Kommissorium for fuldbrugsprøveudvalget under Dansk Jagthunde Udvalg Udskriv Email
Søndag, 15. november 2009 10:08STRUKTUR

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV)
er et udvalg på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU), nedsat af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer. Mindst et af udvalgsmedlemmerne skal være autoriseret markprøvedommer.

  • Udvalgsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre FUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
  • FUV vælger selv sin formand.

OPGAVER

  • FUV tilrettelægger og afvikler det fornødne natal landsdækkende fuldbrugsprøver.
  • FUV udarbejder de fornødne vejledninger for dommere og prøveledere. Vejledningerne skal, inden de udsendes, forelægges DJU's bestyrelse og DUV til godkendelse.
  • Prøveledere til fuldbrugsprøverne udpeges af FUV.
  • FUV er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.

Bemærkninger

ad 2. a.: Der bør tilstræbes, at alle hunde, der tilmeldes en fuldbrugsprøve, og som opfylder adgangsbetingelserne, skal have mulighed for at deltage i en af fuldbrugsprøverne.

ad 2. b.: Eventuelle forslag til ændring af "Regler for afholdelse af fuldbrugsprøver i Danmark" skal stiles til DJU. Inden et forslag fremmes til vedtagelse, skal FUV høres.

ad 2. d.: Det tilstræbes, at fuldbrugsprøverne balancerer økonomisk, hvorfor tilmeldingsgebyret til enhver tid skal være justeret efter pris- og omkostningsudviklingen. Samlet skal prøverne give et mindre overskud, der opføres i balancen som et passiv, der op- eller nedskrives år for år med over/underskud..

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg.

København, den 26. maj 1992.

P.b.v.

___________________ _______________ ___________________

Danmarks Jægerforbund Dansk Kennel Klub Fællesrepræsentationen

 

Kalender

2018
2019
2020