. Prøverne skal tælle til jagtchampionatet og brugschampionatet. Der skal også kunne uddeles CACIT på prøverne. De første prøver skal afvikles forsøgsvis i 2011. 

Fra DUV forelå en accept af forslaget hvad angår de engelske racer. De kontinentale udvalgsmedlemmer mente ikke, der vil være større interesse for sådanne prøver i den kontinentale lejr.

FFJ begrundede forslaget med, at der sandsynligvis ville være stor interesse for ejere af vinderklassehunde til at få mulighed for at kunne deltage i disse prøver. Fordelen ved et hold på 16 hunde dømt af en dommer er, at alle kan følge de afprøvede hunde fra start til slut.

PV gjorde opmærksom på, at forslaget indebærer, at der skal ændres forskellige regler og formuleringer i FMR, hvis forslaget vedtages.

Der foregik nu en længere debat om forslaget, hvor der blev udtrykt visse betænkeligheder om forslagets konsekvenser. Bl.a. er det noget nyt, at der afholdes vinderprøver efter DM, hvor vi for alvor skal til at på jagt med vore hunde. Ligeledes en bekymring om at såfremt, der arrangeres flere vinderprøver, vil det gå udover tilslutningen til organisationernes nuværende vinderprøver.

Til sidst blev det besluttet, at der i 2011 arrangeres forsøgsprøver efter den fremlagte model. Efter en efterfølgende evaluering tages i 2012 beslutning om den foreslåede prøveform. På forsøgsprøverne i 2011 kan der ikke uddeles CACIT og placeringerne tæller ikke til championattitler.    

Til debat blev fremlagt det synspunkt, at kun placeringer på vinderprøver, hvortil der var uddelt HP, kan tælle til championater. 

7. Ansøgning om genoptagelse af dommergerning.

Der var modtaget to anmodninger om genoptagelse af dommergerningen som autoriseret markprøvedommer.

Efter en længere og grundig sagsbehandling blev det vedtaget ikke at imødekomme anmodningerne

8. Dommerelevs status.

En igangværende dommerelevs status havde tidligere været til behandling i DJU. Der forelå nu nyt materiale i sagen, som DJU tog til efterretning. Det blev besluttet, at vedkommende fortsætter som dommerelev.

9. Anders Varmings (AV) indlæg i Jagthunden.

AVs indlæg i Jagthunden, hvor han kritiserer de af DJU givne dispensationer til dommere, der skal dømme DM i 2011, blev grundigt debatteret. Herunder kunne der noteres enighed om, at fremover skal de vedtagne kriterier for udtagelse af dommere til DM overholdes punktligt. Det blev også vedtaget, at DUV skal medvirke i rådgivningen af organisationerne ved udtagelsen af dommere, som skal dømme på vinderprøverne, samt ved udtagelse af dommere til DM.

Der sendes intet brev til AV fra DJU. FJDs næstformand Anton Dahl giver et svar i Jagthunden.

10. Placering af FUME og DM.

KH begrundede kort forslaget om, at fremover skal FUME og DM ikke afvikles i den samme weekend – eller i forlængelse af hinanden.

Alle var enige i forslaget. Beslutningen tilskrives Fuldbrugsprøveudvalget.

11. Dispensation for øvrige stående jagthunderacer

Fra Klubben for Jagthunde uden Specialklub (KJS) var modtaget en ansøgning om forlængelse af dispensationen til at deltage på markprøver i DJUs regi fra 1. januar 2011 og 3 år frem til 31.12. 2013.

Ansøgningen blev bevilget.

12. Hundefører med flere hunde på prøve.

DJ havde fremsendt et forslag, at der skal sættes en begrænsning med, at en hundefører ikke kan deltage på en markprøve med mere end 2 hunde. KH begrundede det bl.a. med, at det kunne være svært for nye urutinerede dommere at bevare overblikket, hvis en fører havde tre hunde med på holdet.

Forslaget affødte flere indlæg, bl.a. ville FFJ have derbyet og DM friholdt fra en sådan beslutning. PV foreslog, at hvis en fører havde 3 hunde med, var vedkommende forpligtet til at medbringe en hundetrækker. HRA kunne ikke se noget problem.

Det blev vedtaget, at der ikke indføres en sådan regel, men samtidig skal man meddele i Jagthunden m.m. at fremover skal hundeførere, der har mere en to hunde med på en markprøve, medbringe en hundetrækker.

13. Flere forårsvinderprøver 

Fra DJ var fremsendt et forslag om, at udover DKK kan de to andre organisationer også afholde forårsvinderprøver. Forslaget var bilagt et ændringsforslag til FMR § 10.

FMJ meddelte, at deltagerantallet på DKKs forårsvinderprøver er faldende. Indfører med yderligere vinderprøver, vil det helt givet gå ud over DKKs forårsvinderprøver. Han understregede, at DKK i høj grad tilgodeser de stående jagthundes sport, så man skal tænke sig godt om, før man ændrer på de nuværende forhold.

Der var herefter flere indlæg, men konklusionen blev, at det ikke var muligt at færdigbehandle forslaget på dette møde, hvorfor punktet overføres til næste møde.

14. Eventuelt.

Der var intet til dette punkt.

Mødet sluttede kl. 17,15.

Aage Stenhøj Jørgensen
Referent

Senest opdateret: Tirsdag, 02. november 2010 08:57
 

Kalender

2018
2019
2020