Hjem Referater Referat DJU bestyrelse15.06.2010
Referat DJU bestyrelse15.06.2010 Udskriv Email
Fredag, 02. Juli 2010 00:00

 

Dansk Jagthunde Udvalgs (DJU) bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2010 kl. 14 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, Fjelsted, 5592 Ejby tlf. 6488 1660

Tilstede var: Poul Vestervang (PV) DJ formand, Finn Møller Jørgensen (FMJ) DKK næstformand, Henrik Raae Andersen (HRA) FJD, Kirstein Henriksen (KH) DJ, Kristian Møller (KM) DJ, Søren Hecht Petersen (SHP) DKK, Christian Johansen (CJ) DUV og Aage Stenhøj Jørgensen (AASJ) sekretær.

Der var afbud fra Anton Dahl, FJD.

1. Dagsorden fastlægges.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af mødet 1. februar 2010.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

3. Meddelelser fra organisationerne.

Dansk Kennel Klub (DKK). FMJ oplyste, at udtagelsesregler til VM nu er ændret. Reglerne er lagt på DKKs hjemmeside. Hvis der kommer mere end de 4, der skal bruges, arrangeres en udtagelsesprøve.

Til DKKs verdensudstilling er tilmeldt 19.354 hunde, heraf 675 stående jagthunde. FMJ gjorde opmærksom på, at alle opdrættere, der lægger mere end 2 kuld hvalpe til om året, skal deltage på et lovbefalet opdrætterkursus over 2 weekends. Der er på internationalt plan nedsat et udvalg, der skal se på de mange protester, der er kommet vedr. det nye showchampionat.

Danmarks Jægerforbund (DJ) KH beklagede, at der havde været problemer med koordineringen af prøvedatoer i forbindelse med aflysninger og flytninger af markprøver her i foråret. Dette affødte lidt debat, hvor det igen blev præciseret, at såfremt en prøveleder i f.eks. DJ ønsker at flytte en prøve til det tidsrum, som er reserveret FJD, skal dette aftales mellem de to sekretærer i DJ og FJD. Det er ikke nok, at prøveledere aftaler det indbyrdes. 

KH håbede, at selvom resultatbogen er afskaffet, vil der fortsat være mange hundeførere til stede ved prøvernes afslutning. KH nævnte, hvad der gøres for at åbne op for træning på Statens arealer. Der har bl.a. været afholdt møde i Friluftsrådet om problemet. Det er helt klart, at problemet skal helt til tops i hovedbestyrelsen, så man derfra kan kontakte landets øverste politiske ledelse og forhåbentlig få en løsning.

KH orienterede sluttelig om initiativet med at nedsætte et Vildtplejeudvalg i DJs regi med et lands-dækkende system af vildtkoordinatorer. Dette affødte en del debat, hvor man drøftede muligheden for, at en repræsentant fra de stående jagthunde fik sæde i udvalget, ligesom man regnede med, at dette nye udvalg vil bruge det etablerede netværk af stående jagthundefolk, der indtil nu har udført et stort arbejde med registrering, udsætning og fodring af agerhøns.     

FJD  HRA oplyste, at FJDs nye overenskomst ligger på hjemmesiden. Den nye overenskomst fastholder det demokratiske fundament for FJD og dermed den oprindelige tanke om fællesskabet. Den nye overenskomst tager endvidere formelt hensyn til specifikke engelske og kontinentale interesser.

4. Dommerudvalget (DUV)

4.1. Dommerudvalgets rapport  

CJ gennemgik den udsendte rapport, hvorfra følgende kan nævnes:

9 dommeraspiranter har bestået den afsluttende prøve og er blevet autoriserede. Det forventes, at der afholdes aspirantkursus i 2011. DUV har gennemgået referaterne over de hunde, der er blevet præmierede i foråret 2010. Det har givet anledning til enkelte bemærkninger. Der afholdes ikke møde med ERFA-gruppernes talsmænd i år. De engelske dommere, der skal dømme vinderprøver i efteråret, inviteres til et étdages kursus i bedømmelse af vinderprøver.

Efter lidt debat blev rapporten taget til efterretning.   

4.2. Ny struktur for uddannelsesforløb

CJ orienterede om, at DUV arbejder med en beskrivelse af det totale uddannelsesforløb. Uddannelsen starter med et modul 1, hvor de grundlæggende kriterier for at dømme bliver gennemgået. Derefter elevpraksis før aspirantuddannelse påbegyndes. Herefter modul 2, hvor der især lægges vægt på praksis i marken. Efter modul 2 fortsætter man som aspirant som nu. Som noget nyt foreslås, at kommende dommerkandidater kun skal godkendes én gang ved en høring i modsætning til nu, hvor det sker to gange før elevtid og før aspiranttid. Fremover sker det før kandidaterne bliver indstillet til at påbegynde en elevuddannelse, derefter overtager DUV det videre forløb, indtil de foreslås autorieret som markprøvedommere. På dette tidspunkt forelægges DUVs indstilling til godkendelse i DJUs bestyrelse.

HRA pointerede, at det er et ønske fra FJDs kontinentale gruppe, at der iværksættes formaliserede tiltag til rekruttering af nye dommere samt efteruddannelse af nuværende dommere. Gruppen ønsker endvidere en større gennemskuelighed i forbindelse med indstilling af elever.

Man diskuterede, om det var muligt at indlægge én eller anden form for fysisk test i uddannelsens modul 1. Det blev vedtaget, at forslaget sendes til høring i organisationerne i god tid før det skal be-handles i DJU.

4.3. Genoptagelse som markprøvedommer

Der forelå to ansøgninger om genoptagelse af dommergerningen. Man diskuterede hvilken forkortet aspirantuddannelse vedkommende skulle gennemgå. Den ene ansøgning blev imødekommet, mens den anden behandles færdig på næste bestyrelsesmøde.

4.4. Indstilling af dommerelever  

Der var inden mødet udsendt en liste med 16 emner. De fleste af dem havde påbegyndt et studie-kredsarbejde her i foråret, ligesom de havde gået elev på forårets markprøver.

Efter en gennemgang af samtlige blev det besluttet at godkende de 14 som elever. For to af kandidaternes vedkommende skal der ske en yderligere behandling, Det blev aftalt, hvem der skal gøre hvad i den henseende.

4.5. Indberetning af hundefører.

DJU havde modtaget en indberetning fra dommerne, der havde dømt DKKs mesterskabsprøve for engelske racer i foråret 2010 over Carlo Nørtoft Thomsens (CNT) anklager mod nævnte dommere. CNT har på Dansk Pointer Klubs hjemmesides gæstebog og på hans egen hjemmeside anklaget dommerne for at have manipuleret med sandheden, gjort tabere til vindere samt have udvist frækhed og arrogance. CNT deltog som hundefører på prøven. CNT har endvidere på hans egen hjemmeside udtrykt manglende tillid til systemet ved behandling af klagesager, underforstået til DJUs bestyrelse og DUV, ligesom han har påstået, at dette system er sammenspist. 

CJ gennemgik det udsendte materiale i sagen samt DUVs indstilling til en disciplinær sanktion over for CNT.

Der udspandt sig herefter en længere debat om sagen. Det er bl.a. noget nyt, at sådanne beskyldninger fremføres offentligt på Internettet, hvor det f. eks. før er sket på selve prøven.

Konklusion: Det blev besluttet, at CNT idømmes karantæne året ud, samt at det forlanges, at han giver de 3 dommere, DJUs bestyrelse og DUV en uforbeholden skriftlig undskyldning. Kendelsen og undskyldningerne offentliggøres i Jagthunden.

5. Markprøveudvalget

5.1. MUVs rapport  

Der var udsendt en rapport, som kort blev kommenteret, hvorefter den blev taget til efterretning..

5.2. Planer for markprøver

De af MUV fremlagte planer for markprøver i resten af 2010, 2011, 2012 og 2013 blev kommenteret. Det blev vedtaget at fjerne grænsen 10. november for afholdelse af mindre markprøver i efteråret. Efter lidt debat blev planerne godkendt.

5.3. Indstilling dommere DM 2011 

FJD havde fremsendt en indstilling. For de engelske dommere var der til mødet fremsendt en revideret indstilling. Efter at have givet dispensation til to engelske dommere, som på et enkelt punkt ikke opfyldte de vedtagne krav for dommere, der skal dømme på DM, blev indstillingen godkendt. Det blev pointeret, at formalia ved indstillinger i fremtiden skal overholdes.

6.  Slæb- og apporteringsprøveudvalget

Der var intet til behandling under dette punkt.

7.  Fuldbrugsprøveudvalget

De nye fuldbrugsprøveregler er udsendt og lagt på DJUs hjemmeside. Der har været afholdt kurser for dommerne om de nye regler. 41 dommere har deltaget på kurserne. Kommentarer herfra ligger til behandling i DUV.

Det blev drøftet, om der er behov for at holde nogle kurser for interesserede hundeførere. Det blev foreslået, at sådanne kurser f. eks. kan afholdes i de kontinentale klubbers regi.

8. Vildtplejeudvalget

Som nævnt under punkt 3 har DJ nedsat et vildtplejeudvalg, som skal varetage mange af de opgaver, som indtil nu har været DJUs vildtplejeudvalgs ansvars- og arbejdsområde.

HRA fremførte, at FJD har et stærkt ønske om et samarbejde med DJs nye Vildtplejeudvalg. Foreslog at ændre navnet til ”Natur- og Faunaudvalget”.

Efter en del debat blev man enige om at nedlægge DJUs vildtplejeudvalg i sin nuværende form. Det blev foreslået at bibeholde en stabsfunktion, som primært skal have ansvar for vildtoptællingerne på vore markprøver. Disse optællinger fortsætter indtil videre.

9.  Økonomiudvalget

9.1. ØUVs rapport  

Der forelå ingen rapport.

AASJ oplyste, at de opkrævede indskud hos organisationerne skal opfattes som a conto beløb, indtil DJU beslutter, hvad det endelige indskud for 2010 skal være.

Efter en del debat om regnskabsopstillinger, blev det vedtaget, at ØUV fremlægger et koncernbudget for 2010 samt estimater for 2011 og 2012. På basis af dette materiale skal organisationerne forhandle de endelige indskud på plads i de respektive hovedbestyrelser.

10. Udvalg vedr. ny arbejdsgang for markprøvekritikker/web-tilmelding m.m.  

Fra det nedsatte ad hoc udvalg forelå dels et referat af udvalgets møder og dels et forslag til et IT-system, der kan håndtere alle momenter i forbindelse med en prøve. Forslaget til systemet indeholder oprettelse af prøver, tilmelding og betaling, udfærdigelse af katalog og præmielister, indføring af dommerkritik for den enkelte hund m.m.

Udvalget havde skitseret følgende muligheder:

  1. Udvikle eget system
  2. DKKs hundeweb
  3.  RJKs tilmeldingssystem
  4. Digitalisering af eget system

Efter nogen debat blev man enige om at arbejde videre med en løsning, der bygges op omkring DKKs hundeweb. Et sådant system findes allerede bortset fra kritikdelen.

FMJ fik i opdrag at forhandle videre med DKKs bestyrelse og administration. Det skal bl.a. aftales, hvilke økonomiske konsekvenser det får, hvis vi kobler os på DKKs system. Ligeledes skal der aftales terminer for det videre arbejde med systemudviklingsarbejdet. Systemet forventes klart ved udgangen af 2010.

HRA ønskede afklaret, hvilken adgang til og på hvilke betingelser FJDs specialklubber får adgang til de fremtidige data i DKK i denne forbindelse.

Når systemet er klart, skal alle dommere, prøveleder m.fl. inviteres til at deltage i oplæring i brug af systemet, inden det skal benyttes.

11.  Eventuelt

Under eventuelt blev der rejst et spørgsmål, om det er muligt at blive uddannet alene som apporteringsdommer. DUV vil komme med et oplæg. Endvidere varslede KH, at DJ vil komme med at forslag om at holde vinderprøver om foråret.

12.  Næste møde 

Lørdag den 9. oktober 2010 (før DM) Kl. 14.

 

Mødet sluttede k. 19,30 

Referent Aage Stenhøj Jørgensen

Senest opdateret: Fredag, 29. oktober 2010 14:55
 

Kalender

2018
2019
2020