Hjem Dommerudvalg (DUV) Kommissorium
Kommissorium for dommerudvalget under Dansk Jagthundeudvalg Udskriv Email
Lørdag, 14. november 2009 10:47

Struktur

Dommerudvalget (DUV)
er et udvalg under Dansk Jagthunde Udvalg (DJU) på 4 erfarne og aktive jagthundesportsfolk, der nyder almindelig respekt. DUV nedsættes af DJU's bestyrelse efter indstilling fra DJU's organisationer. DUV's medlemmer skal være autoriserede markprøvedommere, 2 engelske og 2 kontinentale dommere.

 • Udvalgsmedlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Dog kan DJU's bestyrelse til enhver tid ændre DUV's sammensætning. Genvalg kan finde sted til højst 3 fortløbende valgperioder.
 • DUV vælger selv sin formand, som personligt eller ved stedfortræder kan deltage i DJU's bestyrelsesmøder med tale- men uden stemmeret med det formål at kunne bevare kontinuiteten i sit arbejde for DJU. Udvalget træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 • DUV kan antage lønnet sekretærbistand.

Opgaver

a. DUV er ansvarlig for og tilrettelægger uddannelsen af dommeraspiranter og indstiller aspiranterne til DJU's eventuelle autorisation.

 • DUV afholder dommermøder/seminarer efter behov.
 • DUV kontrollerer, at DJU's prøveregler efterleves af de autoriserede dommere og har påtaleret over for disse. DUV har ret til indseende med kritikker fra anerkendte prøver og modtager fra de prøvearrangerende organisationer alle kritikker.
 • DUV kan over for DJU indstille, at en dommers autorisation inddrages.
 • M.h.t. fortolkningen af DJU's prøveregler er DUV vejledende organ.
 • DUV kan offentliggøre fortolkninger af prøveregler og kan formulere og udgive kutymer. DUV kan rette direkte henvendelse til dommerne.
 • DUV kan foreslå ændringer i DJU's prøveregler, ligesom DUV skal høres, hvis ændringer foreslås af andre.
 • DUV er ikke en klageinstans, men kan efter anmodning fremkomme med udtalelser i konkrete klagesager.
 • DUV er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DJU's økonomiudvalg indsende regnskab for indeværende kalenderår samt budgetforslag for næste år.

Således vedtaget af bestyrelsen for Dansk Jagthunde Udvalg, idet kommissorium af 26. maj 1992, afsn. 1, c., er ændret..

Rødovre den 28. august 2000.

P.b.v.

____________________ ________________ ___________________

Danmarks Jægerforbund Dansk Kennel Klub Fællesrepræsentationen

Senest opdateret: Lørdag, 14. november 2009 10:51
 

Kalender

2018
2019
2020