Hjem Økonomiudvalg (ØUV)
Vejledning for organisationernes økonomiske afregning Udskriv Email
Onsdag, 19. marts 2014 06:59

DANMARKS JÆGERFORBUND (DJ)

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af DJ sekretær Jytte Harder (JH) iht. til de oplysninger, hun har modtaget fra hundekoordinatorer og prøveledere inkl. prøvelederens kontonummer, hvortil hundeførernes indskud skal overføres. JH fremsender koden til prøvelederen, som herefter tager over.

Markprøver: Mht. til terrænpleje er der et max. beløb på 600 kr. pr. hold, som dækker alle udgifter inkl. udsætning. For vinderprøver med fældning af fugl gælder særlige satser, som kan oplyses af kredsens hundekoordinator. 

Kørselsgodtgørelse til dommere og dommeraspiranterudbetales iht. DJU’s notat ”Gældende gebyrer for prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi”.

Kørselsgodtgørelse til prøveleder afregnes med statens takst (pt. 3,63 pr. km). Derudover udbetales omkostningsgodtgørelse på 250 kr.

Terrænledere får udbetalt omkostningsgodtgørelse på 250 kr.

Gebyrer til DKK og DJU afregnes centralt af DJ. Derfor indbetales der 65 kr. pr. startende hund til DJ v/JH. Husk at færdigmelde prøven senest 21 dage efter prøvens afholdelse. Senere færdigmelding medfører højere gebyr til DKK.    

Øvrige udgifter til fortæring til dommere, prøveleder og terrænledere, lokaleleje, apporteringsemner, løsskudspatroner, trykning af program, præmier, gaver m.m. skal holdes indenfor den økonomiske ramme, som de indbetalte indskud giver mulighed for.

Regnskabsafslutning:

Når prøven er færdig, opstiller prøvelederne et regnskab, som afleveres til kredsens hundekoordinator inkl. bilag. Når hundekoordinatoren har godkendt regnskabet, videresendes det til kredsens kasserer samt kopi til JH. Prøvens overskud indbetales ligeledes til kredsens kasserer. Dette overskud forventes brugt til at finansiere tiltag, der styrker kredsens jagthundearbejde, forbedrer mulighederne for markens fuglevildt el. lign. Et evt. underskud, som der redegøres for, vil normalt blive dækket af kredsen, såfremt årsagen hertil er velbegrundet. 

Kredsens kasserer indsender regnskabet med oplysning om udbetalt kørselsgodtgørelse til DJ’s hovedkontor, som indberetter den udbetalte kørselsgodtgørelse til SKAT. 

FJD

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af FJD’s sekretær Ingerlise Rasmussen (IR) iht. til de oplysninger, hun har modtaget fra prøvelederne inkl. prøvelederens kontonummer, hvor hundeførernes indskud skal indbetales. IR fremsender koden til prøvelederen, som herefter tager over.

Markprøver: FJD’s bestyrelse har vedtaget følgende max. beløb:

Terrænpleje: Max. 800 kr. pr. annonceret eller oprettet hold, som dækker alle udgifter, bl.a. udsætning eller gaver til terrængivere. For vinderprøver med fældning af fugl gælder særlige satser for terrænpleje. Her gælder DJU’s takster (pt. max. 2.500 kr.), som kan oplyses af IR. Vinderprøver efter DM med 1 hold på max. 16 hunde: Terrænpleje max. 4.000 kr.

Terrænledergaver: Max. 150 kr. pr. hold (Erstatter kørselsgodtgørelse)

Fortæring til dommere og medhjælpere: Max. 200 kr. pr. person

Lokaleleje ved mere end to hold: Max. 1.200 kr.

Trykning af program, kontorartikler og porto: Max 12 kr. pr. hund.

Præmier: Udgifter til udleverede Holmegaard glas afregnes direkte mellem FJD og klubberne.

Kørselsgodtgørelse til dommere og dommeraspiranterudbetales iht. DJU’s notat ”Gældende gebyrer for prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi”.

Gebyrer til DKK og DJU afregnes centralt af FJD’s kasserer Ole Dahl Madsen (ODM).Husk at færdigmelde prøven senest 3 dage efter prøvens afholdelse, således at dommerne kan starte indskrivning af kritikker. Ved senere færdigmelding end 21 dage medfører dette højere gebyr til DKK.    

Regnskabsafslutning

Når prøven er færdig, opstiller prøvelederen et regnskab, som tilsendes FJD’s kasserer ODM inkl. bilag, ligesom overskuddet indsættes på FJD’s konto. Mht. udgifter, der ikke ligger inde under de allerede fortrykte i regnskabsarket, skal prøvelederen inden prøvens afholdelse have kontaktet FJD’s sekretær og have aftalt, hvorledes denne udgift skal håndteres.

SPECIALKLUBBERNE

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af specialklubbens sekretær eller den person, dette er betroet. iht. til de oplysninger, vedkommende har modtaget fra prøvelederne. Bankkontoen, hvorpå hunde-førernes indskud skal indbetales, kan enten være prøvelederens bankkontonummer eller klubbens bankkontonummer. Opretteren fremsender koden til prøvelederen, som herefter tager over.

Økonomisk ramme

Prøvelederen afregner de nødvendige udgifter til prøvens afholdelse iht. klubbens retningslinjer. Det kan oplyses, at nogle klubber benytter FJD’s vejledning for satser som retningsgivende.

Gebyrer til DKK og DJU opkræves af DKK via Hundeweb.Husk at færdigmelde prøven senest 21 dage efter prøvens afholdelse. Senere færdigmelding medfører højere gebyr til DKK.    

Regnskabsafslutning

Når prøven er færdig, opstiller prøvelederen et regnskab, som tilsendes klubbens kasserer inkl. bilag, ligesom overskuddet indsættes på klubbens konto. Mht. underskud forventes det, at prøvelede-ren inden prøvens afholdelse har kontaktet klubbens formand/bestyrelse og har aftalt, hvorledes et forventet underskud skal håndteres.

DANSK KENNEL KLUB

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af sekretær Jens Heine (JEHE) iht. til de oplysninger, han har modtaget fra prøvelederne. JEHE varetager de funktioner mht. holdopdeling, lodtrækning, katalog-udskrivning m.m., som de andre organisationers prøveledere udfører. Prøvelederne kan efter aftale med JEHE selv udføre disse funktioner. Hundeførernes indskud indbetales på DKK’s bankkonto.

JEHE sørger for, at der til hver enkelt prøveleder efter anmodning udbetales et fast beløb til vildt- og naturpleje for brugsprøverne og vinderprøverne, som DKK afholder. Endvidere aftaler JEHE med hver enkelt prøveleder, om der skal fremsendes et a conto beløb til afholdelse af udgifter til forplejning, eller dette afregnes efter prøven. I begge tilfælde afregnes denne udgift iht. bilag.

Kørselsgodtgørelse til dommere og dommeraspiranter udbetales af DKK iht. DJU’s notat ”Gældende gebyrer for prøver i Dansk Jagthunde Udvalgs regi”.

SLÆB- OG APPORTERINGSPRØVER

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af et udvalgsmedlem i Slæb- og apporteringsprøveudvalget (SAU) iht. til de oplysninger, vedkommende har modtaget fra prøvelederne inkl. prøvelederens kontonummer, hvor hundeførernes indskud skal indbetales. Opretteren fremsender koden til prøve-lederen, som herefter tager over.

Økonomisk ramme: Prøvelederen afregner de nødvendige udgifter til prøvens afholdelse iht. SAU’s retningslinier. Vær opmærksom på punkt 2.3.a i Brugermanual Prøveledere. Pga. at det korte tidsrum fra tilmeldingsfristen til prøvens afholdelse, skal den nævnte meddelelse sendes samtidig med tilmeldingsfristens udløb, så pengene er prøvelederen i hænde inden prøven.

Gebyrer til DKK og DJU opkræves af DKK via Hundeweb.Husk at færdigmelde prøven senest 21 dage efter prøvens afholdelse. Senere færdigmelding medfører højere gebyr til DKK.

Regnskabsafslutning

Når prøven er færdig, opstiller prøvelederen et regnskab iht. til SAU’s retningslinier, som tilsendes SAU’s kasserer Hans Kristian Lau Jensen (HKLJ) inkl. bilag, ligesom overskuddet indsættes på SAU’s bankkonto. Mht. underskud forventes det, at prøvelederen inden prøvens afholdelse har kontaktet SAU’s kasserer HKLJ og har aftalt, hvorledes et forventet underskud skal håndteres. 

FULDBRUGSPRØVER

Prøven oprettes i DKK’s Hundeweb af udvalgsmedlem i Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) Annette Laursen (AL) iht. til de oplysninger, hun har modtaget fra prøvelederne. Hundeførernes tilmeldinger administreres af FUV, der sørger for evt. overførsler af hunde fra en tilmeldt prøve til en anden, så der opnås en ligelig fordeling af antal hundeførere på de forskellige prøver. Hundeførernes indskud indbetales på FUV’s bankkonto. AL fremsender koden til prøvelederen, som herefter tager over. Prøvelederne oplyser FUV’s kasserer Lars Koch (LK) om deres bankkontonumre.

Økonomisk ramme: FUV’s kasserer LK tilsender prøvelederne et beløb, som udgøres af de mod-tagne indskud minus udgifter afholdt centralt af FUV. Prøvelederen afregner de nødvendige udgifter til prøvens afholdelse iht. FUV’s retningslinier.

Gebyrer til DKK og DJU opkræves af DKK via Hundeweb.Husk at færdigmelde prøven senest 21 dage efter prøvens afholdelse. Senere færdigmelding medfører højere gebyr til DKK.    

Regnskabsafslutning

Når prøven er færdig, opstiller prøvelederen et regnskab iht. til FUV’s retningslinier, som tilsendes FUV’s kasserer LK inkl. bilag, ligesom overskuddet indsættes på FUV’s bankkonto. Mht. underskud forventes det, at prøvelederen inden prøvens afholdelse har kontaktet FUV’s kasserer LK og har aftalt, hvorledes et forventet underskud skal håndteres.

 

18.08.2016

Senest opdateret: Torsdag, 01. september 2016 06:54
 

Kalender

2018
2019
2020